Kompetence

Akademický senát univerzity

 • rozhoduje na návrh rektora o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení součástí univerzity, na základě souhlasného vyjádření orgánů nebo osob stanovených statutem jako vedoucí zaměstnanci univerzity rozhoduje také o zřízení nebo zrušení společných pracovišť součástí univerzity

 • na návrh rektora nebo na základě postoupení předpisu akademickým senátem fakulty schvaluje vnitřní předpisy univerzity a jejich součástí

 • schvaluje rozpočet vysoké školy předložený rektorem a kontroluje využívání finančních prostředků univerzity

 • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření univerzity předloženou rektorem

 • schvaluje hodnocení činnosti univerzity předložené rektorem

 • schvaluje návrh rektora na jmenování a odvolání členů vědecké rady a disciplinární komise univerzity

 • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech, které se neuskutečňují na fakultách

 • usnáší se o návrhu na jmenování rektora, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce

 • schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti univerzity a jeho každoroční aktualizaci po projednání ve vědecké radě

 • schvaluje vnitřní předpisy součástí univerzity

 • na návrh rektora zruší vnitřní předpis, rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu součásti univerzity anebo pozastaví jeho účinnost, pokud je tento vnitřní předpis, rozhodnutí nebo úkon v rozporu se zvláštními  předpisy nebo vnitřními předpisy univerzity

 • deleguje zástupce do Rady vysokých škol

 • dává souhlas s odvoláním děkana


Akademický senát veřejné vysoké školy se vyjadřuje zejména


 • k záměru rektora jmenovat nebo odvolat prorektory

 • k záměru jmenovat kvestora

 • k právním úkonům, které vyžadují souhlas správní rady veřejné vysoké školy podle § 15 odst. 1 písm. a) až d) zákona č 111/1998 Sb., o vysokých školách

 • k podnětům a stanoviskům správní rady veřejné vysoké školy podle § 15 odst. 3 zákona č 111/1998 Sb., o vysokých školách

 • k záměru rektora vydat opatření

 • k návrhům těch studijních programů, které se neuskutečňují na fakultách
Poslední změna: 21. leden 2018 23:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám