Delegáti UK v RVŠ

RADA VYSOKÝCH ŠKOL - delegace

Delegáti v RVŠ

Rada vysokých škol

je orgánem reprezentace vysokých škol podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, zabývá se rozvojem, ekonomickým zabezpečením, právní úpravou, činností, organizací a řízením vysokých škol a zásadními věcmi dotýkajícími se rozvoje, činnosti a zájmů vysokých škol a jejich učitelů, studentů a zaměstnanců, zaujímá k nim stanoviska a doporučení pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jiné orgány a instituce.

Delegace zástupců do Rady vysokých škol

se řídí Statutem RVŠ a čl. 27 Jednacího řádu Akademického senátu UK.

O delegaci rozhoduje akademický senát univerzity nejméně měsíc před skončením funkčního období Rady vysokých škol.

  a. 

zástupce vysoké školy, na návrh předsednictva senátu

  b. 

jednoho zástupce každé z fakult vysoké školy, na návrh akademického senátu příslušné fakulty,

  c. 

jednoho zástupce studentů vysoké školy,

  d. 

náhradníka, který v době nepřítomnosti člena Studentské komory Rady vykonává jeho práva a povinnosti náhradník, jinak je náhradník oprávněn zúčastňovat se zasedání Studentské komory Rady s hlasem poradním

Uvolní-li se v průběhu období místo delegáta, rozhoduje o delegaci bez zbytečného odkladu.

Členství v Radě je čestné, členu nenáleží za tuto funkci odměna.

Základní údaje o členství v RVŠ

Členství vzniká

 • dnem počátku funkčního období Rady, pokud jde o člena, jehož delegace byla Radě písemně oznámena do tohoto dne, jinak dnem následujícím po dni, kdy toto oznámení Radě došlo;

Členství zaniká

 • uplynutím funkčního období Rady;

 • dnem následujícím po dni, kdy bylo předsedovi Rady doručeno písemné sdělení člena, že na členství v Radě rezignuje;

 • dnem následujícím po dni, kdy člen Rady přestal být členem akademické obce vysoké školy, která ho delegovala;

 • dnem následujícím po dni, kdy bylo Radě doručeno písemné sdělení orgánu vysoké školy, který člena delegoval, že jej z členství v Radě odvolává.

Člen Rady má právo

 • účastnit se jednání všech orgánů Rady.

 • být informován o činnosti Rady,

 • vznášet dotazy, týkající se činnosti působnosti a vnější spolupráce Rady a vysokého školství a právo na odpověď v přiměřené lhůtě,

 • předkládat náměty a připomínky k činnosti Rady,

 • na úhradu nezbytných nákladů spojených s členstvím v Radě.

Člen Rady je povinen

 • aktivně se účastnit práce v Radě a v jejích orgánech,

 • informovat soustavně akademické orgány vysoké školy nebo fakulty, kterou zastupují, jakož i akademickou obec této vysoké školy nebo fakulty, o činnosti Rady;

 • tlumočit Radě návrhy a připomínky akademických orgánů vysoké školy nebo fakulty, kterou zastupují, jakož i akademické obce této vysoké školy nebo fakulty.


Poslední změna: 11. prosinec 2023 08:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám