Zástupci Akademického senátu v komisích a dalších tělesech UK


Kolegium rektora

Zástupce v Kolegiu rektora

Mgr. Martin Čihák (FF)

Rada vysokých škol

Rada vysokých škol je orgánem reprezentace vysokých škol podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, zabývá se rozvojem, ekonomickým zabezpečením, právní úpravou, činností, organizací a řízením vysokých škol a zásadními věcmi dotýkajícími se rozvoje, činnosti a zájmů vysokých škol a jejich učitelů, studentů a zaměstnanců, zaujímá k nim stanoviska a doporučení pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jiné orgány a instituce.

Informace o Radě vysokých škol


Zástupci v RVŠ za Univerzitu, funkční období 2021 - 2023, prosinec

PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF)

delegát do sněmu a předsednictva RVŠ

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS)

delegát do sněmu RVŠ

Bc. Marek Boňko (FSV)

delegát do Studentské komory RVŠ

Mgr. Kateřina Grygarová (3. LF)

náhradník delegáta do Studentské komory RVŠ

Zástupci v RVŠ za jednotlivé fakulty UK, funkční období 2021 - 2023, prosinec

Jméno a příjmení

fakulta

prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.

1.LF

MUDr. Viktor Veselý

2.LF

MUDr. Josef Fontana

3.LF

Ing. Pavel Klein, Ph.D

LF P

prof. MUDr. Lenka Borská, Ph.D.

LF HK

doc. PhDr. Eva Křížová, Ph.D.

ETF

Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.

FHS

PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D.

FSV

PhDr. Pavel Hráský

FTVS

doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D

FaF

Mgr. Karel Šima, Ph.D.

FF

PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.

HTF

Doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.

KTF

doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D.

MFF

PhDr. David Greger, Ph.D.

PedF

JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D., LL.M.

PF

prof. RNDr. Jan Černý Ph.D.

PřF


Fórum předsedů akademických senátů při RVŠ

Fórum předsedů akademických senátů při Radě vysokých škol, je znovu obnoveným poradním orgánem Rady vysokých škol. Fórum je složeno z předsedů akademických senátů jednotlivých vysokých škol v České republice. Předsednictvo je utvořeno z jednoho předsedy a tří místopředsedů. Primárním posláním tohoto tělesa je synergické posilování spolupráce a komunikace v oblasti vysokých škol a utváření doporučujících stanovisek k současnému dění v daném sektoru směrem k RVŠ.


funkční období

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS)

od 2019, únor

Rada pro vnitřní hodnocení

Jméno a příjmení

fakulta

doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.

3. LF

ThLic. Mgr. Karolína Štauberová

KTF

prof. PharmDr. Martin Doležal

FaF

JUDr. Michal Říha

PF

prof. ThDr. Martin Prudký

ETF

doc. PhDr. Tomáš Nigrin Ph.D

FSV

doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.

MFF

Mgr. et Mgr. David Hurný

PřF

MUDr. Anna Olšerová

2. LF


Rada Kolejí a menz, funkční období 2022 - 2023

Rada dbá na zachování účelu KaM, na uplatnění zájmu univerzity a akademické obce univerzity v činnosti KaM a na efektivní a hospodárné nakládání s prostředky a majetkem univerzity spravovanými KaM. Rada působí též jako orgán vnější kontroly KaM. Rada má sedm členů. Tři členy Rady jmenuje rektor na základě návrhu senátu, dva členy na základě návrhu grémia a dva členy z vlastního podnětu. Funkční období člena Rady je dvouleté. Člen Rady může být rektorem odvolán před uplynutím funkčního období; navrhne-li odvolání člena Rady ten, kdo jej nominoval, rektor jej odvolá. Rada volí ze svých členů předsedu a místopředsedu Rady.


Zástupci UK v Radě KaM

funkční období

Bc. Nikoleta Anderlová (PřF)

2022 - 2023, prosinec

- nominován Sociální komisí AS UK

Mgr. Michael Glogr (PF)

2022 - 2023, prosinec

- nominován Sociální komisí AS UK

ThDr. Pavel Helan, Th.D. (HTF)

2022 - 2023, prosinec

Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK, funkční období 2021 - 2023

Hodnotící komise vyhodnocuje žádosti o přiznání podpory zájmové činnosti na fakultě. Hodnotící komise má sedm členů, z nichž každý musí být členem akademické obce jiné fakulty. Členy hodnotící komise jmenuje a odvolává rektor na návrh senátu. Funkční období členů komise je dvouleté. Aktuální znění Pravidel. Hodnotící komisi lze kontaktovat na .


Zástupci AS UK v Hodnotící komisi

funkční období

Pavel Linzer (PF)

2023 - 2025, březen

- nominován Sociální komisí AS UK

Ing. Jan Hrabovský (MFF)

2023 - 2025, březen

- nominován Sociální komisí AS UK

RNDr. Radek Pileček (PřF)

2023 - 2025, březen

- nominován Sociální komisí AS UK

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF)

2023 - 2025, březen

- nominován Ekonomickou komisí AS UK

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV)

2023 - 2025, březen

- nominován Ekonomickou komisí AS UK

Leona Petlíková (2.LF)

2023 - 2025, březen

- nominována předsednictvem AS UK

Bc. Veronika Vohlídková (PedF)

2023 - 2025, březen

- nominována předsednictvem AS UK


Kontrolní komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK, funkční období 2021 - 2023

Kontrolní komise posuzuje dodržení podmínek, za kterých byla podpora poskytnuta. Kontrolní komise má pět členů, posuzuje pětičlenná komise, členství v této komisi je neslučitelné s členstvím v sociální komisi senátu a se členstvím v hodnotící komisi. Členy této komise jmenuje a odvolává rektor, přičemž dva členy jmenuje na návrh senátu. Funkční období členů komise je dvouleté. http://www.cuni.cz/UK-4592.html


Zástupci AS UK v Kontrolní komisi

funkční období

PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D. (ÚJOP)

2023 - 2025, březen

- nominován Ekonomickou komisí AS UK

Mgr. Michael Glogr (PF)

2023 - 2025, březen

- nominován předsednictvem AS UK


Dozorčí rada Grantové agentury Univerzity Karlovy (GA UK), funkční období 2019 - 2022

Dozorčí rada dbá na dodržování právních předpisů, vnitřních předpisů univerzity a Zásad činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze a v této souvislosti provádí kontrolu činnosti GA UK a oborových rad GA UK. Dozorčí rada má šest členů, jednoho navrhuje AS UK, jednoho navrhuje VR UK, třetím členem je kvestor, zbývající tři členové jsou zástupci skupin oborů uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. c) GŘ. Členem dozorčí rady nemůže být člen GR nebo člen oborové rady. Členy dozorčí rady jmenuje rektor. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté.


Zástupce AS UK v Dozorčí radě GA UK

funkční období

PhDr. Dana Bittnerová CSc. (FHS)

2019 - 2022, únor


Komise pro přidělování startovacích bytů, funkční období 2019 - 2024

Komise je poradním orgánem rektora Univerzity Karlovy v Praze ve věci posuzování žádostí mladých akademických a vědeckých pracovníků univerzity o přidělení startovacího bytu v objektech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví Univerzity Karlovy. http://www.cuni.cz/UK-3604.html Komise má sedm členů jmenovaných z řad členů akademické obce univerzity. Dva členy komise jmenuje rektor na základě návrhu akademického senátu univerzity, jednoho člena na základě návrhu Koordinační odborové rady Vysokoškolského odborového svazu univerzity a čtyři členy z vlastního podnětu. Funkční období člena komise je pětileté.

Zástupci AS UK v komisi

funkční období

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS)

2019 - 2024, duben

Mgr. Bc. Eliška Klimentová (PF)

2019 - 2024, duben

Etická komise UK, funkční období 2023 - 2026

Etická komise posuzuje podněty ve věci dodržování Etického kodexu. Komise se skládá z členů akademické obce univerzity. Dva členy komise jmenuje rektor na návrh vědecké rady univerzity a tři členy komise na návrh akademického senátu univerzity, z nichž nejméně dva jsou studenti univerzity. Funkční období členů komise je tříleté.


Zástupci AS UK v komisi

funkční období

Mgr. Barboru Štindlovou, Ph.D. (ÚJOP)

členka komise

2023 - 2026, březen

Mgr. Tomáše Konečného (FF)

člen komise

2023 - 2026, březen

Kamila Otrubová (1.LF)

členka komise

2023 - 2026, březen


Komise pro udílení cen Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku

Komise je poradním orgánem rektora pro posuzování návrhů na udělení ceny. Komise se skládá ze zástupců vedení univerzity, Ediční rady Univerzity Karlovy a zástupce Akademického senátu Univerzity Karlovy.

Zástupce AS UK v komisi

funkční období

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. (FF, KTF)

od března 2014


Pozorovatel v Komisi pro humanitní a společenské vědy v rámci Komise pro hodnocení vysoce kvalitních monografií na UK

Zástupce AS UK v komisi

funkční období

Doc. Petr Sláma, Th.D. (ETF)

od března 2014

Academic Council 4EU+

Zástupci AS UK

funkční období

Khaled Mostafa Kamel Ismail, Ph.D. (LFP) 

od prosince 2022

PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (FF)

od prosince 2022


Komise pro komunikaci a PR Univerzity Karlovy (KaPR)

Zástupci AS UK v Kontrolní komisi

funkční období

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF)

do 16. 6. 2023

- nominován Ediční komisí AS UK

Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF)

do 16. 6. 2023

- nominována Ediční komisí AS UK

JUDr. Michal Říha (PF)

do 16. 6. 2023

- nominován Ekonomickou komisí AS UKPoslední změna: 25. květen 2023 14:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám