HVK

Hlavní volební komise pro volby do AS UK

Složení

Předseda HVK

Místopředseda HVK

Další členové HVK

MUDr. Josef Fontana, Ph.D. (3. LF)

MUDr. Anna Malečková, Ph.D. (LFP)

Mgr. Martin Čihák (1.LF)

Doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (FF)

PharmDr. Petr Matouš, Ph.D. (FaF)

Doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc. (LFHK)

Ustavení komise

Předsedu, místopředsedu a pět dalších členů hlavní volební komise jmenuje a odvolává předsednictvo Akademického senátu UK z řad členů akademické obce Univerzity, každý z nich musí vykonávat volební právo do Akademického senátu Univerzity Karlovy na jiné fakultě, nebo na dalších součástech UK.


V případě, že člen volební komise přijme kandidaturu ve volbách, jeho členství ve volební komisi zaniká. Členství dále zaniká vzdáním se funkce, odvoláním nebo spolu se zánikem členství v akademické obci univerzity. Na uvolněné místo musí být neprodleně jmenován jiný člen.


Podrobnosti o trvání mandátů členů Hlavní volební komise

Konkrétní předpisy týkající se HVK

Činnost

  • Funkční období členů Hlavní volební komise je čtyřleté. Nikdo nemůže být jmenován více než dvakrát za sebou. Každý z členů Hlavní volební komise musí vykonávat volební právo do AS UK na jiné fakultě, nebo na dalších součástech univerzity.

  • V případě, že člen Hlavní volební komise přijme kandidaturu ve volbách do AS UK, jeho členství v komisi zaniká. Členství dále zaniká vzdáním se funkce nebo spolu se zánikem členství v akademické obci univerzity.

  • Hlavní volební komisi se oznamuje usnesení akademického senátu fakulty o tom, že volby do akademického senátu fakulty budou provedeny částečně či úplně elektronicky.

  • Konat volby elektronicky lze jen se souhlasným stanoviskem Hlavní volební komise.

  • Hlavní volební komisi se zasílají případné námitky členů akademické obce fakulty. Hlavní volební komise k podmínkám konání voleb zaujímá stanovisko do 30 dní od doručení usnesení.

  • Hlavní volební komise je oprávněna kontrolovat činnost dílčích volebních komisí. Kontrolu vykonává prostřednictvím svých pověřených členů.

  • Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může podat volič stížnost Hlavní volební komisi, a to nejpozději do osmi dnů ode dne zveřejnění výsledků voleb. Stížnost musí být písemná a musí v ní být uvedeny důvody. Hlavní volební komise posoudí platnost volby do 21 dnů ode dne, kdy obdržela oznámení nebo stížnost.

  • ředseda Hlavní volební komise nebo jím pověřený člen Hlavní volební komise vyhlašují skutečnost, že kandidát do AS UK byl platně zvolen, a to na prvním zasedání AS UK konaném po 1. únoru. Zvolenému členovi se předá písemné osvědčení.

  • Hlavní volební komise také rozhoduje o opakování voleb do AS UK. (viz Opakování voleb)

  • Hlavní volební komise též povolává náhradníky do AS UK.


Poslední změna: 29. březen 2023 12:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám