Pravidla

Informace k průběhu voleb do AS UK

Časový harmonogram

Volby na fakultách či dalších součástech probíhají vždy v listopadu daného roku. Každý rok se volí na těch fakultách, resp. součástech, které určí příloha č. 3 Statutu UK.


Volby vyhlašuje předsednictvo Akademického senátu UK nejpozději do konce září.


Konkrétní termín a místo konání voleb stanovuje akademický senát fakulty (v případě dalších součástí UK předsednictvo AS UK) tak, aby šlo nejméně o dva a nejvýše čtyři po sobě následující dny, kdy se na fakultě koná výuka tak, aby každý den bylo možno hlasovat na každém stanoveném místě nejméně čtyři hodiny.

Kdo může volit a být volen?

  • studenti, kteří jsou členy akademické obce příslušné fakulty

  • akademičtí pracovníci zařazení na fakultě

Volit a být voleny nemohou osoby, které si pro účely voleb do AS UK zvolily jinou fakultu. Zaměstnanci, kteří jsou zařazeni na pracovištích více součástí a jsou členy akademické obce, jsou členy akademické obce pouze jedné fakulty, a to té, kterou si zvolí. Písemné prohlášení o volbě fakulty nebo její změně předloží předsedovi akademického senátu příslušné fakulty. Toto ustanovení platí obdobně pro studenty zapsané na více fakultách, pokud jde o právo volit a být volen do akademického senátu UK.


Navrhovat kandidáty může každý člen akademické obce příslušné fakulty, nebo akademický pracovník zařazený na další součásti. Dílčí volební komise si musí vyžádat písemný souhlas navrhovaného kandidáta.

Volební účast

Volební účast o platnosti voleb nerozhoduje.


Kdo je zvolen ?

Zvoleni jsou vždy ti dva z navržených akademických pracovníků a ti dva z navržených studentů, kteří získali nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů na druhém a třetím místě, popř. dalších rozhodných pro zvolení kandidáta, rozhodne los.


Skutečnost, že kandidát byl platně zvolen, vyhlásí předseda Hlavní volební komise nebo jím pověřený člen komise na prvním zasedání AS UK konaném po 1. únoru.

Náhradníci

Kandidáti, kteří nebyli zvoleni a obdrželi alespoň 10% hlasů, se stávají pro dané volební období náhradníky.

Člen senátu, který se vzdal mandátu, může v písemném prohlášení, kterým tak učinil, prohlásit, že hodlá dál zůstat náhradníkem.

Každý se může písemně vzdát svého postavení náhradníka.

Opakování voleb

Volby se opakují, pokud :

  • došlo k pochybení, které mohlo mít vliv na výsledky voleb, pokud jde o zvolené členy (pokud došlo k pochybení, které mohlo mít vliv na pořadí náhradníků, platí, že nejsou zvoleni)

O opakování voleb rozhodne hlavní nebo dílčí volební komise. Volby se konají v kalendářním týdnu, který následuje po týdnu, kdy se konaly volby.

Stížnost na průběh voleb

Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může podat volič stížnost hlavní volební komisi. Musí tak učinit max. do osmi dnů od zveřejnění výsledků voleb na úřední desce univerzity a dotčené fakulty.


Platnost volby posoudí hlavní volební komise do 21 dnů ode dne, kdy obdržela protokol o průběhu a výsledcích voleb, popř. stížnost.

Doplňovací volby

Doplňovací volby se konají v případě, že na uvolněné místo člena akademického senátu univerzity není náhradník nebo všichni náhradníci povolání odmítli. Doplňovací volby se nemusejí konat v případě, že místo bylo uvolněno v posledních devíti měsících funkčního období a jestliže se na tom usnese akademický senát fakulty.


Nezvolení kandidáti se nestávají náhradníky. Jinak pro tyto volby platí přiměřeně ustanovení Volebního a jednacího řádu AS UK o řádných volbách.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:20 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám