Rusko

Meziuniverzitní spolupráce

V rámci meziuniverzitních dohod lze vyjet na semestrální studijní pobyt do Ruska:


Lomonosov Moscow State University (MSU)


web univerzity: www.msu.ru/


Participující fakulty: FF, MFF, PF, FSV, PřF, PedF, HTF

Počet míst: není stanoven.

Podmínky: dohoda osvobozuje od placení školného, partnerská univerzita zdarma zajistí ubytování na kolejích, student obdrží měsíční stipendium odpovídající stipendiu pro ruské studenty


Kopie dokumentů nezbytné k předložení na fakultu (v AJ nebo RJ):

Originály dokumentů si prosím ponechte pro online přihlášení na partnerskou univerzitu (viz níže: Průběh výběrového řízení).


 • Kopie platného cestovního pasu (doba platnosti cestovního dokladu musí být minimálně 1,5 roku od začátku plánované studentské výměny) - pokud tato podmínka není splněna, neobdrží žadatel vízum.

 • Motivační dopis v RJ nebo AJ – rozsah max. 2 stránky A4 ve formátu PDF. V motivačním dopisue musí být uvedeno: 1) období a délka plánovaného studia, 2) důvody, proč jste si vybrali právě MSU a které kurzy plánujete na MSU studovat.

 • CV (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil).

 • Výpis studijních výsledků za celé období studia (Transcript of Records).

 • Doporučující dopis vyučujícího v RJ nebo AJ – rozsah max. 1 stránka A4 ve formátu PDF.

 • Certifikát potvrzující znalost ruštiny - Russian Language Certificate (pouze pokud se chcete zúčastnit kurzů v ruštině na fakultách MSU).


Další informace pro zájemce o studium:

- Zahraniční odbor MSU

- Online portál MSU pro zahraniční studenty

- Nabídka kurzů, Seznam předmětů, které lze studovat v AJ ke stažení (platné od 2019)


Závěrečné zprávy/zkušenosti ze studia na MSU:

- akademický rok 2017/2018: Vera Pyanzina (FF)

- akademický rok 2017/2018: Svyatoslav Prokhorov (PF)


Průběh výběrového řízení


1. Kopie výše uvedených podkladů odevzdejte na zahraniční oddělení své domácí fakulty - o termínu odevzdání se informujte na fakultě.

2. Z fakulty se přihlášky postupují na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu (OZV RUK).


Termín pro odevzdání podkladů z fakult na OZV RUK:


 • pro pobyt v zimním semestru: 15. února

 • pro pobyt v letním semestru: 15. září


3. Vybraní uchazeči jsou následně nominováni na partnerskou univerzitu.

4. Nominovaní uchazeči musí vyplnit online přihlášku. Do přihlášky je potřeba přiložit veškeré výše zmíněné dokumenty ve formátu a se jménem tak, jak je uvedeno v pokynech na webu Moskevské státní univerzity: Obecné informace pro zahraniční studenty.


Termíny pro vyplnění online přihlášky na webu MSU:


 • pro pobyt v zimním semestru: 30. dubna

 • pro pobyt v letním semestru: 15. listopadu


Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK formulář s aktuálními kontaktními údaji a čestné prohlášení (primárně v českém jazyce).


Povinnosti po návratu


1) Odevzdání závěrečné zprávy z pobytu

Po ukončení Vašeho pobytu požadujeme, aby student vypracoval závěrečnou zprávu z pobytu, která bude obsahovat:


 • studijní zkušenosti z pobytu, zhodnocení studia a přínosy studia (např. jak probíhalo studium, zapisování předmětů,…)

 • praktické poznatky ze zařizování před odjezdem (např. doprava do cílové destinace, pojištění, financování stáže,…)

 • poznatky běžného života na místě (např. bydlení na koleji, kulturní vyžití, setkávání s jinými studenty, zapojení do místních aktivit,…)

 • uvedení informace, zda autor závěrečné zprávy souhlasí s poskytnutím závěrečné zprávy dalším zájemcům o studium na partnerské univerzitě


Rozsah zprávy: min. 1 strana A4

Termín odevzdání: do 14 dnů od návratu ze zahraničí

Způsob odeslání: e-mailem ve formátu PDF kontaktní osobě


Přehled závěrečných zpráv studentů z minulých let naleznete výše, viz Závěrečné zprávy/zkušenosti ze studia na MSU.


2) Vyzvednutí dokladu o absolvování studia v zahraničí (Transcript of Records)

V případě, že zahraniční univerzita zašle na Odbor zahraničích vztahů Rektorátu UK doklad o absolvování studia v zahraničí (Transcript of Records), pak bude student e-mailem vyzván, aby si tento doklad na tomto odboru vyzvedl.


Saint-Petersburg University (SPbU)


web univerzity: www.spbu.ru/

web zahraničního oddělení: ifea.spbu.ru/en/


Participující fakulty: FF, MFF, ETF, FSV, PF, PřF, PedF

Počet studentů: 6 studentů/1 semestr nebo 3 studenti/celý akademický rok

Podmínky: dohoda osvobozuje od placení školného, partnerská univerzita zdarma zajistí ubytování na kolejích, podle aktuální finanční situace může poskytnout stipendium.


Kopie dokumentů nezbytné k předložení na fakultu (v AJ nebo RJ):

Originály dokumentů si prosím ponechte pro online přihlášení na partnerskou univerzitu (viz níže: Průběh výběrového řízení)


 • Motivační dopis v RJ nebo AJ - rozsah max. 1 strana A4. V motivačním dopisue musí být uvedeno: 1/ období a délka plánovaného studia, 2/ důvody, proč jste si vybrali právě SPbU a co plánujete na SPbU studovat, 3/ pokud plánujete studovat v AJ, pak uveďte, zda máte nějakou znalost RJ, příp. jakou.

 • Studijní plán (nabídka předmětů zde)

 • Výpis studijních výsledků za celé období studia (Transcript of Records)

 • Potvrzení o jazykové způsobilosti (RJ nebo AJ) min. B2 (Confirmation of language proficiency). Můžete dodat mezinárodní certifikát nebo oficiální potvrzení potvrzené Vaší fakultou. Potvrzení dokládáte u toho jazyka, ve kterém plánujete studovat - vždy musíte splňovat min. úroveň B2.

 • Kopie platného cestovního pasu (doba platnosti cestovního dokladu musí být minimálně 1,5 roku od začátku plánované studentské výměny) - pokud tato podmínka není splněna, neobdrží žadatel vízum!


Pro vyplnění online přihlášky je potřeba mít zajištěny následující dokumenty:

Nepředkládajte při výběrovém řízení!


 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti v ČJ a oficiálním překladu RJ:

  1. doklad o zdravotním stavu studenta s razítkem a podpisem praktického lékaře (nesmí být starší než 3 měsíce)

  2. HIV test (test SPbU doporučuje udělat cca 1-2 měsíce před příjezdem na univerzitu - je platný pouze 3 měsíce)

  3. Rentgen plic (v případě zájmu ubytování na kolejích)

 • V případě předchozích návštěv Ruské Federace kopie předchozích víz.


Další informace pro zájemce o studium:

- obecné informace pro studenty na webu SPbU

- užitečné informace pro výměnné studenty na blogu SPbU Ambassadors

- informace ke studentské výměně: ke stažení


Závěrečné zprávy/zkušenosti ze studia na SPbU:

- akademický rok 2017/2018: Vojtěch Andrš (FSV)

- akademický rok 2018/2019: František Fišer (FSV)


Průběh výběrového řízení


1. Kopie výše uvedených podkladů odevzdejte na zahraniční oddělení své domácí fakulty - o termínu odvezdání se informujte na fakultě!

2. Z fakulty se přihlášky postupují na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu (OZV RUK).


Termín pro odevzdání podkladů z fakult na OZV RUK:


 • pro pobyt v zimním semestru: 15. února

 • pro pobyt v letním semestru: 15. září


3. Vybraní uchazeči jsou následně nominováni na partnerskou univerzitu.


4. Dále jsou nominovaní uchazeči vyzváni partnerskou univerzitou k vyplnění online přihlášky. Do přihlášky je potřeba přiložit veškeré výše zmíněné dokumenty ve formátu a se jménem tak, jak je uvedeno v pokynech na webu St Petersburg University: Obecné informace pro zahraniční studenty.


Termíny pro vyplnění online přihlášky na webu SPbU:


 • pro pobyt v zimním semestru: 1. května

 • pro pobyt v letním semestru: 10. října


Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK formulář s aktuálními kontaktními údaji a čestné prohlášení (primárně v českém jazyce).


Povinnosti po návratu


1) Odevzdání závěrečné zprávy z pobytu

Po ukončení Vašeho pobytu požadujeme, aby student vypracoval závěrečnou zprávu z pobytu, která bude obsahovat:


 • studijní zkušenosti z pobytu, zhodnocení studia a přínosy studia (např. jak probíhalo studium, zapisování předmětů,…)

 • praktické poznatky ze zařizování před odjezdem (např. doprava do cílové destinace, pojištění, financování stáže,…)

 • poznatky běžného života na místě (např. bydlení na koleji, kulturní vyžití, setkávání s jinými studenty, zapojení do místních aktivit,…)

 • uvedení informace, zda autor závěrečné zprávy souhlasí s poskytnutím závěrečné zprávy dalším zájemcům o studium na partnerské univerzitě


Rozsah zprávy: min. 1 strana A4

Termín odevzdání: do 14 dnů od návratu ze zahraničí

Způsob odeslání: e-mailem ve formátu PDF kontaktní osobě


Přehled závěrečných zpráv studentů z minulých let naleznete výše, viz Závěrečné zprávy/zkušenosti ze studia na SPbU.


2) Vyzvednutí dokladu o absolvování studia v zahraničí (Transcript of Records)

V případě, že zahraniční univerzita zašle na Odbor zahraničích vztahů Rektorátu UK doklad o absolvování studia v zahraničí (Transcript of Records), pak bude student e-mailem vyzván, aby si tento doklad na tomto odboru vyzvedl.


Kontaktní osoba - meziuniverzitní dohody (Rusko):

Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D.

Odbor zahraničních vztahů RUK (OZV RUK)


E:

T: +420 224 491 307


Poslední změna: 30. listopad 2020 16:55 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám