Další možnosti

Další možnosti pobytů vědecko-pedagogických pracovníků v zahraničí a možnosti podpory:


Pokud chcete absolvovat výzkumný nebo studijní pobyt na zahraničních univerzitách nebo jiných výzkumných institucích mimo tradiční mobilitní programy Univerzity Karlovy, můžete využít řady dalších nabídek a programů, jejichž aktuální nabídku najdete na těchto stránkách. Jedná se o pobyty organizované zahraničními univerzitami a vědeckými institucemi, vzdělávacími nadacemi, institucemi navázanými na velvyslanectví dané země, neziskovými vládními organizacemi atd. Pokud máte zájem využít těchto nabídek, vyřizujete si všechny náležitosti sami. Tyto nabídky jsou buď částečně nebo zcela financovány pořádající zahraniční institucí nebo si je hradí zájemci sami.


EURAXESS - European comission (síť center mobility v členských státech EU)

(The European Researcher´s Mobility Portal/Evropský portál mobility výzkumných pracovníků)

Evropský portál Český portál Více informací o portálu EURAXESS

Na stránkách Euraxess naleznete i stipendia a granty pro vědecké pracovníky podle zemí.

Stačí zadat cílovou zemi v rámci EU (např. Belgie): http://www.euraxess-cfwb.be/jobvacancies/fellowshipsAndGrants.php a http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index (vpravo dole fellowships and grant external links)


země mimo EU: Euraxess (destination world)


Program mobility vědců a výzkumných pracovníků "Marie Curie"

Program Evropské unie "Marie Curie" umožňuje uskutečňovat badatelské pobyty vědců a výzkumných pracovníků z jednotlivých zemí EU v jejích jiných členských zemích.

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions


DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst/German Academic Exchange Service)

DAAD je jednou z největších organizací na světě zabývající se výměnou pracovníků na poli vědy. Organizace byla založena v roce 1925 a hlavní sídlo má v německém Bonnu.

Kromě individuálních stipendií nabízí DAAD podporu také v rámci česko-německé spolupráce vysokých škol.


www.daad.cz


www.daad.de


DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft/German Research Foundation)

Deutsche Forschungsgemeinschaft je největší německou grantovou agenturou. V rámci různých

grantů podporuje německé vědce v jejich výzkumu a zvláštní důraz klade především na programy

pro mladé vědce. Jedním z nich je i program na podporu mladých zahraničních vědců, zvláště

mezinárodní doktorandská kolegia, která mohou být zajímavou příležitostí i pro české mladé vědce


 www.dfg.de


MPG (Max-Planck-Gesellschaft/Max Planck Society)

Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (MPG) je nezávislou neziskovou výzkumnou organizací pro podporu vědy. Zaměřuje se na výzkum ve vlastních ústavech, které provozují základní výzkum v přírodních, biologických, sociálních a humanitních vědách.


 www.mpg.de


Alexander von Humboldt-Stiftung/ Alexander von Humboldt Foundation

Nadace Alexandra von Humboldta je nezisková nadace založená Spolkovou republikou Německo s cílem podporovat mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu. Tato instituce umožňuje vysoce kvalifikovaným zahraničním vědcům a vědkyním dlouhodobé výzkumné pobyty v Německu a podporuje takto vzniklé vědecké a kulturní kontakty.


 www.humboldt.foundation.de


Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren/Helmholtz Association of National Research Centres

Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (HGF) vzniklo spojením 15 německých výzkumných středisek Hermanna von Helmholtze. Věnují se výzkumu a vývoji v oblasti přírodovědecko-technické i biologicko-lékařské.


 www.helmholtz.de


BAYHOST (Das Bayerische Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa)

Bavorské vysokoškolské centrum pro střední, východní a jižní Evropu BAYHOST zastřešuje všechny bavorské univerzity, vysoké školy odborné i vysoké školy umělecké. Tato organizace podporuje spolupráci mezi bavorskými univerzitami a vysokými školami ze zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy.


http://www.uni-regensburg.de/bayhost/


AKTION - podpora projektů spolupráce a Program vědecko-technické spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem

AKTION Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru.

Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech.


www.dzs.cz/aktion


Cílem programu vědecko-technické spolupráce je napomáhat navazování kontaktů mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu ve státech smluvních stran, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků podílejících se na řešení společných česko-rakouských projektů základního výzkumu.

Výzvy k podávání návrhů projektů jsou vyhlašovány každoročně, přičemž výběr projektů provádí na základě hodnocení, provedeného na národní úrovni odděleně v každém ze států smluvních stran, česko-rakouská smíšená komise. Schváleným projektům poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy institucionální podporu formou dotace ze státního rozpočtu.


www.oead.ac.at


Fulbrightovy stipendijní programy

Fulbrightovy stipendijní programy financované českou a americkou vládou poskytují českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA. Jsou určené pro studenty a absolventy, vědce a VŠ pedagogy, učitele, pracovníky s praxí, lékaře a instituce. Přihlášky do jednotlivých programů je možné podávat ve všech oborech s výjimkou MBA a klinické medicíny.

Českým vzdělávacím a výzkumným institucím poskytují stipendijní programy možnost získat pedagoga nebo vědce z USA. 

Výběrové řízení se pro každý program koná jednou ročně, obvykle na podzim nebo v zimě pro pobyt v následujícím akademickém roce.


Podrobné informace o stipendiích najdete na webových stránkách Fulbrightovy komise:

http://www.fulbright.cz/stipendia


Akce Marie Curie

Akce Marie Curie jsou evropské výzkumné granty dostupné výzkumným pracovníkům bez ohledu na jejich věk, pohlaví nebo státní příslušnost.


Bližší informace naleznete na webových stránkách:


ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_cs.htm


Přehled grantových programů Evropské komise


Na této stránce najdete nabídku aktuálních grantů a stipendií Evropské komise s odkazy na stránky jejich poskytovatelů.


Ruth Crawford Mitchell Fellowship for Czech/Slovak Scholars

The annual Ruth Crawford Mitchell Fellowship enables a Czech or Slovak professional to conduct research at the University of Pittsburgh in the fields of economics, political science, education, medicine, nursing, business, public administration, sociology, or other professions (students are not eligible).

Applications require a reference from a University of Pittsburgh faculty member who will serve as a mentor to the scholar.


The details can be found here: fellowship-czechslovak
Poslední změna: 10. prosinec 2018 09:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám