Aktualizace DZ pro rok 2008/2009

Aktualizace Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2008/2009

Na základě čl. 43 odst.5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze, po schválení Akademickým senátem UK vydávám


Aktualizaci Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2008/2009


Aktualizace Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy v Praze vychází stále z priorit Dlouhodobého záměru UK přijatého v r. 2004 a z plnění úkolů Aktualizací tohoto Dlouhodobého záměru. Prioritní úkoly minulých let, které již byly vyřešeny, a činnosti, které se již staly součástí běžné agendy, nejsou v této Aktualizaci uváděny. Proto se také předkládaná Aktualizace zaměřuje především na dokončení úkolů, které byly formulovány ve strategii UK před několika lety.


Současně se ovšem snaží reagovat na aktuální ekonomické, sociální a politické dění. Vzhledem k politickému a ekonomickému kontextu v ČR Univerzita Karlova deklaruje především své odhodlání nadále hrát jako významná výzkumná univerzita v ČR a jediná česká vysoká škola umisťující se pravidelně v žebříčcích hodnocení světových univerzit mezi dvěma procenty nejlepších z nich velmi aktivní roli v klíčových odborných a politických diskusích. Jde zejména o diskuse o pojetí terciárního vzdělávání v ČR, o případných změnách v jeho legislativním zajištění a o financování vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu v ČR. Podobně aktivní roli vyúsťující až v předkládání alternativních verzí či návrhů musí hrát v tématech, jako jsou legislativní úprava univerzitních nemocnic nebo reforma vědy, výzkumu, vývoje a inovací.


Aktualizace formuluje i cíle, které jsou "vynuceny" neochotou státní správy pomoci řešit kritickou situaci pražských VŠ pomocí tzv. programového financování investičních potřeb. Podobně si klade za úkol transparentními postupy zvýšit efektivitu vztahů s AV ČR v zájmu rozvoje české vědy a vzdělanosti.


ADZ UK pro rok 2008/2009 představuje soubor prioritních cílů UK, jichž chce v nadcházejícím akademickém roce dosáhnout v hlavních oblastech své činnosti. V některých oblastech napomohou dosažení cílů UK projekty Rozvojových programů. Zejména jde o mezinárodní spolupráci (nejen v oblasti zahraničních styků a mobilit, ale také v oblasti studijní, vědecké výchovy doktorandů ad.), dále o zefektivnění organizace a infrastruktury činností UK, o podporu handicapovaných studentů a o zvyšování kvality života studentů, pracovníků i zahraničních hostů univerzity.

1. Vědecká a tvůrčí činnost

 • Stávající podporu podávání projektů 7. rámcového programu EU rozšířit o pomoc při formulaci a uzavírání konsorciálních smluv mezi partnery těchto projektů.

 • Prostřednictvím seminářů, informačních materiálů a motivačních faktorů zvyšovat objem a kvalitu výsledků tvůrčí činnosti na UK.

 • V případě přijetí novely Zákona o podpoře výzkumu a vývoje připravit vnitrouniverzitní mechanismy její implementace a pravidla pro rozdělování institucionálních prostředků.

2. Akademické kvalifikace – doktorské studium

 • Zlepšit systém administrativního zajištění doktorského studia a dopracovat standardy tohoto studia.

 • Zahájit přípravu integrace doktorského studia příbuzných oborů na UK ve spolupráci s dalšími vhodnými odbornými pracovišti.

 • Pro studenty doktorského studia na UK vytvořit strukturovanou nabídku dovednostních kurzů zvyšujících uplatnění absolventů na trhu práce.

 • Iniciovat vnitrouniverzitní a následně meziuniverzitní diskusi o aktuálních problémech akademických kvalifikací.

3. Studijní záležitosti

 • Podat žádost o Diploma Supplement label a připravit podklady pro žádost o ECTS label.

 • Na celouniverzitní úrovni implementovat rozšířený čtyřstupňový systém hodnocení výuky studenty.

 • Zapojit se aktivně do přípravy národní soustavy kvalifikací v terciárním vzdělávání, analyzovat potřeby a možné přínosy UK v tomto směru.

 • Všestranně podporovat rozvoj programů CŽV a zvyšovat jejich přiměřenost poptávce ve společnosti.

 • Zhodnotit možnosti, omezení a efektivitu využívaných testů studijních předpokladů, a to zejména z hlediska příbuzných oborů a potřeb skupin fakult.

4. Sociální zabezpečení studentů a zaměstnanců

 • V závislosti na rozhodnutí AS UK o připravené transformaci Kolejí a menz UK zvolit a realizovat její odpovídající způsob.

 • Uvést do praxe opatření rektora Minimální standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami a posílit roli jednotlivých subjektů této podpory, včetně cíleného vzdělávání.

 • Zahájit provoz startovních bytů pro první zájemce z řad mladých pracovníků UK.

5. Rozvoj

 • Na základě výzev Operačního programu VaVpI předložit podklady pro projekty na výstavbu Biomedicínského výzkumného centra LF v Plzni (prioritní osy 1.2. a 4.1.) a Výzkumného a výukového centra UK v Hradci Králové (prioritní osa 4.1.).

 • Dokončit převod vlastnického podílu v CDMS Krystal na UK a zpřístupnit takto získané prostory pro potřeby zejména FF.

 • Maximálně pokročit v Předprojektové přípravě rekonstrukce objektu bývalé menzy 17. listopadu v Tróji pro potřeby FHS; urychleně podat Investiční záměr a rozhodnout o způsobu financování z vlastních zdrojů.

 • Na základě doplněné studie proveditelnosti minikampusu Albertov provést hydrogeologický průzkum území, dořešit vlastnické vztahy, připravit Předprojektové práce na vybrané části (Globcentrum/Biocentrum) dle Investičního záměru předloženého k projednání na MŠMT.

6. Organizace a infrastruktura

 • Dokončit depuraci vnitřních předpisů fakult a dalších součástí.

 • Stabilizovat a systematicky rozvíjet personalistickou a studijní část IS UK; realizovat jejich vzájemnou integraci.

 • Rozšiřovat IS UK o další aplikace v oblasti vědy a výzkumu, zahraničních vztahů a evidence dokumentů a smluv.

7. Zahraniční styky a mobilita

 • Při uzavírání i obnovování smluv s prestižními světovými univerzitami a výzkumnými pracovišti klást důraz na doktorské studium, pobyty "post-doc" pracovníků a na rozvoj a aktivity v tzv. inovačním transferu.

 • Provést analýzu projektů podpořených Fondem mobility a porovnat je s naplňováním závazků v rámci bilaterálních smluv UK za období posledních pěti let.

 • Připravit podmínky pro podporu pobytů zahraničních "post-doc" pracovníků na UK.

8. Vnější vztahy, informační a poradenské služby

 • Posílit vnitřní i vnější komunikaci UK.

 • V souvislosti s předsednictvím ČR v EU prezentovat UK jako významnou evropskou univerzitu.

 • Doplnit materiály prezentující UK v zahraničí, rozšířit nabídku základních prezentačních publikací v češtině a propagačních předmětů UK, včetně forem jejich distribuce.

 • Připravit akce reflektující dvacetileté výročí svobodné polistopadové existence UK.


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:28 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Oddělení analýz a strategií
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám