Aktualizace DZ pro rok 2006/2007

Aktualizace Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2006/2007

Na základě čl. 43 odst.5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze, po schválení Akademickým senátem UK vydávám


Aktualizaci Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2006/2007


Aktualizace Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy v Praze vychází z priorit  Dlouhodobého záměru UK přijatého v r. 2004. S těmito prioritami ve většině hledisek korespondují i cíle Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol přijatého MŠMT v r. 2005 a cíle formulované v jeho aktualizaci pro rok 2007.


Dosažení uváděných cílů spojuje Aktualizace s dalším rozvojem mezinárodní spolupráce, s rozšiřováním výměn studentů a pedagogů a s posilováním mezinárodní dimenze činnosti Univerzity Karlovy. Nejsou záležitostí pouze oblasti zahraničních styků, ale prostupují všemi hlavními činnostmi univerzity.


Oproti předešlým letům se v Aktualizaci objevují ve větší míře úkoly spojené se  zvyšováním kvality již nastoupených změn (např. inovace studijních programů a jejich strukturace, snaha integrovat některé studijní programy a odstraňovat duplicity nebo další rozšíření a integrace nabídky celoživotního vzdělávání) a také s evaluací činností UK (případně s jejich systematickou aplikací jako v případě hodnocení doktorského studia jeho absolventy). Výrazem snahy o kvalitu a vynikající úroveň činností je trvalá péče o doktorandy, která se projevuje v jejich další podpoře v inovované Grantové agentuře UK.


Konečně, významnou prioritou, kterou předkládaná Aktualizace sleduje, je vytvoření podmínek pro kvalitní vztah studentů, zaměstnanců i veřejnosti k UK. Proto se zaměřuje jednak na zlepšení organizace a infrastruktury univerzity (jejích fakult a součástí), jednak na podporu či pomoc všem, kteří se krátkodobě či dlouhodobě ocitnou v nouzi či mají tzv. speciální potřeby.

1. Vědecká a tvůrčí činnost

 • Zabezpečit podání co největšího počtu kvalitních projektů do 7. RP.

 • Průběžně vyhodnocovat úspěšnost výzkumných záměrů a center.

 • Začít pravidelně a systematicky využívat metodiky Rady vlády pro vědu a výzkum pro hodnocení a stimulaci vědeckého výkonu; usilovat zejména o úplnost údajů o publikační činnosti v Registru informací o výsledcích (RIV).

 • Podpořit registraci časopisů splňujících příslušná kritéria v databázi WoS-ISI.

 • Identifikovat špičková pracoviště nebo badatelské týmy v jednotlivých oborech.

 • Vyhodnotit inovovaný systém hodnocení projektů v GAUK.

 • Připravit přehled sofistikovaného přístrojového a technologického vybavení a přispět k jeho efektivnějšímu využívání.

 • Zavést cenu rektora za tvůrčí počin  roku v lékařské, přírodovědné a společenskovědní oblasti.

2. Akademické kvalifikace

 • Dále zkvalitňovat doktorské studium, zejména prostřednictvím zapojení doktorandů do výzkumu.

 • Realizovat další kolo hodnocení doktorského studia absolventy a na základě jeho výsledků a srovnání s předchozím kolem přijmout vhodná opatření.

 • Dokončit oborovou specifikaci doporučených hledisek hodnocení pro habilitační a profesorská řízení.

 • Připravit koncepci podpory mladých pracovníků v kategorii „post-doc“.

 • Analyzovat možnosti zavedení podpůrného fondu pro získávání špičkových mladých pracovníků zejména ze zahraničí.

 • Podpořit zvyšování odborné úrovně a další vzdělávání akademických a administrativních pracovníků.

3. Studijní záležitosti

 • Dokončit strukturování studia ve všech oblastech, kde to umožňují profesní podmínky.

 • Při projednávání návrhů na akreditaci studijních programů přihlížet zejména ke kritériím vysoké kvality, redukce nežádoucích duplicit  a případně nezávislému odbornému posuzování.

 • Implementovat schválený celouniverzitní kreditní systém.

 • Připravit podkladové materiály pro žádost o udělení „ECTS Label“ a „Diploma Supplement Label“.

 • Vyhodnotit stávající přijímací řízení, a to zejména se zřetelem k očekávanému demografickému poklesu.

 • Zkvalitnit nástroje hodnocení výuky studenty tak, aby výsledky mohly poskytovat lepší zpětnou vazbu pro fakulty i univerzitu.

 • Pokračovat v podpoře distančního vzdělávání, zejména e-learningu.

 • Provést analýzu vhodných forem budoucího koordinačního a informačního centra CŽV na UK.

 • Připravit projekt integrace vzdělávání v oboru ošetřovatelství.

4. Sociální zabezpečení studentů a zaměstnanců

 • Na základě doporučení komise pro transformaci kolejí a menz projednat scénář této transformace v orgánech UK a zahájit její realizaci. Současně přizpůsobit stávající plány modernizace a optimalizace objektů kolejí a menz této transformaci.

 • Uskutečnit valorizaci stipendií danou schválenou změnou Stipendijního řádu.

 • Vyhodnotit stávající podmínky studentů se speciálními potřebami v oblasti jejich studia a sociálního zabezpečení a nalézt efektivní možnosti jejich zlepšování.

 • Vytvořit systém podpory zájmové a spolkové činnosti studentů UK.

 • Na základě schválených pravidel tvorby a užití Sociálního fondu zahájit sociální programy pro zaměstnance.

 • Stanovit rámcová pravidla ekonomické motivace pracovníků univerzity při tvorbě a účasti v projektech celoživotního vzdělávání a v rámci doplňkové činnosti.

 • Provést analýzu optimální podoby pomoci univerzity zejména mladým pracovníkům v oblasti jejich bytových potřeb.

5. Rozvojové a investiční akce

 • Realizovat Projekt CPPT UK podle plánovaného harmonogramu s důrazem na zahájení samostatné činnosti Centra, a to včetně vzdělávání pracovníků UK.

 • Využít možností Evropského sociálního fondu (ESF) pro přípravu projektů v novém plánovacím období EU pro region soudržnosti Praha.

 • S využitím prostředků z ESF (VaVaI) na rozvoj regionů předložit projekt na stavbu univerzitního centra Plzeň (a v závislosti na pozemkové připravenosti Hradec Králové).

 • S případným využitím projektů ESF zpracovat podkladovou studii minikampusu Albertov.

 • Zpracovat analytickou studii o potřebách humanitních fakult v oblasti prostorového a materiálního vybavení.

 • Připravit novou dlouhodobou Dokumentaci programu UK (2008 - 2012).

 • Realizovat jednotlivé plánované investiční akce zařazené do Dokumentace programu UK na rok 2006 a 2007.

6. Organizace a infrastruktura

 • V návaznosti na schválené změny vnitřních předpisů UK dokončit implementaci novely zákona o vysokých školách.

 • Pokračovat v evaluaci organizační struktury univerzity.

 • Provést analýzu dlouhodobých pravidel hospodaření UK.

 • Připravit analýzu stávajícího systému vnitřního auditu na UK.

 • Stanovit jednotné softwarové prostředí, které je nezbytnou podmínkou realizace Informačního systému UK. Dokončit budování IS UK v oblasti personalistiky, mezd a studijních záležitostí.

 • Dokončit první a realizovat druhou etapu informačního systému v oblasti GA UK.

 • Spustit systém evidence elektronických podob závěrečných prací a zahájit přípustnou formou jejich zveřejňování.

 • V souladu s podaným rozvojovým projektem zahájit program na zabezpečení vstupů do vybraných objektů UK.

 • Spustit elektronickou evidenci oběhu dokumentů na rektorátě UK.

 • Zrevidovat dosavadní systém souborného katalogu UK, dokončit přechod na knihovnický systém Aleph.

7. Zahraniční styky a mobilita

 • Rozšířit počet společných doktorských studijních programů s prestižními zahraničními univerzitami.

 • Výrazně podpořit širší zapojení univerzity do programů v rámci Erasmus Mundus.

 • V rámci mezinárodních mobilit (Erasmus) dbát na včasné potvrzení budoucích uznatelných studijních povinností.

 • Připravit systém motivace akademických pracovníku pro spolupráci s předními světovými univerzitami.

 • Nadále podporovat mezinárodní mobilitu studentů a pracovníků, a to i zjednodušením administrativních úkonů.

 • Vyhodnotit fungování Fondu mobility a to zejména z hlediska pořadí priorit.

 • Analyzovat možné formy podpory pracovních pobytů významných odborníků na UK (např. tzv. sabbatical).

8. Vnější vztahy

 • Prohlubovat aktivní komunikační strategii univerzity, zejména v oblasti prezentace jejího tvůrčího výkonu.

 • Výrazně rozšířit soubor dostupných základních prezentačních a reklamních materiálů o UK.

 • Aktivně udržovat partnerské vztahy s ostatními univerzitami a vědeckými pracovišti.

 • Připravit koncepci oslav 660. výročí založení UK.

 • Připravit anglickou mutaci www stránek univerzity.

 • Zavést cenu rektora za popularizaci UK a šíření jejího dobrého jména.


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Oddělení analýz a strategií
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám