Aktualizace DZ pro rok 2010

Aktualizace Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2010

Na základě čl. 43 odst. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze, po schválení Akademickým senátem UK, vydávám


Aktualizaci Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2010


Aktualizace Dlouhodobého záměru je předkládána poprvé na období kalendářního roku. Vychází z priorit stále platného Dlouhodobého záměru UK z r. 2004, reflektuje zkušenosti se situacemi, s nimiž se Univerzita Karlova musela vyrovnávat v uplynulých letech, a současně předjímá nutnost reagovat na důležité změny, které v posledních letech  nastaly ve společnosti, zejména pak ve světě vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu.


Univerzita Karlova chce i v příštím roce ovlivňovat proces přípravy tzv. reformy terciárního vzdělávání. Nebrání se jakýmkoli změnám, které by vysokým školám umožnily zefektivnit jejich činnost. Nicméně, chce jako dosud aktivně hájit akademické hodnoty autonomie, samosprávy, svobod i odpovědnosti vůči společnosti. V rámci tohoto procesu chce teze a stanoviska formulovaná ve vlastním materiálu Perspektivy dalšího vývoje českých vysokých škol konkretizovat a rozvíjet ve prospěch poslání univerzit v dnešním světě.


Univerzita Karlova bude i nadále hájit ty principy reformy vědy, výzkumu a vývoje, které posilují základní výzkum a výzkum v humanitních a společenskovědních oborech. Ve spolupráci se všemi relevantními aktéry se hodlá zasadit o revizi metodiky hodnocení výsledků vědy a výzkumu tak, aby ve všech oborech vždy platilo, že kvalitnější výkony přinášejí zřetelně vyšší financování. Stejně tak je zapotřebí dosáhnout změny vládních pravidel rozdělování prostředků na specifický výzkum. Cílem UK je maximalizovat možné přínosy a eliminovat rizika neuvážených aplikací nového zákona o veřejném financování vědy a výzkumu a zdůrazňovat význam prorůstového veřejného financování vědy a výzkumu.


Univerzita Karlova si uvědomuje svou odpovědnost ve speciálních a jedinečných oborech profesního vzdělávání spojeného s klinickým výzkumem. Proto deklaruje, že hodlá i nadále aktivně hájit takovou budoucí legislativní úpravu postavení fakultních (univerzitních) nemocnic, která umožní zachovat uvedené funkce profesní přípravy lékařů a farmaceutů v plné šíři a na co nejvyšší úrovni a udržet příznivé podmínky pro rozvoj výzkumu ve zdravotnických oborech.


Aktuální problémy spojené s financováním vzdělávací i vědeckovýzkumné činnosti, zhoršené podmínky pro autonomní rozhodování o vlastním investičním rozvoji, stále významnější evropský kontext rozvoje UK, připravované legislativní kroky nevstřícné k univerzitní autonomii – to vše vybízí k hlubší reflexi situace univerzity.


Univerzita Karlova též musí reagovat na blížící se dramatický pokles poprvé zapsaných studentů a na s tím související potřebu nabízet formy vzdělávání pro rozmanitější populaci. Bude proto třeba připravit typy vzdělávání reagující na důsledky demografického poklesu.


Podobně se mění podmínky pro pěstování základního výzkumu, proměňuje se pojetí jeho vztahu k výzkumu aplikovanému a ve vybraných oborech se také objevuje naléhavý důraz na přesah výzkumu k inovacím. Také evropský trend ke koncentraci kapacit a prostředků na špičkový výzkum a vývoj musí naši univerzitu vést k zevrubné analýze dlouhodobých výkonů jednotlivých pracovišť s důrazem na sice ekonomická, nikoli však neuvážená řešení.


V následujících letech se také výrazně promění infrastruktura UK. Připravuje se výstavba nových center jak mimo Prahu, tak v Praze. I tato skutečnost bude klást zvýšené nároky nejen na organizaci a technické zvládnutí stavebních prací. Především bude znamenat nové nabídky pro pracovníky univerzity, vytvoření podmínek pro kvalitní výzkum a vzdělávací činnost a také tlak na prostupnost studia v rámci univerzity, na synergie ve výzkumu i na otevřenost vůči společenské praxi.


Tyto i některé další skutečnosti vedou k závěru, že existují důvody, proč v příštím roce připravit nový Dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy v Praze.

1. Nový Dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy v Praze

 • Po důkladné diskusi připravit a na výjezdním zasedání relevantních univerzitních orgánů projednat nový Dlouhodobý záměr UK.

2. Vědecká a tvůrčí činnost

 • Připravit efektivní systém vnitřního rozdělování institucionálních prostředků, ve kterém dominantní část připadne týmům, které je svým výkonem přinášejí.

 • Zvolit efektivní a nebyrokratický způsob vládními pravidly vynuceného rozdělování části prostředků na specifický výzkum uvnitř univerzity.

 • Provést analýzu nejvýznamnějších světových žebříčků špičkových univerzit, identifikovat parametry charakterizující univerzity podávající špičkový vědecký výkon a vhodně je využít pro Univerzitu Karlovu.

 • Podobně realizovat studii úspěšných nositelů prestižních grantů Evropské výzkumné rady (ERC) a na jejím základě vytvářet potřebné podmínky pro úspěšnost žadatelů o tyto granty z Univerzity Karlovy.

 • Analyzovat situaci výzkumných center a připravit argumenty podporující požadavek vypsat nové kolo projektů výzkumných center na roky 2012-2016.

 • V návaznosti na přijetí oborových specifik habilitačních a profesorských řízení zformulovat standardy postupu habilitačních a jmenovacích komisí.

 • Připravit novou nakladatelskou politiku UK, včetně elektronických publikací.

3. Vzdělávací činnost

 • Připravit vyhodnocení implementace boloňského procesu na UK.

 • Otevřít diskusi o perspektivách a organizaci profesních bakalářských studijních programů na UK.

 • Provést SWOT analýzu doktorského studia s důrazem na jeho zabezpečení a kvalitu.

 • Vymezit kompetence a odpovědnosti garantů a předsedů oborových rad studijních programů a stanovit jejich odpovídající hodnocení.

 • V souvislosti s přípravou Evropského a Národního rámce kvalifikací zpracovat model vztahů a vazeb mezi deskriptory, výstupy z učení (learning outcomes) a kredity (ECTS) vycházející ze zkušeností UK.

 • Provést SWOT analýzu celoživotního vzdělávání na UK a na základě jejích výsledků připravit kroky k výraznému zvýšení výkonů UK v této oblasti.

 • Novelizovat vnitrouniverzitní normy v oblasti hodnocení výuky a začít systematizovat studentské, absolventské a expertní hodnocení vzdělávací činnosti tak, aby jeho relevantní výsledky byly reálně používány jako nástroj pro zkvalitnění a zatraktivnění studia na UK.

4.  Sociální zabezpečení studentů a zaměstnanců

 • Do běžného provozu uvést nově schválený model řízení ubytovacích a stravovacích služeb na UK.

 • Monitorovat a dále rozvíjet péči o studenty se speciálními potřebami, zejména kontrolou plnění schválených Minimálních standardů podpory.

 • Podporovat kariérní, poradenské a informační projekty usnadňující studentům i absolventům univerzity vstup do profesního života.

 • Vyhodnotit dosavadní podporu zaměstnanců ze Sociálního fondu a první rok provozu startovacích bytů.

5. Zahraniční  styky a mobilita

 • Udržet vysoký počet mobilit v programu Erasmus a to i mobilizací vlastních zdrojů v případě trvajícího krácení prostředků z MŠMT.

 • Provést analýzu potenciálu pracovišť UK pro cizojazyčnou (zejména anglickou) výuku studijních programů i analýzu poptávky po ní; identifikovat potřebné podmínky pro její rozšíření na UK.

 • Připravit a uskutečnit informační kurs pro fakulty, které mají zájem o akreditování a realizaci tzv. co-tutelle nebo joint-degree forem vedení studentů v doktorských studijních programech.

 • Aktivně zhodnocovat členství UK v mezinárodních organizacích a v univerzitních sítích.

 • Připravit podmínky pro podporu pobytů zahraničních „post-doc“ pracovníků na UK.

6. Vnější vztahy

 • Aktualizovat priority agendy vnějších vztahů UK a zásadně personálně posílit její zabezpečení na rektorátu;  realizovat ofenzivní strategii v této oblasti v celé šíři jejích forem a výstupů.

 • Rekonstruovat stávající webové stránky UK, včetně plnohodnotné anglické verze.

 • Zpracovat Manuál Corporate identity Univerzity Karlovy v Praze.

 • Začít vydávat časopis Forum-digest.

 • Uvést do praxe nové formy vztahů s absolventy UK

7. Rozvoj, infrastruktura, organizace a řízení

 • Pro klíčové investiční akce a pro úspěšné projekty v OP VaVpI jmenovat zmocněnce s konkrétními pravomocemi a odpovědnostmi. V závislosti na disponibilních zdrojích připravit pro tyto akce kontrolovatelný harmonogram kroků na rok 2010.

 • Provést audit a zahájit restrukturalizaci rektorátu a univerzitní administrativy.

 • Dokončit druhou etapu vývoje Informačního systému UK. Do celouniverzitního provozu uvést aplikace vyvinuté v roce 2009 v oblasti vědy a výzkumu, mobilit a evidence dokumentů a smluv. Zprovoznit systém elektronického zpřístupňování závěrečných prací. V návaznosti na platnou legislativu připravit systém jednotné elektronické spisové agendy na UK.


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Oddělení analýz a strategií
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám