Aktualizace DZ pro rok 2005/2006

Aktualizace Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2005/2006

Na základě čl. 43 odst. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze, po schválení Akademickým senátem UK dne 7. října 2005 vydávám


Aktualizaci Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2005/2006


Univerzita Karlova pokládá za hlavní oblasti své činnosti pro období 2005/2006 následující:

1. Vzdělávací činnost 

 • Směřovat k dosažení srovnatelné úrovně doktorského studia  v oborově příbuzných programech uplatňováním společných kritérií doporučených Vědeckou radou UK;  zvyšovat jeho úspěšnost důslednou vícestupňovou kontrolou.

 • Pokračovat ve strukturaci studijních programů na bakalářské a navazující magisterské tam, kde tomu nebrání profesní legislativa; podporovat studijní programy uskutečňované společně více fakultami, případně ve spolupráci s dalšími VŠ nebo v případě bakalářských programů ve spolupráci s VOŠ.

 • Formulovat na úrovni garantů studijních programů a děkanů fakult principy vzájemného uznávaní splněných studijních povinností a přenosu kreditů mezi fakultami jako nástroje  k  prostupnosti studia mezi obory.

 • Zvyšovat odbornou úroveň i účinnost hodnocení výuky studenty a absolventy a učinit ho integrální součástí vzdělávací činnosti;  koordinovat metody a proces hodnocení v rámci UK.

 • Rozšiřovat i nadále  nabídku studijních programů akreditovaných v cizím jazyce.

 • Budovat systém profesně orientovaných programů celoživotního vzdělávání navazujících na akreditované studium s využitím spolupráce více fakult.

 • Rozšiřovat nabídku distančních kursů a jejich funkční využití ve všech formách  vzdělávací činnosti.

2. Vědecká a výzkumná činnost

 • Po ukončení evaluace vědecké a výzkumné činnosti fakult přistoupit k periodickému opakování tohoto procesu a specifikovat ve spolupráci s VR UK podmínky a kritéria (určení  periodicity, formy zpracování, formy publikování závěrů atd.).

 • Připravit vhodné projekty pro nové kolo projektů výzkumných záměrů a výzkumných center. Na základě podkladů z fakult zajistit pravidelné sledování a hodnocení dosažených výsledků běžících VZ a VC na úrovni UK. Projekty a průběžné hodnocení jejich výsledků využít jako nabídky k zahraniční spolupráci institucím, kde se řeší podobná problematika, a současně též ke srovnání s úrovní výzkumu na obdobných pracovištích v ČR.

 • Podrobně  vyhodnotit výsledky 6.RP na UK. Výrazně se zaměřit na zapojení badatelů UK do 7.RP EU vytvářením informační a konzultační podpory s cílem zvýšit úspěšnost UK v něm.

 • Zvýšit informovanost zájemců z řad studentů o možnostech zapojení do výzkumných projektů na různých úrovních.

3. Zahraniční styky

 • Posilovat mezinárodní charakter výzkumu uzavíráním společných vědeckých projektů a v rámci meziuniverzitní spolupráce posilovat mobilitu akademických pracovníků.

 • Rozšiřovat mobilitu studentů, zejména doktorandů. Pro rozšíření mobility doktorandů podporovat vytváření společných studijních programů doktorského studia a dvojí vedení doktorských prací.

 • Ve větší míře využívat mezinárodní programy mobilit, zejména programy EU.

 • U studentské mobility dbát na to, aby docházelo ke vzájemnému  uznávání studijních výsledků.

 • Pro vytváření dalších společných evropských magisterských programů s cílem zapojit se účinněji do programu Erasmus-Mundus využívat kromě standardní spolupráce i členství  UK v  mezinárodních univerzitních sítích.

 • Upravit kritéria (indikátory) pro evaluaci meziuniverzitní spolupráce a rozšířit jejich aplikaci na další formy zahraniční spolupráce s cílem vyhodnotit efektivitu všech zahraničních aktivit univerzity; připravit či upravit stávající databáze spolupráce.

4. Sociální zabezpečení studentů a zaměstnanců

 • V návaznosti na schválenou koncepci dokončit optimalizaci provozu menz UK.

 • Na základě ročního vyhodnocení upravit stávající podmínky pro ubytování studentů a pokračovat v úsilí o maximální vytížení lůžek na kolejích Univerzity Karlovy.

 • Vyhodnotit pravidla pro udělování stipendií na ubytování a v případě potřeby je upravit pro další akademický rok.

 • Pokračovat v rekonstrukci a modernizaci kolejí a zlepšovat standard ubytování studentů UK a jejích hostů.

 • Ve spolupráci s pracovníky IPC, Kanceláře pro studenty se speciálními potřebami, pedagogy a členy sociální komise AS UK pravidelně informovat zájemce o studium o možnostech univerzity poskytovat služby pro studenty se speciálními potřebami. Soustavně vytvářet a zlepšovat podmínky studia handicapovaných studentů, možnosti využití volného času i života na kolejích.

 • Vytvářet vhodné podmínky pro mimostudijní život studentů.

 • Podle možností zajistit podmínky pro stabilizaci zaměstnanců UK se zaměřením na mladé pracovníky.

5. Vnější vztahy, informační a poradenské služby

 • Pokračovat v realizaci aktivní komunikační strategie univerzity, zejména partnerstvím s klíčovými veřejnoprávními médii a v rozšiřování funkční interní databáze univerzitních odborníků.

 • Připravit k vydání reprezentativní publikaci (alternativně brožuru) o univerzitě v české i cizojazyčné mutaci jako součást základních informačních a propagačních materiálů o UK.

 • Pokračovat ve vydávání internetového časopisu i-Forum a průběžně ho na základě zkušeností a připomínek zkvalitňovat.

 • Pokračovat ve vydávání monotématického tištěného časopisu Forum-čtvrtletníku (příp. Forum-digest).

 • Vyhodnotit dosavadní průběh Evropského diskusního fóra a poté pokračovat v produkčním a mediálním zajišťování tohoto projektu.

 • Zvýšit rozsah a efektivnost informačních a poradenských služeb na UK (s akcentem na EU).

6. Organizace a infrastruktura

 • Nadále systematicky usilovat o zlepšování právních podmínek a hmotného zabezpečení činnosti UK; po předchozí analýze promítnout do vnitřních předpisů UK změny ve vysokoškolské legislativě.

 • Pokračovat ve vnější i vnitřní evaluaci hlavních činností a organizační struktury univerzity, fakult a součástí.

 • Dokončit realizaci Informačního systému UK, zahájit program na zabezpečení vstupů do vybraných objektů UK, vybudovat v rámci UK certifikační autoritu s co nejvyšší uznatelností vně UK.

 • Podporovat integrování systému vědeckých informací na UK, pokračovat v budování virtuální univerzitní knihovny a v přechodu na knihovnický systém Aleph.

7. Rozvojové a investiční akce

 • Realizovat Projekt CPPT UK podle plánovaného harmonogramu. Využít dalších možností ESF pro region soudržnosti Praha (návazné projekty) pro vzdělávání v oblasti přenosu poznatků do praxe.

 • S případným využitím projektů ESF připravit studii minikampusu Albertov, Hostivař, příp. další lokality.

 • Zahájit, případně pokračovat, v řízení o pozemkové připravenosti pro projekt minikampusů v Hradci králové a v Plzni.

 • Ověřit nová kritéria pro projekty v rámci Rozvojových programů MŠMT ČR.

 • Realizovat jednotlivé plánované investiční akce zařazené do Dokumentace programu UK podle podkladů z fakult a součástí na rok 2005 a 2006. Zahájit práce na přípravě nové dlouhodobé Dokumentace programu UK (2008- 2012).

 • Pokračovat v projektu digitalizace pasportů dalších budov univerzity a fakult.


Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

rektor UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Oddělení analýz a strategií
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám