Aktualizace DZ pro rok 2004/2005

Aktualizace Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2004/2005

Na základě čl. 43 odst. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze, po schválení Akademickým senátem UK dne 8. října 2004 vydávám


Aktualizaci Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2004/2005


Univerzita Karlova pokládá za hlavní oblasti své činnosti pro období 2004/2005 následující:

1. Vzdělávací činnost

 • Zvyšovat i nadále úspěšnost doktorského studia počínaje zkvalitněním přijímacího řízení, přes jeho důslednou vícestupňovou kontrolu (oborové rady, vědecké rady fakult a UK) a to při sjednocování náročných požadavků na jeho průběh a ukončení v oborově příbuzných programech.

 • Výrazně pokročit ve strukturaci studijních programů na bakalářské a navazující magisterské, podporovat studijní programy uskutečňované společně více fakultami, případně ve spolupráci s dalšími VŠ nebo v případě bakalářských programů ve spolupráci s VOŠ.

 • Připravit podmínky pro zavedení jednotného kreditního systému na UK od akademického roku 2005/2006.

 • Podporovat prostupnost studia mezi obory i dalšími prostředky, po dohodě garantů studijních programů a děkanů fakult formalizovat vzájemné uznávaní plnění studijních povinností mezi fakultami a usnadnit získávání kreditů na jiné fakultě, než na které je student zapsán.

 • Systematizovat průběžné hodnocení kvality studia s větším využitím hodnocení výuky studenty a zavedením jeho hodnocení absolventy; toto hodnocení koordinovat v rámci UK a učinit ho součástí vzdělávací činnosti.

 • Usilovat o rozšíření nabídky studijních programů akreditovaných v cizím jazyce.

 • Připravit programy celoživotního vzdělávání založené na spolupráci více fakult poskytující další profesní kvalifikaci a podporující kariérní růst.

 • Dokončit přípravu nástrojů pro zavádění distančních prvků studia tak, aby bylo možné zahájit jejich systematické začleňování do vzdělávací činnosti.

2. Vědecká a výzkumná činnost

 • Dokončit evaluaci fakult v oblasti vědy a výzkumu podle schválených kritérií a po projednání ve Vědecké radě UK poskytnout její výsledky fakultám a součástem univerzity k dalšímu využití.

 • Zahájit řešení nově přijatých výzkumných záměrů a vytvořit podmínky pro jejich vnitřní periodickou evaluaci a pro optimální organizační strukturu jejich řízení na UK; obdobně postupovat u přijatých projektů výzkumných center. Na základě těchto hodnocení usilovat v odůvodněných případech o navyšování zdrojů pro tyto projekty.

 • Posílit vazbu vědy a výzkumu na vzdělávací činnost podporou projektů zapojujících studenty do výzkumné činnosti pracovišť, zejména úpravou studijních programů a zpřesněním pravidel realizace specifikovaného výzkumu.

 • Doladit, případně upravit podmínky pro podávání a hodnocení projektů v rámci Grantové agentury UK podle zkušeností s realizací 1. kola; navýšit finanční zdroje pro GA UK.

 • Zaměřit se na vytváření společných center badatelského výzkumu a doktorských studií se zahraničními partnery; vyhodnotit dosavadní aktivity UK v rámcových a dalších programech EU a zásadně zefektivnit činnost univerzity v této oblasti.

3. Zahraniční styky

 • Dokončit přehled prestižních zahraničních univerzit a vědeckých institucí a navrhnout konkrétní plán rozvoje spolupráce s nimi.

 • Prohloubit zapojení UK do mezinárodních programů, zejména v rámci EU.

 • V souladu s prioritami vědecké činnosti UK rozvíjet meziuniverzitní spolupráci, včetně mobilit akademických pracovníků a doktorandů.

 • Podporovat vytváření společných studijních programů se zahraničními partnery, zejména doktorských.

 • Usilovat o rozšíření možností pro mobilitu studentů.

 • Zhodnotit dosavadní činnost Fondu mobility UK od jeho založení.

4. Sociální zabezpečení studentů a zaměstnanců

 • Dokončit optimalizaci provozu menz podle schválené koncepce.

 • Pokračovat v realizaci dosavadní koncepce ubytování studentů a připravit její varianty pro případ, že se změní dotační politika státu v oblasti ubytování.

 • Prostřednictvím Kanceláře pro studenty se speciálními potřebami nadále rozšiřovat nejrůznější aktivity v rámci péče o tyto studenty směřující ke zlepšování podmínek pro jejich působení na univerzitě. Aktivně se účastnit grantových a nadačních projektů v této oblasti.

 • V návaznosti na investiční záměry pokračovat v programu rekonstrukcí a modernizací kolejí.

 • V rámci dané legislativy připravit sociální programy pro zaměstnance UK.

 • Posilovat motivující prvky v systému odměňování zaměstnanců univerzity.

5. Vnější vztahy, informační a poradenské služby

 • Pokračovat v realizaci aktivní komunikační strategie univerzity, zejména partnerstvím s veřejnoprávními médii a zprovozněním funkční interní databáze univerzitních odborníků.

 • Připravit k vydání reprezentativní publikaci o univerzitě v české i cizojazyčné mutaci jako součást základních informačních a propagačních materiálů o UK.

 • Pokračovat ve vydávání internetového časopisu i-Forum a průběžně ho na základě zkušeností a připomínek zkvalitňovat.

 • Zahájit vydávání monotématického tištěného časopisu Forum (příp. Forum-digest)

 • Pokračovat v produkčním a mediálním zajišťování projektu Evropské diskusní fórum.

 • Zvýšit rozsah a efektivnost informačních a poradenských služeb na UK.

6. Organizace a infrastruktura

 • Nadále systematicky usilovat o zlepšování právních podmínek a hmotného zabezpečení činnosti UK.

 • Pokračovat ve vnější i vnitřní evaluaci hlavních činností a organizační struktury univerzity, fakult a součástí.

 • Dokončit realizaci první etapy Informačního systému UK, zahájit realizaci druhé etapy zahrnující zejména oblast vědy a výzkumu, zahraničních styků, oběhu dokumentů a hospodaření UK.

 • Dokončit vydávání průkazů UK pro všechny kategorie osob; zahájit program na zabezpečení vstupů do vybraných objektů UK.

 • Podporovat integrování systému vědeckých informací na UK, pokračovat v budování virtuální univerzitní knihovny a v přechodu na knihovnický systém Aleph.

7. Investiční akce

 • Rozvinout projekt institucionální spolupráce univerzity s praxí s možným využitím financování z Evropských strukturálních fondů.

 • Na úrovni expertizní činnosti aktualizovat studie minikampusů Albertov a Hostivař.

 • Realizovat jednotlivé plánované investiční akce zařazené do aktualizované Dokumentace programu podle podkladů z fakult a součástí

 • Pokračovat v projektu digitalizace pasportů budov univerzity a fakult.


Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

rektor UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Oddělení analýz a strategií
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám