Aktualizace DZ pro rok 2007/2008

Aktualizace Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2007/2008

Na základě čl. 43 odst.5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze,po schválení Akademickým senátem UK vydávám


Aktualizaci Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2007/2008


Aktualizace Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy v Praze vychází z priorit Dlouhodobého záměru UK přijatého v r. 2004 a z vyhodnocení plnění úkolů Aktualizací tohoto Dlouhodobého záměru z minulých let. Činnosti uváděné v minulých letech jako prioritní úkoly, které byly vyřešeny nebo se již staly součástí běžné agendy, nejsou v této Aktualizaci uváděny.


Vzhledem k politickému a ekonomickému kontextu v ČR UK deklaruje především své odhodlání hrát jako výzkumná univerzita velmi aktivní roli v diskusích o případných změnách v legislativním zajištění  a v jednáních o financování vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu v ČR.


Aktualizace představuje soubor prioritních cílů UK, jichž chce v nadcházejícím akademickém roce dosáhnout v hlavních oblastech své činnosti. V některých oblastech napomohou dosažení  cílů UK projekty Rozvojových programů. Zejména jde o mezinárodní spolupráci (nejen v oblasti zahraničních styků a mobilit, ale také v oblasti studijní, vědecké výchovy doktorandů ad.), dále o zefektivnění organizace  a infrastruktury činností UK, o podporu handicapovaných studentů a o zvyšování kvality života studentů, pracovníků  i zahraničních hostů univerzity.

1. Vědecká a tvůrčí činnost

 • Vyhodnotit dosavadní systém podpory přípravy projektů do 7. RP. Pokračovat v podpoře podávání projektů do 7. RP.

 • Implementovat metodiku Rady pro výzkum a vývoj do algoritmu pro rozpis prostředků pro specifický výzkum mezi fakulty a součásti UK.

 • Identifikovat špičkové badatelské týmy UK a zavést systém jejich podpory.

 • Vytvořit nástroje podporující úplnost údajů o výsledcích tvůrčí činnosti v databázi RIV.

2. Akademické kvalifikace

 • Vyhodnocovat efekt nových doporučených hledisek pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem pro akademický rok 2007/2008.

 • Zpracovat optimální standardy doktorského studia pro jednotlivé skupiny oborů (lékařské, přírodovědné, humanitní).

 • Revidovat administrativní zabezpečení společných standardů doktorského studia, práce školitelů a oborových rad.

 • Vytvořit nabídku kurzů pro zvyšování konkurenceschopnosti absolventů doktorského studia na trhu práce pro studenty všech fakult.

 • Připravovat podmínky pro atrahování perspektivních pracovníků v kategorii post-doc, vymezit tuto kategorii pracovníků a vytvořit systém informační podpory pro tyto pracovníky.

3. Studijní záležitosti

 • Vytvořit systém účinných nástrojů pro dovršení implementace kreditního systému studia.

 • Vytvořit na UK systém optimalizace činností souvisejících s akreditacemi nových studijních programů a oborů.

 • Zhodnotit proběhlý proces strukturace studia na UK.

 • Dokončit činnosti související se získáním labelů DS a ECTS pro UK.

 • Provést komplexní bilanci aktivit, záměrů a možností rozvoje programů celoživotního vzdělávání; v této souvislosti všestranně podporovat rozvoj distančních forem vzdělávání.

 • Pokročit ve vytváření celouniverzitní části systému hodnocení výuky studenty jejím uvedením do stadia ověřování.

4. Sociální zabezpečení studentů a zaměstnanců

 • Zahájit realizaci připravené transformace kolejí a menz.

 • Připravit Minimální standardy péče o studenty se zvláštními potřebami.

 • Připravit pravidla pro výběr zájemců o startovací byty UK a jejich užívání; rekonstruovat jeden objekt v areálu Hostivař na tyto byty.

 • Analyzovat možnosti podpory uplatnění absolventů UK na trhu práce.

5. Rozvoj

 • Dokončit ověřovací studii proveditelnosti minikampusu Albertov a na základě jejích závěrů připravit investiční záměr.

 • Vzhledem k situaci v investičním financování z veřejných prostředků využít i jiných zdrojů a pomocí nákupů a nových investičních záměrů pokročit v získávání prostor pro humanitní fakulty (prioritně pro FF a FHS).

 • Po schválení Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a vyhlášení výzev  předložit projekt na výstavbu univerzitního centra Plzeň (a v závislosti na pozemkové připravenosti Hradec Králové).

 • Po vyhlášení výzev využít možností strukturálních fondů EU pro přípravu projektů v novém plánovacím období pro region soudržnosti Praha (Operační program Adaptabilita i Operační program Konkurenceschopnost).

 • V závislosti na vyhlášení státem připravit novou dlouhodobou Dokumentaci programu UK.

 • Ve spolupráci s dalšími subjekty se podílet na přípravě projektů ze strukturálních fondů EU zaměřených na výzkumnou činnost.

 • Zjednodušit administrativu spojenou s akcemi hrazenými z Fondu reprodukce majetku UK.

6. Organizace a infrastruktura

 • Zahájit depuraci vnitřních předpisů fakult a dalších součástí.

 • Připravit univerzitní Katalog prací pro neakademické pracovníky.

 • Zahájit systematický rozvoj centralizované studijní části IS UK.

 • Po sjednocení agend v oblasti personalistiky a mezd provést centralizaci této části IS UK.

 • Rozšířit IS UK o další aplikace v oblasti VaV, zahraničních vztahů a mobilit a evidence dokumentů a smluv.

 • Zavést metodické řízení správních činností a administrativy v rámci UK.

 • Připravit nová Dlouhodobá pravidla rozdělování příjmů na UK.

7. Zahraniční styky a mobilita

 • Rozšířit počet nových společných doktorských studijních programů s předními zahraničními pracovišti nejméně na dvacet.

 • Využít stávající sítě meziuniverzitních dohod k dalšímu rozšíření studijních programů v rámci programu Erasmus- Mundus a tyto programy akreditovat.

 • Aktualizovat priority Fondu mobility s cílem podpořit spolupráci s předními zahraničními pracovišti a získat perspektivní pracovníky pro působení na UK.

 • Připravit zasedání European Universities Association (EUA) v Praze v dubnu 2009.

8. Vnější vztahy, informační a poradenské služby

 • Podporovat aktivní komunikační strategii univerzity a partnerské vztahy s ostatními univerzitami, VŠ a vědeckými pracovišti.

 • Vydat připravované propagační materiály o UK.

 • Rozvinout distribuci propagačních předmětů.

 • Připravit a realizovat scénář oslav 660. výročí založení UK.


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:28 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Oddělení analýz a strategií
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám