Slovensko

Meziuniverzitní dohody

V rámci meziuniverzitních dohod lze vyjet na semestrální studijní pobyt na Slovensko:UPOZORNĚNÍ: Studenti, kteří mají zájem o výjezd na Slovensko, mohou primárně využít program ERASMUS+, který je na Slovensku velmi rozšířený. Informujte se u koordinátora ERASMUS+ programu na Vaší fakultě.

Univerzita Komenského v Bratislave


web univerzity: www.uniba.sk


Participující fakulty:  FF, FSV, PedF, PF, PřF, MFF, FTVS, 3. LF, LF PL, FaF.

Obory: Humanitní, přírodovědné, lékařské.

Počet míst: Kvóta není stanovena.

Podmínky: Dohoda neurčuje přesné podmínky, každé vyslání je předmětem individuálního projednání konkrétních návrhů.


Dokumenty nezbytné k předložení na fakultu:


 • Vyplněnou přihlášku

 • CV

 • Motivační dopis včetně plánu studia

 • Výpis studijních výsledků

 • Doporučující dopis vyučujícího z katedry

 • Kopie cestovního dokladu


Průběh výběrového řízení


Rektorátní termín pro odevzdání podkladů k výběrovému řízení na:


 • pro pobyt v zimním semestru: 15. února,

 • pro pobyt v letním semestru: 15. září.


Zájemci odevzdají výše uvedené podklady na zahraniční oddělení své fakulty k dřívějšímu termínu, který si fakulta určí sama. Přihlášky studentů se následně postupují na odbor pro zahraniční vztahy rektorátu. Vybraní uchazeči jsou nominování na partnerskou univerzitu.


Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK formulář s aktuálními kontaktními údaji a čestné prohlášení (primárně v českém jazyce).


Po návratu


Po návratu ze studijního pobytu obdrží student z Odboru zahraničních vztahů UK doklad o absolvování studia v zahraničí (transcript). Tento doklad mu bude předán proti předložení zprávy z pobytu (rozsah jedné až dvou stran A4 se stručným zhodnocením studia, přínosu pobytu a popisem praktických zkušeností využitelných pro další zájemce).


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

web univerzity: www.upjs.sk


Participující fakulty:  FF, FSV, PedF, PF, PřF, MFF, FTVS, 3. LF, LF PL, FaF.

Obory: Humanitní, přírodovědné, lékařské.

Počet míst: Kvóta není stanovena.

Podmínky: Dohoda neurčuje přesné podmínky, každé vyslání je předmětem individuálního projednání konkrétních návrhů.


Dokumenty nezbytné k předložení na fakultu:Přehled nabídky předmětů na https://www.upjs.sk/en/university/international-relations/course-catalogue/.


Více informací na http://www.upjs.sk/en/university/international-relations/erasmus-plus/incoming-students/.


Průběh výběrového řízení


Rektorátní termín pro odevzdání podkladů k výběrovému řízení na:


 • pro pobyt v zimním semestru: 15. února,

 • pro pobyt v letním semestre: 1. září.


Zájemci odevzdají výše uvedené podklady na zahraniční oddělení své fakulty k dřívějšímu termínu, který si fakulta určí sama. Přihlášky studentů se následně postupují na odbor pro zahraniční vztahy rektorátu. Vybraní uchazeči jsou nominování na partnerskou univerzitu a z partnerské univerzity je jim následně přijde žádost o zaslání vypněné přihlášky, žádosti o ubytování a Learning Agreement na email do 15. června pro studium v zimním semestru či do 30. listopadu pro studium v letním semestru. Proto prosíme studenty o vytvoření kopií těchto dokladů před odevzdáním přihlášky na příslušné zahraniční oddělení.


Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK formulář s aktuálními kontaktními údaji a čestné prohlášení (primárně v českém jazyce).


Po návratu


Po návratu ze studijního pobytu obdrží student z Odboru zahraničních vztahů UK doklad o absolvování studia v zahraničí (transcript). Tento doklad mu bude předán proti předložení zprávy z pobytu (rozsah jedné až dvou stran A4 se stručným zhodnocením studia, přínosu pobytu a popisem praktických zkušeností využitelných pro další zájemce).


Trnavská univerzita v Trnave

web univerzity: www.truni.sk


Participující fakulty:  FF, PedF, PF.

Obory: Dějiny umění, hudební věda, klasická archeologie, psychologie, právo.

Počet míst: Kvóta není stanovena.

Podmínky: Dohoda neurčuje přesné podmínky, každé vyslání je předmětem individuálního projednání konkrétních návrhů.


Dokumenty nezbytné k předložení na fakultu:


 • CV

 • Motivační dopis

 • Výpis studijních výsledků

 • Kopie cestovního dokladu


Průběh výběrového řízení


Rektorátní termín pro odevzdání podkladů k výběrovému řízení na:


 • pro pobyt v zimním semestru: 15. února,

 • pro pobyt v letním semestre: 1. září.


Zájemci odevzdají výše uvedené podklady na zahraniční oddělení své fakulty k dřívějšímu termínu, který si fakulta určí sama. Přihlášky studentů se následně postupují na odbor pro zahraniční vztahy rektorátu. Vybraní uchazeči jsou nominování na partnerskou univerzitu. V případě, že je student partnerskou univerzitou vybrán, je požádán o vyplnění přihlášky, žádosti o ubytování a Learning Agreement, které je třeba zpětně zaslat vyplněné na univerzitu via email či pošta. Pro zapsání do zimního semestru je třeba dokumenty zaslat do 30. června. Pro zapsání do letního semestru je třeba dokumenty zaslat do 30. listopadu.


Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK formulář s aktuálními kontaktními údaji a čestné prohlášení (primárně v českém jazyce).


Po návratu


Po návratu ze studijního pobytu obdrží student z Odboru zahraničních vztahů UK doklad o absolvování studia v zahraničí (transcript). Tento doklad mu bude předán proti předložení zprávy z pobytu (rozsah jedné až dvou stran A4 se stručným zhodnocením studia, přínosu pobytu a popisem praktických zkušeností využitelných pro další zájemce).


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

web univerzity: www.umb.sk


Participující fakulty:  FF, FHS, PedF.

Obory: Andragogika, finančnictví, pedagogika, personální řízení, politologie, středoevropská studia, translatologie.

Počet míst: Kvóta není stanovena.

Podmínky: Dohoda neurčuje přesné podmínky, každé vyslání je předmětem individuálního projednání konkrétních návrhů.


Dokumenty nezbytné k předložení na fakultu:


 • Přihláška

 • CV

 • Motivační dopis včetně plánu studia

 • Výpis studijních výsledků

 • Doporučující dopis vyučujícího z katedry

 • Kopie cestovního dokladu


Průběh výběrového řízení


Rektorátní termín pro odevzdání podkladů k výběrovému řízení na:


 • pro pobyt v zimním semestru: 15. února,

 • pro pobyt v letním semestre: 1. září.


Zájemci odevzdají výše uvedené podklady na zahraniční oddělení své fakulty k dřívějšímu termínu, který si fakulta určí sama. Přihlášky studentů se následně postupují na odbor pro zahraniční vztahy rektorátu. Vybraní uchazeči jsou nominování na partnerskou univerzitu.


Praktické informace pro výměnné studenty lze nalézt na webové stránce univerzity https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/informacie/prakticke-informacie-pre-zahranicnych-studentov/.


Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK formulář s aktuálními kontaktními údaji a čestné prohlášení (primárně v českém jazyce).


Po návratu


Po návratu ze studijního pobytu obdrží student z Odboru zahraničních vztahů UK doklad o absolvování studia v zahraničí (transcript). Tento doklad mu bude předán proti předložení zprávy z pobytu (rozsah jedné až dvou stran A4 se stručným zhodnocením studia, přínosu pobytu a popisem praktických zkušeností využitelných pro další zájemce).


Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

web univerzity: www.ukf.sk/


Participující fakulty:  FF, FHS, FSV, MFF, PedF.

Počet míst: Kvóta není stanovena.

Podmínky: Dohoda neurčuje přesné podmínky, každé vyslání je předmětem individuálního projednání konkrétních návrhů.


Dokumenty nezbytné k předložení na fakultu:


 • Vyplněná přihláška

 • CV

 • Motivační dopis

 • Studijní plán

 • Potvrzení o prezenčním studiu

 • Úředně ověřenou kopii diplomu (v případě studentů magisterského a doktorského studijního programu)

 • Výpis studijních výsledků

 • V případě zájmu vyplněnou žádost o ubytování

 • V případě zájmu vyplněnou žádost o kurz slovenského jazyka


Průběh výběrového řízení


Rektorátní termín pro odevzdání podkladů k výběrovému řízení na:


 • pro pobyt v zimním semestru: 1. dubna,

 • pro pobyt v letním semestre: 20. října.


Zájemci odevzdají výše uvedené podklady na zahraniční oddělení své fakulty k dřívějšímu termínu, který si fakulta určí sama. Přihlášky studentů se následně postupují na odbor pro zahraniční vztahy rektorátu. Vybraní uchazeči jsou nominování na partnerskou univerzitu.


Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK formulář s aktuálními kontaktními údaji a čestné prohlášení (primárně v českém jazyce).


Po návratu


Po návratu ze studijního pobytu obdrží student z Odboru zahraničních vztahů UK doklad o absolvování studia v zahraničí (transcript). Tento doklad mu bude předán proti předložení zprávy z pobytu (rozsah jedné až dvou stran A4 se stručným zhodnocením studia, přínosu pobytu a popisem praktických zkušeností využitelných pro další zájemce).Kontaktní osoba - meziuniverzitní dohody (Slovensko):

Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D.

Odbor zahraničních vztahů RUK


E:

T: +420 224 491 307


Poslední změna: 8. září 2020 10:21 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám