Předpisy týkající se volby kandidáta na funkci rektora UK

Výňatek ze Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

"§ 10 Rektor

 1. V čele veřejné vysoké školy je rektor; jedná a rozhoduje ve věcech školy, pokud zákon nestanoví jinak. V případech, kdy zvláštní předpis předpokládá působnost statutárního orgánu, plní ji rektor.

 2. Rektora jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu veřejné vysoké školy prezident republiky. Návrh se podává prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministr“).

 3. Funkční období rektora je čtyřleté. Funkci rektora může tatáž osoba vykonávat na téže veřejné vysoké škole nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.

 4. Rektora zastupují v jím určeném rozsahu prorektoři. Prorektory jmenuje a odvolává rektor.

 5. Mzdu rektora stanoví ministr."

Výňatek ze Statutu Univerzity Karlovy

"Čl. 11 Rektor

 1. Rektor18) se dostaví na výzvu senátu nebo jeho předsedy na zasedání senátu. Rektor odpoví na otázku týkající se výkonu jeho funkce, položenou mu senátem nebo členem senátu na zasedání senátu.

 2. Rektor je představitelem univerzity v reprezentaci vysokých škol podle § 92 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.

 3. Funkční období rektora začíná dnem, ke kterému byl do této funkce jmenován.

 4. Volbu kandidáta na funkci rektora vyhlašuje senát tak, aby se konala nejméně 90 dní před uplynutím funkčního období rektora.

 5. Kandidáta na funkci rektora může senátu navrhnout akademický senát fakulty, skupina nejméně 100 členů akademické obce nebo člen senátu, a to zpravidla z profesorů, kteří jsou členy akademické obce.

 6. Návrh na odvolání rektora může senátu podat akademický senát fakulty nebo nejméně jedna pětina členů senátu.

 7. Podrobnosti o volbě kandidáta na rektora stanoví volební řád pro volbu rektora, který je součástí volebního a jednacího řádu senátu14)."

_________________

18) § 10 zákona o vysokých školách.

14) § 17 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.


Výňatek z Jednacího řádu AS UK

"Čl. 24 Volba kandidáta na funkci rektora

 1. Návrhy kandidáta na funkci rektora se podávají prostřednictvím kanceláře Senátu do 30 dnů přede dnem volby.

 2. Návrh musí být podán spolu s

    a. 

  písemným souhlasem navrhovaného s kandidaturou,

    b. 

  stručným životopisem navrhovaného s charakteristikou jeho působení na univerzitě,

    c. 

  stručnými tezemi volebního programu navrhovaného.

 3. Navržení mohou po uplynutí lhůty podle odstavce 1 vystoupit na předvolebním zasedání Senátu, které se uskuteční nejméně 7 dní přede dnem volby. V termínech dohodnutých s děkany nebo předsedy akademických senátů fakult anebo řediteli dalších součástí mohou vystoupit rovněž na předvolebních shromážděních na fakultách nebo součástech. Na volebním zasedání Senátu nejsou vystoupení kandidátů přípustná.

 4. Termín volebního zasedání Senátu se oznamuje nejméně 60 dnů předem. Písemné materiály uvedené v odstavci 2 písm. b) a c) se zasílají všem členům Senátu nejpozději 21 dnů přede dnem volebního zasedání.

 5. Volba se provádí tajným hlasováním.

 6. Zvolen je ten z navržených, který získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů Senátu.

 7. V případě, že ani jeden z navržených nebude zvolen, uskuteční se další kolo voleb, do kterého postupují ti dva z navržených, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Pokud dojde na prvním místě k rovnosti hlasů u více než dvou navržených nebo jestliže dojde k rovnosti hlasů až na druhém místě, postupují do dalšího kola též všichni navržení, kteří získali stejný počet hlasů. Další kolo voleb se uskuteční i tehdy, dojde-li k rovnosti hlasů v kole, v němž se hlasovalo pouze o dvou navržených. Jestliže ani jeden ze dvou navržených, o nichž se hlasovalo v daném kole, nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech členů Senátu, postupuje do dalšího kola ten, kdo získal větší počet hlasů.

 8. Nezíská-li nadpoloviční většinu hlasů všech členů Senátu jediný navržený, o němž se hlasovalo v daném kole, volba končí. V takovém případě se do jednoho měsíce uskuteční opakovaná volba z nově navržených. Nové návrhy je třeba podat do 14 dnů.

 9. Ten, kdo byl navržen dvakrát po sobě a nebyl zvolen, nesmí kandidovat v další opakované volbě nebo ve volbě, která se uskuteční do tří let ode dne konání první neúspěšné volby, v níž kandidoval; to neplatí v případě, že se poslední neúspěšné volby, v níž kandidoval, účastnilo méně než dvě třetiny všech členů Senátu.

 10. V průběhu voleb může kterýkoli z navržených od své kandidatury odstoupit, a to vždy před zahájením příslušného kola.

 11. Volbu zajišťuje pětičlenná volební komise volená Senátem z řad jeho členů. Členem volební komise nemůže být navržený kandidát. Každý člen volební komise musí být z jiné fakulty nebo další součásti.

 12. Návrh na jmenování zvoleného kandidáta rektorem předloží předsednictvo do sedmi dnů ode dne volby Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy."Poslední změna: 20. duben 2021 22:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám