P07 - Psychosociální aspekty kvality lidského života

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK:

Filozofická fakulta, 2. lékařská fakulta, Fakulta sociálních vědVědní oblast:

psychologie, psychiatrie, sociologie, metodologieRada programu (stav k 31. 12. 2016):

prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. (koordinátor)

doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.

PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.

doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.

prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.

doc. PhDr. Jana Kocourková

PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.

prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.Anotace:

Předložený projekt lze vnímat jako projekt interdisciplinární, reprezentující vědy o člověku z několika klíčových hledisek. Z hlediska sledování celospolečenských změn a trendů a z hlediska projevů společnosti jako celku v tzv. tranzitorním období, v době proměny paradigmatu. Dále z hlediska jedince, jeho vývoje v této společnosti a toho, jak vnímá svou realitu, jak vnímá smysluplnost života, jak konkrétně prožívá probíhající společenské změny a vyrovnává se s nimi. Dalším uplatněným hlediskem je pak oblast aplikační v širokém slova smyslu, která se týká aplikované psychologie, psychiatrie a sociální práce v oblastech, kde celospolečenské změny způsobují nejzávažnější dopady na jedince.


Lze se domnívat, že takto koncipovaný projekt je ve svých dílčích souvislostech velmi komplementární, což je významným předpokladem realizace Programu rozvoje vědních oblastí UK. Tato propojenost a komplementarita vytváří kvalitní podmínky pro spolupráci a zároveň umožňuje eliminaci duplicitních aktivit a vynakládání zbytečných prostředků na podobné, či dokonce stejné aktivity. Možnost uplatnit takto odlišné aspekty zkoumání určitého problémového okruhu je zcela unikátní a je plně v souladu s celosvětovými trendy.


Právě o této "třífázovosti" ve smyslu výzkumně aplikačním:

1. výzkumná analýza,

2. interdisciplinarita a zařazení komplementárních výzkumných výsledků do celospolečenského kontextu a

3. jejich následná aplikace v oblasti intervence a prevence,

svědčí již existující aktivity - především výzkumné, publikační a systémové - konkrétně dotčených pracovišť.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám