P09 - Literatura a umění v mezikulturních souvislostech

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK:

Filozofická fakultaVědní oblast:

společenské vědy (podskupiny dle kvantitativního zastoupení v programu: AJ – písemnictví, mas-media, audiovize; AB – dějiny; AL – umění, kulturní dědictví; AF – dokumentace, práce s informacemi; AI – jazykověda; AC – antropologie, etnologie)Rada programu (stav k 31. 12. 2016):

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. (koordinátor)

prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.

Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.

doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.

doc. PhDr. Ivan Klimeš

doc. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D.

prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.

PhDr. Jiří Starý, Ph.D.

PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.

PhDr. Václav Vaněk, CSc.Anotace:

Program Literatura a umění v mezikulturních souvislostech spojuje filologické, uměnovědné a historické obory provozované na FF UK, jejichž centrální odborný zájem představuje otázka funkce a proměn uměleckých médií v širším kulturně-historickém, národním a mezinárodním společensko-politickém kontextu. Primárně výzkumná aktivita je tu doplňována rovněž praktickou, aplikovanou činností, spočívající v rozvíjení metod edičního zpracování primárních zkoumaných textů, překladů původních uměleckých prací a jejich adekvátní vědecké prezentace. Návrh programu vychází ze skutečnosti, že Filozofická fakulta UK jako jediné pracoviště v republice umožňuje komplexní institucionální rozvíjení filologicko-historických oborů, které tvoří jádro programu. Základní vědecko-výzkumné pilíře programu tvoří problematika výzkumu kulturní identity, multikulturalismu, kánonu a vztahy literatury, techniky a utopie na pozadí studia proměn v pojetí a interpretaci kulturních dějin anglofonních zemí. Dále jde o komplexní výzkum problémů spojených s kulturně-historickým výzkumem vztahu totalitárních mechanismů v kontaktu s literaturou, filmem, dramatem, výtvarným uměním a dalšími kulturními entitami, dále Třetí odbornou perspektivu nabízí interdisciplinárně založený výzkum oblasti „konzumní“, „triviální“ či brakové literatury a kultury s cílem analyzovat problematiku v co největší geografické šíři i v co nejširším časovém rozsahu. Návrh programu je založen na úzké vědecko-výzkumné kooperaci akademických pracovníků FF UK se studenty příslušných doktorských studijních programů. Program navazuje na úspěšné řešení výzkumných záměrů řešených na půdě FF UK „Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie“ (MSM 0021620824), „Dějiny novější literatury v nadnárodních kontextech“ (MSM 6007665803), „Centrum výzkumu české umělecké avantgardy“ (LC 06053) a „Tradice a multikulturalismus v anglicky mluvících zemích“ – projektu řešeného v rámci výzkumného záměru „Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie“ (MSM 0021620824). Program je zároveň založen na užším odborném prostupování jednotlivých oborových modulových řad, na intenzivnějších domácích a zahraničních diskusích a širším využití důsledků těchto dílčích oborových diskusí v rámci celého programu.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:46 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám