P19 - Interdisciplinární sociální vědy

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK:

Fakulta humanitních studiíVědní oblast:

sociální vědyRada programu (stav k 31. 12. 2016):

doc. Ing. Karel Müller, CSc. (koordinátor)

doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

prof. Miloš Havelka, CSc.

doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.

doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.

prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.Anotace:

Program má za cíl podporovat rozvoj problémově orientovaných společenskovědních a humanitních specializací mezioborové povahy, které se již většinou pevně etablovaly v akademickém prostředí vyspělých zemí, ale dosud nezakotvily na domácích akademických pracovištích. Postavení UK FHS je v tomto ohledu jedinečné v rámci celé ČR, protože dané vědní obory pěstuje již řadu let a má v nich kvalitní výzkumné výsledky i mezinárodní kontakty, na které je možné navazovat. Zaměřením na vybrané a aktuální mezioborové specializace se posiluje konkurenční výhoda UK vůči jiným vysokoškolským subjektům v ČR, které dosud kvůli nedostatku vysoce kvalifikovaného personálu nemohly rozvíjet komplexní mezioborové specializace ve větším měřítku. Současně se vytváří komplementarita k výzkumným programům jiných společenskovědních a humanitních fakult UK a otvírá prostor pro různé podoby spolupráce a partnerství.


Do programu jsou zapojeny následující obory a problémově orientované interdisciplinární specializace: sociologie vědění, institucí a organizací, genderová studia, studia občanské společnosti a občanského sektoru, studia řízení a supervize v organizacích péče o člověka. Počítá se s postupným začleňováním dalších celosvětově se rozvíjejících mezioborových specializací, jako jsou sociální studia vědy a technologií (STS). K hlavním výzkumným tématům tohoto programu patří kritické proměny institucí v současných společnostech a jejich dopady na člověka; reprodukce a proměna genderového řádu; nové formy občanské participace a kolektivního jednání; sociální inovace a sociální ekonomika; procesy řízení a kulturní dynamiky v občanských organizacích a organizacích péče o člověka.


V rámci programu jsou primárně uskutečňovány problémově orientované badatelské projekty, které využívají současný stav sociálněvědního poznání a zároveň jsou orientovány na řešení praktických problémů, zejména v oblasti rovnosti mužů a žen, rozvoje a regulace občanského sektoru, podpory dobrovolnictví a sociální ekonomiky nebo řízení a supervize zdravotnických a sociálních organizací. Uživateli těchto výsledků jsou instituce veřejné správy, mezinárodní a nadnárodní organizace, občanský sektor, korporátní sféra i veřejnost.


Program navazuje na jednu z hlavních linií výzkumného záměru UK FHS „Antropologie komunikace a lidské adaptace“ (MSM 0021620843), řešeného v letech 2005–2011, a na další výzkumné projekty, jejichž nositelem byla UK FHS (projekty Rámcového programu EU, GA ČR aj.). Aktivity uskutečňované v jeho rámci zůstávají otevřené spolupráci s dalšími obory a specializacemi pěstovanými na UK FHS i jiných fakultách a součástech UK. Hlavními cíli programu jsou provázání výzkumu s výukou na doktorském a magisterském stupni, trvalé omlazování vědeckého personálu, rozvoj mezinárodní spolupráce a podpora excelentních výzkumných výsledků.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám