P21 - Dějiny univerzitní vědy a vzdělanosti

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK:

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy, 1. lékařská fakulta



Vědní oblast:

historické vědy



Rada programu (stav k 31. 12. 2016):

prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D. (koordinátor)

Mgr. Petr Cajthaml

doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.

doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.

PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D.

PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.



Anotace:

Na zkušenosti z úspěšného řešení části Výzkumného záměru MSM 0021620827 České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes (dějiny vzdělanosti) hodláme navázat novým programem Dějiny univerzitní vědy a vzdělanosti ve shodě s Dlouhodobým záměrem ÚDAUK. Základem bude historie pražské univerzity a dalších vysokých škol a vědeckých institucí v širokém chronologickém záběru, s akcentem na období od raného novověku do současnosti. Univerzitní dějiny (dějiny instituce jako celku a jejích součástí; dějiny vědních oborů; dějiny studentstva; předpoklady a působení univerzity ve společnosti) budou zkoumány v širších kontextech sociálních, kulturních a politických dějin. Použita bude i komparativní metoda, zejména při studiu vývoje a role středoevropských univerzit v období nacionálních, politických a ideologických konfliktů 19. a 20. století, především na podkladě už ověřené spolupráce s univerzitami v Lipsku, Krakově a Vídni. Součástí tohoto projektu budou i pracovníci Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1.LF UK, s nimiž ÚDAUK úspěšně řeší vědecké úkoly z oblasti historie medicíny a lékařských fakult už po řadu let.


Pro tento program je jak ÚDAUK, tak Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1.LF UK velmi dobře vybaven materiálně (archivní fondy, bohatá knihovna, vlastní recenzovaný časopis) i personálně (erudovaní pracovníci již v tomto oboru publikovali řadu vědeckých prací). V současném perspektivním vědeckém týmu kooperují starší zkušení badatelé s mladší generací. Výzkum by měl nakonec vyústit mj. v sepsání nových přehledných Stručných dějin Univerzity Karlovy, které by (zejména metodicky a interpretačně) rozšířily a doplnily poznatky obsažené v Dějinách Univerzity Karlovy I-IV (vydány ÚDAUK v letech 1996-1998). Do projektu budou zapojeni i další pracovníci ÚDAUK, jednak prostřednictvím dílčích výzkumných prací a rešerší, jednak přípravou podkladů v knihovně a archivu. Zároveň počítáme se zapojením externistů (např. specialistů na dějiny jednotlivých institucí, vědních oborů apod.) a studentů. Na své předchozí výzkumy naváží i odborníci z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků (ÚDLCJ), jejichž hlavním cílem je jednak vytvoření biografického slovníku z období 1945 – 2008, jednak vydání specializovaných monografií.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208






Jak k nám