P37 - Nové postupy v diagnostice a terapii civilizačních chorob a onemocnění spojených se stárnutím populace

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK:

Lékařská fakulta v Hradci KrálovéVědní oblast:

lékařské vědyRada programu (stav k 31. 12. 2016):

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. (koordinátor)

prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.

prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.

doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

prof. MUDr. Miroslav Kuba, CSc.

prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.

prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D.

prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.

prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc.Anotace:

Tento projekt PRVOUK je zaměřen na tři velmi aktuální problémy české i světové medicíny. Východiskem projektu je skutečnost, že jak stárnutí populace a s tím spojené zdravotní komplikace, tak i nárůst nárůst počtu nemocných trpících civilizačními chorobami spolu s nutností racionálního využívání finančních prostředků k pokrytí zdravotní péče populace jsou vzájemně propojené problémy. Z výše uvedených důvodů vzniká potřeba intenzivního, efektivního a komplexního výzkumu v této oblasti.


V souladu s výše uvedeným konstatování je projekt zaměřen na tři základní oblasti výzkumu, ve kterých má LF UK v Hradci Králové dlouhou a úspěšnou tradici:


1. Výzkum v oblasti civilizačních chorob postihujících kardiovaskulární systém je zaměřen především na problematiku ischemické choroby srdeční, náhlé srdeční smrti a specifikaci rizik, ale i na nefarmakologickou a farmakologickou prevenci takové události. Další oblastí výzkumu jsou podmínky regenerace myokardu v experimentu i klinice. Civilizační choroby postihující zažívací systém budou studovány v širším kontextu, než pouze onkologickém (funkční poruchy, prekancerózy, využití nejmodernějších diagnostických technik, možnosti prevence, atd.).


2. Oblast onkologie a hematoonkologie: studium predikce účinku a toxicity léčby, významu individuální úpravy dávkového režimu léků a predikce odpovědi na tyto léčebné postupy. Značná pozornost je věnována onkologické problematice zažívacího traktu. Důvodem je jednak incidence nádorů, především nádorů tlustého střeva, jednak možný vliv výživy a dalších civilizačních faktorů.


3. Problematika stárnutí a s ním spojených zdravotních problémů včetně studia regenerace na všech úrovních. Výzkum bude zaměřen na základní metabolické a molekulární projevy stárnutí a na reparační a regenerační procesy. Do této oblasti patří studium poškození a reparace na úrovni DNA, na buněčné a orgánové úrovni, na úrovni orgánu (regenerace jater) včetně možnosti ovlivňování těchto procesů (kmenové buňky, iPS buňky, využití nanomateriálů, atd.).


Výzkumné úkoly navržené k řešení v projektu PRVOUK navazují na dosavadní úspěšné výzkumné aktivity (výzkumný záměr fakulty, spolupráce na dalších výzkumných záměrech, projekty grantových agentur, projekty financované z EU) a umožní posílení současných výzkumných týmů a produkci kvalitních výsledků (především publikace v impaktových časopisech, monografiích), dále umožní jejich prezentaci na odborných setkáních.


Monitorovacími indikátory při hodnocení plnění tohoto projektu budou především publikace v recenzovaných časopisech s impakt faktorem, dále odborné monografie a ostatní články v recenzovaných odborných periodicích.


Vědecká rada Lékařské fakulty v Hradci Králové dne 13. 1. 2012 jednoznačně podpořila podání tohoto projektu PRVOUK a vyjádřila názor, že fakulta má podávat pouze jeden projekt PRVOUK.

Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám