P39 - Společenskovědní aspekty zkoumání lidského pohybu

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK:

Fakulta tělesné výchovy a sportuVědní oblast:

kinantropologieRada programu (stav k 31. 12. 2016):

prof. PhDr. Marek Waic, CSc. (koordinátor)

doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.

doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.

prof. PhDr. Antonín Rychtecký, DrSc.

prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.Anotace:

Výše uvedený program zahrnuje rozvoj těch podoborů kinantropologie, které se zabývají výzkumem a analýzou působení lidského pohybu ve společnosti, a zároveň bude směřovat k objasnění mnohostranných vazeb vlivu sportu a dalších pohybových aktivit v současné české společnosti. Neopomeneme ani ovlivnění těchto společenských vazeb členstvím ČR v Evropské unii a současnými globálními trendy rozvoje sportu. Zdůraznění celistvých společenskovědních přístupů v kinantropologickém výzkumu reflektuje skutečnost, že tradiční monokauzální interpretace vztahů mezi pohybovými aktivitami a jejich sociálními benefity nemůže plně vysvětlit jejich komplexnost.


Řešení projektu, v komplexu i v dílčích úkolech, předpokládá diferencované uplatnění různých metod – od metaanalýzy národních a zahraničních projektů, monitoringu a evaluace pohybových režimů k jejich experimentální verifikaci a interpretaci v triangulačním přístupu kvantitativních a kvalitativních dat. Dle stavu rozpracování v dílčích oblastech sledování bude součástí projektu i tvorba a standardizace nových metod výzkumu, které budou konstruovány tak, aby mohly být porovnány s výstupy dřívějších národních projektů a s výsledky současných zahraničních výzkumů. Ve spolupráci se zahraničními partnery se předpokládá přímá kooperace. Badatelské úsilí týmu výše uvedeného programu se zaměří především na následující oblasti působení pohybových aktivit ve společnosti s vysokou ekonomickou, kulturní, sociální a informační úrovní, které Česká republika v zásadě dosáhla:

  • psychosociální determinanty pohybových aktivit,

  • standardy tělesné zdatnosti a motorické výkonnosti, sportovní příprava dětí a mládeže, včetně identifikace talentů,

  • makro- i mikroekonomické zajištění sportu – ekonomické zdroje sportovních organizací a marketing sportovních služeb,

  • historická kontinuita a etický rozměr společenského působení pohybových aktivit.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:46 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám