Výzkumné a výukové centrum v Hradci Králové - 1. etapa

Výzkumné a výukové centrum v Hradci Králové - 1. etapa


Vzhledem k tíživé prostorové situaci a nevyhovujícímu zázemí řady fakult Univerzity Karlovy se v závěrech výjezdního zasedání představitelů UK v Nymburce v r. 2003 mimo jiné akcentuje potřeba zabývat se otázkou proveditelnosti (mini)kampusů.

Nosným prvkem takového projektu musí být především podpora vědecko-výzkumné a na ni navazující vzdělávací činnosti přesahující hranice UK.

V návaznosti na výše deklarované záměry vznikl projekt: „Kampus Univerzity Karlovy v Hradci Králové – společný projekt Lékařské fakulty UK a Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové“.


Dlouhodobým cílem Lékařské fakulty (LF) i Farmaceutické fakulty (FaF) je organizační i prostorové funkční propojení pracovišť fakult mezi sebou a současně s prostory Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN) v jedné lokalitě. Vedení fakult považují za nezbytné postupně přesouvat provozy ústavů LF a FaF do společného areálu, propojovat je navzájem mezi fakultami i s dalšími pracovišti FN a anticipovat tak perspektivní vznik, činnost a funkce kampusu dvou blízce orientovaných (výukově i výzkumně) fakult a univerzitní nemocnice.


Lékařská fakulta v Hradci Králové a Farmaceutická fakulta jsou jediné v ČR, na kterých též studují vojenští lékaři a farmaceuti - výuka je zajišťována ve spolupráci s bývalou Vojenskou lékařskou akademií JEP, nyní Univerzitou obrany – Fakultou vojenského zdravotnictví.


Generel města Hradec Králové předpokládá přemístění a soustředění pracovišť fakult do míst, která jsou v plánech pro výstavbu v blízkosti areálu fakultní nemocnice vymezena. Záměrem výstavby je vybudovat prostory pro kompletní přesun všech pracovišť teoretických ústavů lékařské fakulty a vybraných pracovišť fakulty farmaceutické a současné vybudování dostatečných prostorů pro vědecko-výzkumné a výukové aktivity. Součástí projektu je vybudování laboratoří základního i aplikovaného výzkumu; společná pracoviště pro výuku, vědu a výzkum zahrnují infrastrukturu pro spolupráci s vývojovými a komerčními firmami regionu. To zároveň vytvoří zázemí a podmínky pro zkvalitnění rozvoje pregraduálních a doktorandských studijních programů a poskytující ojedinělou možnost integrace výzkumu a výuky v oblasti medicíny a farmacie, pro příliv kvalifikovaných odborníků pro celou oblast medicínsko-farmaceutickou a pro zapojení do Evropského výzkumného prostoru.

Realizace projektu umožní zkvalitnění materiálních podmínek výuky a výzkumu a zvýšení kapacity vzdělávání na obou fakultách s akcentací praktické stránky vzdělávání a zlepšení uplatnitelnosti absolventů. Dále potom povede nejen ke koordinaci aktivit při zajištění výzkumného a výukového zázemí v rámci řady oborů dvou fakult, ale i při realizaci doktorandského studia, v oblasti zkoušení nových léků, diagnostických metod, biotechnologií, lékařské a farmaceutické techniky.


Podrobnosti projektu:

Předmětem tohoto projektu je výstavba jednoho objektu určeného pro výuku a výzkumné aktivity celkem čtyř ústavů a kateder Lékařské a Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, jež pociťují současný stav nejtíživěji a které se do tohoto objektu přesunou. Z pohledu zajištění výuky však bude budovu využívat všech 3.663 studentů obou fakult. U Lékařské fakulty se jedná o Ústav lékařské biologie a genetiky a Ústav lékařské biochemie, z Farmaceutické fakulty se přestěhuje Katedra sociální a klinické farmacie a Katedra biologických a lékařských věd.

Tímto přestěhováním dojde k navýšení celkové užitné plochy obou fakult o 6.832 m2, takže průměrná užitná plocha na jednoho studenta, která je u typu obou fakult doporučována na 15 m2 a v současné době je u Lékařské fakulty 5,09 m2, u Farmaceutické fakulty 9,12 m2, dosáhne znatelného navýšení.
Rok 2013 byl pro 1.etapu kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové rokem zhmotnění objektu Výukového a výzkumného centra Univerzity Karlovy v Hradci Králové, spolufinancovaného z prostředků EU prostřednictvím MŠMT – OP VaVpI. Zhotovitel i během zimních měsíců pokračoval s výstavbou ve stejném nasazení jako na konci roku 2012, vědom si napjatého časového rámce pro vlastní výstavbu objektu. Dokázal se zdárně vypořádat s vysokou hladinou spodní vody, která byla z technického pohledu považována za jednu z největších komplikací při založení objektu, a úspěšně zbudoval základovou desku, na které během zimy a jarních měsíců vyrostla na staveništi před branou FN v Hradci Králové železobetonová konstrukce tvořící nosný systém objektu. V polovině roku nabyl objekt svého prostorového výrazu, a i pro laickou veřejnost začalo být zřejmé, jaké výšky dosáhne. Zhotoviteli se v tomto období podařilo úspěšně vyřídit dopravně inženýrské rozhodnutí s ohledem na zásah do ulice Zborovské v souvislosti s realizací kanalizačního sběrače, do kterého jsou odvedeny dešťové i splaškové vody objektu. Tato kanalizace plynule přechází do kanalizace areálové, která tvoří páteřní stoku i pod zpevněnou plochou parteru a je dimenzována s ohledem na plánovaný budoucí rozvoj dalších etap výstavby.


Ale pojďme se vrátit zpět k pracím na vlastním objektu. Po dokončení nosné konstrukce se naplno rozběhly práce na realizaci páteřních rozvodů TZB (vzduchotechnika, chlazení, vnitřní kanalizace a vodovod apod.), nosných systémů pro uložení silnoproudých a slaboproudých rozvodů a opláštění objektu. Opláštění objektu je navrženo z cementobetonových desek CEMBRIT architektonicky vhodně zkombinovaných s deskami ALUCOBOND. Dalším nepřehlédnutelným fasádním prvkem jsou dvě atria, která s řadami pásových oken dodávají objektu světlo a vzdušnost. V souvislosti s realizací právě těchto atrií byla zjištěna nečekaná, ale o to záludnější, překážka. Během období mezi vyhotovením prováděcí dokumentace stavby a vlastní realizací došlo k ukončení výroby skel s navrženou požární odolností a muselo být tedy hledáno nové řešení zohledňující architektonický záměr. To bylo v průběhu následujícího období za spojeného úsilí generálního projektanta a dodavatele nalezeno ve změně požárně dělících úseků, a tím byl odstraněn požadavek na požární odolnost skel atrií a stavba tak mohla zdárně pokračovat dál.


Po dokončení obvodového pláště přišly na řadu práce na vnitřní dispozici, jejichž zahájení bylo limitováno uzavřením objektu proti povětrnostním vlivům, neboť jsou tvořeny převážně sádrokartonovými konstrukcemi. To už se dostáváme do období, kdy se rodí i vlastní dispozice objektu. Kontury tedy nabírají místnosti laboratoří, praktikáren, učeben, přednáškových sálů a nezbytného technického zázemí. S postupem těchto prací se samozřejmě realizují už i vlastní silnoproudé a slaboproudé rozvody elektroinstalací a prvků TZB. Tato činnost probíhá prakticky až do konce roku 2013. Za zmínku ještě snad stojí uvést povrchovou úpravu plochých střech, které jsou navrženy ve smyslu současných trendů jako zelené, porostlé extenzivní zelení.


Díky úspoře během zakázky na generálního dodavatele stavby se během roku 2013 rozběhly další projekční práce související s plnohodnotným provozem objektu a zlepšením kvality výuky. Byly zhotoveny projekty aktivních prvků strukturované kabeláže a projekt AV techniky pro jednotlivé učebny a sály. Na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva se společností Centrum evropského projektování a.s. na administraci zakázek spojených s výběrem dodavatelů těchto částí díla.


Téměř celý rok zabralo také řešení situace s příjezdovou komunikací do objektu MEPHARED. Z prvotního záměru odkoupit dotčený pozemek pro výstavbu od Statutárního města Hradec Králové sešlo a muselo se najít další alternativní řešení. Toto řešení se nakonec podařilo nalézt ve formě pronájmu pozemků dotčených výstavbou příjezdové komunikace od obou zúčastněných subjektů - Statutárního města Hradec Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové - a to navíc za podmínek splňujících podmínky dotace a uznatelnosti nákladů.

Dále byl zajištěn zhotovitel datového propojení objektu s Farmaceutickou fakultou UK v HK a uzlem CESNET. Dodavatelem těchto prací se stala společnost AG COM a.s.


K výše uvedenému snad už zbývá pouze dodat, že do konce roku bylo v souvislosti s výstavbou objektu proinvestováno 155 milionů Kč. Přejme si tedy úspěšné dokončení objektu v roce 2014, jenž bude završeno zahájením akademického roku 2014/15.
Poslední změna: 1. říjen 2019 15:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor výstavby
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám