Statut správní rady

Podle § 14 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 137/2016 Sb., schvaluji dne 1. března 2017 pod čj. MSMT-3441/2017 Statut Správní rady Univerzity Karlovy.
………………………………………………………………….


Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.


ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
STATUT SPRÁVNÍ RADY UNIVERZITY KARLOVYČl. 1
Postavení a činnost Správní rady Univerzity Karlovy (dále jen „správní rada“) upravují § 14 a 15 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění.Čl. 2
(1) Správní rada má patnáct členů.


(2) V čele správní rady stojí předseda správní rady (dále jen „předseda“), který její činnost řídí a zastupuje ji navenek. Předsedu správní rady zastupují v době jeho nepřítomnosti místopředsedové správní rady (dále jen „místopředseda“), a to podle stanoveného pořadí.


(3) Předsedu a dva místopředsedy volí správní rada za svého středu; volby jsou tajné. Návrh kandidáta na předsedu nebo návrh kandidáta na místopředsedu může podat každý člen správní rady.


(4) Ke zvolení předsedy nebo místopředsedy je zapotřebí souhlasu nejméně osmi členů správní rady.


(5) Není-li předseda zvolen v prvním kole volby, koná se druhé kolo, do kterého postupují dva kandidáti z prvního kola s nejvyšším počtem hlasů a další kandidáti se stejným počtem hlasů jako druhý kandidát v pořadí. Není-li předseda zvolen ani ve druhém kole, volba se opakuje.


(6) Ustanovení odstavce 5 se použije obdobně pro volbu místopředsedů správní rady s tím, že do druhého kola postupují čtyři kandidáti z prvního kola s nejvyšším počtem hlasů a další kandidáti se stejným počtem hlasů jako čtvrtý kandidát v pořadí.


(7) Po zvolení místopředsedů správní rada veřejným hlasováním určí, v jakém pořadí předsedu zastupují.


(8) Funkční období předsedy a místopředsedů je dvouleté. Před uplynutím funkčního období mandát předsedy nebo místopředsedy správní rady končí odstoupením z funkce, vzdáním se členství ve správní radě nebo odvoláním; k odvolání je zapotřebí souhlasu nejméně deseti členů správní rady.


Čl. 3
(1) Zasedání správní rady svolává a řídí předseda. Pozvánka na zasedání správní rady, návrh programu a podkladové materiály se zasílají nejméně týden před zasedáním. Nevyžádá-li si člen správní rady zasílání těchto materiálů v listinné podobě, postačuje jejich zaslání elektronickou formou.


(2) Požádá-li o to písemně rektor nebo alespoň pět členů správní rady, svolá předseda zasedání správní rady bez zbytečného odkladu. Termín zasedání musí být stanoven nejpozději do jednoho týdne ode dne doručení žádosti předsedovi. Pozvánka, návrh programu a podkladové materiály se v tomto případě zasílají spolu s oznámením termínu zasedání. Tajemník správní rady (dále jen „tajemník“) současně zajistí neprodlené informování členů správní rady o termínu zasedání telefonicky nebo elektronickou formou.


(3) Zasedání správní rady se má právo účastnit rektor, nebo v jeho zastoupení prorektor Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“), kvestor, předseda Akademického senátu univerzity (dále jen „akademický senát“) nebo v jeho zastoupení jím pověřený člen akademického senátu, předseda rady pro vnitřní hodnocení, jakož i předsedou rady pro vnitřní hodnocení pověřený člen rady pro vnitřní hodnocení. Uvedené osoby mají právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádají. Zasedání správní rady se účastní také tajemník a tajemníkem určený zapisovatel. Další osoby se zasedání správní rady mohou zúčastnit, jen vysloví-li s tím správní rada souhlas.


(4) Podkladové materiály pro rozhodování nebo vyjádření správní rady ve věcech podle ust. § 15 odst. 1 a 2 zákona o vysokých školách, jakož i další materiály týkající se univerzity předkládá správní radě rektor nebo v zákonem vymezené působnosti ministr školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministr“).


(5) Jsou-li některé podkladové materiály pro jednání správní rady označeny předkladatelem jako důvěrné, jsou všichni členové správní rady i další osoby účastnící se jednání vázáni mlčenlivostí podle obecně závazných předpisů.


(6) Ze zasedání správní rady zajišťuje tajemník zápis, který schvaluje předseda. Schválený zápis z jednání správní rady obdrží členové správní rady, rektor, kvestor, předseda akademického senátu a tajemník a zveřejňuje se prostřednictvím sítě Internet a popř. dalším vhodným způsobem.


(7) Předchozí písemný souhlas správní rady k právnímu jednání podle ust. § 15 odst. 1 zákona o vysokých školách podepisuje předseda.


Čl. 4
(1) Správní rada je usnášení se schopná, je-li přítomno nejméně osm jejích členů.


(2) Není-li tímto statutem stanoveno jinak, usnáší se správní rada nadpoloviční většinou přítomných


členů.


(3) Ke schválení právního jednání podle ust. § 15 odst. 1 zákona o vysokých školách a ke schválení statutu správní rady nebo jeho změn je zapotřebí souhlasu nejméně osmi členů správní rady.


(4) Hlasování správní rady je veřejné, není-li tímto statutem stanoveno jinak nebo neusnese-li se správní rada na tom, že hlasování bude tajné.


(5) Předseda může na žádost rektora rozhodnout, že žádost o vydání předchozího písemného souhlasu k právnímu jednání podle ust. § 15 odst. 1 zákona o vysokých školách nesnese odkladu a vyhlásit hlasování mimo zasedání správní rady (per rollam).


(6) Nesejde-li se správní rada v usnášeníschopném počtu, rozhodne předseda, zda svolá nové zasedání nebo vyhlásí hlasování mimo zasedání (per rollam).


(7) V případě hlasování mimo zasedání předseda předloží všem členům správní rady příslušný návrh včetně podkladových materiálů s výzvou, aby k němu ve lhůtě, která nesmí být kratší než 48 hodin, písemně vyjádřili svůj souhlas, nebo nesouhlas, anebo hlasování mimo zasedání odmítli. Jestliže hlasování mimo zasedání odmítlo pět nebo více členů správní rady, nelze příslušný návrh hlasováním mimo zasedání projednat; jinak je k přijetí návrhu zapotřebí souhlasu nejméně osmi členů správní rady.


(8) S výsledky hlasování mimo zasedání seznámí tajemník členy správní rady při nejbližším zasedání správní rady a výsledek se uvede v zápise z tohoto jednání


(9) O návrzích, k nimž se po jejich schválení akademickým senátem vyžaduje podle ust. § 15 odst. 2 písm. b) a c) schválení správní radou, musí správní rada rozhodnout do 2 týdnů ode dne postoupení schváleného návrhu akademickým senátem správní radě provedeného prostřednictvím rektora; v případě, že správní rada v této lhůtě nerozhodne, platí, že návrh schválila. V případě, že správní rada návrh neschválí, vrátí jej s uvedením důvodů k novému projednání akademickému senátu; původní návrh je v takovém případě schválen bez potřeby dalšího následného schválení správní radou, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech členů akademického senátu. Ztotožní-li se akademický senát s připomínkami správní rady, schválí návrh v jejich znění prostou většinou.


(10) Správní rada nebo její člen si může vyžádat doplňující podklady, vysvětlení nebo stanoviska od orgánů univerzity nebo fakulty, a to zpravidla prostřednictvím tajemníka.


(11) Správní rada si může vyžádat odborná vyjádření nebo znalecké posudky.


Čl. 5
(1) Náklady na činnost správní rady nese univerzita.


(2) Činnost správní rady po stránce organizační a administrativní zabezpečuje tajemník. Tajemníka volí správní rada na návrh předsedy nebo rektora; tajemníkem je zpravidla kancléř univerzity.


(3) Za archivování veškerých písemností správní rady (zejména rozhodnutí, zápisů, podkladových materiálů nebo korespondence) odpovídá univerzita a zajišťuje je tajemník.


Čl. 6
(1) Tímto statutem se zrušuje Statut správní rady schválený ministrem dne 21. října 2014.


(2) Tento statut byl schválen správní radou dne 12. prosince 2016.


(3) Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení ministrem.
JUDr. Petr Hanzlík, v. r.


     předseda Správní rady Univerzity Karlovy
STATUT


SPRÁVNÍ RADY UNIVERZITY KARLOVY

Čl. 1
Postavení a činnost Správní rady Univerzity Karlovy (dále jen „správní rada“) upravují § 14 a 15 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění.


Čl. 2
(1) Správní rada má patnáct členů.


(2) V čele správní rady stojí předseda správní rady (dále jen „předseda“), který její činnost řídí a zastupuje ji navenek. Předsedu správní rady zastupují v době jeho nepřítomnosti místopředsedové správní rady (dále jen „místopředseda“), a to podle stanoveného pořadí.


(3) Předsedu a dva místopředsedy volí správní rada za svého středu; volby jsou tajné. Návrh kandidáta na předsedu nebo návrh kandidáta na místopředsedu může podat každý člen správní rady.


(4) Ke zvolení předsedy nebo místopředsedy je zapotřebí souhlasu nejméně osmi členů správní rady.


(5) Není-li předseda zvolen v prvním kole volby, koná se druhé kolo, do kterého postupují dva kandidáti z prvního kola s nejvyšším počtem hlasů a další kandidáti se stejným počtem hlasů jako druhý kandidát v pořadí. Není-li předseda zvolen ani ve druhém kole, volba se opakuje.


(6) Ustanovení odstavce 5 se použije obdobně pro volbu místopředsedů správní rady s tím, že do druhého kola postupují čtyři kandidáti z prvního kola s nejvyšším počtem hlasů a další kandidáti se stejným počtem hlasů jako čtvrtý kandidát v pořadí.


(7) Po zvolení místopředsedů správní rada veřejným hlasováním určí, v jakém pořadí předsedu zastupují.


(8) Funkční období předsedy a místopředsedů je dvouleté. Před uplynutím funkčního období mandát předsedy nebo místopředsedy správní rady končí odstoupením z funkce, vzdáním se členství ve správní radě nebo odvoláním; k odvolání je zapotřebí souhlasu nejméně deseti členů správní rady.


Čl. 3
(1) Zasedání správní rady svolává a řídí předseda. Pozvánka na zasedání správní rady, návrh programu a podkladové materiály se zasílají nejméně týden před zasedáním. Nevyžádá-li si člen správní rady zasílání těchto materiálů v listinné podobě, postačuje jejich zaslání elektronickou formou.


(2) Požádá-li o to písemně rektor nebo alespoň pět členů správní rady, svolá předseda zasedání správní rady bez zbytečného odkladu. Termín zasedání musí být stanoven nejpozději do jednoho týdne ode dne doručení žádosti předsedovi. Pozvánka, návrh programu a podkladové materiály se v tomto případě zasílají spolu s oznámením termínu zasedání. Tajemník správní rady (dále jen „tajemník“) současně zajistí neprodlené informování členů správní rady o termínu zasedání telefonicky nebo elektronickou formou.


(3) Zasedání správní rady se má právo účastnit rektor, nebo v jeho zastoupení prorektor Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“), kvestor, předseda Akademického senátu univerzity (dále jen „akademický senát“) nebo v jeho zastoupení jím pověřený člen akademického senátu, předseda rady pro vnitřní hodnocení, jakož i předsedou rady pro vnitřní hodnocení pověřený člen rady pro vnitřní hodnocení. Uvedené osoby mají právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádají. Zasedání správní rady se účastní také tajemník a tajemníkem určený zapisovatel. Další osoby se zasedání správní rady mohou zúčastnit, jen vysloví-li s tím správní rada souhlas.


(4) Podkladové materiály pro rozhodování nebo vyjádření správní rady ve věcech podle ust. § 15 odst. 1 a 2 zákona o vysokých školách, jakož i další materiály týkající se univerzity předkládá správní radě rektor nebo v zákonem vymezené působnosti ministr školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministr“).


(5) Jsou-li některé podkladové materiály pro jednání správní rady označeny předkladatelem jako důvěrné, jsou všichni členové správní rady i další osoby účastnící se jednání vázáni mlčenlivostí podle obecně závazných předpisů.


(6) Ze zasedání správní rady zajišťuje tajemník zápis, který schvaluje předseda. Schválený zápis z jednání správní rady obdrží členové správní rady, rektor, kvestor, předseda akademického senátu a tajemník a zveřejňuje se prostřednictvím sítě Internet a popř. dalším vhodným způsobem.


(7) Předchozí písemný souhlas správní rady k právnímu jednání podle ust. § 15 odst. 1 zákona o vysokých školách podepisuje předseda.


Čl. 4
(1) Správní rada je usnášení se schopná, je-li přítomno nejméně osm jejích členů.


(2) Není-li tímto statutem stanoveno jinak, usnáší se správní rada nadpoloviční většinou přítomných


členů.


(3) Ke schválení právního jednání podle ust. § 15 odst. 1 zákona o vysokých školách a ke schválení statutu správní rady nebo jeho změn je zapotřebí souhlasu nejméně osmi členů správní rady.


(4) Hlasování správní rady je veřejné, není-li tímto statutem stanoveno jinak nebo neusnese-li se správní rada na tom, že hlasování bude tajné.


(5) Předseda může na žádost rektora rozhodnout, že žádost o vydání předchozího písemného souhlasu k právnímu jednání podle ust. § 15 odst. 1 zákona o vysokých školách nesnese odkladu a vyhlásit hlasování mimo zasedání správní rady (per rollam).


(6) Nesejde-li se správní rada v usnášeníschopném počtu, rozhodne předseda, zda svolá nové zasedání nebo vyhlásí hlasování mimo zasedání (per rollam).


(7) V případě hlasování mimo zasedání předseda předloží všem členům správní rady příslušný návrh včetně podkladových materiálů s výzvou, aby k němu ve lhůtě, která nesmí být kratší než 48 hodin, písemně vyjádřili svůj souhlas, nebo nesouhlas, anebo hlasování mimo zasedání odmítli. Jestliže hlasování mimo zasedání odmítlo pět nebo více členů správní rady, nelze příslušný návrh hlasováním mimo zasedání projednat; jinak je k přijetí návrhu zapotřebí souhlasu nejméně osmi členů správní rady.


(8) S výsledky hlasování mimo zasedání seznámí tajemník členy správní rady při nejbližším zasedání správní rady a výsledek se uvede v zápise z tohoto jednání


(9) O návrzích, k nimž se po jejich schválení akademickým senátem vyžaduje podle ust. § 15 odst. 2 písm. b) a c) schválení správní radou, musí správní rada rozhodnout do 2 týdnů ode dne postoupení schváleného návrhu akademickým senátem správní radě provedeného prostřednictvím rektora; v případě, že správní rada v této lhůtě nerozhodne, platí, že návrh schválila. V případě, že správní rada návrh neschválí, vrátí jej s uvedením důvodů k novému projednání akademickému senátu; původní návrh je v takovém případě schválen bez potřeby dalšího následného schválení správní radou, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech členů akademického senátu. Ztotožní-li se akademický senát s připomínkami správní rady, schválí návrh v jejich znění prostou většinou.


(10) Správní rada nebo její člen si může vyžádat doplňující podklady, vysvětlení nebo stanoviska od orgánů univerzity nebo fakulty, a to zpravidla prostřednictvím tajemníka.


(11) Správní rada si může vyžádat odborná vyjádření nebo znalecké posudky.


Čl. 5
(1) Náklady na činnost správní rady nese univerzita.


(2) Činnost správní rady po stránce organizační a administrativní zabezpečuje tajemník. Tajemníka volí správní rada na návrh předsedy nebo rektora; tajemníkem je zpravidla kancléř univerzity.


(3) Za archivování veškerých písemností správní rady (zejména rozhodnutí, zápisů, podkladových materiálů nebo korespondence) odpovídá univerzita a zajišťuje je tajemník.


Čl. 6
(1) Tímto statutem se zrušuje Statut správní rady schválený ministrem dne 21. října 2014.


(2) Tento statut byl schválen správní radou dne 12. prosince 2016.


(3) Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení ministrem.
JUDr. Petr Hanzlík, v. r.


     předseda Správní rady Univerzity Karlovy
Poslední změna: 21. leden 2018 23:21 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Organizační oddělení
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám