Plán realizace DSZ UK pro rok 2020

Plán realizace Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy pro rok 2020


Projednán Vědeckou radou:

26. září 2019

Schválen Akademickým senátem:

18. října 2019

Schválen Správní radou:

29. října 2019


Vzdělávací činnost


HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE ATRAKTIVNÍM MÍSTEM PRO STUDIUM VE VŠECH TYPECH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ STUDENTY I PRO POSLUCHAČE V PROGRAMECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.


Cíl 1: Univerzita Karlova je pro kvalitní uchazeče vyhledávanou vysokou školou.


 • Rozšíření aktivit Juniorské Univerzity Karlovy o cizojazyčné formy. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Zajištění jazykové přípravy zahraničních uchazečů o navazující magisterské studium na Univerzitě Karlově. (zodpovídá: PhDr. Duškov)

 • Rozvíjení účasti na domácích a zahraničních veletrzích, využití projektů Study in Prague a Study in the Czech Republic a rozšíření propagace o další zahraniční webové portály. (zodpovídá: prof. Králíčková)


Cíl 2: Univerzita Karlova se profiluje jako otevřená, internacionalizovaná, výzkumná univerzita atraktivní v širokém spektru studijních programů a oborů.


 • Vyhodnocení dosavadní modernizace a integrace studijních programů, ve spolupráci s fakultami příprava návrhů na sdružení těch studijních programů, u kterých byla integrace doporučena pro opětovné udělení oprávnění k uskutečňování v rámci institucionální akreditace. (zodpovídá: prof. Wildová)


Cíl 3: Univerzita Karlova se profiluje jako kosmopolitní univerzita, která je atraktivní pro zahraniční studenty a učitele.


 • Celouniverzitní podpora pro uskutečňování a rozvoj studijních programů v cizích jazycích prostřednictvím spolupráce se zahraničními vysokými školami, zvláště s partnery projektu 4EU+. (zodpovídá: prof. Králíčková)


Cíl 4: Univerzita Karlova soustavně rozvíjí koncept celoživotního učení spojený s vytvářením nových nabídek a formátů programů, které bude možno propojovat i s pregraduálním či postgraduálním vzděláváním.


 • Rozvoj celoživotního vzdělávání v rámci evropské univerzitní aliance 4EU+. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Rozšíření portfolia služeb Ústavu jazykové a odborné přípravy o profesní vzdělávání ve vybraných segmentech (např. v oblasti zdravotnictví či sociální péče) v závislosti na poptávce na trhu práce v České republice. (zodpovídá: PhDr. Duškov)

 • Využití hodnocení programů celoživotního vzdělávání prováděného jejich uskutečňovateli, účastníky a absolventy ke zkvalitnění nabídky programů. (zodpovídá: prof. Králíčková)


Cíl 5: e-UK: Univerzita Karlova je místo, kde jsou pro vzdělávání ve výrazné míře využívány moderní metody a technologie.


 • Zacílení vzdělávání akademických pracovníků v oblasti e-learningu a blended e-learningu nejen na obsluhu nástrojů, ale i na související oblasti, jako jsou inovace didaktických metod a pedagogických postupů, autorské právo, specifika výuky v digitálním prostředí či práce se studenty, kteří patří do tzv. síťové generace. (zodpovídá: prof. Králíčková, PhDr. Římanová)

 • Podpora vzniku MOOC kurzů na Univerzitě Karlově s využitím zkušeností partnerů sdružených v alianci 4EU+. (zodpovídá: prof. Králíčková, PhDr. Římanová)

 • Příprava standardu minimálních požadavků na kvalitu e-learningového vzdělávání na Univerzitě Karlově. (zodpovídá: prof. Králíčková, PhDr. Římanová)

 • Dokončení rekonstrukce prostor Centra e-learningu s cílem vybudování a zprovoznění systému učeben a laboratoří pro digitalizaci výuky. (zodpovídá: PhDr. Římanová)


Cíl 6: Na Univerzitě Karlově existuje spolehlivý systém zabezpečení a hodnocení kvality vzdělávací činnosti.


 • Na základě vyhodnocení dosavadních zkušeností s vnitřním schvalováním studijních programů příprava návrhů úprav příslušných vnitřních předpisů včetně stanovení pravidel pro opětovné udělení oprávnění v rámci institucionální akreditace. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Zahájení vnitřního hodnocení studijních programů. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • V rámci prvního roku povinné kontroly kvalifikačních a habilitačních prací prostřednictvím systému Turnitin uspořádání školení pro zaměstnance studijních oddělení a oddělení vědy a průběžné poskytování vzdálené podpory (internetové stránky, Helpdesk, e-learningový kurz) všem uživatelům, zajištění školení pro akademické pracovníky k plnohodnotnému užívání tohoto systému v rámci oblasti akademické integrity (akademické psaní a antiplagiátorská kontrola). (zodpovídá: prof. Králíčková, PhDr. Římanová)

 • Rozvíjení spolupráce s českými vysokými školami v oblasti otevřeného přístupu k repozitářům kvalifikačních prací se zaměřením na právní, technické a administrativní otázky. (zodpovídá: prof. Králíčková, PhDr. Římanová)


Doktorské studium


HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE ATRAKTIVNÍ EVROPSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA, JEŽ KLADE VELKÝ DŮRAZ NA DOKTORSKÉ STUDIUM.


Cíl: Univerzita Karlova je vysoce kvalitním centrem doktorského studia, které posiluje excelenci a mezinárodní přesah svých doktorských studijních programů.


 • Rozvoj doktorského studia a doktorských studijních programů s využitím koordinačních rad. (zodpovídá: doc. Lopatková)

 • Prohlubování návaznosti doktorského studia na další vědeckou kariéru a vyhodnocení materiálně-technického zabezpečení studentů. (zodpovídá: doc. Lopatková)

 • Rozvoj kompetencí studentů doktorských studijních programů pomocí ucelené nabídky kurzů měkkých dovedností. (zodpovídá: doc. Lopatková)


Vědecká, výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost


HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE PŘEDNÍ, MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÁ VÝZKUMNÁ UNIVERZITA S ŠIROKÝM SPEKTREM KVALITNÍCH OBORŮ.


Cíl 1: Univerzita Karlova náleží mezi špičkové evropské výzkumné univerzity.


 • S pomocí závěrů hodnocení tvůrčí činnosti zahájení hledání shody o Major Research Areas Univerzity Karlovy a systému jejich podpory, který mj. povede ke zvýšení počtu mladých, excelentních, převážně zahraničních vědců. (zodpovídá: doc. Konvalinka)

 • Zvýšení sdílení výzkumných infrastruktur v rámci aliance 4EU+. (zodpovídá: prof. Rovná, doc. Konvalinka)


Cíl 2: Univerzita Karlova má vytvořen systém, kterým zabezpečuje dlouhodobý rozvoj své vědecké a tvůrčí činnosti.


 • Dokončení prvního cyklu univerzitního hodnocení tvůrčí činnosti. (zodpovídá: doc. Konvalinka)

 • Zahájení sběru a zpřístupňování plných textů univerzitních autorů v režimu Open Access. (zodpovídá: prof. Royt)


Cíl 3: Univerzita Karlova přispívá k řešení naléhavých společenských problémů a podporuje aplikaci výsledků vědecké a tvůrčí činnosti.


 • Vytvoření strategie spolupráce Univerzity Karlovy s aplikační sférou, v níž budou mj. definovány způsoby, jak bude univerzita hledat nové partnery, popsány přínosy a výhody různých typů partnerů a vymezeny základní principy nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací při uzavírání spolupráce s externími partnery. (zodpovídá: MUDr. Prášil, Mgr. Kosová)

 • Nastavení pravidelné komunikace o transferu poznatků a technologií mezi Centrem pro přenos poznatků a technologií a vedením fakult. (zodpovídá: MUDr. Prášil, Mgr. Kosová)

 • Rozšíření portfolia případů s potenciálem komerčního i nekomerčního uplatnění ve společnosti o 20 nových případů se zaměřením na jejich kvalitu. (zodpovídá: Mgr. Kosová)


Třetí role


HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE INSTITUCÍ S VYSOKOU AUTORITOU; JEJÍM STANOVISKŮM A NÁZORŮM NÁLEŽÍ VE SPOLEČNOSTI VELKÁ VÁHA.


Cíl 1: Univerzita Karlova se podílí na směřování společnosti a je místem pro setkávání členů akademické obce a širší veřejnosti.


 • Propagace vlajkových lodí a nových významných výsledků jednotlivých fakult v oblasti vzdělávání, výzkumu a působení ve veřejném prostoru. (zodpovídá: prof. Bárta)

 • Prostřednictvím celospolečenského dialogu a programů pro širokou veřejnost připomenutí významných výročí spojených s rokem 2020, jako např. jsou navrácení názvu Karlova univerzita pražské české univerzitě, schválení první ústavy československého státu Národním shromážděním, vznik státních znaků Československé republiky, výročí bitvy na Bílé hoře či 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského. (zodpovídá: prof. Bárta)

 • Připomenutí začlenění tří teologických fakult do Univerzity Karlovy, třiceti let od vzniku Fakulty sociálních věd a dvaceti let od vzniku Fakulty humanitních studií. (zodpovídá: prof. Bárta)

 • Rozvíjení dialogu mezi akademickou a širokou veřejností ve věci finanční podpory vědy, výzkumu a školství, např. při příležitosti výročí narození prof. Heyrovského, nositele Nobelovy ceny. (zodpovídá: prof. Bárta)


Cíl 2: Univerzita Karlova je otevřená, moderní a vnitřně rozmanitá instituce, která je takto dlouhodobě vnímána veřejností.


 • Úprava struktury a redesign internetových stránek univerzity. (zodpovídá: prof. Bárta)


Společenství lidí


HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE SPOLEČENSTVÍ STUDENTŮ, AKADEMICKÝCH A VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ I DALŠÍCH ZAMĚSTNANCŮ A ABSOLVENTŮ, KTERÉ JE CHARAKTERISTICKÉ SVOU RŮZNORODOSTÍ I SOUNÁLEŽITOSTÍ S UNIVERZITOU KARLOVOU JAKO CELKEM.


Cíl 1: Na Univerzitě Karlově existuje otevřená komunikace a sounáležitost mezi lidmi, kteří zde působí.


 • Metodická podpora fakultám v oblasti rozhodování o právech a povinnostech studentů. (zodpovídá: prof. Králíčková)


Cíl 2: Univerzita Karlova je instituce, která zabezpečuje důstojné podmínky pro všechny zaměstnance (akademické, vědecké i další pracovníky) a pomáhá jim cílenou sociální politikou.


 • Přijetí rámcových principů kariérního rozvoje. (zodpovídá: MUDr. Prášil, Ing. Oliveriusová)

 • Zajištění podpory pro výběr, přijímání a působení zahraničních zaměstnanců: uvedení nového Řádu výběrového řízení do praxe a jeho představení personalistům všech fakult, uskutečnění školení pro zaměstnance v oblasti využívání moderních nástrojů pro nábor pracovníků z mezinárodního prostředí, zabezpečení administrativních záležitostí (pracovněprávní dokumenty, daně, povinné odvody), inovace personálního a mzdového systému, rozvoj jazykových kompetencí podpůrných pracovníků. (zodpovídá: MUDr. Prášil, Ing. Oliveriusová)

 • Zkvalitnění nabídky vzdělávacích programů pro akademické, vědecké i další pracovníky, a to zejména v oblasti rozvoje pedagogických, sociálně-psychologických, manažerských a jazykových dovedností a soft skills. (zodpovídá: prof. Králíčková, prof. Wildová)

 • Rozvoj Centra pedagogických dovedností díky spolupráci v rámci aliance 4EU+ i společným projektům s dalšími univerzitami, např. Universiteit Utrecht. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Rozšíření celouniverzitní aplikace pro lepší informovanost zaměstnanců o nabídce vzdělávacích programů. (zodpovídá: prof. Králíčková)


Cíl 3: Univerzita Karlova je instituce, která systematicky podporuje své studenty, oceňuje jejich výsledky a je otevřená jejich různým skupinám a aktivitám.


 • Profesionalizace podpory uchazečů a studentů se speciálními potřebami a zkvalitňování nabídky poradenských služeb pro studenty i zaměstnance. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Uskutečnění propagační kampaně zaměřené na studijní oddělení a studenty s cílem představit možnosti zpřístupnění elektronických a digitalizovaných dokumentů studentům se speciálními potřebami. (zodpovídá: prof. Králíčková, PhDr. Římanová)


Cíl 4: Společenství Univerzita Karlova tvoří nejen její studenti a zaměstnanci, ale i její absolventi a přátelé.


 • Rozvoj spolupráce s výraznými absolventy na reprezentačních akcích univerzity. (zodpovídá: prof. Rovná)


Zabezpečení činností


HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE SILNÁ VEŘEJNÁ INSTITUCE S MODERNÍM STRATEGICKÝM ŘÍZENÍM, EFEKTIVNÍM HOSPODAŘENÍM A KVALITNÍ INFRASTRUKTUROU.


Cíl 1: Na Univerzitě Karlově se v rámci akademické samosprávy vhodně uplatňují prvky strategického řízení.


 • Schválení Strategického záměru Univerzity Karlovy 2021-2025. (zodpovídá: pan rektor)

 • V oblasti ochrany osobních údajů implementace nařízení GDPR, zajištění centrálního e-learningu pro všechny zaměstnance univerzity, tvorba metodických pokynů pro fakulty a součásti a průběžné zpřesňování centrálního registru o činnostech zpracování osobních údajů. (zodpovídá: MUDr. Prášil)

 • Uskutečňování školení a příprava metodických materiálů pro fakulty a další součásti v souvislosti se zaváděním univerzitního systému elektronické spisové služby, postupná integrace tohoto systému s klíčovými systémy pro správu dokumentů s důrazem na personální systém WhoIS, Studijní informační systém a elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek E-ZAK, který se stane specializovanou e-podatelnou. (zodpovídá: MUDr. Prášil, zodpovídá: Ing. Oliveriusová)


Cíl 2: Univerzita Karlova rozšiřuje svoji zahraniční činnost.


 • Prohloubení spolupráce se strategickými partnery univerzity, zejména pak se členy aliance 4EU+, v oblasti tvorby nových studijních programů, vědy a studentských i zaměstnaneckých mobilit. (zodpovídá: prof. Rovná, doc. Konvalinka, prof. Králíčková)

 • Posílení propagace nabídky studentských mobilit s cílem navýšit zájem studentů univerzity o výjezdy na zahraniční partnerské univerzity. (zodpovídá: prof. Škrha)


Cíl 3: Univerzita Karlova je ekonomicky stabilní institucí.


 • Dokončení úprav elektronického nástroje pro tvorbu Strategického plánu rozvoje Univerzity Karlovy jako nástroje pro přípravu, zpracování a vyhodnocování institucionálního plánu. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Uskutečnění školení pracovníků všech fakult a dalších součástí v oblasti ovládání elektronického nástroje E-ZAK. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Podpora zohledňování kvalitativních kritérií a implementace etických hodnot Univerzity Karlovy do univerzitních nákupů s cílem posílit odpovědné zadávání univerzitních veřejných zakázek. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)


Cíl 4: Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro všechny fakulty a další součásti.


 • Projektová činnost a příprava výstavby Kampusu Albertov. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Zpracování projektové dokumentace a příprava stavby nové budovy Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity Karlovy. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Příprava projektové dokumentace pro akci Etapová rekonstrukce budovy Magdalény Rettigové. (zodpovídá: prof. Hála)


Cíl 5: Ubytovací a stravovací služby na Univerzitě Karlově odpovídají aktuálním standardům.


 • Dokončení stavební rekonstrukce bloku A1 koleje Hvězda a jeho otevření pro studentské ubytování. (zodpovídá: Ing. Macoun)

 • Otevření menzy Arnošta z Pardubic po kompletní rekonstrukci do zkušebního a následně plného provozu. (zodpovídá: Ing. Macoun)

 • Dokončení stavební rekonstrukce bloku A koleje Kajetánka. (zodpovídá: Ing. Macoun)

 • Otevření centrální ubytovací kanceláře v prostorách nově zrekonstruovaného objektu Arnošta z Pardubic a zásadní zvýšení kvality této služby. (zodpovídá: Ing. Macoun)


Cíl 6: Univerzita Karlova nabízí moderní zázemí v oblasti informačních a knihovnických systémů a služeb.


 • Uskutečnění třetí etapy postupné modernizace studijního informačního systému spočívající v úpravě prezentační vrstvy dalších modulů pro studenty (např. agenda zkoušek, zápisů do předmětů, závěrečných prací a doktorského studia). (zodpovídá: Ing. Papírník)

 • Implementace jednotného ekonomického informačního systému univerzity. (zodpovídá: (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, Ing. Papírník)

 • Upgrade systémů pro správu lidských zdrojů, aby personální a mzdová administrativa byla efektivní a co nejvíce procesů bylo možno provádět automatizovaně. (zodpovídá: Ing. Papírník)

 • Dokončení systému pro podporu hodnocení vědy reflektujícího nové hodnocení výzkumných organizací podle platné Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory. (zodpovídá: Ing. Papírník)

 • Dokončení propojení OBD a Digitálního repozitáře Univerzity Karlovy pro plynulý přístup k publikační činnosti Univerzity Karlovy. (zodpovídá: prof. Royt, PhDr. Římanová)

 • Inovace softwaru pro zabezpečení centrálního knihovnicko-informačního systému s cílem integrace přístupu k tradičním i elektronickým informačním zdrojům. (zodpovídá: prof. Royt, PhDr. Římanová)

 • Ve spolupráci s knihovnami fakult a dalších součástí zavedení sytému budování centrální knihovny digitalizovaných dokumentů Univerzity Karlovy Kramerius. (zodpovídá: prof. Royt, PhDr. Římanová)

 • Dopracování strategie udržitelného rozvoje Digitalizačního centra Ústřední knihovny Univerzity Karlovy a strategie knihovních dokumentů na Univerzitě Karlově. (zodpovídá: prof. Royt, PhDr. Římanová)

 • Provedení analýzy možností efektivního vynakládání prostředků na publikování v režimu otevřeného přístupu k vědeckých informacím na Univerzitě Karlově v rámci zavedení systému sledování Article Processing Charge. (zodpovídá: prof. Royt, prof. Konvalinka, PhDr. Římanová)


* * *


Kompletní dokument ke stažení:


Plán realizace Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy pro rok 2020


Poslední změna: 30. říjen 2019 11:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Oddělení analýz a strategií
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám