Harmonogram DSZ UK 2016-2020

Harmonogram Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy 2016-2020


 • Schváleno Akademickým senátem UK dne 22. ledna 2016


Vzdělávací činnost


HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE ATRAKTIVNÍM MÍSTEM PRO STUDIUM VE VŠECH TYPECH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ STUDENTY I PRO POSLUCHAČE V PROGRAMECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.


Cíl 1: Univerzita Karlova je pro kvalitní uchazeče vyhledávanou vysokou školou.


Průběžně


 • Monitorování a vyhodnocování zájmu o jednotlivé studijní programy. (zodpovídá: doc. Králíčková)

 • Metodická podpora fakultám k tvorbě podmínek přijímacího řízení. (zodpovídá: doc. Králíčková)

 • Příprava a realizace přípravných kurzů a seminářů pro zvyšování kompetencí ke studiu na vysoké škole. (zodpovídá: doc. Králíčková)

 • Rozšíření spolupráce se středními školami a realizace pravidelných informačně-motivačních návštěv na vybraných školách. (zodpovídá: doc. Králíčková)

 • Pravidelné univerzitní akce typu informační den a semináře pro uchazeče o studium včetně rozvoje nových témat a větší propagace. (zodpovídá: doc. Králíčková, prof. Kovář)

 • Každoroční uskutečňování Juniorské univerzity. (zodpovídá: doc. Králíčková)

 • Využívání možností informačních technologií, nových médií a sociálních sítí pro oslovení uchazečů o studium. (zodpovídá: doc. Králíčková, prof. Kovář)

 • Rozvíjení účasti na domácích a zahraničních veletrzích (Gaudeamus, EAIE a další) s cílem oslovení kvalitních uchazečů o studium a navázání spolupráce se zahraničními vysokými školami. (zodpovídá: doc. Králíčková, prof. Rovná, prof. Kovář)

 • Navázání na výsledky projektu Study in Prague a rozvíjení spolupráce s dalšími českými vysokými školami v oblasti zahraniční propagace, např. v rámci Study in the Czech Republic. (zodpovídá: doc. Králíčková)


2016


 • Analýza přijímacího řízení na UK zaměřená mj. na:


  zájem o studium v jednotlivých studijních programech a oborech (poměr mezi počtem uchazečů a počtem přijatých a počtem zapsaných);

  přezkumná řízení jednotlivých fakult;

  uchazeče z jiných domácích vysokých škol, kteří si podali přihlášku do navazujících magisterských studijních programů na UK, byli přijati a zapsali se, a to podle jednotlivých studijních programů a oborů;

  žadatele o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání, kteří na UK získali osvědčení v bakalářských studijních programech, a to ve vztahu k úspěšnosti v přijímacím řízení do navazujících magisterských studijních programů na UK. (zodpovídá: doc. Králíčková)


 • Vyhodnocení prvního ročníku Juniorské univerzity UK s cílem získání námětů pro zvyšování kvality dalších ročníků. (zodpovídá: doc. Králíčková)


Cíl 2: Univerzita Karlova se profiluje jako otevřená, internacionalizovaná, výzkumná univerzita atraktivní v širokém spektru studijních programů a oborů.


Průběžně


 • V rámci připravovaných a následně probíhajících akreditačních procesů a procesu vnitřního schvalování studijních programů sledování:


  zabezpečení programů vysoce kvalifikovanými, zejména habilitovanými pedagogy;

  podpory badatelských aktivit studentů v rámci vzdělávací činnosti;

  zajišťování podmínek pro individuální přístup ke studentům;

  znalostí a kompetencí, které vedle nezbytného hlubokého teoretického základu budou pro studenty výhodou v profesním uplatnění;

  podpory dalšího začleňování sportovních aktivit do studijních plánů, zejména formou volitelných předmětů;

  nabídky volitelných předmětů zahrnujících konkrétní spolupráci s veřejnou, neziskovou i komerční sférou. (zodpovídá: prof. Wildová)


 • Pravidelná šetření týkající se průchodu studentů studijním programem a uplatnění absolventů. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Hledání zdrojů pro mimořádnou podporu malých strategických oborů na Univerzitě Karlově. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)


2016


 • Po schválení novely zákona o vysokých školách zahájení prací na standardech studijních programů Univerzity Karlovy. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • V rámci systému zajišťování kvality vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově navržení nástrojů a indikátorů hodnocení kvality studijních programů včetně moderních forem výuky a výuky zaměřené na studenta (tzv. student-centered-learning). (zodpovídá: prof. Wildová, MUDr. Fontana)

 • Vyhodnocení současné praxe profilace studijních programů (charakteristika a cíle studia, profil absolventa, výstupy z učení) a návazného sestavování studijních plánů z hlediska profesní či badatelské profilace, navržení metodických doporučení pro tvorbu a profilaci studijních programů. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Analýza jednotlivých komponent studijních programů (profil absolventa, studijní plán, personální obsazení, vědecká činnost aj.) jako efektivních nástrojů pro rozvoj studijních programů podle potřeb fakult a dalších součástí. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • V návaznosti na analýzu strukturace studia na UK stanovení oblastí, v nichž by bylo možné zvažovat návrat k nestrukturovanému studiu, otevření odborné diskuze k tomuto tématu. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Zahájení prací na pravidelných šetřeních týkajících se průchodu studentů studijním programem a hodnocení kvality studia absolventy. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Provedení analýzy přínosu a naplňování metodických materiálů v oblasti horizontální prostupnosti z hlediska jejich dopadu na prostupnost studia v rámci volitelných předmětů na UK. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Vytvoření ceny rektora pro nejlepšího pedagoga, stanovení jejích kritérií a následná kodifikace těchto kritérií i s organizací ceny do podoby statutu. (zodpovídá: doc. Králíčková)

 • Zmapování různých forem mimořádné podpory malých strategických oborů na Univerzitě Karlově, zahájení diskuse s fakultami o možnostech udržitelnosti jejich financování. (zodpovídá: prof. Wildová, doc. Králíčková)


Cíl 3: Univerzita Karlova se profiluje jako kosmopolitní univerzita, která je atraktivní pro zahraniční studenty a učitele.


Průběžně


 • Hodnocení, do jaké míry je využíváno různých podob internationalisation at home. (zodpovídá: prof. Rovná)

 • Celouniverzitní podpora pro realizaci a rozvoj studijních programů v cizích jazycích. (zodpovídá: doc. Králíčková)

 • Rozvoj a prohlubování kvality anglických, případně dalších cizojazyčných mutací materiálů pro uchazeče a studenty, jakož i pro administrativní pracovníky. (zodpovídá: prof. Kovář, prof. Royt)

 • Důraz na kvalitativní stránku mobilit v rámci programu Erasmus+, Fondu mobility Univerzity Karlovy, výzkumných projektů, ale i dalších forem. (zodpovídá: prof. Škrha)

 • Metodická podpora při přípravě programů joint degree, jejich akreditaci, uzavírání dohod o meziuniverzitním studiu a smluv v rámci dvojího vedení disertačních prací (cotutelle). (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Informativní semináře a další aktivity pro fakulty zaměřené na získávání grantové podpory pro programy joint degree a cotutelle. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Využívání členství v mezinárodních nevládních organizacích k získávání zahraničních studentů a hostujících profesorů v rámci programů visiting professors. (zodpovídá: prof. Škrha, prof. Rovná)

 • Zařazování dlouhodobého působení zahraničních akademických pracovníků mezi priority Fondu mobility, zejména s ohledem na ty, kteří vyučují ve studijních programech (včetně joint degree) či se podílejí na zavádění nových oborů. Vyhlašování soutěže o příspěvky z fondu dvakrát ročně. (zodpovídá: prof. Škrha)

 • Ve spolupráci s fakultami a dalšími součástmi vytváření podmínek pro zabezpečení vhodného ubytování pro hostující profesory. (zodpovídá: prof. Lášek, Ing. Oliveriusová)

 • Pro přijímání hostujících profesorů a studentů ze zemí mimo Evropskou unii přijíždějících na UK využívání nově otevřeného pracoviště Odboru pro azylovou a migrační politiky Ministerstva vnitra. (zodpovídá: prof. Škrha, Ing. Oliveriusová)

 • Prohlubování a rozšiřování spolupráce v rámci mezinárodních dohod se zaměřením na kritéria ovlivňující vzdělávací činnost (akademická mobilita, uskutečňování spolupráce typu joint/double degree, cotutelle, letní školy, přednášková a publikační činnost aj.), navazování strategických partnerství. (zodpovídá: prof. Škrha)

 • Aktivní účast Univerzity Karlovy na zahraničních misích organizovaných Ministerstvem zahraničních věcí. (zodpovídá: prof. Rovná)

 • Prezentace Univerzity Karlovy na vzdělávacích kongresech a veletrzích v rámci aktivit Study in Prague, Study in the Czech Republic apod. (zodpovídá: doc. Králíčková)


2016


 • Formulování celouniverzitní strategie s ohledem na regiony/oblasti pro získávání zahraničních studentů a na aktivní účast na zahraničních vzdělávacích veletrzích. (zodpovídá: prof. Škrha)

 • Analýza účinnosti stávajících opatření ke zlepšování podmínek pro přijímání a studium zahraničních studentů. (zodpovídá: doc. Králíčková, prof. Škrha)

 • Zmapování studijních programů a oborů akreditovaných v cizích jazycích na fakultách Univerzity Karlovy s důrazem na jejich realizaci a okolnosti, které zabraňují jejich plnému uskutečňování a rozvoji. (zodpovídá: doc. Králíčková)

 • V rámci systému hodnocení kvality vzdělávací činnosti na UK optimalizace oblasti hodnocení internacionalizace studijních programů – příprava sady indikátorů (kvantitativních a kvalitativních) a jejich pilotní ověření. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Dokončení a implementace metodické příručky se vzorovou smlouvou pro programy joint degree a pro uzavírání smluv v rámci cotutelle. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Dokončení úprav sekce internetových stránek Univerzity Karlovy zaměřených na zahraniční uchazeče o studium za účelem zpřehlednění, sjednocení a zatraktivnění celkové nabídky studijních programů, oborů a kurzů poskytovaných fakultami a dalšími součástmi. (zodpovídá: prof. Kovář)

 • Analýza míry zapojení zahraničních akademických pracovníků do vzdělávací činnosti (např. pracovní zařazení, garance studijních programů či jejich částí, počet hodin a typy výuky, počet vedených kvalifikačních prací aj.). (zodpovídá: prof. Wildová)


Cíl 4: Univerzita Karlova soustavně rozvíjí koncept celoživotního učení spojený s vytvářením nových nabídek a formátů programů, které bude možno propojovat i s pregraduálním či postgraduálním vzděláváním.


Průběžně


 • Uskutečňování kurzů za účelem zvyšování kvalifikace akademických i neakademických pracovníků UK, kteří se podílejí na zajišťování přípravy a realizaci programů celoživotního vzdělávání, včetně vzdělávání učitelů a systému specializačního vzdělávání na lékařských fakultách, vedoucí ke kontinuálnímu systému dalšího vzdělávání pracovníků univerzity v této oblasti. (zodpovídá: doc. Králíčková)

 • Metodická podpora celoživotního vzdělávání, rozvoj Centra celoživotního vzdělávání. (zodpovídá: doc. Králíčková)

 • Vyhledávání národních i evropských zdrojů financování programů celoživotního vzdělávání, příprava projektových žádostí. (zodpovídá: doc. Králíčková, prof. Rovná, Ing. Oliveriusová)

 • Využívání spolupráce se státní a veřejnou správou, s profesními organizacemi i se soukromou sférou k dalšímu rozvoji programů celoživotního vzdělávání na UK, zejména vzdělávání profesního a kvalifikačního. (zodpovídá: doc. Králíčková)

 • Posilování informovanosti zájemců o celoživotní vzdělávání, zlepšování provázanosti informací o celouniverzitní a fakultní nabídce programů. (zodpovídá: doc. Králíčková)

 • Spolupráce Univerzity Karlovy s hlavním městem Praha v oblasti rozvoje informovanosti veřejnosti o celoživotním vzdělávání na UK. (zodpovídá: doc. Králíčková)

 • Využívání médií (internetové stránky UK, Facebook, Youtube, tisk, TV, rozhlas) k propagaci celoživotního vzdělávání, hledání dalších vhodných možností propagace (např. spolupráce s galeriemi, neziskovými organizacemi apod.). (zodpovídá: prof. Kovář, prof. Royt)

 • Realizace Dne celoživotního vzdělávání. (zodpovídá: doc. Králíčková)

 • Vyhodnocování úspěšnosti proběhlých akcí celoživotního vzdělávání (propagace, počty účastníků, hodnocení kvality; tam, kde je to vhodné, hodnocení kvality akcí i z hlediska frekventantů a pořadatelů). (zodpovídá: doc. Králíčková)


2016


 • Příprava analýzy nabídky programů celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově a navržení kroků k identifikaci mezer a potřeb v této oblasti. (zodpovídá: doc. Králíčková)

 • Posílení systému kontaktních osob pro celoživotní vzdělávání tak, aby na každé fakultě či další součásti byla aspoň jedna osoba s přehledem o tomto vzdělávání jako celku, v souvislosti s tím případné posílení administrativně-organizačního zajištění. (zodpovídá: doc. Králíčková)

 • Vytvoření a zahájení provozu neformální komunikační platformy (např. v rámci Moodle či intranet) pro komunikaci osob zapojených do organizace celoživotního vzdělávání napříč celou Univerzitou Karlovou. (zodpovídá: doc. Králíčková, prof. Kovář, MUDr. Fontana)

 • V rámci posilování kvality celoživotního vzdělávání zahájení postupného navrhování metodik souvisejících s jednotlivými aspekty poskytování programů tohoto vzdělávání (např. ekonomickými či právními). (zodpovídá: doc. Králíčková)

 • Přípravná fáze zprovoznění Centra celoživotního vzdělávání (včetně jeho institucionálního ukotvení, pořízení materiálního vybavení, výpočetní techniky, multimediálních pomůcek apod.) s předpokládaným využitím projektové podpory z operačních programů. (zodpovídá: doc. Králíčková, Ing. Oliveriusová)

 • Zpracování návrhu začlenění celoživotního vzdělávání do systému vnitřního hodnocení kvality vzdělávací činnosti univerzity. (zodpovídá: prof. Wildová, doc. Králíčková)

 • Sjednocení způsobu čerpání příspěvku ze státního rozpočtu na vzdělávání seniorů v rámci univerzity třetího věku. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Příprava brožury o nabídce univerzity třetího věku. (zodpovídá: prof. Lášek)

 • Vylepšení funkčnosti i uživatelské vstřícnosti Studijního informačního systému v oblasti celoživotního vzdělávání, optimalizace zadávání informací o programech nabízených na fakultách do systému. (zodpovídá: doc. Králíčková)

 • Zlepšení prezentace nabídky celoživotního vzdělávání na internetových stránkách univerzity, fakult a dalších součástí. (zodpovídá: prof. Kovář)

 • Zavedení jednosemestrálního e-learningového volitelného předmětu Management vědy a inovací do pravidelné výuky, vytvoření a nabídnutí pilotní anglické verze tohoto předmětu. Implementace zpětné vazby od studentů pilotního běhu do obou předmětů. (zodpovídá: MUDr. Prášil)


Cíl 5: e-UK: Univerzita Karlova je místo, kde jsou pro vzdělávání ve výrazné míře využívány moderní metody a technologie.


Průběžně


 • Rozvoj Centra pro e-learning. (zodpovídá: prof. Kovář, doc. Králíčková, MUDr. Fontana)

 • Systematické školení uživatelů v oblasti e-learningu i dalších technik distančního vzdělávání. (zodpovídá: prof. Kovář, doc. Králíčková, MUDr. Fontana)

 • Podpora otevřených výukových materiálů (Open Educational Resources, včetně MOOCs). (zodpovídá: prof. Kovář, doc. Králíčková, MUDr. Fontana)

 • Realizace technických a metodologických podpor pro uživatele. (zodpovídá: prof. Kovář, doc. Králíčková, MUDr. Fontana)


2016


 • Ustanovení trvalé pracovní skupiny pro oblast distančních prvků ve vzdělávání. (zodpovídá: prof. Kovář, doc. Králíčková, MUDr. Fontana)

 • Zmapování a analýza potřeb v oblasti e-learningu na fakultách a dalších součástech UK. (zodpovídá: prof. Kovář, doc. Králíčková, MUDr. Fontana)

 • Analýza potřeb v oblasti hardwaru, softwaru a oblasti lidských zdrojů pro oblast e-learningu. (zodpovídá: prof. Kovář, MUDr. Fontana)

 • Příprava projektu pro OP VVV zastřešujícího oblast e-learningu na UK, včetně podpory vzniku Centra pro e-learning. (zodpovídá: prof. Hála, prof. Kovář, MUDr. Fontana)

 • Budování základů Centra pro e-learning z prostředků Institucionálního rozvojového plánu UK 2016-2018 a případně z prostředků projektu OP VVV. (zodpovídá: prof. Hála, prof. Kovář, MUDr. Fontana)

 • Vytvoření metodických pokynů pro přípravu a uskutečňování e-learningových kurzů jak v síti Univerzity Karlovy, tak v sítích mezinárodních. (zodpovídá: prof. Kovář, doc. Králíčková, MUDr. Fontana)

 • Vznik centrálního přístupového bodu, jehož prostřednictvím budou všechny modality e-learningu snadno dostupné studentům i akademickým pracovníkům. (zodpovídá: prof. Kovář, MUDr. Fontana)


Cíl 6: Na Univerzitě Karlově existuje spolehlivý systém zabezpečení a hodnocení kvality vzdělávací činnosti.


Průběžně


 • Postupná transformace stávajících studijních programů a studijních oborů na základě § 44 novely zákona o vysokých školách, která do budoucna ruší členění studijních programů na studijní obory, včetně přiřazení oblastem vzdělávání. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Zpracovávání, projednávání akademickými orgány UK a předkládání žádostí o institucionální akreditaci oblastí vzdělávání včetně žádostí o akreditaci habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Projednávání a schvalování studijních programů v rámci jednotlivých oblastí vzdělávání. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Příprava, projednávání a schvalování žádostí o akreditaci studijních programů, které nebudou součástí žádosti o institucionální akreditaci. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Sledování a vyhodnocování akreditačního procesu na UK. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Dolaďování stávajících a uvádění nových modulů hodnocení kvality do praxe, včetně přípravy metodického rámce hodnocení, s případným pilotním ověřením. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Příprava zpráv o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností Univerzity Karlovy. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Zajištění metodicko-organizačního zázemí na RUK i na fakultách, vznik spolupracující sítě pro podporu systému akreditací a hodnocení vzdělávací činnosti a souvisejících činností na UK. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Rozvoj systému antiplagiátorské kontroly na UK. (zodpovídá: MUDr. Fontana)

 • Uskutečňování kurzů pedagogických dovedností pro akademické pracovníky. (zodpovídá: doc. Králíčková)


2016


 • Zahájení postupné modernizace studijního informačního systému – provedení analýzy stávající podoby elektronických platforem na UK (SIS, akreditační databáze aj.) a příprava návrhu jejich propojení a využití pro akreditační proces a pro proces hodnocení kvality vzdělávací činnosti. (zodpovídá: doc. Králíčková, prof. Wildová, Ing. Papírník)

 • Stanovení kompetencí grémií, která zastávají zásadní roli v systému zajišťování kvality (Vědecké rady UK, Rady pro vnitřní hodnocení kvality na UK, vědeckých rad fakult, garantů studijních programů a oborových rad) a jejich ukotvení ve Statutu UK. (zodpovídá: pan rektor, prof. Gerloch)

 • Stanovení procesních pravidel projednávání všech záležitostí souvisejících s akreditacemi, vnitřním schvalováním studijních programů, hodnotícími zprávami, případně s dalšími záležitostmi týkajícími se zajišťování kvality na UK. (zodpovídá: pan rektor, prof. Gerloch, prof. Wildová)

 • Ustavení Rady pro vnitřní hodnocení kvality na UK. (zodpovídá: pan rektor)

 • Stanovení oblastí vzdělávání, pro něž bude Univerzita Karlova zpracovávat žádost o akreditaci, příprava harmonogramu podávání žádostí; schválení Vědeckou radou UK. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Vypracování plánu dalších prací, které Univerzitu Karlovu čekají v souvislosti se změnami vyplývajícími z novely zákona o vysokých školách (včetně metodických návodů). (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Vytvoření pracovní skupiny/pracovních skupin pro přípravu institucionální akreditace, případně akreditace studijních programů a schvalování studijních programů. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Zahájení přípravy pokladů pro podání žádosti o institucionální akreditaci pro první oblasti vzdělávání na fakultách, případně včetně žádosti o akreditaci habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Zpracování metodiky pro institucionální i programové akreditace a pro vnitřní schvalování studijních programů. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Pokračování práce ustavených pracovních skupin složených ze zástupců fakult a odborníků na problematiku hodnocení kvality vzdělávací činnosti a dolaďování relevantních modulů hodnocení. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Podání přihlášky a zahájení zpracování podkladových materiálů pro mezinárodní hodnocení IEP. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Příprava a uskutečnění pilotní série kurzů pedagogických dovedností pro akademické pracovníky. (zodpovídá: doc. Králíčková)Doktorské studium


HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE ATRAKTIVNÍ EVROPSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA, JEŽ KLADE VELKÝ DŮRAZ NA DOKTORSKÉ STUDIUM.


Cíl: Univerzita Karlova je vysoce kvalitním centrem doktorského studia, které posiluje excelenci a mezinárodní přesah svých doktorských studijních programů.


Průběžně


 • Propagace doktorského studia a doktorských studijních programů UK v cizím jazyce při realizování zahraničních styků, a to i s využitím publikací Core Themes of Research in PhD Programmes at Charles University in Prague. (zodpovídá: prof. Royt, prof. Škrha, prof. Rovná)

 • Propagace studijních programů v cizím jazyce prostřednictvím projektů Study in Prague a Study in the Czech Republic. (zodpovídá: doc. Králíčková)

 • Prostřednictvím metodické podpory v rámci akreditačního procesu motivování fakult k realizaci nových doktorských studijních programů akreditovaných vedle českého jazyka současně i v cizím jazyce. (zodpovídá: prof. Wildová, prof. Royt)

 • Metodická podpora fakult při realizaci mezinárodních doktorských studijních programů typu joint degree, zejména v oblasti organizace společného studia a smluvních záležitostí se zahraničními vysokými školami. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Podpora přijímání zahraničních studentů, kteří doktorské studium realizují v rámci režimu cotutelle. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Rozvíjení vědeckých celouniverzitních programů jakožto prvků nového systému financování vědy na UK, jejichž součástí je zapojení doktorandů. (zodpovídá: prof. Royt, doc. Konvalinka)

 • Informování studentů o možnosti zapojení se do domácích i mezinárodních grantů. (zodpovídá: prof. Royt, doc. Konvalinka, prof. Rovná)

 • Zapojování studentů do informačních a přípravných seminářů pořádaných jinými subjekty, např. Technologickým centrem AV ČR či EK. (zodpovídá: prof. Royt, doc. Konvalinka)

 • Financování účastí doktorandů na mezinárodních seminářích. (zodpovídá: prof. Royt, prof. Rovná)

 • Podpora projektů, které vyžadují přijetí zahraničních doktorandů. (zodpovídá: prof. Royt, doc. Konvalinka)

 • Podpora projektů pro mladé vědce, aktivní informování o soutěžích. (zodpovídá: prof. Royt, doc. Konvalinka)

 • Metodická podpora činnosti Koordinační rady Doktorských studijních programů v biomedicíně. (zodpovídá: prof. Royt)

2016


 • Na základě přezkumného řízení vydání metodického doporučení ke zkvalitnění obsahu podmínek přijímacího řízení v doktorských studijních programech. (zodpovídá: prof. Royt)

 • Zlepšení rozhraní internetových stránek Univerzity Karlovy za účelem sjednocení nabídky studijních programů a oborů pro potenciální uchazeče i studenty, k dispozici v anglické mutaci, ke zvážení rozšíření nabídky v ruském, španělském nebo francouzském jazyce. (zodpovídá: prof. Kovář, doc. Králíčková)

 • Oslovení předsedů oborových rad za účelem podání zprávy o realizaci studijních programů, na základě provedené analýzy a získaných dat projednání na úrovni vytvořené Rady doktorského studia. (zodpovídá: prof. Royt)

 • Provedení analýzy dostupných možností financování s přihlédnutím k zahraničí praxi za účelem zlepšení podmínek a finančního zabezpečení studentů v doktorských studijních programech. (zodpovídá: prof. Royt, Ing. Oliveriusová)

 • Využití programu Věda bez hranic (program brazilské vlády). (zodpovídá: prof. Škrha)

 • Dokončení revize stávajících smluv biomedicín, aby odpovídaly aktuálním potřebám obou smluvních stran. (zodpovídá: prof. Royt)

 • Překlad příruček pro žadatele a pokračujících zpráv projektů v rámci GA UK do anglického jazyka, zahájení překladu přihlášek. (zodpovídá: prof. Volf)

 • V rámci rozšiřujících se parametrů evaluace dojde k definování hodnocení i u kvalifikačních prací doktorandů. (zodpovídá: prof. Wildová, prof. Royt)

 • Dokončení přechodu na elektronickou formu vedení evidence o doktorských studijních programech ve Studijním informačním systému, implementace možnosti provádět hodnocení plnění individuálního studijního plánu vícekrát do roka. (zodpovídá: prof. Royt)

 • Vytvoření jednotných vzorů formulářů spojených s agendou doktorského studia, případně akcentování elektronické formy administrace. (zodpovídá: prof. Royt)Vědecká, výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost


HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE PŘEDNÍ, MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÁ VÝZKUMNÁ UNIVERZITA S ŠIROKÝM SPEKTREM KVALITNÍCH OBORŮ.


Cíl 1: Univerzita Karlova náleží mezi špičkové evropské výzkumné univerzity.


Průběžně


 • Identifikace profilových a excelentních oborů s pomocí vytvořeného systému hodnocení výsledků vědecké a tvůrčí práce. (zodpovídá: doc. Konvalinka, prof. Royt)

 • Využívání zkušeností členů hodnotících panelů a Mezinárodní Rady Univerzity Karlovy pro další rozvoj vědecké a tvůrčí práce na UK. (zodpovídá: doc. Konvalinka)

 • Zajišťování podmínek pro dosažení vědecké excelence nově vznikajících vědeckých skupin či škol vedených mladými akademickými a vědeckými pracovníky a pro špičkové vědce. (zodpovídá: doc. Konvalinka, prof. Royt)

 • Podpora zahraničních postdoktorandů, kteří se hlásí k vědecko-výzkumným projektům vyhlášeným fakultami a dalšími součástmi. (zodpovídá: doc. Konvalinka, prof. Royt)

 • Pravidelné vyhlašování soutěží o granty z Fondu Post-doc a využití finančních prostředků z tohoto zdroje k podpoře vědecko-výzkumných projektů, na jejichž řešení se podílí zahraniční postdoktorand spolu s řešitelským týmem fakulty či další součásti UK. (zodpovídá: prof. Škrha)

 • Podpora a vyhledávání programů a projektů pro působení zahraničních vědců na Univerzitě Karlově prostřednictvím Evropského centra (např. některé typy projektů v Horizont 2020, Erasmus+), využívání portálu EURAXESS a jednotného inzertního místa v rámci UK. (zodpovídá: prof. Rovná)

 • Poradenství v oblasti žádostí o nové mezinárodní projekty. (zodpovídá: prof. Rovná)

 • Snižování zátěže řešitelů projektů a grantů spojené s jejich administrací za pomoci kvalifikovaného poradenství, zajištění společných dokumentů, školení zaměstnanců v jednotlivých typech projektů či mezinárodních vzdělávacích seminářů. (zodpovídá: prof. Rovná)

 • Získávání nových a intenzivnějších partnerských vztahů s ostatními univerzitami a výzkumnými institucemi. (zodpovídá: prof. Škrha)

 • Vyhledávání příležitostí pro zapojení do mezinárodních infrastruktur (evropská Road Map). (zodpovídá: prof. Škrha, doc. Konvalinka)


2016


 • Zapojení členů Mezinárodní Rady Univerzity Karlovy do práce v jednotlivých hodnotících panelech, využití jejich zkušeností. (zodpovídá: doc. Konvalinka)

 • Návrh nového systému financování vědecké a tvůrčí činnosti zaměřeného na podporu priorit Univerzity Karlovy a mladých excelentních akademických i vědeckých pracovníků, který bude bonifikovat rozvoj multioborových činností a zachování oborové rozmanitosti. Tímto návrhem budou podpořeny obory s potenciálem růstu a multioborová spolupráce. Systém podpory se bude týkat i post-doktorandských pozic, neboť v systému nového financování bude navržen i nový program podporující post-doktorandy. (zodpovídá: doc. Konvalinka, prof. Royt)

 • Vypracování obecných pravidel kariérního postupu. (zodpovídá: prof. Gerloch)

 • Zřízení jednotného inzertního místa. (zodpovídá: prof. Kovář)


Cíl 2: Univerzita Karlova má vytvořen systém, kterým zabezpečuje dlouhodobý rozvoj své vědecké a tvůrčí činnosti.


Průběžně


 • Zavádění vnitřního systému hodnocení kvality vědecké a tvůrčí práce jednotlivých oborů, které jsou na Univerzitě Karlově pěstovány. (zodpovídá: doc. Konvalinka, prof. Royt)

 • Aktivní účast zástupců univerzity při přípravě nového celostátního systému hodnocení vědeckých výstupů a výzkumných organizací a na práci RVVI. (zodpovídá: doc. Konvalinka)

 • Zajištění členství v odborných tematických skupinách Horizont 2020, členství v radě CZELO, VERA. (zodpovídá: prof. Rovná)

 • Výrazné zvýšení aktivity a úspěšnosti Univerzity Karlovy v mezinárodních grantových soutěžích, včetně grantů Evropské výzkumné rady, za spolupráce s poradenskými firmami a koordinačními skupinami pro ERC na UK, mj. i pořádáním seminářů a workshopů pro potenciální žadatele. (zodpovídá: doc. Konvalinka, prof. Rovná)

 • Zprostředkování informací o možné účasti v mezinárodních projektech, podpora podávání žádostí prostřednictvím Evropského centra kvalifikovaným poradenstvím při psaní projektových žádostí, pořádání seminářů a poradních výjezdních zasedání pro žadatele. (zodpovídá: prof. Rovná)

 • Posilování právního poradenství pro předkladatele projektových žádostí. (zodpovídá: prof. Rovná, Ing. Oliveriusová)

 • Koordinace české účasti v ESFRI, KIC apod. Nový systém financování vědecké a tvůrčí činnosti na UK bude navržen i s ohledem na koncepci dlouhodobého rozvoje a přínosu velkých center a vědeckých infrastruktur. Intenzivní spolupráce na projektech podporujících činnost center a infrastruktur, stejně jako na jejich zařazení do evropských výzkumných struktur. Tento nový systém bude rozvíjet a zohledňovat přínos infrastruktur a center na přenosu technologií do praxe a koordinovat jejich činnost, kterou budou poskytovat dalším součástem UK nebo zahraničním organizacím. (zodpovídá: doc. Konvalinka, doc. Králíčková)


2016Cíl 3: Univerzita Karlova přispívá k řešení naléhavých společenských problémů a podporuje aplikaci výsledků vědecké a tvůrčí činnosti.


Průběžně


 • Hledání nových grantových příležitostí. (zodpovídá: doc. Konvalinka, prof. Royt, prof. Rovná)

 • Zprostředkování informací o programech pre-seed a TA ČR, případně Horizont 2020 a dalších. (zodpovídá: MUDr. Prášil)

 • Vytvoření a systematické rozšiřování univerzitní inovační sítě. (zodpovídá: MUDr. Prášil)

 • Pořádání cyklu pravidelných vzdělávacích a informačních seminářů pro koordinátory, skauty a další členy univerzitní inovační sítě. (zodpovídá: MUDr. Prášil)

 • Pravidelná aktualizace Katalogu služeb a Katalogu inovačních příležitostí. (zodpovídá: MUDr. Prášil)

 • Právní a patentová podpora určená především výzkumným pracovníkům Univerzity Karlovy, ale potenciálně i studentům, či dalším zaměstnancům UK. (zodpovídá: MUDr. Prášil)


2016


 • Identifikace oborů s dopadem na řešení hlavních rizik a příležitostí současného světa. (zodpovídá: doc. Konvalinka, prof. Royt)

 • Využití informací o identifikaci oborů s výrazným aplikačním potenciálem z předchozích projektů, návrh jejich dalšího využití. (zodpovídá: doc. Konvalinka, MUDr. Prášil)

 • Rozšíření činnosti Rady pro komercializaci. (zodpovídá: MUDr. Prášil)

 • Doplnění sítě technologických skautů a koordinátorů aktivit přenosu poznatků, aby působili na všech fakultách UK. (zodpovídá: MUDr. Prášil)

 • Předložení projektu univerzitní inovační sítě do OP VVV s cílem nabídnout větší podporu fakultám při vyhledávání a hodnocení témat pro technologický transfer. (zodpovídá: MUDr. Prášil)

 • Předložení návrhu optimálního nastavení a zastřešení systému technologického transferu na Univerzitě Karlově s ohledem na respektování pravidel veřejné podpory a zvýšení efektivity procesů, které souvisejí se zakládáním spin-off společností a podílu UK na jejich činnosti. (zodpovídá: MUDr. Prášil)

 • Rozšíření databáze navržených projektů GAMA. (zodpovídá: MUDr. Prášil)

 • Marketing výstupů technologického transferu Univerzity Karlovy ve formě Katalogu služeb a Katalogu inovačních příležitostí, jejich představení strategickým i institucionálním investorům. (zodpovídá: prof. Kovář, MUDr. Prášil)

 • Systemizace nástroje Využívání institutu zaměstnaneckého díla. (zodpovídá: prof. Royt)Třetí role


HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE INSTITUCÍ S VYSOKOU AUTORITOU; JEJÍM STANOVISKŮM A NÁZORŮM NÁLEŽÍ VE SPOLEČNOSTI VELKÁ VÁHA.


Cíl 1: Univerzita Karlova se podílí na směřování společnosti a je místem pro setkávání členů akademické obce a širší veřejnosti.


Průběžně


 • Trvalé působení zástupců univerzity v reprezentaci vysokých škol a dalších grémiích, jež se podílejí na směřování domácí i mezinárodní vysokoškolské a vědní politiky. (zodpovídá: pan rektor)

 • Průběžná jednání vedení Univerzity Karlovy s představiteli státu, Akademie věd České republiky i dalšími vzdělávacími a vědeckými institucemi o všech otázkách týkajících se UK, vysokých škol a vědy. (zodpovídá: pan rektor, doc. Konvalinka)

 • Pořádání a organizování konferencí, kulatých stolů a workshopů k problémům a závažným otázkám dnešního světa a k významným vědeckým úspěchům a počinům UK. (zodpovídá: prof. Kovář)

 • Výstavy v prostorách Karolina k aktuálním tématům a úspěchům univerzity v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, a to ve spolupráci s časopisem iForum a dalšími mediálními partnery. (zodpovídá: prof. Kovář, prof. Royt)

 • Prezentace a proaktivní nabídka konkrétních úspěchů, patentů, objevů, spoluprací a dalších výsledků činnosti Univerzity Karlovy v oblasti přenosu znalostí a technologií. (zodpovídá: prof. Kovář, MUDr. Prášil)


2016


 • Zorganizování nejméně čtyř vědeckých kulatých stolů a tiskových konferencí vedení univerzity k aktuálním tématům, významným výročím či úspěchům v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu apod. (zodpovídá: prof. Kovář)

 • Udržení místa Univerzity Karlovy v předsednictvu spolku Transfera.cz. (zodpovídá: MUDr. Prášil)

 • Zajištění členství UK v mezinárodní organizaci EuKTS (Evropská společnost pro přenos poznatků). (zodpovídá: MUDr. Prášil)

 • Uspořádání výročního setkání organizace Transfera.cz na půdě UK. (zodpovídá: MUDr. Prášil)

 • Příprava informačního bulletinu doplňujícího webové stránky Centra pro přenos poznatků a technologií a informujícího o transferu technologií na UK formou popularizace jeho výstupů. (zodpovídá: MUDr. Prášil)

 • Vytvoření komunikační a marketingové strategie pro aktivity transferu technologií s cílem popularizovat toto téma pro interní a externí partnery i širší veřejnost, včetně uspořádání akcí na téma spolupráce univerzity a komerčního sektoru. (zodpovídá: MUDr. Prášil)


Cíl 2: Univerzita Karlova je otevřená, moderní a vnitřně rozmanitá instituce, která je takto dlouhodobě vnímána veřejností.


Průběžně


 • Zintenzivnění propagace Univerzity Karlovy prostřednictvím internetu, dosažení větší odezvy a sledovanosti u široké veřejnosti (rozvoj působení UK na sociálních sítích, streamování přednášek a společenských akcí na serveru Youtube, pokračování v projektu Vzdělávání po síti a další aktivity). (zodpovídá: prof. Kovář)

 • Zintenzivnění propagace univerzity v anglickém jazyce (např. prostřednictvím webu UK a časopisu iForum, opatřování videí na univerzitním kanále UK serveru Youtube anglickými titulky). (zodpovídá: prof. Kovář)

 • Posílení prezentace UK aktivní účastí na mezinárodních zahraničních veletrzích. Spolupráce např. s Českými centry v zahraničí se zvláštní pozorností věnované Latinské Americe a Asii. (zodpovídá: prof. Škrha, prof. Rovná)

 • Organizace společenských akcí u příležitosti významných výročí. (zodpovídá: prof. Kovář, prof. Royt)

 • Realizování tradičních každoročních společenských akcí tematicky spojených s UK (např. oslavy založení Univerzity Karlovy, oslavy Mezinárodního dne studentů, Den vědy na pražských vysokých školách, Týden vědy, Vědecký jarmark, Informační den Univerzity Karlovy, Den celoživotního vzdělávání, Festival absolventů aj.). (zodpovídá: prof. Kovář, doc. Konvalinka, doc. Králíčková, PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Ve spolupráci s hlavním městem Praha realizace plnění Memoranda o spolupráci (předání Mezinárodní ceny Karla IV., jednání k vzniku a realizaci Muzea Lucemburků a Karla IV. v Domě U Prstenu, podpora projektu Univer-Cities). (zodpovídá: prof. Royt)

 • Posilování značky UK (např. doladěním Jednotného vizuálního stylu). (zodpovídá: prof. Kovář)


2016


 • Ve spolupráci s Asia-Europe Foundation (spolu)organizace páté asijské konference za předpokládané účasti přibližně sta rektorů z asijské i evropské sekce. (zodpovídá: prof. Škrha)

 • Realizace oslavy 700. výročí narození Karla IV. včetně provozu pravidelně aktualizované webové stránky k oslavám. Aktivity spojené s oslavami: vydání tematických publikací, organizace a realizace korunovačního průvodu, setkání zástupců šlechtických rodů v Karolinu, mezinárodní konference zástupců evropských mezinárodních vzdělávacích organizací (Coimbra Group, UNICA, Europaeum), Mše svatá v chrámu sv. Víta, realizace dvou koncertů v rámci Pražského jara a další aktivity). (zodpovídá: prof. Kovář, prof. Royt)

 • Realizace Memoranda o rozšíření spolupráce s Národním muzeem. (zodpovídá: prof. Kovář, prof. Royt)Společenství lidí


HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE SPOLEČENSTVÍ STUDENTŮ, AKADEMICKÝCH A VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ I DALŠÍCH ZAMĚSTNANCŮ A ABSOLVENTŮ, KTERÉ JE CHARAKTERISTICKÉ SVOU RŮZNORODOSTÍ I SOUNÁLEŽITOSTÍ S UNIVERZITOU KARLOVOU JAKO CELKEM.


Cíl 1: Na Univerzitě Karlově existuje otevřená komunikace a sounáležitost mezi lidmi, kteří zde působí.


Průběžně


 • Zefektivnění komunikace uvnitř Univerzity Karlovy pomocí informačních technologií, nových médií a sociálních sítí. (zodpovídá: prof. Kovář)

 • Propojování univerzitních a fakultních webových prezentací s cílem sladit informace o UK a posílit vzájemnou informovanost o dění na univerzitě. (zodpovídá: prof. Kovář)

 • Rozšiřování stávající nabídky společenských akcí pro všechny cílové skupiny spjaté s univerzitou. (zodpovídá: prof. Kovář, PhDr. Němcová Tejkalová, MUDr. Fontana)

 • Pořádání pravidelných výstav, seminářů a dalších akcí k aktuálním tématům. (zodpovídá: prof. Kovář, prof. Royt)

 • Podpora a pořádání charitativních akcí či sbírek. (zodpovídá: prof. Kovář, Ing. Oliveriusová)

 • Zapojování studentů do činností a propagace Univerzity Karlovy (návštěvy středních škol, účast na univerzitních akcích, studentští tutoři). (zodpovídá: doc. Králíčková, MUDr. Fontana)

 • Postupné zavádění nových aktivit zaměřených na podporu zdravého životního stylu studentů a zaměstnanců UK. (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Podpora profesně orientované a jiné spolkové činnosti zaměstnanců a absolventů univerzity. (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová, MUDr. Fontana)

 • Podpora setkávání s předními osobnostmi, oslavy významných výročí spjatých s univerzitou. (zodpovídá: prof. Kovář)


2016


 • Přehledné strukturování základních informací o univerzitě a umístění motivačních materiálů ke studiu na webových stránkách. (zodpovídá: doc. Králíčková, prof. Kovář)

 • Umístění informací pro zaměstnance o možnostech vzdělávání a dalších benefitech včetně spolupráce s externími subjekty na univerzitních internetových stránkách. (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Optimalizace postupu vyřizování žádostí o podporu zájmové činnosti studentů na Univerzitě Karlově. (zodpovídá: MUDr. Fontana)

 • Zpracování informačního nástroje určeného k prezentaci a propagaci sportovních aktivit nabízených studentům a zaměstnancům. (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová)


Cíl 2: Univerzita Karlova je instituce, která zabezpečuje důstojné podmínky pro všechny zaměstnance (akademické, vědecké i další pracovníky) a pomáhá jim cílenou sociální politikou.


Průběžně


 • Zlepšování ohodnocení pracovníků, případně valorizace tarifních tříd. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Realizace schválené koncepce znalostí a dovedností pracovníků Univerzity Karlovy. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Zajišťování zdrojů financování vzdělávacích programů pro zaměstnance. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Rozvoj spolupráce s externími subjekty za účelem rozšíření nabídky zaměstnaneckých benefitů. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Zpřístupňování poradenských služeb poskytovaných studentům UK i zaměstnancům v obtížné životní situaci (sociálně-právní poradna, psychologická poradna apod.). (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová)


2016


 • Analýza aktuálního mzdového ohodnocení v jednotlivých kategoriích pracovníků na fakultách a dalších součástech Univerzity Karlovy. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Analýza současné situace kariérového plánování na jednotlivých fakultách a dalších součástech UK. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Využití Institucionálního rozvojového programu na roky 2016-2018 a případně OP VVV k zajištění financování vzdělávacích programů pro zaměstnance. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Zpracování střednědobé koncepce rozvoje sociální politiky Univerzity Karlovy na základě analýzy potřeb zaměstnanců. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Plán a realizace šetření na fakultách zaměřeného na možnosti podpory zaměstnanců se změněnou pracovní schopností. (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Vytvoření jasných pravidel pro prezentaci partnerských organizací spolupracujících s Univerzitou Karlovou v oblasti zaměstnaneckých benefitů v rámci univerzitních informačních kanálů. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Vytvoření mechanismu propagace zaměstnaneckých benefitů v rámci Univerzity Karlovy. (zodpovídá: prof. Kovář, PhDr. Němcová Tejkalová)


Cíl 3: Univerzita Karlova je instituce, která systematicky podporuje své studenty, oceňuje jejich výsledky a je otevřená jejich různým skupinám a aktivitám.


Průběžně


 • Hledání dalších zdrojů pro rozvoj stipendijní politiky. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Aktivní vyhledávání informací o meziuniverzitních a mezinárodních soutěžích a jejich zřetelná prezentace a propagace prostřednictvím univerzitních informačních kanálů, zajištění adekvátní prezentace studentů, kteří úspěšně reprezentují UK na těchto soutěžích. (zodpovídá: prof. Kovář, prof. Rovná)

 • Hledání dalších zdrojů pro rozvoj prestižních cen za mimořádné studijní, vědecké, sportovní a další počiny. (zodpovídá: doc. Králíčková, Ing. Oliveriusová)

 • Zkvalitnění prezentace a propagace univerzitních a fakultních cen. (zodpovídá: prof. Kovář, doc. Králíčková)

 • Rozvoj spolupráce s Asociací poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách, aplikace získaných poznatků do praxe. (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Provádění pravidelných šetření za účelem sledování počtu a struktury absolventů se speciálními potřebami, identifikace potřeb studentů se speciálními potřebami, hodnocení služeb, které jsou jim poskytovány, a analýz toho, jak procházejí studijním programem. (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Iniciace návrhů k dalšímu zpřístupňování prostor univerzity, přehledná a interaktivní prezentace informací o stávajícím stavu přístupnosti. (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Soustavná podpora mobility studentů se speciálními potřebami (propagace, formulování pravidel poskytování pomoci přijíždějícím studentům, informační semináře pro pracovníky zajištující mobility). (zodpovídá: prof. Škrha, PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Rozšíření materiální podpory studentů ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí prostřednictvím zapůjčování studijních a technických pomůcek. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Přehledné strukturování základních informací o studiu na univerzitě a umístění motivačních materiálů na internetových stránkách. (zodpovídá: doc. Králíčková, prof. Kovář)

 • Průběžné využívání nových technologií při komunikaci s uchazeči o studium (Facebook, studentské portály aj.). (zodpovídá: prof. Kovář)

 • Rozšiřování seminářů na podporu rozvoje soft skills a akademických kompetencí pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů i doktorandy. (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Zkvalitňování fakultních a celouniverzitních programů pro studenty prvních ročníků (soustředění, semináře, studentští tutoři). (zodpovídá: doc. Králíčková, PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Rozšíření podpory mobilit studentů na celouniverzitní i fakultní úrovni formou informačních seminářů, tvorbou specializovaných webových stránek. (zodpovídá: prof. Škrha)

 • Zkvalitňování studijního a psychologického poradenství včetně tvorby podpůrných aplikací pro české i zahraniční studenty. (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Systematické vzdělávání pracovníků Univerzity Karlovy v oblastech souvisejících s podporou studentů včetně organizace stáží zaměstnanců na fakultách, v zahraničí či v jiných příbuzných institucích. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, PhDr. Němcová Tejkalová)


2016


 • Analýza stipendijní podpory a politiky UK i fakult, stanovení doporučení pro jejich další rozvoj. (zodpovídá: doc. Králíčková)

 • Analýza stávající praxe v oblasti studentských ocenění (univerzitní a fakultní ceny, zapojení fakult do cen udělovaných externími subjekty). (zodpovídá: doc. Králíčková)

 • Zavedení stipendia pro studenty, kteří úspěšně reprezentují Univerzitu Karlovu na meziuniverzitních a mezinárodních soutěžích. (zodpovídá: doc. Králíčková)

 • Nastavení mechanismu aktivního vyhledávání informací o meziuniverzitních a mezinárodních soutěžích a jejich zřetelné prezentace a propagace. (zodpovídá: prof. Kovář, prof. Rovná)

 • Zavedení služby sociálního poradenství. (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Analýza způsobu prezentace a propagace podpůrných služeb pro socioekonomicky znevýhodněné studenty v rámci fakult a dalších součástí UK a iniciace jeho zkvalitnění. (zodpovídá: prof. Kovář, PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Realizace výzkumného šetření zaměřeného na populaci studentů-rodičů na UK (identifikace jejich charakteristik a potřeb, existující mechanismy podpory), zpracování koncepce rozvoje jejich podpory. (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Vybudování poradenských kontaktních míst v budovách Kolejí a menz UK. (zodpovídá: prof. Lášek, PhDr. Němcová Tejkalová)


Cíl 4: Společenství Univerzita Karlova tvoří nejen její studenti a zaměstnanci, ale i její absolventi a přátelé.


Průběžně


 • Integrace oblasti vztahů s absolventy do širších univerzitních aktivit. (zodpovídá: prof. Rovná)

 • Pravidelná aktualizace účtů a skupin pro absolventy na sociálních sítích. (zodpovídá: prof. Rovná, prof. Kovář)

 • Příprava a realizace přednášek pro absolventy na aktuální témata (se snahou zapojit absolventy jako přednášející). (zodpovídá: prof. Rovná)

 • Naplňování stávajících a navazování dalších spoluprací v oblasti benefitů pro absolventy, a to jak na univerzitní úrovni, tak u externích subjektů. (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Realizace stávajících a rozvoj nových akcí pro absolventy, například těch, jejichž cílem bude podpora univerzity. (zodpovídá: prof. Rovná)

 • Zajištění účasti a propagace absolventských programů (Klubu Alumni i fakultních alumni spolků a činností) na akcích určených pro uchazeče, studenty a absolventy vysokých škol. (zodpovídá: prof. Rovná)

 • Vytváření podmínek pro podporu Univerzity Karlovy ze strany jejích absolventů a přátel (fundraising, sponzoring, donátorství). (zodpovídá: prof. Rovná, Ing. Oliveriusová)


2016


 • Úprava obsahu internetových stránek pro absolventy (celouniverzitní úroveň, zpřehlednění fakultních aktivit a programů pro absolventy, aktualizace odpovídajících odkazů a kontaktů), monitorování fakultních stránek pro absolventy. (zodpovídá: prof. Kovář, prof. Rovná)

 • Vytvoření účtů a skupin pro absolventy na dalších sociálních sítích. (zodpovídá: prof. Kovář)Zabezpečení činností


HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE SILNÁ VEŘEJNÁ INSTITUCE S MODERNÍM STRATEGICKÝM ŘÍZENÍM, EFEKTIVNÍM HOSPODAŘENÍM A KVALITNÍ INFRASTRUKTUROU.


Cíl 1: Na Univerzitě Karlově se v rámci akademické samosprávy vhodně uplatňují prvky strategického řízení.


Průběžně


 • Důsledné respektování a hájení akademické samosprávy i principů strategického řízení a intenzitní spolupráce všech univerzitních orgánů, fakult a dalších součástí při projednávání i implementaci všech opatření zásadního významu. (zodpovídá: pan rektor)

 • Důsledné zapojování orgánů akademické samosprávy univerzity i fakult do projednávání a implementace připravovaných zákonných, jakož i dalších opatření zásadního významu, která týkají univerzity či fakult. (zodpovídá: pan rektor)

 • Pro komplexní systém hodnocení kvality všech činností na UK zajištění metodicko-organizačního zázemí na RUK i na fakultách, ustavení spolupracující sítě v této oblasti. (zodpovídá: prof. Wildová)


2016


 • Důsledné respektování akademické samosprávy i principů strategického řízení a intenzitní spolupráce všech univerzitních orgánů, fakult a dalších součástí při implementaci novely zákona o vysokých školách, zejména ve vztahu k nutným změnám vnitřních předpisů. (zodpovídá: pan rektor)

 • Hájení hledisek akademické samosprávy při připomínkování a vyjadřování stanovisek k návrhům novel v oblasti veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací a univerzitních nemocnic, jakož i při jejich případné implementaci. (zodpovídá: pan rektor)

 • Úprava vnitřních a dalších předpisů UK dle novelizovaného znění zákona o vysokých školách; postupné zapracovávání změn, které budou vyžadovat novela a naplňování Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy 2016-2020. (zodpovídá: pan rektor, prof. Gerloch)

 • Novelizace vnitřních předpisů a metodik pro výkon spisové služby a ukládání dokumentů v digitální podobě. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)


Cíl 2: Univerzita Karlova rozšiřuje svoji zahraniční činnost.


Průběžně


 • Vytváření podmínek pro zapojování fakult a jejich pracovišť do mezinárodních projektů nejen v roli partnera projektu, ale i v roli koordinátora. Cílená podpora fakult s menší mezinárodní zkušeností při zapojování do těchto projektů. (zodpovídá: prof. Škrha, doc. Konvalinka, prof. Rovná)

 • Zajišťování kontinuální podpory a konzultací při realizaci jednotlivých projektů od přípravy a podání žádosti, přes poskytování součinnosti v průběhu realizace až po ukončení projektu (i s ohledem na další kontroly). (zodpovídá: prof. Rovná)

 • Předkládání žádostí v rámci evropských vzdělávacích programů, Norských fondů a fondů EHP dle harmonogramu. (zodpovídá: prof. Škrha, prof. Rovná)

 • Využívání stávajících členství Univerzity Karlovy v mezinárodních nevládních organizacích a aktivní účast v jejich strukturách (např. výkonném orgánu UNICA či odborné sekci Coimbra Group) za účelem posilování kvality vzdělávací, vědecké a tvůrčí činnosti UK. (zodpovídá: prof. Škrha, prof. Rovná)

 • Podpora realizace projektů se strategickými partnery univerzity, fakult a dalších součástí. (zodpovídá: prof. Škrha)

 • Zapojení se do práce na formulování strategických dokumentů za účelem hledání společných postupů v reakci na vývoj evropské vzdělávací politiky a společného přístupu k otázkám celosvětového významu ve vzdělávací oblasti. (zodpovídá: prof. Škrha, prof. Rovná)

 • Účast na pravidelných setkáních v rámci organizací EUROPAEUM, International Association of Universities (IAU), European University Association (EUA), odborných skupin Coimbra Group, UNICA a dalších. (zodpovídá: pan rektor, prof. Škrha, prof. Rovná)

 • Aktivní účast na zasedáních CZELO, VERA (Výbor pro Evropský výzkumný prostor při MŠMT) aj. (zodpovídá: prof. Rovná)

 • Realizace vzdělávacích aktivit a seminářů s mezinárodní účastí organizovaných na UK pro pracovníky v administrativní podpoře; rozšiřování znalostí a dovedností pracovníků prostřednictvím zahraničních stáží (program Erasmus+ a další projekty). (zodpovídá: prof. Rovná)

 • Prezentace Univerzity Karlovy na vzdělávacích kongresech a veletrzích v rámci aktivit Study in Prague a Study in Czech Republic. (zodpovídá: doc. Králíčková)


2016


 • Vytvoření pracovní skupiny pro vypracování plánů rozvoje strategických partnerství včetně spolupráce s mimoevropskými univerzitami a schématu jejich financování. (zodpovídá: prof. Škrha)

 • Vyhodnocení současného členství Univerzity Karlovy v odborných tematických skupinách pro Horizont 2020. Oslovování fakult za účelem dalšího rozšiřování účasti v těchto skupinách. (zodpovídá: prof. Rovná, doc. Konvalinka)

 • Stanovení hodnotících kritérií pro navazování strategických partnerství a dalších forem institucionální mezinárodní spolupráce v prioritních mimoevropských regionech (Latinská Amerika a Asie), zejména s důrazem na akademickou a studentskou mobilitu. (zodpovídá: prof. Škrha)

 • Výběr (s přihlédnutím k možnostem spolupráce se zastupitelskými úřady) vhodných zemí v Latinské Americe a Asii pro rozvoj zahraničních vztahů. (zodpovídá: prof. Škrha)

 • Stanovení forem spolupráce s vybranými zeměmi, a to i s využitím dosavadních členství UK v mezinárodních meziuniverzitních organizacích, např. vhodných pracovních skupinách Coimbra Group, UNICA, EUROPAEUM, a dalších (např. Fulbrightova nadace), jakož i v národních projektech (Study in the Czech Republic, Study in Prague, apod.). (zodpovídá: prof. Škrha)

 • Úprava sekce internetových stránek Univerzity Karlovy zaměřené na mezinárodní spolupráci. (zodpovídá: prof. Kovář)


Cíl 3: Univerzita Karlova je ekonomicky stabilní institucí.


Průběžně


 • Pořizování energií za maximálně výhodné ceny díky nákupu na komoditní burze. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Provoz elektronického tržiště. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Celouniverzitní nákupy komodit, u nichž je to efektivní. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Propagace služeb univerzity prováděných v rámci doplňkové hospodářské činnosti, a to zejména v oblasti spolupráce s aplikační sférou. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Zvyšování vlastních tržeb (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Vytváření podmínek pro podporu Univerzity Karlovy ze strany ekonomicky silných subjektů a pro následné nakládání s takto získanými prostředky (fundraising, sponzoring, donátorství). (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Efektivní využívání vlastních zdrojů univerzity (např. větší využívání služeb Kolejí a menz, Ústavu jazykové a odborné přípravy, Ústavu výpočetní techniky, Nakladatelství Karolinum), kde je to efektivní. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Efektivní doplňkové využívání infrastruktury Univerzity Karlovy pro hospodářskou činnost. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Zpracování a realizace celouniverzitních/vícefakultních projektových žádostí v rámci strategických výzev OP VVV. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Usilování o mezinárodní granty. (zodpovídá: doc. Konvalinka)

 • Průběžná diskuse s Akademickým senátem, resp. s jeho ekonomickou komisí nad principy a pravidly pro vnitřní rozdělování prostředků na UK. (zodpovídá: pan rektor)

 • Zajištění finančních prostředků pro provoz velkých infrastruktur, a to jak z kapitoly MŠMT, tak z kapitol dalších domácích poskytovatelů (GA ČR, TA ČR, AZV ČR), zahraničních zdrojů či příjmů z aplikační sféry. (zodpovídá: doc. Konvalinka, Ing. Oliveriusová)

 • Zajištění kontroly dodržování finančních plánů velkých infrastruktur a eliminace případných finančních rizik. (zodpovídá: doc. Konvalinka, Ing. Oliveriusová)

2016


 • Implementace opatření rektora o základních pravidlech pro zadávání veřejných zakázek na Univerzitě Karlově. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Jednotný profil zadavatele včetně zajištění jednotného elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Zmapování služeb, které jsou pro UK poskytovány externě, s cílem zjistit, zda by bylo možné tyto služby zajišťovat vnitrouniverzitně. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Snížení nákladů na nákup vybraných komodit prostřednictvím elektronického tržiště. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Snížení poplatků za bankovní služby na základě výběrového řízení. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Snížení nákladů pojištění majetku Univerzity Karlovy na základě sdruženého výběrového řízení. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Snížení poplatků za mobilní telefonii na základě celouniverzitního výběrového řízení. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Prověření možnosti využívání vlastních zdrojů univerzity (např. větší využívání služeb Kolejí a menz, Ústavu jazykové a odborné přípravy, Ústavu výpočetní techniky, Nakladatelství Karolinum). (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Zmapování dalších oblastí vhodných pro celouniverzitní nákupy. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Zkvalitnění administrativních, organizačních a podpůrných činností a služeb odboru projektové podpory RUK. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Finalizace vnitřních strategických dokumentů a předpisů univerzity ve vztahu k Evropským strukturálním a investičním fondům. (zodpovídá: prof. Hála, Ing. Oliveriusová)

 • Uzavření rámcových smluv na poradenské činnosti související s operačními programy (vytváření projektových žádostí, management a supervize). (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, prof. Hála)

 • Vypracování plánu finanční udržitelnosti na těch fakultách, které plánují či provozují velké výzkumné infrastruktury. (zodpovídá: doc. Konvalinka, Ing. Oliveriusová)


Cíl 4: Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro všechny fakulty a další součásti.


Průběžně


 • V závislosti na aktuálním stavu výzev OP VVV příprava a po schválení následné zahájení realizace projektů zaměřených na rozvoj a obnovu univerzitní infrastruktury (včetně velkých akcí jako jsou rekonstrukce objektů Filozofické fakulty, Pedagogické fakulty, areálu v Jinonicích plánovaného pro účely Fakulty sociálních věd, výstavba sportovního centra Fakulty tělesné výchovy a sportu ve Veleslavíně a dokončení areálů fakult v Plzni a společného kampusu dvou fakult v Hradci Králové) i přístrojového a dalšího vybavení. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Podpora zpracování projektových žádostí UK, fakult a dalších součástí o prostředky OP VVV v rámci výzev zaměřených zkvalitnění infrastruktury. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Obnova přístrojového vybavení v souladu s plánem z finančních prostředků fondu reprodukce investičního majetku a s možnostmi státního rozpočtu. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Realizace akcí zařazených do dokumentace programu reprodukce majetku, tvorba návrhů na aktualizace dokumentace programu. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Tvorba plánu obnovy a rekonstrukcí objektů Univerzity Karlovy v souladu s potřebami fakult a dalších součástí, možnostmi finančních prostředků ze státního rozpočtu a z fondu reprodukce investičního majetku. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Průběžné vyhodnocování využívání objektů, tvorba návrhů na redislokace. (zodpovídá: prof. Hála, Ing. Oliveriusová)

 • Návrhy efektivního využití prostor Univerzity Karlovy ve vazbě na prováděné rekonstrukce budov (s využitím elektronické pasportizace). (zodpovídá: prof. Hála, Ing. Oliveriusová)

 • Pravidelné doplňování databáze stavebních výkresů ve vazbě na rekonstrukce budov, zaměřování objektů a aktualizace systému. (zodpovídá: prof. Hála)


2016


 • Vyhodnocení architektonické soutěže Kampus Albertov. (zodpovídá: doc. Konvalinka, prof. Hála)

 • Přípravná fáze, nastavení projektu a vyjednávání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a/nebo Evropskou komisí ohledně dostavby Kampusu UK v Hradci Králové, projekt Mephared II. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Výběr zhotovitele stavby Dostavba areálu Plzeňská pro 2. LF – 3. etapa. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Výběr zhotovitele stavby Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu pro Fakultu humanitních studií. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Projektová činnost, výběr zhotovitele pro akci Rekonstrukce fyziologického ústavu Albertov 5-7. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Výběr zhotovitele stavby Výstavba objektu M a I pracovišť Matematicko-fyzikální fakulty v Troji. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Projektová činnost pro akce Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49 pro Filozofickou fakultu a Rekonstrukce budovy náměstí Jana Palacha 2 pro Filozofickou fakultu. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Projektová činnost, projednání s orgány státní správy akce Kompletní rekonstrukce Celetná 13. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Projektová činnost, výběr zhotovitele, zahájení stavby akce Rekonstrukce koleje Arnošta z Pardubic. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Výběr zhotovitele stavby Rekonstrukce fasády a oken Právnické fakulty. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Projektová činnost, projednání s orgány státní správy pro akci Výstavba nové budovy Ústavu dějin a archivu UK. (zodpovídá: prof. Hála)


Cíl 5: Ubytovací a stravovací služby na Univerzitě Karlově odpovídají aktuálním standardům.


Průběžně


 • Zajišťování prostředků na rekonstrukce a obnovu objektů kolejí a menz. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, Ing. Macoun)

 • Optimalizace lůžkové kapacity. (zodpovídá: Ing. Macoun)

 • Rekonstruování objektů kolejí se zřetelem k optimalizaci jejich využívání, úpravě lůžkové struktury, rozdělení pokojů na různé standardy a vyčlenění hotelových a manželských pokojů. (zodpovídá: Ing. Macoun)

 • Zkvalitňování nabídky stravovacích služeb a jejich modernizace v souladu s poptávkou, současnými trendy v této oblasti a zásadami zdravé výživy. (zodpovídá: Ing. Macoun)

 • Vybavování objektů kolejí a menz kvalitním síťovým připojením. (zodpovídá: Ing. Macoun)


2016


 • Zpracování projektu celkové rekonstrukce koleje Hvězda, zahájení rekonstrukce bloku A3. (zodpovídá: Ing. Macoun)

 • Příprava a plánování celkové rekonstrukce koleje Budeč, zahájení rekonstrukce pokojů spolu s celkovou výměnou nábytku ve 2. patře. (zodpovídá: Ing. Macoun)

 • Zahájení rekonstrukce menzy Právnická (1. etapa – výdej). (zodpovídá: Ing. Macoun)

 • Bezdrátové připojení k internetu dostupné po celé koleji Hvězda pro všechny studenty. (zodpovídá: Ing. Macoun)

 • Zpracování studie zaměřené na požadavky ubytovaných na poskytované služby a na trendy ve studentském ubytování v konkurenčním prostředí. (zodpovídá: Ing. Macoun)

 • Zpracování zprávy o zhodnocení úpravy lůžkové kapacity (pravidelné měsíční sledování vývoje obsazenosti a tržeb jednotlivých kolejí a zapracování těchto dat do meziročního srovnání tak, aby bylo možné vysledovat zřetelné trendy oblíbenosti jednotlivých kolejí a požadavky uživatele na rozsah požadovaných služeb). (zodpovídá: Ing. Macoun)


Cíl 6: Univerzita Karlova nabízí moderní zázemí v oblasti informačních a knihovnických systémů a služeb.


Průběžně


 • Modernizace informačního systému. (zodpovídá: Ing. Papírník)

 • Zavádění prvků e-řízení a elektronické administrace a řešení pro efektivní a systémové řízení vnitřních procesů. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, Ing. Papírník)

 • Modernizace univerzitní infrastruktury v oblasti informačních technologií – hardwarového vybavení a síťové infrastruktury s ohledem na zkvalitnění parametrů páteřní sítě. (zodpovídá: Ing. Papírník)

 • Postupná obnova infrastruktury LAN sítí. (zodpovídá: Ing. Papírník)

 • Průběžná digitalizace výukových materiálů, historických tisků a dalších dokumentů. (zodpovídá: prof. Kovář, doc. Králíčková, MUDr. Fontana)

 • Digitalizace vybraných archiválií ÚDAUK, bezpečné uložení digitalizovaných archiválií, zajištění jejich dlouhodobé ochrany. (zodpovídá: prof. Svobodný)

 • Pravidelná pracovní setkání a s edičními komisemi, spolupráce s fakultními edičními komisemi na pečlivém výběru a podpoře programu vydávání anglických monografií. (zodpovídá: prof. Royt)

 • Sledování a implementace trendů dobré globální publikační praxe mezinárodních univerzitních nakladatelů. (zodpovídá: prof. Royt)

 • Rozšiřování témat i četnosti pracovních seminářů pro redakce odborných periodik UK. (zodpovídá: prof. Royt)


2016


 • Zahájení postupné modernizace studijního informačního systému, zejména jeho části určené pro uchazeče o studium a studenty. (zodpovídá: doc. Králíčková, Ing. Papírník)

 • Rozšíření informačního systému o podporu interního hodnocení vědy a novou evidenční aplikaci pro oblast habilitačních a jmenovacích řízení. (zodpovídá: doc. Konvalinka, prof. Gerloch, Ing. Papírník)

 • Vytvoření anglické verze databáze OBD a manuálu pro její používání. (zodpovídá: MUDr. Feberová)

 • Pořízení celouniverzitního systému elektronické spisové služby. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Analýza a úprava klíčových systémů (např. studijní informační systém, personální či ekonomické systémy apod.) pro samostatnou evidenci dokumentů. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, Ing. Papírník)

 • Zpracování studie proveditelnosti digitálního archivu UK. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, prof. Svobodný)

 • Definování a zavedení standardů v oblasti bezpečnosti služeb, zahájení nezbytných úprav informačních systémů vyplývajících z nových standardů. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, Ing. Papírník)

 • Stanovení požadavků na repositář a LTP systém UK. (zodpovídá: MUDr. Feberová)

 • Zprovoznění systému pro zpřístupnění informačních zdrojů Univerzity Karlovy z jednoho vyhledávacího rozhraní (discovery systém). (zodpovídá: MUDr. Feberová)

 • Zahájení tvorby výukových kurzů v oblasti knihovnicko-informačních systémů. (zodpovídá: MUDr. Feberová)

 • Vytvoření metodiky pro optimalizaci pořizování (včetně financování) elektronických informačních zdrojů. (zodpovídá: MUDr. Feberová)

 • Vytvoření metodiky pro sběr (statistických) dat o publikační činnosti. (zodpovídá: MUDr. Feberová)

 • Zahájení přípravy právní, metodické a infrastrukturní podpory pro využívání režimu Open Access. (zodpovídá: prof. Royt)

 • Sjednocení metodik a standardů pro digitalizaci historických dokumentů na Univerzitě Karlově. (zodpovídá: prof. Svobodný)

 • Zpracování a on-line zpřístupnění části protokolů o státních zkouškách Německé univerzity v Praze a Univerzity Karlovy v Praze z let 1882-1945. (zodpovídá: prof. Svobodný)PDF ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Oddělení analýz a strategií
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám