Plán realizace DSZ UK pro rok 2017

Aktualizace Harmonogramu Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy 2016-2020 pro rok 2017


 • Schváleno Akademickým senátem UK dne 9. prosince 2016.

 • Schváleno Správní radou UK dne 12. prosince 2016.


Vzdělávací činnost


HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE ATRAKTIVNÍM MÍSTEM PRO STUDIUM VE VŠECH TYPECH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ STUDENTY I PRO POSLUCHAČE V PROGRAMECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.


Cíl 1: Univerzita Karlova je pro kvalitní uchazeče vyhledávanou vysokou školou.


Průběžně


 • Monitorování a vyhodnocování zájmu o jednotlivé studijní programy. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Metodická podpora fakultám k tvorbě podmínek přijímacího řízení. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Příprava a realizace přípravných kurzů a seminářů pro zvyšování kompetencí ke studiu na vysoké škole. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Rozšíření spolupráce se středními školami a realizace pravidelných informačně-motivačních návštěv na vybraných školách. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Pravidelné univerzitní akce typu Informační den a semináře pro uchazeče o studium včetně rozvoje nových témat a větší propagace. (zodpovídá: prof. Králíčková, prof. Kovář)

 • Každoroční uskutečňování Juniorské univerzity. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Využívání možností informačních technologií, nových médií a sociálních sítí pro oslovení uchazečů o studium. (zodpovídá: prof. Králíčková, prof. Kovář)

 • Rozvíjení účasti na domácích a zahraničních veletrzích (Gaudeamus, EAIE a další) s cílem oslovení kvalitních uchazečů o studium a navázání spolupráce se zahraničními vysokými školami. (zodpovídá: prof. Králíčková, prof. Rovná, prof. Kovář)

 • Navázání na výsledky projektu Study in Prague a rozvíjení spolupráce s dalšími českými vysokými školami v oblasti zahraniční propagace, např. v rámci Study in the Czech Republic. (zodpovídá: prof. Králíčková)


2017


 • Postupná modifikace informačního systému v oblasti přijímacího řízení vyplývající z požadavků novely zákona vysokých školách a správního řádu. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Zahájení řešení projektu podaného do OP VVV, jehož cílem je zefektivnění přijímacího a přezkumného řízení. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Vyhodnocení přehledu žadatelů o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání, kteří na univerzitě získali osvědčení v bakalářských studijních programech, a to ve vztahu k úspěšnosti v přijímacím řízení do navazujících magisterských studijních programů na UK. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Vyhodnocení přehledu uchazečů z jiných domácích vysokých škol, kteří si podali přihlášku do navazujících magisterských studijních programů na UK, byli přijati a zapsali se, a to podle jednotlivých studijních programů a oborů. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Vypracování metodického doporučení pro tvorbu podmínek přijímacího řízení pro všechny typy studijních programů. (zodpovídá: prof. Králíčková, prof. Royt)

 • Optimalizace termínů zveřejnění podmínek přijímacího řízení vzhledem k cíli rozvíjet účast na domácích a zahraničních veletrzích za účelem oslovení kvalitních uchazečů o studium. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Zlepšení propagace pravidelných univerzitních akcí Informační den UK a Den celoživotního vzdělávání s cílem oslovit větší počet potenciálních zájemců o studium na Univerzitě Karlově. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Zajištění druhého ročníku Veletrhu pražských veřejných vysokých škol na půdě Univerzity Karlovy a navýšení jeho návštěvnosti. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Zkvalitnění internetové prezentace o možnostech studia na Univerzitě Karlově a dostupných formách podpory v českém i anglickém jazyce včetně využívání portálů Study in Prague i Study in the Czech Republic. Systematičtější využívání sociálních síti k bližšímu kontaktu s uchazeči o studium i stávajícími studenty. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Realizace nových forem vzdělávacích aktivit pro cílovou skupinu středoškolských studentů. (zodpovídá: prof. Králíčková)


Cíl 2: Univerzita Karlova se profiluje jako otevřená, internacionalizovaná, výzkumná univerzita atraktivní v širokém spektru studijních programů a oborů.


Průběžně


 • V rámci připravovaných a následně probíhajících akreditačních procesů a procesu vnitřního schvalování studijních programů sledování:


  zabezpečení programů vysoce kvalifikovanými, zejména habilitovanými pedagogy;

  podpory badatelských aktivit studentů v rámci vzdělávací činnosti;

  zajišťování podmínek pro individuální přístup ke studentům;

  znalostí a kompetencí, které vedle nezbytného hlubokého teoretického základu budou pro studenty výhodou v profesním uplatnění;

  podpory dalšího začleňování sportovních aktivit do studijních plánů, zejména formou volitelných předmětů;

  nabídky volitelných předmětů zahrnujících konkrétní spolupráci s veřejnou, neziskovou i komerční sférou. (zodpovídá: prof. Wildová)


 • Pravidelná šetření týkající se průchodu studentů studijním programem a uplatnění absolventů. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Hledání zdrojů pro mimořádnou podporu malých strategických oborů na Univerzitě Karlově. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)


2017


 • Vytvoření konceptu studijních programů na Univerzitě Karlově v návaznosti na novelu zákona o vysokých školách (transformace studijních oborů na studijní programy, profily studijních programů apod.). (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Dokončení přípravy standardů studijních programů univerzity, včetně specifik pro jednotlivé oblasti vzdělávání, a souvisejících metodických materiálů. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Navržení nástrojů hodnocení a indikátorů kvality vzdělávací činnosti včetně moderních forem výuky a výuky zaměřené na studenta (tzv. student centered learning) a následné pilotní ověření systému hodnocení kvality studijních programů. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Zahájení první etapy přípravy modulů informačního systému univerzity pro dlouhodobé sledování uchazečů o studium, studentů a absolventů na UK jako základu pro vyhodnocování procházení studentů studijními programy, příčin jejich předčasných odchodů ze studia a uplatnitelnosti a zkušeností absolventů; pilotní šetření (zahájení realizace projektu OP VVV). (zodpovídá: prof. Wildová, Ing. Papírník)


Cíl 3: Univerzita Karlova se profiluje jako kosmopolitní univerzita, která je atraktivní pro zahraniční studenty a učitele.


Průběžně


 • Hodnocení, do jaké míry je využíváno různých podob internationalisation at home. (zodpovídá: prof. Rovná)

 • Celouniverzitní podpora pro realizaci a rozvoj studijních programů v cizích jazycích. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Rozvoj a prohlubování kvality anglických, případně dalších cizojazyčných mutací materiálů pro uchazeče a studenty, jakož i pro administrativní pracovníky. (zodpovídá: prof. Kovář, prof. Royt)

 • Důraz na kvalitativní stránku mobilit v rámci programu Erasmus+, Fondu mobility Univerzity Karlovy, výzkumných projektů, ale i dalších forem. (zodpovídá: prof. Škrha)

 • Metodická podpora při přípravě programů joint degree, jejich akreditaci, uzavírání dohod o meziuniverzitním studiu a smluv v rámci dvojího vedení disertačních prací (cotutelle). (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Informativní semináře a další aktivity pro fakulty zaměřené na získávání grantové podpory pro programy joint degree a cotutelle. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Využívání členství v mezinárodních nevládních organizacích k získávání zahraničních studentů a hostujících profesorů v rámci programů visiting professors. (zodpovídá: prof. Škrha, prof. Rovná)

 • Zařazování dlouhodobého působení zahraničních akademických pracovníků mezi priority Fondu mobility, zejména s ohledem na ty, kteří vyučují ve studijních programech (včetně joint degree) či se podílejí na zavádění nových oborů. Vyhlašování soutěže o příspěvky z fondu dvakrát ročně. (zodpovídá: prof. Škrha)

 • Ve spolupráci s fakultami a dalšími součástmi vytváření podmínek pro zabezpečení vhodného ubytování pro hostující profesory. (zodpovídá: prof. Lášek, Ing. Oliveriusová)

 • Pro přijímání hostujících profesorů a studentů ze zemí mimo Evropskou unii přijíždějících na UK využívání pracoviště Odboru pro azylovou a migrační politiky Ministerstva vnitra v prostorách kolejí Komenského. (zodpovídá: prof. Škrha, Ing. Oliveriusová)

 • Prohlubování a rozšiřování spolupráce v rámci mezinárodních dohod se zaměřením na kritéria ovlivňující vzdělávací činnost (akademická mobilita, uskutečňování spolupráce typu joint/double degree, cotutelle, letní školy, přednášková a publikační činnost aj.), navazování strategických partnerství. (zodpovídá: prof. Škrha)

 • Aktivní účast Univerzity Karlovy na zahraničních misích organizovaných Ministerstvem zahraničních věcí. (zodpovídá: prof. Rovná)

 • Prezentace Univerzity Karlovy na vzdělávacích kongresech a veletrzích v rámci aktivit Study in Prague, Study in the Czech Republic apod. (zodpovídá: prof. Králíčková)


2017


 • Jako součást celouniverzitní strategie internacionalizace rozpracování priorit pro získávání zahraničních studentů a účast na zahraničních vzdělávacích veletrzích s ohledem na regiony/oblasti. (zodpovídá: prof. Králíčková, prof. Škrha)

 • Analýza účinnosti stávajících opatření ke zlepšování podmínek pro přijímání a studium zahraničních studentů. (zodpovídá: prof. Králíčková, prof. Škrha)

 • Uspořádání diskusního semináře s fakultami o možnostech tzv. internacionalizace na domácí půdě (internationalisation at home), například v rámci vyššího zpřístupnění přednášek a seminářů hostujících profesorů ze zahraničí či předmětů primárně nabízených pro zahraniční studenty i českým studentům. (zodpovídá: prof. Škrha)

 • V rámci systému hodnocení kvality vzdělávací činnosti na univerzitě příprava sady ukazatelů (kvantitativních a kvalitativních) pro hodnocení internacionalizace studijních programů a jejich pilotní ověření. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Dokončení a implementace metodické příručky se vzorovou smlouvou pro programy joint degree. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Navýšení počtu začínajících badatelů vyslaných na zahraniční univerzity. (zodpovídá: prof. Škrha)


Cíl 4: Univerzita Karlova soustavně rozvíjí koncept celoživotního učení spojený s vytvářením nových nabídek a formátů programů, které bude možno propojovat i s pregraduálním či postgraduálním vzděláváním.


Průběžně


 • Uskutečňování kurzů za účelem zvyšování kvalifikace akademických i neakademických pracovníků UK, kteří se podílejí na zajišťování přípravy a realizaci programů celoživotního vzdělávání, včetně vzdělávání učitelů a systému specializačního vzdělávání na lékařských fakultách, vedoucí ke kontinuálnímu systému dalšího vzdělávání pracovníků univerzity v této oblasti. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Metodická podpora celoživotního vzdělávání, rozvoj Centra celoživotního vzdělávání. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Vyhledávání národních i evropských zdrojů financování programů celoživotního vzdělávání, příprava projektových žádostí. (zodpovídá: prof. Králíčková, prof. Rovná, Ing. Oliveriusová)

 • Využívání spolupráce se státní a veřejnou správou, s profesními organizacemi i se soukromou sférou k dalšímu rozvoji programů celoživotního vzdělávání na UK, zejména vzdělávání profesního a kvalifikačního. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Posilování informovanosti zájemců o celoživotní vzdělávání, zlepšování provázanosti informací o celouniverzitní a fakultní nabídce programů. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Spolupráce Univerzity Karlovy s hlavním městem Praha v oblasti rozvoje informovanosti veřejnosti o celoživotním vzdělávání na univerzitě. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Využívání médií (internetové stránky UK, Facebook, Youtube, tisk, TV, rozhlas) k propagaci celoživotního vzdělávání, hledání dalších vhodných možností propagace (např. spolupráce s galeriemi, neziskovými organizacemi apod.). (zodpovídá: prof. Kovář, prof. Royt)

 • Realizace Dne celoživotního vzdělávání. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Vyhodnocování úspěšnosti proběhlých akcí celoživotního vzdělávání (propagace, počty účastníků, hodnocení kvality; tam, kde je to vhodné, hodnocení kvality akcí i z hlediska frekventantů a pořadatelů). (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Vzdělávání studentů a zaměstnanců univerzity v oblasti udržitelného rozvoje. (zodpovídá: prof. Králíčková, prof. Wildová, prof. Frouz)


2017


 • Vznik Centra celoživotního vzdělávání a rozvoj další infrastruktury v oblasti celoživotního vzdělávání, podpora spolupráce týmů, které se věnují této oblasti. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Implementace novelizovaného Řádu celoživotního vzdělávání univerzity včetně souvisejících opatření rektora do praxe fakult a dalších součástí univerzity; příprava podpůrných metodických materiálů, uskutečňování metodických seminářů. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Zdokonalování funkčnosti a uživatelské vstřícnosti Informačního systému Studium pro oblast celoživotního vzdělávání v návaznosti na novelizované předpisy. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Vytvoření zpětnovazebního dotazníku pro účastníky a absolventy programů celoživotního vzdělávání a zavedení hodnocení prováděného jejich uskutečňovateli a Centrem celoživotního vzdělávání. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Analýza nabídky programů celoživotního vzdělávání na základě vyhodnocení dat získaných z Informačního systému Studium, využití zpětnovazebních dotazníků k zjišťování poptávky. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Rozvoj programů Univerzity třetího věku, jejich rozšíření v rámci dalších fakult UK; příprava a tisk katalogu nabídky programů U3V na Univerzitě Karlově. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Příprava volitelného předmětu Rozvoj kariérových a studijních kompetencí určeného pro studenty UK i dalších vybraných vysokých škol, jeho pilotní běh a vyhodnocení. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Organizace semináře o nových trendech v oblasti udržitelného rozvoje včetně nově připravované Strategie udržitelného rozvoje České republiky. (zodpovídá: prof. Králíčková, prof. Wildová, prof. Frouz)

 • Příprava katalogu obsahujícího nabídku programů celoživotního vzdělávání. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Výuka a průběžná aktualizace jednosemestrálního e-learningového volitelného předmětu Management vědy a inovací v české i anglické verzi. Zapracování zpětné vazby od studentů do obou předmětů. (zodpovídá: MUDr. Prášil, Mgr. Kosová)


Cíl 5: e-UK: Univerzita Karlova je místo, kde jsou pro vzdělávání ve výrazné míře využívány moderní metody a technologie.


Průběžně


 • Rozvoj Centra pro e-learning. (zodpovídá: prof. Kovář, prof. Králíčková)

 • Systematické školení uživatelů v oblasti e-learningu i dalších technik distančního vzdělávání. (zodpovídá: prof. Kovář, prof. Králíčková)

 • Podpora otevřených výukových materiálů (Open Educational Resources, včetně MOOCs). (zodpovídá: prof. Kovář, prof. Králíčková)

 • Realizace technických a metodologických podpor pro uživatele. (zodpovídá: prof. Kovář, prof. Králíčková)


2017


 • Stanovení priorit rozvoje Centra pro e-learning na základě doporučení pracovní skupiny pro oblast distančních prvků ve vzdělávání. (zodpovídá: prof. Kovář, prof. Králíčková, MUDr. Feberová)

 • Budování Centra pro e-learning z prostředků Institucionálního rozvojového plánu UK 2016-2018 a případně z prostředků projektu OP VVV. (zodpovídá: prof. Hála, prof. Kovář, MUDr. Feberová)

 • Realizace on-line kurzů pro jednotlivé aspekty tvorby e-learningových kurzů včetně audiovizuálních prvků. (zodpovídá: prof. Kovář, prof. Králíčková, MUDr. Feberová)

 • Pilotní provoz nového modelu zálohování e-learningových kurzů. (zodpovídá: MUDr. Feberová)

 • Rozvoj systému hodnocení kvality e-learningových kurzů. (zodpovídá: prof. Kovář, prof. Králíčková, MUDr. Feberová)

 • Rozvoj systému pro metodickou podporu při tvorbě a realizaci e-learningových kurzů s ohledem na mezinárodní standardy. (zodpovídá: prof. Kovář, prof. Králíčková, MUDr. Feberová)

 • Příprava systému pro provoz MOOC kurzů. (zodpovídá: prof. Kovář, prof. Králíčková, MUDr. Feberová)

 • Realizace upgrade hardwarové infrastruktury pro zajištění dostatečné výpočetní a datové kapacity pro pokrytí náročných požadavků provozovaných e-learningových aplikací. Pilotní spuštění systému pro záznam a streamování videopřenosů. (zodpovídá: MUDr. Feberová, Ing. Papírník)


Cíl 6: Na Univerzitě Karlově existuje spolehlivý systém zabezpečení a hodnocení kvality vzdělávací činnosti.


Průběžně


 • Postupná transformace stávajících studijních programů a studijních oborů na základě § 44 novely zákona o vysokých školách. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Zpracovávání, projednávání akademickými orgány UK a předkládání žádostí o institucionální akreditaci oblastí vzdělávání včetně žádostí o akreditaci habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Projednávání a schvalování studijních programů v rámci jednotlivých oblastí vzdělávání. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Příprava, projednávání a schvalování žádostí o akreditaci studijních programů, které nebudou součástí žádosti o institucionální akreditaci. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Sledování a vyhodnocování akreditačního procesu na UK. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Dolaďování stávajících a uvádění nových modulů hodnocení kvality do praxe, včetně přípravy metodického rámce hodnocení. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Příprava zpráv o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností Univerzity Karlovy. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Rozvoj systému antiplagiátorské kontroly na UK. (zodpovídá: MUDr. Prášil, Ing. Papírník)

 • Uskutečňování kurzů pedagogických dovedností pro akademické pracovníky. (zodpovídá: prof. Králíčková)


2017


 • Pokračování v modernizaci studijního informačního systému a jeho využívání pro nově zaváděný akreditační proces a pro hodnocení kvality vzdělávací činnosti. (zodpovídá: prof. Králíčková, prof. Wildová, Ing. Papírník)

 • Uspořádání seminářů pro fakulty týkajících se zavádění systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality (zejména akreditačních procesů) na UK. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Zajištění metodicko-organizačního zázemí na univerzitě i na fakultách, vznik spolupracující sítě pro podporu systému akreditací a hodnocení vzdělávací činnosti a souvisejících činností na UK. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Zpracování metodiky pro institucionální i programové akreditace a pro vnitřní schvalování studijních programů. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Ve spolupráci fakultami příprava podkladů pro jednotlivé oblasti vzdělávání (sebehodnotící zprávy, zpráva o vnitřním hodnocení). Podání žádosti o institucionální akreditaci pro oblasti vzdělávání, případně včetně žádosti o akreditaci habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Zahájení přípravy, projednávání a schvalování žádostí o akreditaci studijních programů, které nebudou součástí žádosti o institucionální akreditaci. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Příprava systému hodnocení kvality závěrečných prací v rámci systému zajišťování kvality na univerzitě. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Analýza odpovědí studentů Univerzity Karlovy získaných v šetření EUROSTUDENT VI. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Příprava šetření týkajícího se hodnocení vzdělávací činnosti (zabezpečení vzdělávací činnosti a dalších souvisejících podpůrných činností) studenty v rámci systému zajišťování kvality na UK. (zodpovídá: prof. Wildová)


Doktorské studium


HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE ATRAKTIVNÍ EVROPSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA, JEŽ KLADE VELKÝ DŮRAZ NA DOKTORSKÉ STUDIUM.


Cíl: Univerzita Karlova je vysoce kvalitním centrem doktorského studia, které posiluje excelenci a mezinárodní přesah svých doktorských studijních programů.


Průběžně


 • Propagace doktorského studia a doktorských studijních programů UK v cizím jazyce při realizování zahraničních styků, a to i s využitím publikací Core Themes of Research in PhD Programmes at Charles University in Prague. (zodpovídá: prof. Royt, prof. Škrha, prof. Rovná)

 • Propagace studijních programů v cizím jazyce prostřednictvím projektů Study in Prague a Study in the Czech Republic. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Prostřednictvím metodické podpory v rámci akreditačního procesu motivování fakult k realizaci nových doktorských studijních programů akreditovaných vedle českého jazyka současně i v cizím jazyce. (zodpovídá: prof. Wildová, prof. Royt)

 • Metodická podpora fakult při realizaci mezinárodních doktorských studijních programů typu joint degree, zejména v oblasti organizace společného studia a smluvních záležitostí se zahraničními vysokými školami. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Podpora přijímání zahraničních studentů, kteří doktorské studium realizují v rámci režimu cotutelle. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Rozvíjení vědeckých celouniverzitních programů jakožto prvků nového systému financování vědy na UK, jejichž součástí je zapojení doktorandů. (zodpovídá: prof. Royt, doc. Konvalinka)

 • Informování studentů o možnosti zapojení se do domácích i mezinárodních grantů. (zodpovídá: prof. Royt, doc. Konvalinka, prof. Rovná)

 • Zapojování studentů do informačních a přípravných seminářů pořádaných jinými subjekty, např. Technologickým centrem AV ČR či EK. (zodpovídá: prof. Royt, doc. Konvalinka)

 • Financování účastí doktorandů na mezinárodních seminářích. (zodpovídá: prof. Royt, prof. Rovná)

 • Podpora projektů, které vyžadují přijetí zahraničních doktorandů. (zodpovídá: prof. Royt, doc. Konvalinka)

 • Podpora projektů pro mladé vědce, aktivní informování o soutěžích. (zodpovídá: prof. Royt, doc. Konvalinka)

 • Metodická podpora činnosti Koordinační rady Doktorských studijních programů v biomedicíně. (zodpovídá: prof. Royt)

2017


 • Podpora dlouhodobé spolupráce s Akademií věd v oblasti tzv. biomedicín, představení nových návrhů smluv pro tuto oblast s možností navázání dalších partnerství v případě zájmu fakult. (zodpovídá: prof. Royt, doc. Konvalinka)

 • Provedení šetření mezi partnerskými univerzitami s cílem sdílení dobré praxe v oblasti zabezpečení doktorských studijních programů. (zodpovídá: prof. Royt)

 • V rámci systému zajišťování kvality provedení pilotního hodnocení obhájených kvalifikačních prací doktorandů. (zodpovídá: prof. Wildová, prof. Royt)

 • Realizace platformy doktorského studia jako jednotného informačního portálu pro studenty doktorského studia (včetně místa pro prezentaci kurzů měkkých dovedností poskytovaných univerzitou a jejími fakultami). (zodpovídá: prof. Royt)

 • Na základě potřeb průběžné rozšiřování nabídky seminářů na podporu rozvoje soft skills, akademických i kariérových kompetencí pro doktorandy. (zodpovídá: prof. Royt)

 • Sjednocení kategorizace zahraničních stáží a dalších zahraničních pobytů či aktivit u studentů doktorských studijních programů za účelem jejich systematičtější podpory. (zodpovídá prof. Royt, prof. Škrha)

 • V návaznosti na uskutečněnou úpravu webového rozhraní pro uchazeče pokračování optimalizace internetových stránek univerzity, zvážení možnosti zřízení jejich dalších jazykových mutací kromě anglického jazyka. (zodpovídá: prof. Royt)

 • Sdílení příkladů dobré praxe a rozvíjení další spolupráce mezi zástupci českých univerzit při zabezpečování doktorského studia včetně využívání výsledků projektu Evropské asociace univerzit Professionals in Doctoral Education (PRIDE). (zodpovídá: prof. Royt)

 • Optimalizace jednotných formulářů spojených s agendou doktorského studia a jejich následné zveřejnění. (zodpovídá: prof. Royt)

 • Pokračování překladu příruček pro žadatele a řešitele pokračujících zpráv projektů v rámci Grantové agentury univerzity do anglického jazyka (zodpovídá: prof. Volf)

 • Realizace projektů, které podporují získávání a přijímání zahraničních doktorandů. (zodpovídá: doc. Konvalinka, prof. Royt)


Vědecká, výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost


HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE PŘEDNÍ, MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÁ VÝZKUMNÁ UNIVERZITA S ŠIROKÝM SPEKTREM KVALITNÍCH OBORŮ.


Cíl 1: Univerzita Karlova náleží mezi špičkové evropské výzkumné univerzity.


Průběžně


 • Identifikace profilových a excelentních oborů s pomocí vytvořeného systému hodnocení výsledků vědecké a tvůrčí práce. (zodpovídá: doc. Konvalinka, prof. Royt)

 • Využívání zkušeností členů hodnotících panelů a Mezinárodní Rady Univerzity Karlovy pro další rozvoj vědecké a tvůrčí práce na UK. (zodpovídá: doc. Konvalinka)

 • Zajišťování podmínek pro dosažení vědecké excelence nově vznikajících vědeckých skupin či škol vedených mladými akademickými a vědeckými pracovníky a pro špičkové vědce. (zodpovídá: doc. Konvalinka, prof. Royt)

 • Podpora zahraničních postdoktorandů, kteří se hlásí k vědecko-výzkumným projektům vyhlášeným fakultami a dalšími součástmi. (zodpovídá: doc. Konvalinka, prof. Royt)

 • Pravidelné vyhlašování soutěží o granty z Fondu Post-doc a využití finančních prostředků z tohoto zdroje k podpoře vědecko-výzkumných projektů, na jejichž řešení se podílí zahraniční postdoktorand spolu s řešitelským týmem fakulty či další součásti UK. (zodpovídá: prof. Škrha)

 • Podpora a vyhledávání programů a projektů pro působení zahraničních vědců na Univerzitě Karlově prostřednictvím Evropského centra (např. některé typy projektů v Horizont 2020, Erasmus+), využívání portálu EURAXESS a jednotného inzertního místa v rámci UK. (zodpovídá: prof. Rovná, MUDr. Prášil)

 • Poradenství v oblasti žádostí o nové mezinárodní projekty. (zodpovídá: prof. Rovná)

 • Snižování zátěže řešitelů projektů a grantů spojené s jejich administrací za pomoci kvalifikovaného poradenství, zajištění společných dokumentů, školení zaměstnanců v jednotlivých typech projektů či mezinárodních vzdělávacích seminářů. (zodpovídá: prof. Rovná)

 • Získávání nových a intenzivnějších partnerských vztahů s ostatními univerzitami a výzkumnými institucemi. (zodpovídá: prof. Škrha)

 • Vyhledávání příležitostí pro zapojení do mezinárodních infrastruktur (evropská Road Map). (zodpovídá: prof. Škrha, doc. Konvalinka)


2017


 • Zapojení členů Mezinárodní Rady Univerzity Karlovy do hodnocení projektů PRIMUS a programů PROGRES a využití jejich zkušeností a kontaktů při sestavování panelů pro hodnocení vědecké činnosti univerzity. (zodpovídá: doc. Konvalinka)

 • Realizace nového systému financování vědecké a tvůrčí činnosti zaměřeného na podporu rozvoje vědních oborů Univerzity Karlovy, excelentních akademických i vědeckých pracovníků v různé fázi jejich vědecké dráhy, pozic pro postdoktorandy a multioborových činností. (zodpovídá: doc. Konvalinka, prof. Royt)

 • Vypracování pravidel kariérního postupu. (zodpovídá: prof. Gerloch)

 • Zapojení Univerzity Karlovy do Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků s cílem získání ocenění HR Award. (zodpovídá: MUDr. Prášil, prof. Hála)

 • Podpora využití jednotného inzertního místa. (zodpovídá: MUDr. Prášil)


Cíl 2: Univerzita Karlova má vytvořen systém, kterým zabezpečuje dlouhodobý rozvoj své vědecké a tvůrčí činnosti.


Průběžně


 • Zavádění vnitřního systému hodnocení kvality vědecké a tvůrčí práce jednotlivých oborů, které jsou na Univerzitě Karlově pěstovány. (zodpovídá: doc. Konvalinka, prof. Royt)

 • Aktivní účast zástupců univerzity při přípravě nového celostátního systému hodnocení vědeckých výstupů a výzkumných organizací a na práci RVVI. (zodpovídá: doc. Konvalinka)

 • Zajištění členství v odborných tematických skupinách Horizont 2020, členství v radě CZELO, VERA. (zodpovídá: prof. Rovná)

 • Výrazné zvýšení aktivity a úspěšnosti Univerzity Karlovy v mezinárodních grantových soutěžích, včetně grantů Evropské výzkumné rady, za spolupráce s poradenskými firmami a koordinačními skupinami pro ERC na UK, mj. i pořádáním seminářů a workshopů pro potenciální žadatele. (zodpovídá: doc. Konvalinka, prof. Rovná)

 • Zprostředkování informací o možné účasti v mezinárodních projektech, podpora podávání žádostí prostřednictvím Evropského centra kvalifikovaným poradenstvím při psaní projektových žádostí, pořádání seminářů a poradních výjezdních zasedání pro žadatele. (zodpovídá: prof. Rovná)

 • Posilování právního poradenství pro předkladatele projektových žádostí. (zodpovídá: prof. Rovná, Ing. Oliveriusová)

 • Realizace seminářů pro žadatele o mezinárodní granty. (zodpovídá: prof. Rovná)

 • Koordinace české účasti v ESFRI, KIC apod. (zodpovídá: doc. Konvalinka, prof. Králíčková)


2017


 • V návaznosti na pilotní hodnocení a požadavky novely zákona o vysokých školách uskutečnění první etapy vnitřního hodnocení vědecké činnosti na Univerzitě Karlově. (zodpovídá: doc. Konvalinka, prof. Royt)

 • Závěrečné vyhodnocení prvního kola programů na podporu vědy (PRVOUK a UNCE) na Univerzitě Karlově. (zodpovídá: doc. Konvalinka, prof. Royt)

 • Zahájení spolupráce v rámci nových členství v uskupeních CELSA a CE7, která je středoevropskou aliancí LERU. (zodpovídá: prof. Rovná, doc. Konvalinka)


Cíl 3: Univerzita Karlova přispívá k řešení naléhavých společenských problémů a podporuje aplikaci výsledků vědecké a tvůrčí činnosti.


Průběžně


 • Hledání nových grantových příležitostí. (zodpovídá: doc. Konvalinka, prof. Royt, prof. Rovná)

 • Zprostředkování informací o programech pre-seed a TA ČR, případně Horizont 2020 a dalších. (zodpovídá: MUDr. Prášil, Mgr. Kosová)

 • Podpora a systematické rozšiřování univerzitní inovační sítě. (zodpovídá: MUDr. Prášil, Mgr. Kosová)

 • Pořádání cyklu pravidelných vzdělávacích a informačních seminářů pro koordinátory, skauty a další členy univerzitní inovační sítě, vzdělávání a motivace týmu CPPT. (zodpovídá: MUDr. Prášil, Mgr. Kosová)

 • Pravidelná aktualizace Katalogu služeb a Katalogu inovačních příležitostí, jejich marketing a představování strategickým a institucionálním investorům. (zodpovídá: MUDr. Prášil, Mgr. Kosová)

 • Právní a patentová podpora určená především výzkumným pracovníkům Univerzity Karlovy, ale potenciálně i studentům, či dalším zaměstnancům UK. (zodpovídá: MUDr. Prášil, Mgr. Kosová)


2017


 • Jmenování členů Rady pro komercializaci pro další funkční období. (zodpovídá MUDr. Prášil, prof. Hála)

 • Rozvoj univerzitní inovační sítě prostřednictvím systematického vzdělávání technologických skautů a koordinátorů přenosu poznatků. (zodpovídá: MUDr. Prášil, Mgr. Kosová)

 • Aktualizace návrhu nastavení a zastřešení systému technologického transferu na Univerzitě Karlově v kontextu příprav pro Národní inovační fond. (zodpovídá: MUDr. Prášil, Mgr. Kosová)

 • Vyhlášení nového interního kola soutěže v rámci projektu Podpora procesu komercializace výsledků výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově v Praze, který je financován TA ČR. (zodpovídá: MUDr. Prášil, prof. Hála)

 • Vydání Katalogu inovačních příležitostí a jeho představení aplikační sféře. (zodpovídá: MUDr. Prášil, Mgr. Kosová)

 • Realizace nástroje Využívání institutu zaměstnaneckého díla. (zodpovídá: prof. Royt)


Třetí role


HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE INSTITUCÍ S VYSOKOU AUTORITOU; JEJÍM STANOVISKŮM A NÁZORŮM NÁLEŽÍ VE SPOLEČNOSTI VELKÁ VÁHA.


Cíl 1: Univerzita Karlova se podílí na směřování společnosti a je místem pro setkávání členů akademické obce a širší veřejnosti.


Průběžně


 • Trvalé působení zástupců univerzity v reprezentaci vysokých škol a dalších grémiích, jež se podílejí na směřování domácí i mezinárodní vysokoškolské a vědní politiky. (zodpovídá: pan rektor)

 • Průběžná jednání vedení Univerzity Karlovy s představiteli státu, Akademie věd České republiky i dalšími vzdělávacími a vědeckými institucemi o všech otázkách týkajících se UK, vysokých škol a vědy. (zodpovídá: pan rektor, doc. Konvalinka)

 • Pořádání a organizování konferencí, kulatých stolů a workshopů k problémům a závažným otázkám dnešního světa a k významným vědeckým úspěchům a počinům UK. (zodpovídá: prof. Kovář)

 • Výstavy v prostorách Karolina k aktuálním tématům a úspěchům univerzity v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, a to ve spolupráci s časopisem iForum a dalšími mediálními partnery. (zodpovídá: prof. Kovář, prof. Royt)

 • Prezentace a proaktivní nabídka konkrétních úspěchů, patentů, objevů, spoluprací a dalších výsledků činnosti Univerzity Karlovy v oblasti přenosu znalostí a technologií. (zodpovídá: prof. Kovář, MUDr. Prášil)


2017


 • Zorganizování nejméně čtyř vědeckých kulatých stolů a tiskových konferencí vedení univerzity k aktuálním tématům, významným výročím či úspěchům v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu apod. (zodpovídá: prof. Kovář)

 • Uspořádání vědecké konference na téma Univerzita a republika – sto let v kontextu mezinárodních vztahů. (zodpovídá prof. Kovář)

 • V rámci společenské odpovědnosti Univerzity Karlovy prozkoumání možností její role při naplňování Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals) Organizace spojených národů. (prof. Škrha, prof. Frouz)

 • Aktualizace komunikační a marketingové strategie pro aktivity transferu technologií s cílem popularizovat toto téma pro interní a externí partnery i širší veřejnost, včetně uspořádání akcí na téma spolupráce univerzity a komerčního sektoru. (zodpovídá: MUDr. Prášil, Mgr. Kosová)

 • Udržení místa Univerzity Karlovy v předsednictvu spolku Transfera.cz. (zodpovídá: MUDr. Prášil, Mgr. Kosová)

 • Zajištění členství a spolupráce Univerzity Karlovy v odborných mezinárodních asociacích zabývajících se přenosem poznatků a technologií – například ASTP/PROTON, EUKTS a dalších (zodpovídá: MUDr. Prášil, Mgr. Kosová)

 • Uspořádání odborného setkání organizace Transfera.cz na půdě UK. (zodpovídá: MUDr. Prášil, Mgr. Kosová)

 • Vytvoření databáze partnerů a potenciálních sponzorů univerzity pro fundraisingové aktivity. (zodpovídá: MUDr. Prášil)


Cíl 2: Univerzita Karlova je otevřená, moderní a vnitřně rozmanitá instituce, která je takto dlouhodobě vnímána veřejností.


Průběžně


 • Zintenzivnění propagace Univerzity Karlovy prostřednictvím internetu, dosažení větší odezvy a sledovanosti u široké veřejnosti (rozvoj působení UK na sociálních sítích, streamování přednášek a společenských akcí na serveru Youtube, pokračování v projektu Vzdělávání po síti a další aktivity). (zodpovídá: prof. Kovář)

 • Zintenzivnění propagace univerzity v anglickém jazyce (např. prostřednictvím webu UK a časopisu iForum, opatřování videí na univerzitním kanále UK serveru Youtube anglickými titulky). (zodpovídá: prof. Kovář)

 • Posílení prezentace UK aktivní účastí na mezinárodních zahraničních veletrzích. Spolupráce např. s Českými centry v zahraničí se zvláštní pozorností věnované Latinské Americe a Asii. (zodpovídá: prof. Škrha, prof. Rovná)

 • Organizace společenských akcí u příležitosti významných výročí. (zodpovídá: prof. Kovář, prof. Royt)

 • Realizování tradičních každoročních společenských akcí tematicky spojených s UK (např. oslavy založení Univerzity Karlovy, oslavy Mezinárodního dne studentů, Den vědy na pražských vysokých školách, Týden vědy, Vědecký jarmark, Informační den Univerzity Karlovy, Den celoživotního vzdělávání, Festival absolventů aj.). (zodpovídá: prof. Kovář, doc. Konvalinka, prof. Králíčková, PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Ve spolupráci s hlavním městem Praha realizace plnění Memoranda o spolupráci (předání Mezinárodní ceny Karla IV., jednání k vzniku a realizaci Muzea Lucemburků a Karla IV. v Domě U Prstenu, podpora projektu Univer-Cities). (zodpovídá: prof. Royt)

 • Posilování značky UK (např. doladěním Jednotného vizuálního stylu). (zodpovídá: prof. Kovář)


2017


 • Příprava oslav 100. výročí založení Československé republiky v roce 2018 (produkce, organizace, plán a harmonogram chystaných oslav) – projekt Univerzita a republika. (zodpovídá: prof. Kovář)

 • Zapojení studentů doktorského studia a začínajících badatelů do projektů zaměřených na popularizaci vědy na středních školách. (zodpovídá: prof. Kovář, doc. Konvalinka)

 • Rekonstrukce prostor prodejny propagačních předmětů UK point v Celetné 14, její modernizace a uzpůsobení pro efektivnější prodej. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, prof. Kovář)


Společenství lidí


HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE SPOLEČENSTVÍ STUDENTŮ, AKADEMICKÝCH A VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ I DALŠÍCH ZAMĚSTNANCŮ A ABSOLVENTŮ, KTERÉ JE CHARAKTERISTICKÉ SVOU RŮZNORODOSTÍ I SOUNÁLEŽITOSTÍ S UNIVERZITOU KARLOVOU JAKO CELKEM.


Cíl 1: Na Univerzitě Karlově existuje otevřená komunikace a sounáležitost mezi lidmi, kteří zde působí.


Průběžně


 • Zefektivnění komunikace uvnitř Univerzity Karlovy pomocí informačních technologií, nových médií a sociálních sítí. (zodpovídá: prof. Kovář)

 • Propojování univerzitních a fakultních webových prezentací s cílem sladit informace o UK a posílit vzájemnou informovanost o dění na univerzitě. (zodpovídá: prof. Kovář)

 • Rozšiřování stávající nabídky společenských akcí pro všechny cílové skupiny spjaté s univerzitou. (zodpovídá: prof. Kovář, PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Pořádání pravidelných výstav, seminářů a dalších akcí k aktuálním tématům. (zodpovídá: prof. Kovář, prof. Royt)

 • Podpora a pořádání charitativních akcí či sbírek. (zodpovídá: prof. Kovář, Ing. Oliveriusová)

 • Zapojování studentů do činností a propagace Univerzity Karlovy (návštěvy středních škol, účast na univerzitních akcích, studentští tutoři). (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Postupné zavádění nových aktivit zaměřených na podporu zdravého životního stylu studentů a zaměstnanců UK. (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Podpora profesně orientované a jiné spolkové činnosti zaměstnanců a absolventů univerzity. (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Podpora setkávání s předními osobnostmi, oslavy významných výročí spjatých s univerzitou. (zodpovídá: prof. Kovář)


2017


 • Identifikace potřeb studentských spolků a zpracování koncepce rozvoje podpory jejich činnosti. (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Zefektivnění předávání informací a šíření povědomí o benefitech pro absolventy uvnitř univerzity. (zodpovídá: prof. Rovná, PhDr. Němcová Tejkalová)


Cíl 2: Univerzita Karlova je instituce, která zabezpečuje důstojné podmínky pro všechny zaměstnance (akademické, vědecké i další pracovníky) a pomáhá jim cílenou sociální politikou.


Průběžně


 • Zlepšování ohodnocení pracovníků, případně valorizace tarifních tříd. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Realizace schválené koncepce rozvoje znalostí a dovedností pracovníků Univerzity Karlovy, včetně podpory (finanční i časové) individuálního vzdělávání. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Zajišťování zdrojů financování vzdělávacích programů pro zaměstnance. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Rozvoj spolupráce s externími subjekty za účelem rozšíření nabídky zaměstnaneckých benefitů. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Zpřístupňování poradenských služeb poskytovaných studentům UK i zaměstnancům v obtížné životní situaci (sociálně-právní poradna, psychologická poradna apod.). (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová)


2017


 • Rozšiřování nabídky kurzů pro zaměstnance dle aktuálních potřeb, např. zahájení systematického vzdělávacího programu v manažerských a měkkých dovednostech. (zodpovídá: prof. Králíčková, Ing. Oliveriusová, PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Zpracování střednědobé koncepce rozvoje sociální politiky Univerzity Karlovy na základě analýzy potřeb zaměstnanců. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Propagace zaměstnaneckých benefitů v rámci Univerzity Karlovy v souladu se schváleným postupem. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)


Cíl 3: Univerzita Karlova je instituce, která systematicky podporuje své studenty, oceňuje jejich výsledky a je otevřená jejich různým skupinám a aktivitám.


Průběžně


 • Hledání dalších zdrojů pro rozvoj stipendijní politiky. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Aktivní vyhledávání informací o meziuniverzitních a mezinárodních soutěžích a jejich zřetelná prezentace a propagace prostřednictvím univerzitních informačních kanálů, zajištění adekvátní prezentace studentů, kteří úspěšně reprezentují UK na těchto soutěžích. (zodpovídá: prof. Kovář, prof. Rovná)

 • Hledání dalších zdrojů pro rozvoj prestižních cen za mimořádné studijní, vědecké, sportovní a další počiny. (zodpovídá: prof. Králíčková, Ing. Oliveriusová)

 • Zkvalitnění prezentace a propagace univerzitních a fakultních cen. (zodpovídá: prof. Kovář, prof. Králíčková)

 • Rozvoj spolupráce s Asociací poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách, aplikace získaných poznatků do praxe. (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Provádění pravidelných šetření za účelem sledování počtu a struktury absolventů se speciálními potřebami, identifikace potřeb studentů se speciálními potřebami, hodnocení služeb, které jsou jim poskytovány, a analýz toho, jak procházejí studijním programem. (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Průběžné monitorování stavu přístupnosti prostor univerzity, iniciace návrhů k jejich dalšímu zpřístupňování, přehledná a interaktivní prezentace informací o stávajícím stavu přístupnosti. (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Soustavná podpora mobility studentů se speciálními potřebami (propagace, formulování pravidel poskytování pomoci přijíždějícím studentům, informační semináře pro pracovníky zajištující mobility). (zodpovídá: prof. Škrha, PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Rozšíření materiální podpory studentů ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí prostřednictvím zapůjčování studijních a technických pomůcek. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Přehledné strukturování základních informací o studiu na univerzitě a umístění motivačních materiálů na internetových stránkách. (zodpovídá: prof. Králíčková, prof. Kovář)

 • Průběžné využívání nových technologií při komunikaci s uchazeči o studium (Facebook, studentské portály aj.). (zodpovídá: prof. Kovář)

 • Rozšiřování seminářů na podporu rozvoje soft skills a akademických kompetencí pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů i doktorandy. (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Zkvalitňování fakultních a celouniverzitních programů pro studenty prvních ročníků (soustředění, semináře, studentští tutoři). (zodpovídá: prof. Králíčková, PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Rozšíření podpory mobilit studentů na celouniverzitní i fakultní úrovni formou informačních seminářů, tvorbou specializovaných webových stránek. (zodpovídá: prof. Škrha)

 • Pravidelný dotazníkový průzkum zaměřený na zjišťování informačních potřeb hlavních cílových skupin a hodnocení poskytovaných služeb. (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Sledování počtu a struktury absolventů se speciálními potřebami. (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Zkvalitňování studijního a psychologického poradenství včetně tvorby podpůrných aplikací pro české i zahraniční studenty. (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Systematické vzdělávání pracovníků Univerzity Karlovy v oblastech souvisejících s podporou studentů včetně organizace stáží zaměstnanců na fakultách, v zahraničí či v jiných příbuzných institucích. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, PhDr. Němcová Tejkalová)


2017


 • Analýza stipendijní podpory a politiky UK i fakult, stanovení doporučení pro jejich další rozvoj. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Zpracování návrhu rozvoje stipendijní podpory studentů v náhle zhoršené životní situaci a socioekonomicky znevýhodněných studentů. (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová, prof. Králíčková)

 • Analýza stávající praxe v oblasti studentských ocenění (univerzitní a fakultní ceny, zapojení fakult do cen udělovaných externími subjekty). (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Inovace způsobů využívání nových technologií při komunikaci s uchazeči o studium (Facebook, studentské portály aj.). (zodpovídá: prof. Kovář, prof. Králíčková)

 • Transformace služeb kariérového poradenství na celouniverzitní úrovni a podpora kariérních služeb na fakultách. (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Doplnění portálu Absolvent o část pro firmy. (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Vytvoření podmínek pro to, aby se vzdělávání v oblastech podpory studentů stalo nedílnou součástí znalostní vybavenosti stanovených kategorií akademických, vědeckých i ostatních pracovníků. (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Na základě výsledků šetření z předchozího roku provedení analýzy způsobu prezentace a propagace podpůrných služeb pro socioekonomicky znevýhodněné studenty v rámci fakult a dalších součástí UK a iniciace jejich zkvalitnění. (zodpovídá: prof. Kovář, PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Aktualizace opatření rektora upravujícího oblast podpory studentů se speciálními potřebami a metodických pokynů k poskytování klíčových služeb pro tyto studenty. (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Zavádění dalších nástrojů na podporu studia studentů se speciálními potřebami a studentů socioekonomicky znevýhodněných (rozšiřování spolupráce se středními školami, informační semináře pro uchazeče a výchovné poradce a jejich konference či kurzy pro osvojení minimálních kompetencí potřebných ke studiu na vysoké škole). (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Průběžné systematické vzdělávání pracovníků univerzity v oblasti specifik studia studentů se zdravotním postižením a podpora jejich informovanosti o potřebách těchto studentů ohrožených předčasným odchodem ze studia. (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Zkvalitnění informovanosti studentů o akcích a poradenských aktivitách univerzitou systémovým opatřením. (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová)


Cíl 4: Společenství Univerzita Karlova tvoří nejen její studenti a zaměstnanci, ale i její absolventi a přátelé.


Průběžně


 • Integrace oblasti vztahů s absolventy do širších univerzitních aktivit. (zodpovídá: prof. Rovná)

 • Pravidelná aktualizace účtů a skupin pro absolventy na sociálních sítích. (zodpovídá: prof. Rovná, prof. Kovář)

 • Příprava a realizace přednášek pro absolventy na aktuální témata (se snahou zapojit absolventy jako přednášející). (zodpovídá: prof. Rovná)

 • Naplňování stávajících a navazování dalších spoluprací v oblasti benefitů pro absolventy, a to jak na univerzitní úrovni, tak u externích subjektů. (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Realizace stávajících a rozvoj nových akcí pro absolventy, například těch, jejichž cílem bude podpora univerzity. (zodpovídá: prof. Rovná)

 • Posilování kontaktů a spolupráce s absolventy v zahraničí. (zodpovídá: prof. Rovná)

 • Zajištění účasti a propagace absolventských programů (Klubu Alumni i fakultních alumni spolků a činností) na akcích určených pro uchazeče, studenty a absolventy vysokých škol. (zodpovídá: prof. Rovná)

 • Vytváření podmínek pro podporu Univerzity Karlovy ze strany jejích absolventů a přátel (fundraising, sponzoring, donátorství). (zodpovídá: prof. Rovná, Ing. Oliveriusová)


2017


 • Úprava obsahu internetových stránek pro absolventy (celouniverzitní úroveň, zpřehlednění fakultních aktivit a programů pro absolventy, aktualizace odpovídajících odkazů a kontaktů), monitorování fakultních stránek pro absolventy. (zodpovídá: prof. Kovář, prof. Rovná)

 • Příprava a pravidelná aktualizace internetové stránky zprostředkovávající nabídky pracovních pozic, brigád a stáží pro studenty a absolventy. (zodpovídá: prof. Kovář, prof. Rovná)

 • Úprava aplikace pro správu databáze absolventů s cílem dále posilovat komunikaci směrem k absolventům. (zodpovídá: prof. Rovná)


Zabezpečení činností


HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE SILNÁ VEŘEJNÁ INSTITUCE S MODERNÍM STRATEGICKÝM ŘÍZENÍM, EFEKTIVNÍM HOSPODAŘENÍM A KVALITNÍ INFRASTRUKTUROU.


Cíl 1: Na Univerzitě Karlově se v rámci akademické samosprávy vhodně uplatňují prvky strategického řízení.


Průběžně


 • Důsledné respektování a hájení akademické samosprávy i principů strategického řízení a intenzitní spolupráce všech univerzitních orgánů, fakult a dalších součástí při projednávání i implementaci všech opatření zásadního významu. (zodpovídá: pan rektor)

 • Důsledné zapojování orgánů akademické samosprávy univerzity i fakult do projednávání a implementace připravovaných zákonných, jakož i dalších opatření zásadního významu, která týkají univerzity či fakult. (zodpovídá: pan rektor)

 • Pro komplexní systém hodnocení kvality všech činností na UK zajištění metodicko-organizačního zázemí na RUK i na fakultách. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Novelizace vnitřních předpisů a metodik pro výkon spisové služby a ukládání dokumentů v digitální podobě. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, MUDr. Prášil)


2017


 • Důsledné respektování akademické samosprávy i principů strategického řízení a intenzitní spolupráce všech univerzitních orgánů při dokončování změn vnitřních předpisů vyplývajících z novely zákona o vysokých školách. Předložení předpisů k registraci Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. (zodpovídá: pan rektor)

 • Zajištění úzké spolupráce univerzitních orgánů, fakult a dalších součástí při zavádění nových prvků systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality a při přípravě žádostí o institucionální akreditaci oblastí vzdělávání. (zodpovídá: pan rektor)

 • Poskytování podpory fakultám a dalším součástem při úpravách jejich vnitřních předpisů v návaznosti na změny Statutu a vnitřních předpisů univerzity vyplývající z novely zákona o vysokých školách. (zodpovídá: MUDr. Prášil)

 • Realizace mezinárodního hodnocení Univerzity Karlovy v rámci programu Evropské asociace univerzit Institutional Evaluation Programme. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Příprava a schválení zprávy o vnitřním hodnocení Univerzity Karlovy. (zodpovídá: prof. Wildová)


Cíl 2: Univerzita Karlova rozšiřuje svoji zahraniční činnost.


Průběžně


 • Vytváření podmínek pro zapojování fakult a jejich pracovišť do mezinárodních projektů nejen v roli partnera projektu, ale i v roli koordinátora. Cílená podpora fakult s menší mezinárodní zkušeností při zapojování do těchto projektů. (zodpovídá: prof. Škrha, doc. Konvalinka, prof. Rovná)

 • Zajišťování kontinuální podpory a konzultací při realizaci jednotlivých projektů od přípravy a podání žádosti, přes poskytování součinnosti v průběhu realizace až po ukončení projektu (i s ohledem na další kontroly). (zodpovídá: prof. Rovná)

 • Předkládání žádostí v rámci evropských vzdělávacích programů, Norských fondů a fondů EHP dle harmonogramu. (zodpovídá: prof. Škrha, prof. Rovná)

 • Využívání stávajících členství Univerzity Karlovy v mezinárodních nevládních organizacích a aktivní účast v jejich strukturách (např. výkonném orgánu UNICA či odborné sekci Coimbra Group) za účelem posilování kvality vzdělávací, vědecké a tvůrčí činnosti UK. (zodpovídá: prof. Škrha, prof. Rovná)

 • Podpora realizace projektů se strategickými partnery univerzity, fakult a dalších součástí. (zodpovídá: prof. Škrha)

 • Zapojení se do práce na formulování strategických dokumentů za účelem hledání společných postupů v reakci na vývoj evropské vzdělávací politiky a společného přístupu k otázkám celosvětového významu ve vzdělávací oblasti. (zodpovídá: prof. Škrha, prof. Rovná)

 • Účast na pravidelných setkáních v rámci organizací EUROPAEUM, International Association of Universities (IAU), European University Association (EUA), odborných skupin Coimbra Group, UNICA a dalších. (zodpovídá: pan rektor, prof. Škrha, prof. Rovná)

 • Aktivní účast na zasedáních CZELO, VERA (Výbor pro Evropský výzkumný prostor při MŠMT) aj. (zodpovídá: prof. Rovná)

 • Realizace vzdělávacích aktivit a seminářů s mezinárodní účastí organizovaných na UK pro pracovníky v administrativní podpoře; rozšiřování znalostí a dovedností pracovníků prostřednictvím zahraničních stáží (program Erasmus+ a další projekty). (zodpovídá: prof. Rovná)

 • Prezentace Univerzity Karlovy na vzdělávacích kongresech a veletrzích v rámci aktivit Study in Prague a Study in the Czech Republic. (zodpovídá: prof. Králíčková)


2017


 • Vypracování návrhu Strategie internacionalizace UK. (zodpovídá: prof. Škrha)

 • Pokračování a posilování rozvoje strategických partnerství. Vyhodnocení dosavadní spolupráce se čtrnácti strategickými partnery. (zodpovídá: prof. Škrha)

 • Uspořádání semináře pro oddělení zahraniční spolupráce fakult na téma strategických partnerství. (zodpovídá: prof. Škrha)

 • Vyhodnocení působení UK v mezinárodních univerzitních sítích a asociacích a stanovení priorit pro další období. (zodpovídá: prof. Škrha, prof. Rovná)

 • Příprava informativního newsletteru pro zvýšení dostupnosti informací o studentské a akademické mobilitě. (zodpovídá: prof. Škrha)

 • Organizace XI. výroční konference International Forum for Public Universities (IFPU) v Praze. (zodpovídá: prof. Škrha)

 • Rozšíření spolupráce s britskými univerzitami (zakládání nových partnerství, spolupráce na výzkumných projektech, posílení akademické výměny apod.). Organizace Dnů UK ve Velké Británii na jaře 2017. (zodpovídá: prof. Škrha, prof. Rovná)

 • Implementace postupů při krizových situacích v rámci studentské mobility (zodpovídá: prof. Škrha)

 • Vypracování návrhu na elektronické propojení informací o zahraniční spolupráci mezi fakultami a univerzitou. (zodpovídá: prof. Škrha)


Cíl 3: Univerzita Karlova je ekonomicky stabilní institucí.


Průběžně


 • Pořizování energií za maximálně výhodné ceny díky nákupu na komoditní burze. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Provoz elektronického tržiště. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Celouniverzitní nákupy komodit, u nichž je to efektivní. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Propagace služeb univerzity prováděných v rámci doplňkové hospodářské činnosti, a to zejména v oblasti spolupráce s aplikační sférou. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Zvyšování vlastních tržeb (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Vytváření podmínek pro podporu Univerzity Karlovy ze strany ekonomicky silných subjektů a pro následné nakládání s takto získanými prostředky (fundraising, sponzoring, donátorství). (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Efektivní využívání vlastních zdrojů univerzity (např. větší využívání služeb Kolejí a menz, Ústavu jazykové a odborné přípravy, Ústavu výpočetní techniky, Nakladatelství Karolinum), kde je to efektivní. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Efektivní doplňkové využívání infrastruktury Univerzity Karlovy pro hospodářskou činnost. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Zpracování a realizace celouniverzitních/vícefakultních projektových žádostí v rámci strategických výzev OP VVV. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Usilování o mezinárodní granty. (zodpovídá: doc. Konvalinka)

 • Průběžná diskuse s Akademickým senátem, resp. s jeho ekonomickou komisí nad principy a pravidly pro vnitřní rozdělování prostředků na UK. (zodpovídá: pan rektor)

 • Zajištění finančních prostředků pro provoz velkých infrastruktur, a to jak z kapitoly MŠMT, tak z kapitol dalších domácích poskytovatelů (GA ČR, TA ČR, AZV ČR), zahraničních zdrojů či příjmů z aplikační sféry. (zodpovídá: doc. Konvalinka, Ing. Oliveriusová)

 • Zajištění kontroly dodržování finančních plánů velkých infrastruktur a eliminace případných finančních rizik. (zodpovídá: doc. Konvalinka, Ing. Oliveriusová)


2017


 • Stabilizace systému bankovních služeb. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Realizace výběrového řízení na celouniverzitního dodavatele pevných hlasových služeb. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, Ing. Papírník)

 • Zajištění zákonných požadavků v souvislosti se zavedením elektronické evidence tržeb. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Uzavření smlouvy s nově vysoutěženým daňovým poradcem. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Zajištění podpůrných služeb pro jednotlivé fakulty na odboru projektové podpory RUK. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Pravidelná aktualizace Strategického plánu rozvoje Univerzity Karlovy jako nástroje pro aplikaci projektových žádostí do OP VVV a zajištění udržitelnosti systému pro jeho správu. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Realizace strategických dokumentů a předpisů univerzity ve vztahu k Evropským strukturálním a investičním fondům. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Zajištění realizace celouniverzitních, popř. vícefakultních projektových žádostí v rámci operačních programů Evropských strukturálních a investičních fondů. (zodpovídá: prof. Hála)


Cíl 4: Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro všechny fakulty a další součásti.


Průběžně


 • V závislosti na aktuálním stavu výzev OP VVV příprava a po schválení následné zahájení realizace projektů zaměřených na rozvoj a obnovu univerzitní infrastruktury (včetně velkých akcí jako jsou rekonstrukce objektů Filozofické fakulty, Pedagogické fakulty, areálu v Jinonicích plánovaného pro účely Fakulty sociálních věd, výstavba sportovního centra Fakulty tělesné výchovy a sportu ve Veleslavíně a dokončení areálů fakult v Plzni a společného kampusu dvou fakult v Hradci Králové) i přístrojového a dalšího vybavení. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Podpora zpracování projektových žádostí UK, fakult a dalších součástí o prostředky OP VVV v rámci výzev zaměřených zkvalitnění infrastruktury. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Obnova přístrojového vybavení v souladu s plánem z finančních prostředků fondu reprodukce investičního majetku a s možnostmi státního rozpočtu. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Realizace akcí zařazených do dokumentace programu reprodukce majetku, tvorba návrhů na aktualizace dokumentace programu. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Tvorba plánu obnovy a rekonstrukcí objektů Univerzity Karlovy v souladu s potřebami fakult a dalších součástí, možnostmi finančních prostředků ze státního rozpočtu a z fondu reprodukce investičního majetku. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Průběžné vyhodnocování využívání objektů, tvorba návrhů na redislokace. (zodpovídá: prof. Hála, Ing. Oliveriusová)

 • Návrhy efektivního využití prostor Univerzity Karlovy ve vazbě na prováděné rekonstrukce budov (s využitím elektronické pasportizace). (zodpovídá: prof. Hála, Ing. Oliveriusová)

 • Pravidelné doplňování databáze stavebních výkresů ve vazbě na rekonstrukce budov, zaměřování objektů a aktualizace systému. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Průběžné snižování dopadů na životní prostředí (úspora energií, vody a materiálu, posílení recyklace apod.). (Ing. Oliveriusová, prof. Frouz)


2017


 • Přípravná fáze, nastavení projektů a vyjednávání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a/nebo Evropskou komisí ohledně dostavby Kampusu UK v Hradci Králové, projekt Mephared II, a dostavby kampusu UK v Plzni, projekt UniMeC II. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Projektová činnost, příprava výstavby dočasné – provizorní menzy Kampus Albertov. (zodpovídá: doc. Konvalinka, prof. Hála)

 • Výběr zhotovitele stavby Dostavba areálu Plzeňská pro 2. LF – 3. etapa. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Výběr zhotovitele stavby Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu pro Fakultu humanitních studií. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Výběr zhotovitele a realizace akce Rekonstrukce fyziologického ústavu Albertov 5-7. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Realizace stavby Výstavba objektu M a I pracovišť Matematicko-fyzikální fakulty v Troji. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Projektová činnost pro akce Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49 pro Filozofickou fakultu a Rekonstrukce budovy náměstí Jana Palacha 2 pro Filozofickou fakultu. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Výběr zhotovitele a realizace akce Kompletní rekonstrukce Celetná 13. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Výběr zhotovitele, zahájení stavby akce Rekonstrukce koleje Arnošta z Pardubic. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Projektová činnost a projednání s orgány státní správy stavby Rekonstrukce fasády a oken Právnické fakulty. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Projektová činnost, příprava dokumentace, projednání s orgány státní správy pro akci Výstavba nové budovy Ústavu dějin a archivu UK. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Vyhodnocení dopadů činnosti univerzity na životní prostředí a identifikování možností jejich zmírnění. (Ing. Oliveriusová, prof. Frouz)


Cíl 5: Ubytovací a stravovací služby na Univerzitě Karlově odpovídají aktuálním standardům.


Průběžně


 • Zajišťování prostředků na rekonstrukce a obnovu objektů kolejí a menz. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, Ing. Macoun)

 • Optimalizace lůžkové kapacity. (zodpovídá: Ing. Macoun)

 • Rekonstruování objektů kolejí se zřetelem k optimalizaci jejich využívání, úpravě lůžkové struktury, rozdělení pokojů na různé standardy a vyčlenění hotelových a manželských pokojů. (zodpovídá: Ing. Macoun)

 • Zkvalitňování nabídky stravovacích služeb a jejich modernizace v souladu s poptávkou, současnými trendy v této oblasti a zásadami zdravé výživy. (zodpovídá: Ing. Macoun)

 • Vybavování objektů kolejí a menz kvalitním síťovým připojením. (zodpovídá: Ing. Macoun)


2017


 • Zateplení a nová fasáda koleje Bolevecká v Plzni. (zodpovídá: Ing. Macoun)

 • Zahájení zateplení a realizace nové fasády v celém areálu kolejí Hvězda. (zodpovídá: Ing. Macoun)

 • Pořízení nového nábytku do bloku A 3 v areálu kolejí Hvězda. (zodpovídá: Ing. Macoun)

 • Rekonstrukce pokojů včetně výměny nábytku ve 4. podlaží koleje Budeč. (zodpovídá: Ing. Macoun)

 • Zahájení rekonstrukce objektu Arnošta z Pardubic. (zodpovídá: Ing. Macoun)

 • Bezdrátové připojení k internetu dostupné po celé koleji Otava, Vltava, Palachova a Na Kotli. (zodpovídá: Ing. Macoun, Ing. Papírník)


Cíl 6: Univerzita Karlova nabízí moderní zázemí v oblasti informačních a knihovnických systémů a služeb.


Průběžně


 • Modernizace informačního systému. (zodpovídá: Ing. Papírník)

 • Zavádění prvků e-řízení a elektronické administrace a řešení pro efektivní a systémové řízení vnitřních procesů. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, Ing. Papírník)

 • Modernizace univerzitní infrastruktury v oblasti informačních technologií – hardwarového vybavení a síťové infrastruktury s ohledem na zkvalitnění parametrů páteřní sítě. (zodpovídá: Ing. Papírník)

 • Postupná obnova infrastruktury LAN sítí. (zodpovídá: Ing. Papírník)

 • Průběžná digitalizace výukových materiálů, historických tisků a dalších dokumentů. (zodpovídá: prof. Kovář, prof. Králíčková)

 • Digitalizace vybraných archiválií ÚDAUK, bezpečné uložení digitalizovaných archiválií, zajištění jejich dlouhodobé ochrany. (zodpovídá: prof. Svobodný)

 • Pravidelná pracovní setkání a s edičními komisemi, spolupráce s fakultními edičními komisemi na pečlivém výběru a podpoře programu vydávání anglických monografií. (zodpovídá: prof. Royt)

 • Sledování a implementace trendů dobré globální publikační praxe mezinárodních univerzitních nakladatelů. (zodpovídá: prof. Royt)

 • Rozšiřování témat i četnosti pracovních seminářů pro redakce odborných periodik UK. (zodpovídá: prof. Royt)


2017


 • Pokračování postupné modernizace studijního informačního systému, zejména jeho části určené pro studenty, včetně přizpůsobení nových modulů systému pro přístup z mobilních zařízení. (zodpovídá: prof. Králíčková, Ing. Papírník)

 • Úpravy studijního informačního systému a dalších informačních systémů UK v souvislosti s povinnostmi uloženými novelou zákona o vysokých školách (doručování dokumentů a komunikace se studenty a uchazeči o studium prostřednictvím informačního systému, správa dokumentů žadatelů o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání, předávání údajů do registrů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). (zodpovídá: prof. Králíčková, Ing. Papírník)

 • Rozšíření modulu pro podporu interního hodnocení vědy na základě zkušeností z jeho pilotního provozu tak, aby mohl sloužit jako jeden ze základních pilířů pro vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy. (zodpovídá: doc. Konvalinka, Ing. Papírník)

 • Postupná implementace nově koncipovaného celouniverzitního systému elektronické spisové služby na jedenácti fakultách dalších a součástech UK. (zodpovídá: MUDr. Prášil, Ing. Papírník)

 • Postupná integrace systému elektronické spisové služby s klíčovými agendovými informačními systémy používanými na UK. (zodpovídá: MUDr. Prášil, Ing. Papírník)

 • Úpravy klíčových systémů (např. studijní informační systém, personální či ekonomické systémy apod.) pro samostatnou evidenci dokumentů. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, Ing. Papírník)

 • Využití elektronického systému spisové služby jako jediného nástroje pro správu datové schránky UK. (zodpovídá: MUDr. Prášil, Ing. Papírník)

 • Propojení elektronického systému spisové služby s celostátním registrem smluv. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, Ing. Papírník)

 • Pokračování prací na zavádění standardů v oblasti bezpečnosti služeb a nezbytných úpravách informačních systémů vyplývajících z nových standardů. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, Ing. Papírník)

 • Nastavení procesů pro řešení bezpečnostních incidentů v rámci univerzity, zřízení bezpečnostního týmu CSIRT CUNI. (zodpovídá: Ing. Papírník)

 • Pilotní nasazení systému obrany proti nejčastějším typům kybernetických útoků. (zodpovídá: Ing. Papírník)

 • Zajištění hardwarového upgrade serverů pro zálohování a monitoring agend provozovaných Ústavem výpočetní techniky. (zodpovídá: Ing. Papírník)

 • Provedení upgrade prvků LAN v areálech Jinonice a RUK. (zodpovídá: Ing. Papírník)

 • Provedení upgrade páteřní části metropolitní sítě PASNET. (zodpovídá: Ing. Papírník)

 • Pilotní implementace univerzitního videokonferenčního řešení. (zodpovídá: Ing. Papírník)

 • Vytvoření pilotní mobilní aplikace a testování jejího provozu vybraným okruhem uživatelů. (zodpovídá: Ing. Papírník)

 • Zahájení využívání nového univerzitního repositáře. (zodpovídá: MUDr. Feberová, Ing. Papírník)

 • Dokončení překladu anglické verze databáze OBD a manuálu pro její používání. (zodpovídá: MUDr. Feberová)

 • Zprovoznění repozitáře závěrečných prací v OS DSpace, stanovení požadavků na repozitář pro open access publikace. (zodpovídá: MUDr. Feberová)

 • Úpravy discovery systému na základě zkušenosti z provozu. (zodpovídá: MUDr. Feberová, Ing. Papírník)

 • Vytvoření primární sady výukových kurzů v oblasti knihovnicko-informačních systémů. (zodpovídá: MUDr. Feberová)

 • Ověření metodiky pro optimalizaci pořizování (včetně financování) elektronických informačních zdrojů. (zodpovídá: MUDr. Feberová)

 • Vytvoření nové metodiky pro sběr statistických dat o publikační činnosti na základě změn v systému hodnocení vědy. (zodpovídá: MUDr. Feberová)

 • Příprava na archivaci digitálních dokumentů (zpracování dokumentace pro vybudování Digitálního archivu Univerzity Karlovy, zpracování dokumentace pro provádění skartačního řízení v digitální podobě). (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, prof. Svobodný)

 • Digitalizace, zpracování a online zpřístupnění protokolů o zkouškách farmaceutů na Univerzitě Karlově z let 1882-1939, digitalizace protokolů o zkouškách před Státní komisí pro učitelství na středních školách při Univerzitě Karlově a Německé univerzitě v Praze z let 1882-1945 (zodpovídá prof. Svobodný).PDF ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Oddělení analýz a strategií
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám