Plán realizace DSZ UK pro rok 2018

Plán realizace Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy 2016-2020 pro rok 2018


 • Projednáno Vědeckou radou Univerzity Karlovy dne 26. října 2017

 • Schváleno Akademickým senátem Univerzity Karlovy 10. listopadu 2017

 • Schváleno Správní radou Univerzity Karlovy dne 20. listopadu 2017


Vzdělávací činnost


HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE ATRAKTIVNÍM MÍSTEM PRO STUDIUM VE VŠECH TYPECH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ STUDENTY I PRO POSLUCHAČE V PROGRAMECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.


Cíl 1: Univerzita Karlova je pro kvalitní uchazeče vyhledávanou vysokou školou.


 • Zpracování návrhu marketingové strategie univerzity pro získávání zahraničních studentů. (zodpovídá: prof. Kovář, prof. Králíčková, prof. Škrha)

 • Zjednodušení a zpřehlednění informací pro uchazeče na internetových stránkách univerzity, zatraktivnění informačních a propagačních materiálů v českém i anglickém jazyce, případně i dalších jazycích. (zodpovídá: prof. Kovář, prof. Králíčková, prof. Škrha)

 • Optimalizace termínů zveřejnění podmínek přijímacího řízení vzhledem k cíli rozvíjet účast na domácích a zahraničních veletrzích a oslovovat kvalitní uchazeče o studium. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Zahájení řešení projektu podpořeného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož cílem je zefektivnění přijímacího a přezkumného řízení. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Rozšíření dosavadních aktivit Juniorské Univerzity Karlovy o nový koncept „JUK plus“ (jednorázové akce na fakultách) a o virtuální formy, a to „i-JUK“ (virtuální prostředí mobilních aplikací) a „e-JUK“ (virtuální výukové e-learningové prostředí Moodle). (zodpovídá: prof. Králíčková)


Cíl 2: Univerzita Karlova se profiluje jako otevřená, internacionalizovaná, výzkumná univerzita atraktivní v širokém spektru studijních programů a oborů.


 • Dokončení transformace vybraných studijních programů a jejich příprava k vnitřnímu schválení v rámci institucionální akreditace; po rozhodnutí o udělení institucionální akreditace zahájení procesu jejich vnitřního schvalování Radou pro vnitřní hodnocení, nebo jejich příprava k akreditaci Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Zajištění legislativních a organizačních podmínek pro přechod studentů ze studijních programů a oborů, jimž na konci přechodného období, jak je stanoveno zákonem o vysokých školách, skončí akreditace, do nových studijních programů. (zodpovídá: prof. Wildová)


Cíl 3: Univerzita Karlova se profiluje jako kosmopolitní univerzita, která je atraktivní pro zahraniční studenty a učitele.


 • Podpora nových i stávajících úspěšných mezinárodních letních škol a rozvoj spolupráce se zahraničními alumni jakožto nástrojů celouniverzitní podpory pro uskutečňování a rozvoj studijních programů v cizích jazycích. (zodpovídá: prof. Králíčková, prof. Kovář, prof. Rovná)

 • Zapracování nových nástrojů a ukazatelů internacionalizace a nových trendů internacionalizace vzdělávací a tvůrčí činnosti v rámci nového akreditačního procesu a vnitřního systému hodnocení kvality studijních programů. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Identifikace vhodných nefinančních benefitů (např. založení mezinárodní mateřské školy, jazyková výuka, sportovní a kulturní aktivity) pro posílení motivace zahraničních akademických a vědeckých pracovníků působit na Univerzitě Karlově. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, prof. Králíčková, prof. Škrha, prof. Konvalinka)


Cíl 4: Univerzita Karlova soustavně rozvíjí koncept celoživotního učení spojený s vytvářením nových nabídek a formátů programů, které bude možno propojovat i s pregraduálním či postgraduálním vzděláváním.


 • Implementace novelizovaných předpisů pro oblast celoživotního vzdělávání do praxe fakult a dalších součástí včetně úpravy funkčnosti příslušných částí informačního systému univerzity. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Aktualizace stávajících a příprava nových katalogů obsahujících nabídku programů celoživotního vzdělávání pro různé cílové skupiny. (zodpovídá: prof. Králíčková).

 • Přepracování relevantních modulů jednosemestrálního e-learningového volitelného předmětu Management vědy a inovací do podoby externě nabízených kurzů celoživotního vzdělávání, a to v české i anglické mutaci. (zodpovídá: Mgr. Kosová)


Cíl 5: e-UK: Univerzita Karlova je místo, kde jsou pro vzdělávání ve výrazné míře využívány moderní metody a technologie.


 • Rozvoj Centra pro e-learning prostřednictvím školení uživatelů v oblasti e-learningu i dalších technik distančního vzdělávání a podpory otevřených výukových materiálů (Open Educational Resources). (zodpovídá: prof. Kovář, prof. Králíčková)

 • Další rozvoj LMS Moodle a spuštění platformy pro MOOC kurzy. (zodpovídá: prof. Kovář, prof. Králíčková, MUDr. Feberová)

 • Vytvoření hardwarové infrastruktury pro pokrytí nároků vyplývajících z provozu centrálních e-learningových nástrojů. (zodpovídá: Ing. Papírník, MUDr. Feberová)

 • Podpora implementace systému Turnitin, jež preventivně zabraňuje plagiatorismu, slouží k jeho detekci a také podporuje dovednosti nutné pro rozvoj tvůrčího psaní studentů, realizace technických a metodologických podpor pro jeho uživatele. (zodpovídá: prof. Králíčková, MUDr. Feberová)

 • Zprovoznění systému Kramerius pro zpřístupnění digitalizovaných materiálů a spuštění digitalizace doporučené literatury. (zodpovídá: prof. Kovář, MUDr. Feberová)


Cíl 6: Na Univerzitě Karlově existuje spolehlivý systém zabezpečení a hodnocení kvality vzdělávací činnosti.


 • V návaznosti na nový akreditační proces nastavení vnitřního systému hodnocení kvality studijních programů, včetně legislativního a elektronického zázemí, a vytvoření metodiky pro fakulty a garanty studijních programů. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Na základě výsledků pilotního šetření nastavení systému hodnocení kvality závěrečných prací. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Provedení celouniverzitního šetření týkajícího se hodnocení kvality vzdělávací činnosti a souvisejících podpůrných činností studenty a šetření mezi absolventy týkajícího se hodnocení kvality vzdělávací činnosti a souvisejících podpůrných činností, jakož i jejich připravenosti pro trh práce či pracovního uplatnění. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Zpracování zprávy navazující na mezinárodní hodnocení (progress report), která týmu Evropské asociace univerzit poskytne informace, jak Univerzita Karlova využila jeho závěrů a doporučení, včetně rozpracování způsobu naplňování vybraných priorit. (zodpovídá: prof. Wildová)


Doktorské studium


HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE ATRAKTIVNÍ EVROPSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA, JEŽ KLADE VELKÝ DŮRAZ NA DOKTORSKÉ STUDIUM.


Cíl: Univerzita Karlova je vysoce kvalitním centrem doktorského studia, které posiluje excelenci a mezinárodní přesah svých doktorských studijních programů.


 • Zvýšení doktorandských stipendií a hledání dalších forem finanční podpory doktorandů. (zodpovídá: pan rektor, prof. Royt, Ing. Oliveriusová, fakulty)

 • Zajištění intenzivní spolupráce s Akademií věd České republiky při reakreditaci a přípravě nových studijních programů uskutečňovaných v rámci společného systému přípravy studentů doktorského studia. (zodpovídá: prof. Wildová, prof. Royt)

 • Rozvoj platformy doktorského studia jako otevřeného portálu pro uchazeče a studenty s cílem přispět k dalšímu sjednocování a propojování informací o doktorském studiu na Univerzitě Karlově a zpřehledňování nabídky vzdělávacích seminářů a dalších aktivit pro studenty. (zodpovídá: prof. Royt)

 • Podpora zvyšování počtu studentů, kteří studují doktorské studium v režimu cotutelle, prostřednictvím metodických seminářů a propagace na fakultách. (zodpovídá: prof. Royt, prof. Škrha)


Vědecká, výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost


HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE PŘEDNÍ, MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÁ VÝZKUMNÁ UNIVERZITA S ŠIROKÝM SPEKTREM KVALITNÍCH OBORŮ.


Cíl 1: Univerzita Karlova náleží mezi špičkové evropské výzkumné univerzity.


 • Identifikace profilových a excelentních oborů s pomocí vnitřního systému hodnocení výsledků vědecké a tvůrčí práce a jejich podpora v rámci nového systému bonifikací programů PROGRES. (zodpovídá: doc. Konvalinka, prof. Royt)

 • Realizace podpůrných opatření pro akademické a vědecké pracovníky, kteří jsou předkladateli projektových žádostí do soutěží o významné mezinárodní granty:


  implementace opatření rektora Podpora přípravy mezinárodních kolaborativních projektů, které podporuje žadatele v roli koordinátora projektu, a Podpora podávání žádostí o ERC projekty;

  průběžná podpora řešitelů univerzitních projektů PRIMUS;

  realizace vzdělávacích aktivit jako jsou Workshop psaní projektů Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships, Workshop na psaní projektů Evropské výzkumné rady, Staff Training Week pro grantové poradce či Kurz projektového řízení;

  zvýšení informovanosti prostřednictvím spuštění nových internetových stránek věnovaných mezinárodní vědě a vydání informační brožury.


  (zodpovídá: doc. Konvalinka, prof. Rovná)


Cíl 2: Univerzita Karlova má vytvořen systém, kterým zabezpečuje dlouhodobý rozvoj své vědecké a tvůrčí činnosti.


 • Příprava vnitřního systému hodnocení kvality vědecké a tvůrčí práce jednotlivých oborů, které jsou na Univerzitě Karlově rozvíjeny, v podobě vypracování strategického plánu hodnocení a podrobné metodiky, technické úpravy systémů a sběru potřebných dat. (zodpovídá: doc. Konvalinka, prof. Royt)


Cíl 3: Univerzita Karlova přispívá k řešení naléhavých společenských problémů a podporuje aplikaci výsledků vědecké a tvůrčí činnosti.


 • Aktualizace nastavení systému technologického transferu na univerzitě v kontextu příprav pro Národní inovační fond a podporu spin-off firem. (zodpovídá: MUDr. Prášil, Mgr. Kosová)

 • Vyhlášení posledního interního kola soutěže Podpora procesu komercializace výsledků výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově v Praze, který je financován Technologickou agenturou České republiky, a analýza dalšího uplatnění dosavadních výsledků projektu. (zodpovídá: Mgr. Kosová, prof. Hála)

 • Vyhledávání nových příležitostí pro financování proof of concept projektů, a to jak z veřejných dotačních zdrojů, tak ze soukromých zdrojů. (zodpovídá: MUDr. Prášil, Mgr. Kosová)

 • Dořešení otázek spojených s využitím výsledků vědy, výzkumu a inovací v rámci nástroje Využívání institutu zaměstnaneckého díla. (zodpovídá: prof. Royt)


Třetí role


HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE INSTITUCÍ S VYSOKOU AUTORITOU; JEJÍM STANOVISKŮM A NÁZORŮM NÁLEŽÍ VE SPOLEČNOSTI VELKÁ VÁHA.


Cíl 1: Univerzita Karlova se podílí na směřování společnosti a je místem pro setkávání členů akademické obce a širší veřejnosti.


 • Zorganizování oslav 100. výročí založení Československé republiky v podobě projektu Univerzita a republika včetně uspořádání vědecké konference na téma Univerzita a republika – sto let v kontextu mezinárodních vztahů a vydání mimořádných publikací (především ve vztahu k Univerzitě Karlově). (zodpovídá prof. Kovář)

 • Organizace společenských akcí u příležitosti dalších významných výročí, například připomínka sta let od konce 1. světové války. (zodpovídá: prof. Kovář, prof. Royt)

 • Zorganizování vědeckých kulatých stolů a tiskových konferencí vedení univerzity k aktuálním tématům, významným výročím či úspěchům v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu. (zodpovídá: prof. Kovář)

 • Implementace komunikační a marketingové strategie pro aktivity transferu technologií s cílem popularizovat toto téma pro vnitřní i vnější partnery a širší veřejnost, včetně praktického zapojení univerzity do společných projektů s partnery z veřejného i komerčního sektoru. (zodpovídá: Mgr. Kosová)

 • Udržení místa univerzity v předsednictvu spolku Transfera.cz a členství jejích zástupců v odborných mezinárodních asociacích zabývajících se přenosem poznatků a technologií (např. ASTP/PROTON a dalších), jakož i rozvoj spolupráce s individuálními zahraničními partnery jako jsou KU Leuven Research & Development Tech Transfer Office či Unitectra – Technology Transfer Universities of Basel, Bern and Zürich. (zodpovídá: Mgr. Kosová)

 • Uspořádání odborného setkání organizace Transfera.cz na půdě univerzity a dalších akcí na téma spolupráce univerzity a komerčního sektoru. (zodpovídá: Mgr. Kosová)

 • Rozšiřování databáze partnerů a potenciálních sponzorů univerzity pro fundraisingové aktivity. (zodpovídá: MUDr. Prášil)


Cíl 2: Univerzita Karlova je otevřená, moderní a vnitřně rozmanitá instituce, která je takto dlouhodobě vnímána veřejností.


 • Dokončení první etapy posilování značky Univerzita Karlova prostřednictvím doladění Jednotného vizuálního stylu, včetně přechodu fakult a dalších součástí k šabloně a grafické podobě internetové domény cuni.cz. (zodpovídá: prof. Kovář)


Společenství lidí


HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE SPOLEČENSTVÍ STUDENTŮ, AKADEMICKÝCH A VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ I DALŠÍCH ZAMĚSTNANCŮ A ABSOLVENTŮ, KTERÉ JE CHARAKTERISTICKÉ SVOU RŮZNORODOSTÍ I SOUNÁLEŽITOSTÍ S UNIVERZITOU KARLOVOU JAKO CELKEM.


Cíl 1: Na Univerzitě Karlově existuje otevřená komunikace a sounáležitost mezi lidmi, kteří zde působí.


 • Identifikace potřeb studentských spolků a zpracování koncepce rozvoje podpory jejich činnosti. (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová)


Cíl 2: Univerzita Karlova je instituce, která zabezpečuje důstojné podmínky pro všechny zaměstnance (akademické, vědecké i další pracovníky) a pomáhá jim cílenou sociální politikou.


 • Přijetí a implementace novely Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy týkající se valorizace tarifních tříd a jejich zpřehlednění v případě technickohospodářských pracovníků. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Příprava interní analýzy a akčního plánu pro projekt HR Award. (zodpovídá: doc. Konvalinka, Ing. Oliveriusová, MUDr. Prášil)

 • Zavedení a uskutečňování nových vzdělávacích programů vedoucích k rozvoji pedagogických a didaktických kompetencí akademických pracovníků, resp. manažerských a sociálně-psychologických kompetencí zaměstnanců univerzity. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, prof. Králíčková, prof. Wildová)

 • Realizace cílů střednědobé koncepce rozvoje sociální politiky Univerzity Karlovy (např. rozvoj benefitního programu, služeb péče o děti zaměstnanců, nástrojů adaptace nových zaměstnanců). (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová, Ing. Oliveriusová)

 • Analýza možností rozšíření zaměstnaneckých benefitů poskytovaných fakultami s důrazem na vzdělávací aktivity. (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Prohloubení spolupráce s firmami nabízejícími benefity pro zaměstnance a absolventy univerzity s cílem zkvalitnit jejich nabídku a zvýšit jejich využívání cílovými skupinami, rozvíjení užší spolupráce s vybraným okruhem firem poskytujících výraznější slevy, cílení nabídky na sezónní aktivity. (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová, prof. Rovná)


Cíl 3: Univerzita Karlova je instituce, která systematicky podporuje své studenty, oceňuje jejich výsledky a je otevřená jejich různým skupinám a aktivitám.


 • Zkvalitnění propagace Orientačního týdne a šíření jeho vybraných přednášek on-line pomocí nových technologií (streamování vybraných přednášek a vstupů), zorganizování obdobného orientačního dne pro zahraniční studenty. (zodpovídá: prof. Králíčková, PhDr. Němcová Tejkalová)

 • V návaznosti na dosavadní cyklus seminářů na podporu kariéry příprava volitelného předmětu Rozvoj kariérových a studijních kompetencí určeného pro studenty Univerzity Karlovy i dalších vybraných vysokých škol, uskutečnění jeho pilotního běhu a vyhodnocení. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Zkvalitnění nástrojů zaměřených na podporu studia studentů se speciálními potřebami a studentů socioekonomicky znevýhodněných na základě výsledků šetření dokončených v roce 2017, např. asistenčních služeb, bezbariérové přístupnosti budov, služeb pro studenty-rodiče či materiální a finanční podpory. (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Zviditelnění dostupných informací o informačních a poradenských službách a službách pro studenty se speciálními potřebami na internetových stránkách univerzity. (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová, prof. Kovář)

 • Zorganizování semináře pro zaměstnance univerzity zaměřeného na práci se zahraničními uchazeči i studenty, zahájení činnosti podpůrné terapeutické skupiny pro zahraniční studenty. (zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová)

 • Další zkvalitňování prezentace a propagace univerzitních a fakultních cen s maximálním využitím moderních komunikačních prostředků jako jsou Facebook, Instagram či kanál Univerzity Karlovy na Youtube. (zodpovídá: prof. Kovář, prof. Králíčková)


Cíl 4: Společenství Univerzita Karlova tvoří nejen její studenti a zaměstnanci, ale i její absolventi a přátelé.


 • Úprava portálu a sociálních sítí pro absolventy a aplikace pro správu databáze absolventů s cílem dále posilovat komunikaci směrem k alumni a zvýšit jejich účast na aktivitách nabízených univerzitou. (zodpovídá: prof. Rovná)

 • Zlepšení propagace podmínek pro vytváření programů dalšího vzdělávání absolventů, zejména realizace kurzů zaměřených na kariérní poradenství a rozvoj měkkých dovedností. (zodpovídá: prof. Rovná, prof. Králíčková, PhDr. Němcová Tejkalová)


Zabezpečení činností


HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE SILNÁ VEŘEJNÁ INSTITUCE S MODERNÍM STRATEGICKÝM ŘÍZENÍM, EFEKTIVNÍM HOSPODAŘENÍM A KVALITNÍ INFRASTRUKTUROU.


Cíl 1: Na Univerzitě Karlově se v rámci akademické samosprávy vhodně uplatňují prvky strategického řízení.


 • Důsledné dodržování časového prostoru, v souladu s vnitřními předpisy Univerzity Karlovy, pro vyjádření fakult k dokumentům zásadního významu. (zodpovídá: pan rektor)

 • Dokončení implementace celouniverzitního systému elektronické spisové služby na fakultách a dalších součástech a jeho postupná integrace s klíčovými agendovými informačními systémy používanými na univerzitě. (zodpovídá: MUDr. Prášil, Ing. Papírník)


Cíl 2: Univerzita Karlova rozšiřuje svoji zahraniční činnost.


 • Implementace Strategie internacionalizace Univerzity Karlovy. (prof. Škrha, prof. Rovná, prof. Králíčková, prof. Wildová, prof. Kovář, doc. Konvalinka)

 • Zlepšení informovanosti o zahraniční spolupráci pro studenty a akademické pracovníky univerzity prostřednictvím internetových stránek, nových médií (Facebook, Youtube, LinkedIn, Twitter), newsletteru či využití zkušeností studentů, kteří absolvovali zahraniční stáž. (zodpovídá: prof. Kovář, prof. Škrha)

 • Organizace mezinárodní rektorské konference k 100. výročí založení republiky konané ve dnech 24. až 25. 10. 2018 a její využití k prohloubení vztahů s mezinárodními organizacemi (např. UNICA, Coimbra Group, LERU, Europaeum) a partnerskými univerzitami. (zodpovídá: prof. Škrha, prof. Rovná)

 • Aktivní zapojení do přípravy 9. rámcového programu Evropské unie ve výzkumu a inovacích. (zodpovídá: prof. Rovná, prof. Škrha)

 • Řešení problematiky odvodů zdravotního a sociálního pojištění zahraničních pracovníků ve spolupráci s dalšími vysokými školami. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, prof. Škrha).


Cíl 3: Univerzita Karlova je ekonomicky stabilní institucí.


 • Průběžná aktualizace Strategického plánu rozvoje Univerzity Karlovy jako nástroje pro aplikaci projektových žádostí do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a zajištění udržitelnosti systému pro jeho správu. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Zajištění realizace projektů Zvýšení kvality vzdělávání na Univerzitě Karlově a jeho relevance pro potřeby trhu práce a Zkvalitnění strategického řízení na Univerzitě Karlově v oblasti lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji, popř. dalších přijatých celouniverzitních nebo vícefakultních projektů v rámci operačních programů Evropských strukturálních a investičních fondů. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Zahájení implementace jednotného ekonomického informačního systému univerzity. (zodpovídá: Ing. Papírník)

 • Zajištění zákonných požadavků v souvislosti s další etapou elektronické evidence tržeb. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Implementace nových požadavků zákonů č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Zajištění požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation). (zodpovídá: MUDr. Prášil, Ing. Papírník)


Cíl 4: Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro všechny fakulty a další součásti.


 • Realizace schváleného projektu Dobudování vzdělávací infrastruktury – UniMeC, 2. etapa. (zodpovídá: prof. Hála)

 • V závislosti na vyhlášení příslušné výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání příprava projektové žádosti Kampus Univerzity Karlovy v Hradci Králové – Mephared II. a případně též zahájení realizace dostavby kampusu v Hradci Králové. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Projektová a inženýrská činnost pro kampus Albertov Biocentrum a Globcentrum. (zodpovídá: doc. Konvalinka, prof. Hála)

 • Realizace akce Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu pro Fakultu humanitních studií. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Realizace stavby Výstavba objektu M a I pracovišť Matematicko-fyzikální fakulty v Troji. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Projektová činnost pro akce Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49 pro Filozofickou fakultu a Rekonstrukce budovy náměstí Jana Palacha 2 pro Filozofickou fakultu. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Projektová činnost, příprava dokumentace, projednání s orgány státní správy pro akci Výstavba nové budovy Ústavu dějin a archivu Univerzity Karlovy. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Výběr zhotovitele, zahájení stavby akce Rekonstrukce koleje Arnošta z Pardubic. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Demolice objektů bloku K a realizace veřejné soutěže týkající se zpracování komplexní projektové dokumentace jako součást příprav na výstavbu Sportovního Kampusu Fakulty tělesné výchovy a sportu v areálu Veleslavín. (zodpovídá: prof. Hála)


Cíl 5: Ubytovací a stravovací služby na Univerzitě Karlově odpovídají aktuálním standardům.


 • Dokončení revitalizace fasády Koleje Budeč a pokračování její vnitřní rekonstrukce. (zodpovídá: Ing. Macoun)

 • Zateplení objektu Kolej Otava. (zodpovídá: Ing. Macoun)

 • Zahájení vnitřní rekonstrukce bloku IV Koleje Na Větrníku (úprava na jednolůžkovou kapacitu). (zodpovídá: Ing. Macoun)

 • Zahájení vnitřní rekonstrukce bloku A1 Koleje Hvězda. (zodpovídá: Ing. Macoun)

 • Zpracování studie řešící přebudování Koleje Na Kotli na jednolůžkovou kapacitu. (zodpovídá: Ing. Macoun)


Cíl 6: Univerzita Karlova nabízí moderní zázemí v oblasti informačních a knihovnických systémů a služeb.


 • Realizace druhé etapy postupné modernizace části studijního informačního systému určené pro studenty, včetně přizpůsobení nových modulů systému pro přístup z mobilních zařízení. Vytvoření pilotní mobilní aplikace a testování jejího provozu vybraným okruhem uživatelů. (zodpovídá: prof. Králíčková, Ing. Papírník)

 • Vybudování systému pro podporu interního hodnocení vědy reflektujícího nové hodnocení výzkumných institucí podle Metodiky 2017+. (zodpovídá: doc. Konvalinka, Ing. Papírník)

 • Pokračování prací na zavádění standardů v oblasti bezpečnosti služeb a nezbytných úpravách informačních systémů vyplývajících z nových standardů, zejména s ohledem na vývoj legislativy v oblasti ochrany osobních údajů. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, Ing. Papírník)

 • Modernizace systému obrany proti nejčastějším typům kybernetických útoků. (zodpovídá: Ing. Papírník)

 • Modernizace infrastruktury páteřní metropolitní sítě Pasnet. (zodpovídá: Ing. Papírník)

 • Zprovoznění nového úložiště pro pokrytí narůstajících datových požadavků agend centralizovaných informačních systémů. (zodpovídá: Ing. Papírník)

 • Analýza digitalizace studijních materiálů na Univerzitě Karlově a vypracování strategie budoucího rozvoje této oblasti. (zodpovídá: MUDr. Feberová)

 • Zprovoznění univerzitního repositáře pro obrazová data v open source systému Kramerius. (zodpovídá: MUDr. Feberová)

 • Příprava informačního systému Archivu Univerzity Karlovy a personálního zázemí pro archivaci a správu digitálních archiválií. (zodpovídá: prof. Svobodný, Ing. Oliveriusová).

 • Zpracování a online zpřístupnění protokolů o zkouškách před Státní komisí pro učitelství na středních školách při Německé univerzitě v Praze z let 1882-1945, dokončení digitalizace a zpracování protokolů o státních zkouškách před Státní komisí pro učitelství na středních školách při Univerzitě Karlově z let 1882-1939, digitalizace, zpracování a online zpřístupnění protokolů o zkouškách farmaceutů na Německé univerzitě v Praze z let 1882-1945, digitalizace rigorózních protokolů Lékařské fakulty Univerzity Karlovy z let 1882-1939 (zodpovídá prof. Svobodný).

 • Implementace zahraničních standardů při publikační praxi s akcentem na vydávání anglických monografií a rozšiřování těchto standardů pro ustálení a propracování české odborné publikační praxe. (zodpovídá: prof. Royt)

 • Průběžné systematické zavádění publikačních standardů odborných periodik vycházejících v režimu Open Access se zaměřením na mezinárodní databázové propojení a plnění předepsaných standardů této formy publikování (databáze Directory of Open Access Journals). (zodpovídá: prof. Royt)PDF ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Oddělení analýz a strategií
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám