Plán realizace DSZ UK pro rok 2019

Plán realizace Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy pro rok 2019


Plán

Příloha

Projednáno Vědeckou radou:

20. září 2018

13. prosince 2018

Schváleno Akademickým senátem:

19. října 2018

14. prosince 2018

Schváleno Správní radou:

22. října 2018

18. prosince 2018


Vzdělávací činnost


HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE ATRAKTIVNÍM MÍSTEM PRO STUDIUM VE VŠECH TYPECH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ STUDENTY I PRO POSLUCHAČE V PROGRAMECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.


Cíl 1: Univerzita Karlova je pro kvalitní uchazeče vyhledávanou vysokou školou.


 • V návaznosti na přijetí nového opatření rektora poskytování metodické podpory fakultám v oblasti uznávání předchozího středoškolského a vysokoškolského vzdělání: uspořádání workshopů s praktickými ukázkami, příprava vzorů a doporučených postupů dostupných online a dokončení příslušných úprav studijního informačního systému. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Rozšíření aktivit Juniorské Univerzity Karlovy o formáty e-JUK a i-JUK. (zodpovídá: prof. Králíčková)


Cíl 2: Univerzita Karlova se profiluje jako otevřená, internacionalizovaná, výzkumná univerzita atraktivní v širokém spektru studijních programů a oborů.


 • Pokračování v integraci a modernizaci studijních programů v souladu s doporučením expertů Institutional Evaluation Programme, v rámci akreditačního procesu další rozvíjení institutu specializace jako alternativy k dřívějším studijním oborům. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Vytvoření systému, který zahrne informace o možnostech studentských stáží a zpracování studentských prací ve spolupráci s aplikační sférou. (zodpovídá: MUDr. Prášil, Mgr. Kosová)


Cíl 3: Univerzita Karlova se profiluje jako kosmopolitní univerzita, která je atraktivní pro zahraniční studenty a učitele.


 • Celouniverzitní podpora pro realizaci a rozvoj studijních programů v cizích jazycích: propagace cizojazyčné nabídky prostřednictvím účasti na zahraničních veletrzích, internetových stránek Study in Prague a Study in the Czech Republic a její rozšíření o další zahraniční webové portály. (zodpovídá: prof. Králíčková, prof. Kovář)

 • V rámci projektu 4EU vytvoření společných studijních programů, ve kterých se studenti budou moci volně pohybovat po všech partnerských univerzitách, a zajištění automatického uznání jejich předchozího studia, a to jak dosažené kvalifikace, tak i jednotlivých předmětů. (zodpovídá: prof. Králíčková, prof. Wildová)

 • Nastavení poradenských služeb pro rozvoj mezinárodního studia joint degree, double degree a mezinárodních smluv o dvojím vedení doktorských prací (cotutelle), odstraňování formálních a právních překážek pro jejich realizaci. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Plná implementace systému ambasadorů z řad zahraničních studentů univerzity a spuštění celouniverzitního programu buddy. (zodpovídá: prof. Králíčková)


Cíl 4: Univerzita Karlova soustavně rozvíjí koncept celoživotního učení spojený s vytvářením nových nabídek a formátů programů, které bude možno propojovat i s pregraduálním či postgraduálním vzděláváním.


 • Rozšíření hodnocení programů celoživotního vzdělávání prováděného jejich uskutečňovateli, účastníky a absolventy na celouniverzitní úroveň a jeho elektronizace v rámci Studijního informačního systému. (zodpovídá prof. Králíčková, Ing. Papírník)

 • Inovace pokročilých úrovní kurzu Management of Science and Innovation 2 a 3. (zodpovídá: MUDr. Prášil, Mgr. Kosová)

 • Spuštění virtuálního inkubátoru Univerzity Karlovy. (zodpovídá: MUDr. Prášil, Mgr. Kosová)


Cíl 5: e-UK: Univerzita Karlova je místo, kde jsou pro vzdělávání ve výrazné míře využívány moderní metody a technologie.


 • Zintenzivnění univerzitní podpory fakultám pro výuku formou e-learningu a blended learningu prostřednictvím rozšíření dalšího vzdělávání akademických pracovníků v oblasti přípravy e-learningových studijních opor (6 kurzů LMS Moodle), streamserverů (1 kurz), Adobe Connect (1 kurz) a wikisystémů (1 kurz). (zodpovídá: PhDr. Římanová)

 • Metodická a technická podpora pro vytvoření pěti MOOC kurzů na Univerzitě Karlově. (zodpovídá: prof. Králíčková, PhDr. Římanová)

 • Spuštění digitalizace studijní literatury pro studenty všech fakult s cílem posílení elektronické podpory studia a vyřešení problému nízkého počtu velmi žádaných knih v knihovnách Univerzity Karlovy. (zodpovídá: prof. Králíčková, PhDr. Římanová)

 • Rozšíření možností digitalizace starých a vzácných tisků pro všechny fakulty. (zodpovídá: PhDr. Římanová)

 • Implementace národního standardu pro digitalizaci obrazových dat do procesu digitalizace dokumentů na univerzitě. (zodpovídá: PhDr. Římanová)


Cíl 6: Na Univerzitě Karlově existuje spolehlivý systém zabezpečení a hodnocení kvality vzdělávací činnosti.


 • Spuštění systému vnitřního hodnocení studijních programů v návaznosti na jejich schválení Radou pro vnitřní hodnocení v rámci institucionální akreditace. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Propojení systému Turnitin s informačním systémem univerzity a testování provozu antiplagiátorské kontroly před jeho trvalým zavedením do postupů pro odevzdávání kvalifikačních prací studentů. (zodpovídá: prof. Králíčková, PhDr. Římanová)

 • Vyhodnocení národního a univerzitního šetření mezi absolventy univerzity. (zodpovídá: prof. Wildová)


Doktorské studium


HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE ATRAKTIVNÍ EVROPSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA, JEŽ KLADE VELKÝ DŮRAZ NA DOKTORSKÉ STUDIUM.


Cíl: Univerzita Karlova je vysoce kvalitním centrem doktorského studia, které posiluje excelenci a mezinárodní přesah svých doktorských studijních programů.


 • V rámci nově ustavených koordinačních rad doktorských studijních programů příprava standardů širších oborových skupin s důrazem na kvalitní přípravu individuálních studijních plánů a hodnocení doktorandů oborovými radami. (zodpovídá: prof. Royt, doc. Lopatková)

 • Provedení analýzy doktorského studia včetně příčin předčasných odchodů. (zodpovídá: prof. Royt, doc. Lopatková)

 • Rozšíření funkcionality a zkvalitnění uživatelské funkčnosti modulu doktorského studia ve Studijním informačním systému univerzity. (zodpovídá: prof. Royt, doc. Lopatková)


Vědecká, výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost


HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE PŘEDNÍ, MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÁ VÝZKUMNÁ UNIVERZITA S ŠIROKÝM SPEKTREM KVALITNÍCH OBORŮ.


Cíl 1: Univerzita Karlova náleží mezi špičkové evropské výzkumné univerzity.


 • Příprava a vyhodnocení bilančních zpráv programů PROGRES. (zodpovídá: prof. Royt, doc. Konvalinka)

 • Vyhodnocení projektů PRIMUS přijatých v roce 2017 a rozhodnutí, které z nich budou pokračovat. (zodpovídá: doc. Konvalinka)

 • Rozvoj podpory kvalitních zahraničních postdoků, učitelů a výzkumných pracovníků, hostujících a mimořádných profesorů, zejména v návaznosti na projekt Zvýšení kvality vzdělávání na Univerzitě Karlově a jeho relevance pro potřeby trhu práce a Zkvalitnění strategického řízení na Univerzitě Karlově v oblasti lidských zdrojů ve VaV. (zodpovídá: doc. Konvalinka)


Cíl 2: Univerzita Karlova má vytvořen systém, kterým zabezpečuje dlouhodobý rozvoj své vědecké a tvůrčí činnosti.


 • Zahájení vnitřního hodnocení úrovně vědy podle Strategie vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově. (zodpovídá: doc. Konvalinka)

 • Zahájení sběru a zpřístupňování plných textů autorů Univerzity Karlovy v režimu Open Access v Digitálním repozitáři. (zodpovídá: prof. Royt, PhDr. Římanová)


Cíl 3: Univerzita Karlova přispívá k řešení naléhavých společenských problémů a podporuje aplikaci výsledků vědecké a tvůrčí činnosti.


 • Realizace intenzivní informační kampaně dovnitř i vně univerzity o modelech spolupráce mezi Centrem pro přenos poznatků a technologií a společností Charles University Innovations Prague, s.r.o. (zodpovídá: MUDr. Prášil, Mgr. Kosová)

 • Organizace Národní konference transferu poznatků a technologií se zaměřením na praktickou aplikaci poznatků z oblasti humanitních a společenských věd a na problematiku spin-off. (zodpovídá: MUDr. Prášil, Mgr. Kosová)

 • Vypracování doporučené metodiky pro cenotvorbu služeb objednávaných v režimu smluvního výzkumu a výzkumných služeb na Univerzitě Karlově. (zodpovídá: MUDr. Prášil, Mgr. Kosová)


Třetí role


HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE INSTITUCÍ S VYSOKOU AUTORITOU; JEJÍM STANOVISKŮM A NÁZORŮM NÁLEŽÍ VE SPOLEČNOSTI VELKÁ VÁHA.


Cíl 1: Univerzita Karlova se podílí na směřování společnosti a je místem pro setkávání členů akademické obce a širší veřejnosti.


 • Připomenutí odkazu studentů Univerzity Karlovy v souvislosti s významnými výročími: úmrtí Jana Palacha (leden), poprava studentů Právnické fakulty Karla Bacílka a Borise Kovaříčka (květen), úmrtí Jana Opletala (listopad). (zodpovídá: prof. Kovář)

 • Připomenutí listopadových událostí let 1939 a 1989 prostřednictvím celospolečenského dialogu a programu pro širokou veřejnost: slavnostní shromáždění akademické obce, výstava k výročí Sametové revoluce, vědecká konference k událostem roku 1989, slavnostní koncert. (zodpovídá: prof. Kovář)

 • Rozvíjení dialogu mezi akademickou a širokou veřejností ve věci nutnosti finanční podpory vědy, výzkumu a školství, např. při příležitosti výročí udělení Nobelovy ceny prof. Heyrovskému. (zodpovídá: prof. Kovář)

 • Vznik koncepce dlouhodobé strategie spolupráce mezi univerzitou a aplikačním sektorem. (zodpovídá: MUDr. Prášil, Mgr. Kosová)


Cíl 2: Univerzita Karlova je otevřená, moderní a vnitřně rozmanitá instituce, která je takto dlouhodobě vnímána veřejností.


 • Aktualizace internetových stránek univerzity, redesign jejich grafiky a zvýšení jejich uživatelské příjemnosti (kratší texty, infografika, zlepšení přehlednosti, zkrácení cesty k zásadním informacím), zintenzivnění komunikace prostřednictvím sociálních sítí. (zodpovídá: prof. Kovář)

 • Redesign grafiky tištěného časopisu Forum. (zodpovídá: prof. Kovář)


Společenství lidí


HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE SPOLEČENSTVÍ STUDENTŮ, AKADEMICKÝCH A VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ I DALŠÍCH ZAMĚSTNANCŮ A ABSOLVENTŮ, KTERÉ JE CHARAKTERISTICKÉ SVOU RŮZNORODOSTÍ I SOUNÁLEŽITOSTÍ S UNIVERZITOU KARLOVOU JAKO CELKEM.


Cíl 1: Na Univerzitě Karlově existuje otevřená komunikace a sounáležitost mezi lidmi, kteří zde působí.


 • Zvýšení informovanosti zaměstnanců o možnostech využití sportovních a rekreačních středisek Univerzity Karlovy prostřednictvím cílené kampaně. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Podpora nových zaměstnanců rektorátu prostřednictvím zavedení školení s cílem poskytnout jim informace o novém pracovišti a přípravy informačního setu s praktickými informacemi o struktuře univerzity, jejím chodu či službách pro zaměstnance. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)


Cíl 2: Univerzita Karlova je instituce, která zabezpečuje důstojné podmínky pro všechny zaměstnance (akademické, vědecké i další pracovníky) a pomáhá jim cílenou sociální politikou.


 • Implementace akčního plánu Univerzity Karlovy pro dosažení souladu s Evropskou chartou výzkumných pracovníků s cílem získat a udržet ocenění HR Award. (MUDr. Prášil, doc. Konvalinka)

 • Rozvoj dalšího vzdělávání akademických a administrativních pracovníků za účelem cíleného kvalifikačního růstu, zejména pedagogických, sociálně-psychologických, manažerských či IT dovedností a soft skills. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Rozšíření stávající nabídky Centra pedagogických dovedností o aktivity navazující na základní kurzy a posílení zahraniční spolupráce v této oblasti, a to zejména v rámci aliance 4EU (např. Summer Lab 4EU). (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Uskutečnění školení v oblasti trendů Open Access a Open Science pro zaměstnance Univerzity Karlovy. (zodpovídá: prof. Royt, PhDr. Římanová)

 • Revize Řádu výběrového řízení s cílem zvyšovat počet uchazečů ze zahraničí a využívat při náboru pracovníků moderních metod. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, MUDr. Prášil)

 • Rozvoj péče o zaměstnance prostřednictvím nabídky dalšího vzdělávání, adaptační podpory nových zaměstnanců či zlepšování nabídky benefitů a zvyšování počtu a kvality těch, které nabízí univerzita (např. bezplatné jazykové kurzy, péče o nové zaměstnance apod.). (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Podpora zaměstnanců, kteří jsou rodiči malých dětí prostřednictvím flexibilních úvazků a pružné pracovní doby, zřizování hlídacích skupin či podpory návratů zaměstnanců z mateřské a rodičovské dovolené nabídkou zkrácených úvazků a školení zaměřených na odborné kompetence či soft skills. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)


Cíl 3: Univerzita Karlova je instituce, která systematicky podporuje své studenty, oceňuje jejich výsledky a je otevřená jejich různým skupinám a aktivitám.


 • Zkvalitnění a profesionalizace podpory pro uchazeče a studenty se speciálními potřebami: vyhodnocení systému rozdělování finančních prostředků na fakulty a návrh případných změn, integrace poradenských služeb a podpory pod jedno pracoviště, nahrazení stávajících asistentů z řad studentů profesionálními asistenty, propagace dostupných stáží a firemních aktivit, rozšíření nabídky psychologického poradenství. (zodpovídá: prof. Králíčková)

 • Zavedení jednotné metodiky při digitalizaci studijních materiálů pro studenty se speciálními potřebami a jejich zpřístupnění v Digitálním repozitáři Univerzity Karlovy. (zodpovídá: prof. Králíčková, PhDr. Římanová)


Cíl 4: Společenství Univerzita Karlova tvoří nejen její studenti a zaměstnanci, ale i její absolventi a přátelé.


 • Systematické budování komunity alumni univerzity: ustavení sítě absolventů cizojazyčných studijních programů, zavedení nabídky kariérového poradenství pro absolventy do dvou let od promoce a aktualizace internetových stránek a sociálních sítí v češtině i angličtině. (zodpovídá: prof. Rovná)


Zabezpečení činností


HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE SILNÁ VEŘEJNÁ INSTITUCE S MODERNÍM STRATEGICKÝM ŘÍZENÍM, EFEKTIVNÍM HOSPODAŘENÍM A KVALITNÍ INFRASTRUKTUROU.


Cíl 1: Na Univerzitě Karlově se v rámci akademické samosprávy vhodně uplatňují prvky strategického řízení.


 • Zahájení přípravy strategického záměru Univerzity Karlovy pro období let 2021-2025. (zodpovídá: pan rektor, MUDr. Prášil)

 • Uskutečnění poslední části mezinárodního hodnocení v rámci Institutional Evaluation Programme. (zodpovídá: prof. Wildová)

 • Optimalizace agend kolegia rektora a strategických dokumentů, které Univerzita Karlova připravuje. (zodpovídá: MUDr. Prášil)

 • Zmapování stávajícího stavu a postupů sběru dat na univerzitě a na jeho základě návrh zjednodušení a elektronizace tam, kde je to vhodné, zahájení implementace navržených kroků. (zodpovídá: MUDr. Prášil)

 • Úprava elektronického nástroje pro tvorbu Strategického plánu rozvoje Univerzity Karlovy jako nástroje pro přípravu, zpracování a vyhodnocování jejího Institucionálního plánu. (zodpovídá: prof. Hála)


Cíl 2: Univerzita Karlova rozšiřuje svoji zahraniční činnost.


 • Prohloubení spolupráce se strategickými partnery na základě ztrojnásobení vyčleněných finančních prostředků, vytvoření internetových stránek a příprava metodiky pro administraci strategických partnerství. (zodpovídá: prof. Škrha, prof. Kovář)

 • Posílení spolupráce s vysokými školami mimo Evropskou unii s důrazem na zvýšení studentských a akademických mobilit: zintenzivnění propagace možností financování pobytů, příprava manuálu pro rozvoj spolupráce, vypracování koncepce zvýšení podílu výjezdů studentů do zahraničí a vytvoření přehledné a atraktivní internetové stránky o mobilitě studentů. (zodpovídá: prof. Škrha, prof. Kovář)

 • Rozvoj spolupráce v rámci aliance 4EU se zaměřením na oborovou a mezioborovou spolupráci uvnitř univerzity (propojování fakult či vysokoškolských ústavů, které se věnují stejným či příbuzným oborům, zapojování výzkumníků z oblasti sociálních a humanitních věd do projektů přírodovědného či lékařského výzkumu). (zodpovídá: prof. Rovná, doc. Konvalinka)

 • Vyhodnocení další spolupráce v rámci výzkumného fondu CELSA. (zodpovídá: prof. Rovná, doc. Konvalinka)

 • Zavedení systému pro dlouhodobé sledování statistických údajů vztahujících se k internacionalizaci a vytvoření jednotné komplexní databáze o zahraniční spolupráci univerzity. (zodpovídá: prof. Škrha, Ing. Papírník)

 • Zřízení podpůrného centra Univerzity Karlovy (tzv. Welcome centrum) pro zahraniční akademické a vědecké pracovníky. (zodpovídá: prof. Škrha)

 • Posílení cizojazyčného, zejména anglického zázemí při přípravě smluv a řešení praktických otázek působení zahraničních odborníků, překlad pracovních a jiných smluv do anglického jazyka, popř. dalších jazyků pro účely snadnějšího navazování zahraničních vztahů, řešení pracovněprávních bariér mezinárodní spolupráce. (zodpovídá: prof. Škrha, MUDr. Prášil)

 • Zpracování plánu na vytvoření bilingválního prostředí na Univerzitě Karlově, které podpoří internacionalizaci vzdělávacích a výzkumných aktivit, jakož i podpůrných služeb. (zodpovídá: prof. Škrha, doc. Konvalinka, prof. Králíčková)


Cíl 3: Univerzita Karlova je ekonomicky stabilní institucí.


 • Vyškolení pracovníků všech fakult a součástí v ovládání elektronického nástroje E-ZAK. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

 • Zajištění integrace elektronického nástroje E-ZAK se systémem elektronické spisové služby tak, aby elektronické nabídky a jiné dokumenty automaticky přešly do univerzitní spisové služby, a E-ZAK se tak stal specializovanou e-podatelnou. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)


Cíl 4: Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro všechny fakulty a další součásti.


 • Projektová činnost a příprava výstavby Kampusu Albertov. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Rekonstrukce objektu Menzy 17. listopadu pro Fakultu humanitních studií. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 pro potřeby 1. lékařské fakulty. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Výstavba pracovišť M a I Matematicko-fyzikální fakulty v Troji. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Zpracování projektové dokumentace a příprava stavby nové budovy Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity Karlovy. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Pokračování projektu MEPHARED 2. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Příprava projektové dokumentace pro akci Etapová rekonstrukce budovy Magdalény Rettigové. (zodpovídá: prof. Hála)

 • Zlepšení využití informačního systému univerzity za účelem snížení administrativní zátěže při přípravě i realizaci projektů a prevenci rizika nezpůsobilých výdajů. (zodpovídá: prof. Hála)


Cíl 5: Ubytovací a stravovací služby na Univerzitě Karlově odpovídají aktuálním standardům.


 • Dokončení rekonstrukce objektu Koleje Arnošta z Pardubic. (zodpovídá: Ing. Macoun)

 • Rekonstrukce bloku A1 na Koleji Hvězda včetně obměny nábytku. (zodpovídá: Ing. Macoun)

 • Realizace 1. etapy rekonstrukce a opravy pokojů Koleje Komenského. (zodpovídá: Ing. Macoun)

 • Rekonstrukce a oprava Menzy Právnická a Menzy Jednota. (zodpovídá: Ing. Macoun)

 • Vytvoření ubytovací kanceláře pro zahraniční studenty a akademické či vědecké pracovníky s jazykově vybaveným personálem. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, Ing. Macoun)


Cíl 6: Univerzita Karlova nabízí moderní zázemí v oblasti informačních a knihovnických systémů a služeb.


 • Druhá etapa postupné modernizace studijního informačního systému: úprava prezentační vrstvy a realizace modulů pro dlouhodobé sledování uchazečů o studium, studentů a absolventů za účelem vyhodnocování efektivity studijních programů. (zodpovídá: prof. Králíčková, Ing. Papírník)

 • Implementace jednotného ekonomického informačního systému univerzity. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, Ing. Papírník)

 • Vybudování systému pro podporu hodnocení vědy reflektujícího nové hodnocení výzkumných organizací podle platné Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací a požadavky univerzitního systému hodnocení. (zodpovídá: doc. Konvalinka, Ing. Papírník)

 • Implementace systému pro evidenci školení a podporu distančních forem vzdělávání. (zodpovídá: prof. Králíčková, Ing. Papírník)

 • Zdokonalení systémů pro správu rozvoje lidských zdrojů tak, aby umožňovaly efektivní personální a mzdovou administrativu. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, Ing. Papírník)

 • Dokončení projektu zavedení celouniverzitní elektronické spisové služby na všech součástech univerzity a její integrace se všemi klíčovými informačními systémy pro správu dokumentů. (zodpovídá: MUDr. Prášil, Ing. Papírník)

 • Na základě analýzy potřeb oběhu dokumentů vytvoření funkčního systému jejich elektronizace s cílem snížit administrativní zátěž v agendách personálních, technickohospodářských, jakož i zátěž akademických pracovníků při organizaci a kontrole studia. Zahájení první fáze zaměřené zejména na elektronizaci rutinních agend (osobní dotazníky při přijetí do pracovního poměru, návrhy na výplaty odměn, evidence pracovní doby, žádosti od studentů, plné využití možností doručování prostřednictvím informačního systému univerzity, korespondence mezi rektorátem a fakultami apod.). (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, Ing. Papírník)

 • Posílení přímé spolupráce s partnerskými knihovnami univerzit sdružených v alianci 4EU v oblasti sdílení dobré praxe při budování repozitářů a digitálních knihoven. (zodpovídá: PhDr. Římanová)

 • Inovace softwarového zázemí pro centrální knihovnicko-informační systém. (zodpovídá: PhDr. Římanová)

 • Modernizace infrastruktury páteřní metropolitní sítě PASNET včetně vybudování záložního řídícího pracoviště. (zodpovídá: Ing. Papírník)

 • Zprovoznění centrální instalace systému Kramerius pro zpřístupnění digitalizovaných starých a vzácných tisků. (zodpovídá: PhDr. Římanová)

 • Technický rozvoj Digitálního repozitáře Univerzity Karlovy a jeho napojení na aplikaci pro evidenci publikační činnosti OBD, resp. mezinárodní elektronické infrastruktury, jakou jsou např. CAS či OpenAIRE. (zodpovídá: prof. Royt, PhDr. Římanová)

 • Vytvoření Digitalizačního centra univerzity a nastavení jeho služeb poskytovaných fakultám a dalším součástem. (zodpovídá: prof. Králíčková, PhDr. Římanová)

 • Pořízení informačního systému Archivu Univerzity Karlovy za účelem zajištění archivace digitálních archiválií univerzity. (zodpovídá: prof. Svobodný, Ing. Oliveriusová)

 • Digitalizace, zpracování a zpřístupnění Protokolů státních zkušebních komisí Univerzity Karlovy a rigorózních protokolů z let 1882 až 1945. (zodpovídá: prof. Svobodný)

 • Aktivní účast zástupců Nakladatelství Karolinum na dvou oborových seminářích organizovaných Association of American University Presses a uspořádání dvou seminářů pro pracovníky českých univerzitních nakladatelství a edičních oddělení s cílem přenést nabyté poznatky do praxe. (zodpovídá: Mgr. Valo)


* * *


Kompletní dokument ke stažení:


Plán realizace Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy pro rok 2019


Poslední změna: 12. únor 2020 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Oddělení analýz a strategií
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám