Komise pro udělení Bolzanovy ceny


  1. Poradním orgánem rektora pro posuzování návrhů na udělení ceny je komise pro udělení Bolzanovy ceny.

  2. Komise je minimálně devítičlenná, její členy jmenuje a odvolává rektor. Předsedou komise je zpravidla prorektor pro studijní záležitosti, který určí z řad dalších členů komise místopředsedu. Členství v komisi je čestné a nezastupitelné.

  3. Komisi svolává a její jednání řídí předseda. Komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomny dvě třetiny jejích členů.

  4. Komise projednává pouze ty přihlášky, které mají náležitosti podle čl. 9 Statutu cen udělovaných studentům a absolventům Univerzity Karlovy

  5. Komise si může vyžádat další odborné posudky a stanoviska.

  6. Komise se usnáší o návrhu na udělení ceny nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Návrh předkládá rektorovi k rozhodnutí.


Členové komise pro udělení Bolzanovy ceny:

prof. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. - předsedkyně komise

PřF UK

PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D.

KTF UK

prof. MUDr. Michal Anděl. CSc.

3.LF UK

prof. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.

PřF UK

prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.

PF UK

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

1.LF UK

prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.

MFF UK

doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D.

FF UK

doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA

3.LF UK

doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.

KTF UK

doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.

FSV UK

PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D.

FF UKPoslední změna: 20. květen 2024 16:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám