Projekty a mobilita

Na této stránce naleznete veškeré potřebné informace týkající se možností, jak získat podporu z rozpočtu 4EU+.


Projektová schémata i podpora dalších návazných aktivit (mobilit) je v zásadě účelová a podléhá výběrovému řízení. Na této stránce naleznete informace o aktuálních výzvách a příležitostech, o administraci projektů (vč. pravidel pro čerpání prostředků) a vůbec vše, co potřebujete pro získání podpory. Doporučujeme před podáním jakékoli žádosti v jakékoli výzvě seznámit se s obsahem výzvy a s pravidly pro čerpání podpory.


V případě jakýchkoli nejasností ohledně projektových schémat kontaktujte prosím své fakultní koordinátory a nebo naše .


Projektová schémata ve 4EU+

Univerzita Karlova poskytuje spolu s Aliancí 4EU+ podporu na aktivit posilujících vzájemnou kooperaci v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu prostřednictvím různých projektových schémat.

Aktuálně řešené projekty

Otevřené příležitosti

Výzva pro akademické minigranty 2024 (závěrka 29. 2. 2024)

Výzva pro studentské minigranty 2024 (závěrka 29. 2. 2024)


Mimoprojektové mobility zaměstnanců a studentů

Mimo-projektové mobility v rámci Aliance 4EU+ jsou takové mobility, které probíhají na partnerských univerzitách Aliance 4EU+ bez vazby na konkrétní schválený projekt (EDU projekty, SEED4EU+, minigranty atp.). Zároveň do této kategorie spadají také mobility, které se nekonají přímo na partnerských institucích, ale mají zřejmou vazbu na aktivity Aliance (např. prezentace výsledků aliančního projektu, rozšíření alianční spolupráce atp.).


Pro takové mobility je možné žádat o finanční podporu z rozpočtu 4EU+. Výše příspěvku je shodná s projektovými pravidly, tzn. zaměstnanci vyjíždějí přes fakultní cestovní příkaz a následně proběhne refundace ze strany RUK, studenti obdrží finanční podporu v rámci stipendia na základě Rozhodnutí o přidělení Stipendia a uzavřené Mobility Grant Agreement (administrováno přímo na RUK, kontaktní osoba ). Maximální možnou dobou pro studentské výjezdy jsou dva měsíce.


O podporu na mimo-projektovou mobilitu v rámci Aliance 4EU+ mohou žádat studenti i zaměstnanci UK, kteří plánují výjezd na některou z partnerských univerzit zapojených do Aliance 4EU+ či na aktivitu s Aliancí související. Vazbu mobility na Alianci je vždy nutné specifikovat v odůvodnění žádosti.


Nutnou podmínkou je, aby byl žadatel studentem či zaměstnancem UK také po celou dobu výjezdu.


Harmonogram

Výběrová řízení se konají 4x ročně, a to vždy na dva následující kvartály.


Rektorátní uzávěrky jsou:

  • 15. března pro výjezdy 1. dubna až 30. září,

  • 15. června pro výjezdy 1. července až 31. prosince,

  • 15. září pro výjezdy 1. října až 31. března,

  • 15. prosince pro výjezdy 1. ledna až 30. června.


V daném období je nutné výjezd pouze zahájit, nikoli jej absolvovat celý.


Jak žádat

Žadatel o mobilitu v rámci Aliance 4EU+, která nespadá do předem schváleného projektu vyplní online přihlášku. Kromě základních údajů o plánované mobilitě je nutné dodat také potvrzení o přijetí (akceptační dopis) hostící institucí, program výjezdu, v případě zaměstnanců písemný souhlas přímého nadřízeného, v případě studentů vyplněný 4EU+ Learning Agreement.


Přihlášky je možné podávat od začátku měsíce dané uzávěrky, tzn. od 1. do 15. března pro mobility od dubna do září, a následně od začátku června, září a prosince. Možnost výjezdu je pro větší flexibilitu vždy na následující dva kvartály. Mobility, jejichž začátek bude v jiném stanoveném kvartálu, budou z výběrového řízení automaticky vyřazeny, stejně jako žádosti bez povinné dokumentace.


Administrativa

Žadatelé budou o výsledku výběrového řízení informováni na uvedený email do 10 pracovních dnů od rektorátní uzávěrky.


Seznam žádostí s výsledkem výběrového řízení bude sdílen také s fakultním koordinátorem.


Zaměstnanci následně vytvoří cestovní příkaz podle fakultních pravidel, přičemž po vyúčtování cesty jsou náklady proplaceny RUK formou refundace (obdobně jako u projektů v rámci Aliance). Refundace musí být na RUK zaslána do 30. listopadu, tzn. cesty v prosinci nejsou možné.


Studenti budou kontaktováni ohledně dodání informací potřebných pro vyplacení stipendia. Následně je nutné dostavit se na Odbor zahraničních vztahů RUK k podpisu a předání dokumentů, na jejichž základě bude stipendium vyplaceno.


Další informace


Poslední změna: 8. únor 2024 10:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Evropské centrum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám