Informace o způsobu volby kandidáta na funkci rektora UK

Předání funkce rektora UK


Rektora Univerzity Karlovy jmenuje prezident České republiky na základě návrhu Akademického senátu UK. Funkční období rektorovi začíná dnem, ke kterému byl do této funkce jmenován.

Kdy se koná volba ?

Volbu vyhlašuje AS UK tak, aby se konala nejméně 90 dní před uplynutím funkčního období stávajícího rektora.

Podávání návrhů

Harmonogram

Návrhy kandidáta na funkci rektora se Akademickému senátu UK předkládají prostřednictvím kanceláře AS UK do 30 dnů před dnem volby.


Kdo může podat návrh?

 • člen Akademického senátu UK

 • akademický senát fakulty UK

 • skupina nejméně 100 členů akademické obce UK


K návrhu kandidáta se přikládá:

 • písemný souhlas navrženého s kandidaturou

 • stručný životopis navrženého s charakteristikou jeho působení na univerzitě

 • stručné teze volebního programu navrženého

Příprava voleb

 • 60 dnů před dnem volby: oznámení termínu voleb

 • 21 dnů před dnem volby: všem členům senátu se zasílá stručný životopis kandidáta a stručné teze volebního programu

Volební kampaň

 • Kandidáti mohou vystoupit na předvolebním zasedání akademického senátu univerzity, které se uskuteční nejméně 7 dní přede dnem volby.

 • V termínech dohodnutých s děkany nebo předsedy akademických senátů fakult anebo řediteli dalších součástí mohou vystoupit rovněž na předvolebních shromážděních na fakultách nebo součástech.

 • Na volebním zasedání akademického senátu univerzity nejsou vystoupení kandidátů přípustná.

Průběh volby

Volba je tajná.


První kolo

V prvním kole je zvolen ten kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu.

Není-li nikdo zvolen, koná se další kolo.


Další kolo

Do dalšího kola postupují dva kandidáti, kteří v prvním kole získali nejvyšší počet hlasů. Pokud dojde na prvním místě k rovnosti hlasů u více než dvou navržených, nebo jestliže dojde k rovnosti hlasů až na druhém místě, postupují do dalšího kola též všichni navržení, kteří získali stejný počet hlasů. Další kolo voleb se uskuteční i tehdy, dojde-li k rovnosti hlasů v kole, v němž se hlasovalo pouze o dvou navržených. Jestliže ani jeden ze dvou navržených, o nichž se hlasovalo v daném kole, nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu, postupuje do dalšího kola ten, kdo získal větší počet hlasů.


V tomto kole je zvolen ten kandidát, který získá nadpoloviční většinu všech členů senátu.

Neúspěšná volba

 • Nezíská-li nadpoloviční většinu hlasů všech členů akademického senátu univerzity jediný navržený, o němž se hlasovalo v daném kole, volba končí.

 • Nová volba se uskuteční do měsíce - z nově navržených.

 • Nové návrhy je třeba podat do 14 dnů, viz harmonogram.

 • Nově navržen nesmí být ten, o kom se hlasovalo při poslední neúspěšné volbě (to neplatí v případě, že se této volby účastnily méně než dvě třetiny všech členů senátu).


Poslední změna: 26. duben 2021 15:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám