Soukromoprávní úkony

Vyjádření k soukromoprávním úkonům

sestavil : MUDr. Michal Pelíšek

Typy soukromoprávních úkonů :


 1. Akademický senát se vyjadřuje k záměru učinit majetkoprávní úkony, které vyžadují souhlas Správní rady UK. (zákon 111/1998 Sb. § 9odst. 2 písm. c) Jde o :

    a. 

  právní úkony, kterými UK hodlá nabýt nebo převést nemovité věci,

    b. 

  právní úkony, kterými UK hodlá nabýt nebo převést movité věci, jejichž cena je vyšší než pětisetnásobek částky, od níž jsou věci považovány podle zvláštního předpisu za hmotný majetek (t.č. 20 mil. Kč),

    c. 

  právní úkony, kterými UK hodlá zřídit věcné břemeno nebo předkupní právo a

    d. 

  právní úkony, kterými UK hodlá založit jinou právnickou osobu, a k peněžitým a nepeněžitým vkladům do těchto a jiných právnických osob.

 2. Akademický senát se vyjadřuje k záměru uzavřít smlouvu o užívání nebytových prostor nebo nemovitostí. (Statut UK, čl. 50).

Předkladatelé a podklady :


Ad 1, předkládá rektor, odborné ekonomické vysvětlení podá kvestor. Podkladem je u bodů "a+c+d" návrh příslušné smlouvy, u bodu "d" navíc hodnocení očekávaného přínosu pro UK.

Ad 2, předkládá kvestor. Podkladem je návrh smlouvy a ekonomický rozbor.


Časový harmonogram :

2 týdny před projednáváním :

 • předložení návrhu

 • zveřejnění na webu AS UK

 • návrh zpravidla projedná Ekonomická komise AS UK

 • provede : předkladatel, tajemník AS UK

* Projednávání :

Podklady : viz výše

Hlasování :

souhlasné stanovisko je přijato, pokud se pro ně vyslovila nadpoloviční většina přítomných senátorů, nejméně však jedna třetina všech senátorů.

Poslední změna: 21. leden 2018 23:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám