Vize UK 2030 - prezentační konference

Úvodní slovo rektora

Úvodní slovo rektora Univerzity Karlovy k prezentacím zveřejněným na setkání v Modré posluchárně dne 3. 2. 2011


Projekt URBANISTICKÁ VIZE UNIVERZITY KARLOVY 2030 začal v červenci 2009 v mé pracovně. Ohlásil se u mne jeden student a jeden bývalý student UK s nápadem vypsat ideovou studentskou urbanistickou soutěž zaměřenou na výhledové řešení nedostatku prostor pro UK v centru Prahy. Sdělili mi tehdy, že již mají silného spojence - primátora Pavla Béma. I když v jednáních s tehdejším primátorem zjevně nevycházeli z realistického přehledu o situaci (ilustrují to např. zcela „mimózní“ formulace typu „UK je jedinou vysokou školou v Praze, která svůj rozvoj podrobně neřeší“), rozhodl jsem se tuto iniciativu podpořit. Byl a jsem přesvědčen, že čerstvý, kreativní a v jistém smyslu nezatížený pohled studentů může sloužit jako užitečný podnět pro ty, kteří mají na UK tuto agendu na starosti a které nutně tíží a někdy až může i pochopitelně poněkud ubíjet přízemní realita potenciálně dostupných (či spíše nedostupných) financí, nekonečných kol schvalovacích řízení, výběrových soutěží, odvolání a dalších vršících se překážek. Proto jsem pověřil prorektora prof. Milana Tichého a kvestora ing. Kubíčka sestavením pracovní skupiny s účastí zástupců studentské unie UK a zástupce magistrátu. Tím se stal Ing.akad.arch. Václav Králíček, zástupce ředitele Útvaru rozvoje hlavního města Prahy, který rovněž navrhl jako členy pracovní skupiny řadu architektů z vysokých škol. Záměrem bylo vytvořit zadání, které by sloužilo pro spolupracující pedagogy z fakult architektury i stavebních fakult vysokých škol jako téma semestrálních prací pro jejich studenty.


Jak se ukázalo, nebyl to úkol nikterak lehký. Je zásluhou důrazného osobního nasazení prorektora Tichého, že se podařilo na schůzky pracovní skupiny dostat vysokoškolské pedagogy, kteří by projekty mohli zadat. Původní záměr vypsání architektonické soutěže byl po diskusi v pracovní skupině změněn na uspořádání veřejné výstavy studentských projektů. Další důležitou změnou bylo, že mimo tzv. zájmové lokality UK bylo povoleno řešit i libovolnou jinou lokalitu v rámci Prahy.


Zásadním mezistupněm celého projektu (před finální výstavou začátkem léta 2011) byla celodenní konference řešitelů v Modré posluchárně Karolina 3. února 2011 s prezentacemi jednotlivých prací. Ty řešily jak území na okrajích Prahy pro potřeby UK, tak i možnosti výstavby objektů UK v centru. Projekty obsahovaly mnoho nápadů, vynalézavých řešení i tvořivého myšlení. Prezentovány byly projekty relativně komplikované i jednodušší, projekty propracované podrobněji i takové, které spíše než na řešení jedné lokality se zaměřily na problematiku rozložení objektů Univerzity Karlovy po ploše pražské aglomerace. Projekty lišící se výrazně možností reálné proveditelnosti, projekty řešící jen část prostor Univerzity i projekty týkající se Univerzity Karlovy jako celku. Za vedení projektů patří kolegům ze spolupracujících pracovišť upřímný dík. Osobně mě kromě několika konkrétních nápadů potěšilo i to, že celkové vyznění konference potvrdilo základní strategické směřování UK jako univerzity integrálně „vpletené“ do širšího centra úchvatného města, jehož kolorit a ducha univerzita zásadně spoluvytváří. Tedy posílit přítomnost univerzity v historickém centru a rozvojem minikampusů vytvořit zhruba 4-5 jader („citadel“, řečeno slovy jednoho z projektů) – při respektování životně nutného spojení některých fakult s existujícími lokacemi nemocnic nebo sportovišť.


Na tomto webu si můžete všechny prezentace - s laskavým svolením jejich autorů - prohlédnout, a zjistit, jakou představu mají studenti architektury o možnostech rozvoje Univerzity Karlovy v delším časovém horizontu. Pokud Vás alespoň některá z prezentací zaujme, či pokud jste zvědaví na těch několik, které součástí konference 3. 2. 2011 nebyly, ale přitom se projektu budou účastnit, srdečně Vás zvu na závěrečnou výstavu projektu Vize UK 2030 začátkem léta v Karolinu. Věřím, že tam společně uvidíme alespoň část budoucnosti UK.


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.


Urbanistická vize - skutečnost a realita

Pokud má být urbanistická vize UK v metropoli Praha realizována, je mj. nutno ji uplatňovat v územním plánu města. Vzhledem k tomu, že se jedná o výstavbu s předpokládanou životností minimálně 50 let, lépe s hodnotou trvalou, je nutno rozhodovat s rezervami a zřetelem na dlouhodobý možný vývoj univerzity. Zde jsou nadále ve vývoji a neuzavřené mnohé otázky. K tomu se jeví časový horizont roku 2030 zřejmě krátký.


UK má vizi: Univerzita Karlova je historickým vývojem danou organickou součástí Prahy, zejména Pražské památkové rezervace a při oboustranně vhodné symbióze univerzita-město musí být zároveň s městem rozvíjena. Tuto základní filozofii UK prosazuje v posledních 20 letech ve všech dokumentech pořizovaných městem:

  • V zadání konceptu územního plánu Prahy v roce 1994. Generel UK - koncept ve variantách. Tomu předcházely rozsáhlé průzkumy - rozbory a analytické práce zpracovatele: Souhrnná zpráva o stavu a možnostech rozvoje UK v Praze z roku 1990, Generel UK –předběžný návrh z roku 1992, kterými byla m.j. posouzena problematika plošných potřeb všech fakult a součástí UK, se kterými byla projednávána a zejména byl posuzován a hledáno řešení pro hlavní problém UK – tj. roztříštěnost a nepřijatelná odlehlost součástí UK na území hlavního města.

  • V době řešení návrhu územního plánu Prahy probíhala se zpracovatelem - tehdy ÚHA MP, konkrétně s atelierem funkčních složek ( školy, zdravotnictví, tělovýchova) - průběžná jednání UK, při kterých byly předchozí podklady upřesňovány –mj. aktualizovanými generely všech fakult a součástí UK z roku 1996. Elaborát tzv. Zájmová území UK je doplněním generelu posuzujícím v jednotlivých územích další  zařízení města ( s funkcemi např. kultura, tělovýchova aj. ), ke kterým by bylo vhodné při dalším řešení UK přihlédnout. I při velké vstřícnosti ÚHA MP nelze považovat dosud platný územní plán hlavního města, schválený roku 1998, za optimální pro rozvoj UK.

  • Pro zadání nového územního plánu Prahy v roce 2007, a ve stanovisku při projednávání  jeho konceptu v roce 2010, UK uplatnila své aktualizované požadavky.

  • UK se účastní projednávání všech dokumentací města (například urbanistické-územní, dopravní studie pro jednotlivá území, změny územního plánu ), které se zájmů UK dotýkají.

  • Strategické plány a cíle Prahy. Je zřejmé, že pro rozvoj UK je nutné získat zájem a podporu města. UK dává své podněty k prosazení vzdělání, vědy, výzkumu mezi priority strategických cílů rozvoje města od jeho 1. fáze řešené Dr. Bohuslavem Blažkem po roce 1994 i ve všech dalších aktualizacích Strategického plánu Prahy schvalovaných zastupitelstvem.

  • UK podpořila řešení Albertova - svého nejvýznamnějšího rozvojového území, studentskými projekty ČVUT - FA v atelieru prof. Ing. arch. Lábuse, který k tomu přizval v rámci mezinárodního workshopu další zahraniční univerzity. Studentské práce, ke kterým přiřadila UK panely o své problematice, byly součástí výstavy - prezentace strategického plánu Prahy v přízemí Staroměstské radnice. K tomu možno poznamenat, že v anketě ke strategii města tehdy veřejnost jednoznačně uvedla jako prioritní strategický cíl Praha bude evropské město vzdělanosti, vědy, kultury.


K veřejné prezentaci projektů Urbanistická vize UK 2030

Univerzita Karlova vysoce oceňuje mimořádný zájem a úsilí studentů, zúčastněných fakult a všech účastníků o urbanistickou vizi UK, které vyplývají z prezentace projektů dne 3. 2. 2011.


Pro UK je přínosem, že názory a podněty pro rozvoj univerzity v rámci těchto prací jsou - až na několik výjimek - v obecné rovině plně v souladu se strategií, kterou univerzita dlouhodobě prosazuje v rámci řešení hlavního města Prahy. UK hodnotí všechny projekty rámcově jako mimořádně kvalitní. Prověření programu UK v jednotlivých lokalitách a prezentované názory na urbanistické koncepce budou užitečným, přínosným a velmi inspirujícím podkladem pro další řešení a projednávání rozvoje UK.


Ing.arch. Marie HubíkováPoslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor výstavby
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám