P03 - Rozvoj psychologických věd

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK:

1. lékařská fakulta, Filozofická fakulta, Pedagogická fakultaVědní oblast:

psychologieRada programu (stav k 31. 12. 2016):

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. (koordinátor)

doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D., Ph.D.

doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D.

prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.Anotace:

Program rozvoje vědní oblasti psychologie bude primárně zaměřen na posílení slabších míst oboru psychologie pěstovaných na UK na různých pracovištích a na vytvoření integrativní koncepce v rámci psychologie, která bude tématicky přemosťovat existující institucionální rámec pracovišť v rámci UK. Klade si za cíl tato kritická místa vyhledat, definovat je a analyzovat a nastínit možné cesty ke zlepšení jejich stavu. Stanovením konkrétních úkolů řešených ve dvou časových rovinách a ve vybraných tématech oboru psychologie zamýšlí společně posunout jeho kvalitu důslednějším zakotvením v teoretickém i empirickém výzkumu. Projekt vychází ze současného stavu na příslušných fakultách UK, který lze charakterizovat takto: rozdílné stádium rozpracování témat, rozdílná úroveň personální a technické připravenosti k řešení, nízká připravenost pracovišť k mezifakultní spolupráci. Proto projekt volí opačnou cestu, tj. identifikování toho, co může jednotlivá pracoviště spojovat, v čem je jádro účinné spolupráce a perspektivního rozvoje oboru na UK. Jde o tři oblasti: Teoretická psychologie a metodologie, Klinická psychologie, Prevence rizikového chování a poradenská psychologie. To je základ, na němž se bude postupně rozvíjet mezifakultní spolupráce. Navržené cíle programu proto odpovídají možnostem a potřebám zapojených psychologických pracovišť při respektování skutečnosti, že většina jejich pracovníků se výzkumně významně angažuje ve fakultně specifických výzkumných úkolech. Program představuje jakousi nadstavbu v podobě teoretických a metodologických pilířů rozvoje oboru. Výstupy budou směřovat k praxi (diagnostické testy a pomůcky, jejich normy a použití, poradenská centra a poradenské programy), k výuce (nové nebo inovované kurzy, učebnice, studijní opory, studentské kvalifikační práce), k prezentaci vědeckých poznatků (tedy semináře a konference, vědecké články, studie a monografie).


Poslední změna: 21. leden 2018 23:46 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám