P15 - Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK:

Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta tělesné výchovy a sportuVědní oblast:

AM – pedagogika a školstvíRada programu (stav k 31. 12. 2016):

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. (koordinátorka)

prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.

doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.

prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D.

doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.

prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.

Ing. Jan Koucký, Ph.D.

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.

doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.

doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.

doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.

doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.Anotace:


Zaměření projektu. Škola je dnes konfrontována s novými, naléhavými úkoly, vyplývajícími především z vývojové dynamiky soudobé společnosti, z nezbytnosti zabezpečovat rovnost vzdělávacích příležitostí, z proměn dětství a mládí, vyvolaných činiteli působícími v současné společnosti, z přínosu nových objevů, zejména v oblasti pedagogiky, oborové didaktiky, psychologie efektivního učení a vzdělávání, z proměn edukační reality vyvolávaných rozvojem ve sféře informačních a komunikačních technologií a jejich pronikáním do struktur a funkcí společnosti, z vyhodnocování rozdílů v efektivitě vzdělávacích soustav a z nezbytnosti mezinárodní kooperace při realizaci společných cílů.


Rozvíjené vědní oblasti. Uvedenému zaměření projektu bude odpovídat rozvíjení integrovaného systému věd o výchově a vzdělávání, jmenovitě:


 • Pedagogiky, s důrazem na pedagogiku jednotlivých stupňů a typů škol, srovnávací pedagogiku, pedeutologii a vysokoškolskou pedagogiku.

 • Oborových didaktik s důrazem na uplatňování nových metod a organizačních forem výuky v úzkém propojení s rozvojem oborů, z nichž oborové didaktiky vycházejí.

 • Speciální pedagogiky, především s důrazem na možnosti, strategie a metody inkluzivního vzdělávání a s tím spojené kompenzace handicapů a znevýhodnění.

 • Pedagogické psychologie, s dominantním zaměřením na psychické a psychosociální činitele využívání potencialit vzdělávací úspěšnosti žáků a rozvoje jejich osobnosti.

 • Filozofii, sociologii, ekonomiku a řízení vzdělávání a výchovy.

Rozvíjení uvedených vědních oblastí bude dbát jejich specifických zvláštností, zejména však bude posilováno integrující zaměření na problematiku proměny školy a nových nároků na učitelskou profesi, v jejím aktuálním vědeckém a společenském významu. Bude rozvíjena spolupráce s dalšími fakultami UK, připravujícími učitele, jmenovitě FF, MFF a FTVS.


Cíle a výstupy projektu. Cílem projektu je rozvíjet a využívat inovační potenciál, obsažený v badatelských objevech, relevantních pro vzdělávání, školu a práci učitelů. Konkrétní vědecko‑výzkumné výstupy budou směřovat

 • do rozvíjení teorie školy a učitelské profese, včetně metodologie jejich výzkumu;

 • do tvorby programů pregraduální přípravy a celoživotního vzdělávání učitelů a ředitelů škol, s cílem zvýšit efektivitu jejího edukačního působení;

 • do didaktických opatření, adresných vůči žákům jednotlivých stupňů a typů škol;

 • do metod a organizačních forem výuky;

 • do opatření zajišťujících inkluzi znevýhodněných skupin žáků do vzdělávacích proudů;

 • do tvorby standardů učitele a ředitele a zásad kariérního růstu a atestačních stupňů;

 • do systému poradenské podpory učitelů a dalších pedagogických pracovníků;

 • do publikačních aktivit, zvl. tvorby monografií a organizování závažných konferencí;

 • do oblasti spolupráce s významnými zahraničními partnery.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám