P32 - Poruchy reprodukčního zdraví a zdravého startu do života

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK:

3. lékařská fakultaVědní oblast:

gynekologie a porodnictví (urogynekologie, fetomaternální medicína), genetika a molekulární biologie, imunologieRada programu (stav k 31. 12. 2016):

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. (koordinátor)

prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D.

doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.

MUDr. Petr Křepelka, Ph.D.

doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.

doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA

MUDr. Petr Velebil, CSc.Anotace:


Předložený projekt je členěn do tří oblastí souvisejících s poruchami reprodukčního zdraví.


1. Patologie reprodukčních orgánů ženy. Prevence, včasná diagnóza a následná léčba jsou základním předpokladem efektivity při snižování různých forem poruch reprodukčních orgánů ženy. Cíle projektu: screening vybraných patologických onemocnění reprodukčních orgánů, standardizace diagnostických a léčebných postupů, včasná diagnostika a léčba.

Vybrané patologické stavy se týkají:

  • změn děložní stěny v návaznosti na císařský řez,

  • traumatu svalové komponenty pánevního dna a análního svěrače v návaznosti na vaginální porod.


2. Poruchy raného vývoje plodu. Vrozené vývojové vady jsou v rozvinutých zemích hlavní příčinou dětské úmrtnosti a invalidity. Představují značnou zátěž pro postiženou osobu, její rodinu i pro společnost. Přitom pravděpodobnost, že žena porodí dítě s vrozenou vadou, dosahuje v závislosti na způsobu hodnocení 3%. Deset procent z těchto vrozených vad je v příčinném vztahu k lékům podávaným během těhotenství, expozici chemikálií v pracovním prostředí, proběhlým infekcím či chronickému onemocnění matky. Úspěšná prenatální diagnostika sice vede ke snížení incidence některých závažných vrozených vad u narozených dětí, u jiných typů vývojových vad však incidence klesá minimálně. Rovněž existuje skupina některých vrozených odchylek s minimální úspěšností včasné detekce. V současné době neexistuje v ČR obecně přijímaný program pro primární prevenci VVV.

Cíle projektu: Zlepšení efektivity prenatální diagnostiky, vypracování systému provádění screeningu v ČR, diferenciace vrozených vývojových vad slučitelných a neslučitelných se životem, vypracování systému dlouhodobého sledování dětí narozených s VVV. Cílem projektu je optimalizovat péči u závažných komplikací plodů a koncentrovat prenatální komplikace, které vyžadují multidisciplinární přístup a vysoce specializované diagnosticko- terapeutické metody. V konečném důsledku je cílem projektu snížení mortality a morbidity dětí s vývojovou vadou.


3. Fetoplacentární patologie. Porucha vývoje a funkce fetoplacentární jednotky má zásadní vliv na perinatální mortalitu a morbiditu. Pokud je stav včas detekován, vzácně dochází k intrauterinnímu úmrtí plodu. Významnější mortalitu však známe u plodů označovaných jako plody konstitučně menší (SGA-small for gestational age), kde nejsou přítomny typické diagnostické ukazatele známé u plodů s IUGR (intrauterinní růstová retardace).

Morbidita spojovaná s poruchou fetoplacentární jednotky je nejenom krátko a střednědobá, ale souvisí i s rozvojem řady chronických onemocnění v pozdějším životě kompromitovaného jedince (psychomotorická retardace, neurosenzorická postižení, ADHD - attention deficit hyperactivity disorder, metabolický syndrom). Zásadní jsou data poukazující na zvýšené kardiovaskulární riziko (X syndrom, metabolický syndrom) v dětském věku včetně negativního psychomotorického vývoje (poruchy motorických, behaviorálních a mentálních funkcí).

Jedná se o heterogenní jednotku. Ve většině případů dochází k rozvoji klinických známek onemocnění u matky a nebo u plodu s minimální možností léčby.

Cíle projektu: včasná identifikace rizikových skupin těhotných žen (optimálně v I. trimestru), včasná prevence rozvoje klinických příznaků, určení diagnostického postupu pro plody s časnou a pozdní formou fetoplacentární dysfunkce, sledování postnatálního vývoje dětí s poruchou funkce placenty.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám