Q20 - Kultura a společnost

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK

Fakulta humanitních studií

Vědní oblast

AO Sociologie, demografie; AD Politologie a politické vědy; AE Řízení, správa a administrativa

Rada programu

doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
prof. Miloš Havelka, CSc.
doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.
doc. Ing. Karel Müller, CSc.
doc. Věra Sokolová, M.A., Ph.D.

Anotace

Program Progres „Kultura a společnost“ svými výzkumnými tématy a přístupy i personálním složením navazuje na program PRVOUK 19 „Interdisciplinární sociální vědy“, v němž jsou sdruženy týmy z FHS UK zabývající se mezioborovým zkoumáním klíčových témat vědění a kultura - občanská společnost a filantropie – gender – organizace péče o člověka. Tento program Progres je orientován převážnou měrou společenskovědně, avšak ve shodě s profilem FHS nahlíží zkoumanou problematiku také v kontextu věd humanitních. Tematické zaměření Progresu „Kultura a společnost“ je dáno vývojem určitých badatelských a studijních specializací na FHS v minulých 15 letech. Program tvoří následující mezioborově orientované výzkumné skupiny: tým pro interdisciplinární výzkum vědění a kultury zkoumá filosofické a sociologické základy interdisciplinárního a aplikovaného sociálněvědního poznání, dynamiku spolupráce mezi humanitními a sociálními vědami, problematiku sociologie vědění a kultury, kulturní a hodnotové proměny současných společností; tým pro interdisciplinární výzkum občanského sektoru a filantropie se zabývá občanskou společností, jejími organizačními formami včetně fenoménu tzv. sociální ekonomiky, dobrovolnictvím a dárcovstvím, vztahem občanského sektoru ke státu a trhu, formami občanské participace ad.; tým genderových studií zkoumá podoby a transformace genderové kultury v současné společnosti i v historické perspektivě, otázky sexuální normativity, vztah genderu a socioekonomických nerovností, genderu a globalizace, genderu a migrace jakož i další témata viděná prizmatem genderového přístupu; tým pro interdisciplinární výzkum kultury organizací služeb v sociálním a zdravotnickém sektoru se zaměřuje především na organizační kulturu pracovišť ve zdravotnických a sociálních zařízeních, vztahy mezi zdravotnickými a sociálními profesemi a organizacemi, interkulturní aspekty managementu a vzdělávání v managementu, transformaci sociálních služeb v ČR a související otázky. Spolu s interdisciplinaritou je určujícím rysem tohoto programu Progres snaha přinášet nejen čistě vědecké, ale také společensky relevantní výsledky. Práce významné části členů programu je motivována potřebou hledat praktická řešení konkrétních sociálních a organizačních problémů, kultivovat veřejnou diskusi a obohacovat politické debaty o expertní poznatky, které byly získány na půdě společenskovědního bádání. Aplikačně orientované aktivity výzkumníků se budou i nadále promítat do rozsáhlé spolupráce s veřejnou správou a organizacemi občanské společnosti. Tým Progresu KaS sleduje následující cíle: rozvíjet spolupráci a odbornou komunikaci uvnitř programu, prohlubovat mezinárodní kontakty s respektovanými zahraničními institucemi, dosahovat významných a původních výzkumných výsledků, zvyšovat počet velmi kvalitních publikačních výstupů, přispívat aplikovaným výzkumem ke společenské proměně. Na těchto cílech bude spolupracovat s dalšími tematicky spřízněnými programy Progres na FHS i na jiných fakultách UK.

Účastníci programu - akademičtí a vědečtí pracovníci

20172018201920202021
FHS363534347

Účastníci programu - Ph.D. studenti

20172018201920202021
FHS161610120Zpět na přehled programů Progres


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám