Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do 1. 2. 2014)

Osnova stanovisek habilitačních a jmenovacích komisí byla vydána jako Opatření rektora č. 8/2007. Níže je uveden závazný vzor stanoviska. Náležitosti návrhu na jmenování docentem nebo profesorem .


Stanovisko habilitační komise

Stanovisko habilitační komise.


Stanovisko habilitační komise

Stanovisko komise na jmenování uchazeče:

docentem pro obor:

Složení habilitační komise

Předseda:

Členové:


Za jmény členů komise budou uvedena jejich pracoviště (VŠ/fakulta, FN /klinika, AV/pracoviště).


Habilitační komise je pětičlenná, skládá se z profesorů, docentů a dalších významných představitelů uchazečem uvedeného oboru nebo oboru příbuzného. Předsedou habilitační komise musí být profesor. Alespoň tři členové habilitační komise nesmí být zaměstnanci univerzity ani právnické osoby, jejímž zaměstnancem je uchazeč.


Název obhájené habilitační práce

Jména tří oponentů habilitační práce:

Alespoň dva z oponentů nesmí být zaměstnanci univerzity ani právnické osoby, jejímž zaměstnancem je uchazeč.1. Základní údaje o uchazeči

1.1 Jméno, příjmení (dřívější příjmení), tituly, místo a datum narození


1.2 Průběh vzdělání a získání vědeckých hodností:

- datum absolvování a název absolvovaného studijního programu (Bc., Mgr., Ph.D.) nebo vysokoškolského oboru podle dřívějších předpisů, název vysoké školy

- získání titulu CSc., příp. DrSc., kdy a kým uděleny


1.3 Průběh zaměstnání

- data (od – do) jednotlivých zaměstnání, pracovní zařazení a velikost pracovního úvazku, případně data změn pracovního zařazení u jednoho a téhož zaměstnavatele

- současné pracoviště a pracovní zařazení


1.4 Zahraniční pobyty

- data a délka pobytů ve formě zahraničního studia nebo stáží (neuvádět účast na konferencích)2. Pedagogická činnost

2.1 Výuka v pregraduálním studiu


akad. rok -3

akad. rok - 2

akad. rok -1

běžící akad. rok

přednášky – hodin ročně

semináře – hodin ročně

praktická výuka stáže, cvičení, laboratorní práce – hodin ročně

CŽV – hodin ročně

Bude uveden celkový počet hodin výuky ve výukových obdobích za ZS i LS. Hodinou se rozumí výuková hodina ve smyslu časové dotace platné na příslušné fakultě. Výukou se rozumí pravidelná výuka ve sledovaném období na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí (v případě semestrálního nebo delšího zahraničního pobytu uchazeče).


2.2 Vedení absolventů pregraduálního a doktorského studia


akad. rok -3

akad. rok -2

akad. rok -1

běžící akad. rok

Bc. vedení


z toho absolventi
Mgr. vedení


z toho absolventiPh.D. vedení

z toho absolventi


2.3 Stručná charakteristika hlavních vyučovaných předmětů

Zmíněn bude význam vyučovaných předmětů v rámci studijních programů.


2.4 Autorství učebnic a dalších studijních pomůcek

2.4.1 učebnice a skripta

2.4.2 atlasy

2.4.3 e-learningové programy

2.4.4 další3. Vědecko-výzkumná činnost

3.1 Publikace vědecko výzkumného charakteru a tvůrčího charakteru


české a slovenské

cizojazyčné

celkem

posl. 5 let

hlavní autor

celkem

posl. 5 let

hlavní autor

monografie

kap. v monografiích

periodika s IF


rec. časopisy


rec. sborníky


krit. edice pramenů


koment. překlady

Pozn.: Komentovanými překlady se rozumí překlady jak uměleckých, tak odborných textů, doprovozené odborným komentářem a interpretací. Do počtu článků lze zahrnout obsáhlé recenze, které jsou polemikou a přinášejí nový pohled na problematiku recenzované práce, pokud byly uveřejněny v recenzovaných časopisech. Abstrakta nejsou relevantními publikacemi; týká se i abstrakt publikovaných v periodikách s IF. Označením hlavní autor se míní autor: první, poslední, korespondující nebo jediný.


3.2. Vydavatelé monografie

Je-li uchazeč autorem jedné či více monografií, bude zde uveden vydavatel jeho nejvýznamnější monografie.


3.3 Nejvýznamnější práce uchazeče

Budou uvedeny tři nejvýznamnější práce uchazeče se stručnými charakteristikami jejich významu a přínosu pro rozvoj oboru.


3.4 Citace

3.4.1 celkový počet citací dle WOS bez autocitací (za autocitaci je považováno, je-li uchazeč na seznamu autorů citovaného i citujícího díla)

3.4.2 počet citovaných prací dle WOS

3.4.3 počet citací prací uchazeče vydaných v posledních pěti letech dle WOS bez autocitací

3.4.4 H – index uchazeče dle WOS

3.4.5 údaje 3.4.1 až 3.4.4 dle jiné metodiky (SCOPUS, další – uvést název)


3.5 Celkové hodnocení publikační činnosti uchazeče

Komise se vyjádří k celkovému přínosu publikací uchazeče pro obor, zmíní nejdůležitější tituly a charakterizuje jeho publikační činnost i z hlediska jejího vývoje.


3.6 Řešitelství grantů, výzkumných záměrů a center


roky realizace

název a číslo grantu, VZ nebo VC

poskytovatel

1.

2.


3.7 Autorství (případně spoluautorství) patentů

3.7.1 Patenty


patenty

v České republice

v zahraničí (kde? - EU, USA, JV Asie, …)

podané

přijaté


3.7.2 Patenty aplikované v praxi (stručná charakteristika)


licenční smlouva pro

Českou republiku

zahraničí (kde? - EU, USA, JV Asie, …)

v jednání

uzavřena


3.8 Zhodnocení vědecko výzkumné činnosti uchazeče

Stručná charakteristika hlavních témat vědecko-výzkumné činnosti uchazeče.


4. Další tvůrčí činnost relevantní k oboru habilitace

4.1 Další profesní kvalifikace

4.1.1 dosažená kvalifikace v oboru a datum dosažení (atestace, advokátní zkoušky apod.)

4.1.2 výlučnost práce v oboru (provádění zvláště náročných výkonů, zavedení nových metod či zdokonalení stávajících atd.)


4.2 Autorství významných uměleckých děl či organizace tvůrčích akcí

4.2.1 nejvýznamnější díla nebo jiné realizace (vystoupení, koncerty, překlady krásné literatury a poezie atd.)

4.2.2 hlavní přínos k umělecké činnosti v daném oboru (kupř. vytvoření nové technologie, stylu či založení školy)

4.2.3 organizace významných akcí (workshopy, festivaly, symposia, výstavy atd.)

4.2.4 recenze a jiné ohlasy na umělecká díla a tvůrčí činnost (katalogy výstav a dalších uměleckých akcí, monografie věnované uchazeči jako

umělci, recenze v odborných časopisech atd.)


4.3 Popularizující publikace


české a slovenské

cizojazyčné

popularizující monografie

kapitoly v popul. monografiích

studie v nerecenz. časopisech a sbornících

recenze v tisku a nerecenz.časopisech

překlady

edice sborníků

články v tisku


5. Ostatní činnosti

Ostatními činnostmi se rozumí různé druhy aktivit související s oborem jmenovacího řízení. Tyto činnosti nejsou zahrnuty do přímých kriterií, jsou pouze doplňujícími údaji. V případě, že uchazeč vykonává nějakou činnost tohoto druhu, kterou nelze zařadit do níže uvedených čtyř odstavců, doporučuje se připojit další odstavec 5.5.


5.1 Aktivní účast na mezinárodních vědeckých konferencích

5.1.1 přednášející ve smyslu invited speaker (v příloze doložit zvacími dopisy nebo programy tří nejvýznamnějších akcí)

5.1.2 jako organizátor konference, člen jejího přípravného výboru,

5.1.3 předseda sekce konference (chairman)

Lze vyjmenovat nejvýše tři nejprestižnější akce v každé kategorii.


5.2 Členství ve vědeckých nebo uměleckých radách (seznam institucí, uvedených jmenovitě s daty členství)

5.3 Členství v redakčních radách vědeckých časopisů (seznam s názvy časopisů, daty působení v redakčních radách, případně IF časopisu)

5.4 Významná ocenění za vědeckou činnost v oboru (Uvedena budou jak ocenění za jednotlivé práce, tak za dlouhodobý přínos pro obor, datum udělení ceny a instituce, která ocenění udělila.)6. Závěr stanoviska habilitační komise

Stručná charakteristika vědecké a pedagogické osobnosti uchazeče a shrnutí významu jeho práce, dále formulace závěru habilitační komise a jeho zdůvodnění. Vedle základní charakteristiky zde možno zmínit ještě další skutečnosti a argumenty významné pro habilitaci.

Výsledek hlasování habilitační komise (počet přítomných, pro, proti, zdržel se).


Povinné přílohy Stanoviskahabilitační komise:

1) Habilitační práce

2) Tři posudky habilitační práce v plném znění, podepsané oponenty

3) Strukturovaný životopis

4) Úplná strukturovaná bibliografie uchazeče (s uvedením IF u periodik, kde existuje)

5) Seznam citací prací uchazeče dle metodiky WOS (případně SCOPUS, eventuelně jiné) Doložena bude kopií příslušných stránek z WOS.

6) Úplný výkaz pedagogické činnosti uchazeče za poslední tři roky

7) Doklady o dosaženém vzděláníStanovisko hodnotící komise

Stanovisko hodnotící komise


Stanovisko hodnotící komise ke jmenování profesorem

Stanovisko hodnotící komise na jmenování uchazeče:

profesorem pro obor:

Složení hodnotící komise:

Předseda:

Členové:


Za jmény členů komise budou uvedena jejich pracoviště (VŠ/fakulta, FN /klinika, AV/pracoviště).

Hodnotící komise je pětičlenná, skládá se z profesorů, docentů a dalších významných představitelů uchazečem uvedeného oboru nebo oboru příbuzného. Předsedou komise musí být profesor. Alespoň tři členové komise nesmí být zaměstnanci univerzity ani právnické osoby, jejímž zaměstnancem je uchazeč.


Jména autorů doporučujících dopisů a instituce jejich působení nebo uvedení, že jde návrh děkana, příp. rektora.


1. Základní údaje o uchazeči

1.1 Jméno, příjmení (dřívější příjmení), tituly, místo a datum narození


1.2 Průběh vzdělání a získání vědeckých hodností:

- datum absolvování a název absolvovaného studijního programu (Bc., Mgr., Ph.D.) nebo vysokoškolského oboru podle dřívějších předpisů, název vysoké školy

- získání titulů CSc., příp. DrSc., kdy a kým uděleny

- získání titulu docent, kdy a kým udělen


1.3 Průběh zaměstnání

- data (od – do) jednotlivých zaměstnání, pracovní zařazení a velikost pracovního úvazku, případně data změn pracovního zařazení u jednoho a téhož zaměstnavatele

- současné pracoviště a pracovní zařazení


1.4 Zahraniční pobyty

- data a délka pobytů ve formě zahraničního studia nebo stáží (neuvádět účast na konferencích)


2. Pedagogická činnost

2.0 Výkon funkce garanta studijního programu nebo člena (předsedy) rady garantů bakalářského nebo magisterského studijního programu a nebo člena (předsedy) oborové rady doktorského studijního programu

Uvést typ a název studijního programu a dobu, po kterou funkce byla nebo je vykonávána.


2.1 Výuka v pregraduálním studiu


akad. rok -5

akad. rok -4

akad. rok -3

akad. rok - 2

akad. rok -1

běžící akad. rok

přednášky – hodin ročně

semináře – hodin ročně

praktická výuka stáže, cvičení, laboratorní práce – hodin ročně

CŽV – hodin ročně

Bude uveden celkový počet hodin ve výukových obdobích za ZS i LS. Hodinou se rozumí výuková hodina ve smyslu časové dotace platné na příslušné fakultě. Výukou v tomto smyslu je soustavná a pravidelná výuka na VŠ v České republice nebo v zahraničí (v případě semestrálního či delšího zahraničního pobytu).


2.2 Vedení studentů pregraduálního a doktorského studia

2.2.1 Vedení bakalářských a magisterských prací


akad. rok -5

akad. rok -4

akad. rok -3

akad. rok -2

akad. rok -1

běžící akad. rok

Bc. vedení


z toho absolventi
Mgr. vedení


z toho absolventi

2.2.2 Vedení doktorandů


jméno doktoranda

téma doktorské práce

zahájení studia (rok)

ukončení studia (rok)

způsob ukončení studia

1 ……

2 ……

3 ……

...

Pozn. V tabulce budou uvedena všichni vedení studenti doktorských studijních programů (Ph.D. nebo dříve Dr.) za období posledních minimálně pěti let. Způsobem ukončení se rozumí: „absolvent“ – u studentů, kteří úspěšně dokončili studium, a „studium ukončeno“ – u neúspěšných studentů. U studentů, jejichž studium probíhá, nebudou poslední dvě kolonky vyplněny.


2.3 Stručná charakteristika hlavních vyučovaných předmětů (Zmíněn bude význam vyučovaných předmětů v rámci studijních programů)


2.4 Autorství učebnic a dalších studijních pomůcek

2.4.1 učebnice a skripta

2.4.2 atlasy

2.4.3 e-learningové programy

2.4.4 další


3. Vědecko-výzkumná činnost

3.1 Publikace vědeckovýzkumného charakteru a tvůrčího charakteru


české a slovenské

cizojazyčné

celkem

posl. 5 let

hlavní autor

celkem

posl. 5 let

hlavní autor

monografie

kap. v monografiích

periodika s IF


rec. časopisy


rec. sborníky


krit. edice pramenů


koment. překlady

Pozn.: Komentovanými překlady se rozumí překlady jak uměleckých, tak vědeckých textů, doprovozené odborným komentářem a interpretací. Do počtu článků lze zahrnout i obsáhlé recenze, pokud jsou polemikou a přinášejí nový pohled na problematiku recenzované práce, pokud byly uveřejněny v recenzovaných časopisech. Abstrakta nejsou relevantními publikacemi; týká se i abstrakt publikovaných v periodikách s IF. Označením hlavní autor se rozumí autor: první, poslední, korespondující či jediný.


3.2 Vydavatelé monografií (Je-li uchazeč autorem jedné či více monografií, budou zde uvedeni vydavatelé tří jeho nejvýznamnějších monografií.)


3.3 Nejvýznamnější práce uchazeče (Bude uvedeno pět nejvýznamnějších prací uchazeče se stručnými charakteristikami jejich významu a přínosu pro rozvoj oboru.)


3.4 Citace

3.4.1 celkový počet citací dle WOS bez autocitací (za autocitaci je považováno, je-li uchazeč na seznamu autorů citovaného i citujícího díla.)

3.4.2 počet citovaných prací dle WOS

3.4.3 počet citací prací uchazeče vydaných v posledních pěti letech dle WOS bez autocitací

3.4.4 H – index uchazeče dle WOS

3.4.5 údaje 3.4.1 až 3.4.4 dle jiné metodiky (SCOPUS, další – uvést název)


3.5 Celkové hodnocení publikační činnosti uchazeče (Komise se vyjádří k celkovému přínosu publikací uchazeče pro obor, zmíní nejdůležitější tituly a charakterizuje publikační činnost z hlediska jejího vývoje.)


3.6 Řešitelství grantů, výzkumných záměrů a center


roky realizace

název a číslo grantu, VZ nebo VC

poskytovatel

1.

2.


3.7 Autorství (případně spoluautorství) patentů

3.7.1 Patenty


patenty

v České republice

v zahraničí (kde? - EU, USA, JV Asie, …)

podané

přijaté


3.7.2 Patenty aplikované v praxi (stručná charakteristika)


licenční smlouva pro

Českou republiku

zahraničí (kde? - EU, USA, JV Asie, …)

v jednání

uzavřena


3.8 Zhodnocení vědecko-výzkumné činnosti uchazeče (Stručná charakteristika hlavních témat vědecko-výzkumné činnosti uchazeče.)4. Další tvůrčí činnost relevantní k oboru profesorského řízení

4.1 Další profesní kvalifikace

4.1.1 dosažená kvalifikace v oboru a datum dosažení (atestace, advokátní zkoušky apod.)

4.1.2 výlučnost práce v oboru (provádění zvláště náročných výkonů, zavedení nových metod, či zdokonalení stávajících atd.)


4.2 Autorství významných uměleckých děl či organizace tvůrčích akcí

4.2.1 nejvýznamnější díla nebo jiné realizace (vystoupení, koncerty, překlady krásné literatury a poezie atd.)

4.2.2 hlavní přínos k umělecké činnosti v daném oboru (kupř. vytvoření nové technologie, stylu či založení školy)

4.2.3 organizace významných akcí (workshopy, festivaly, symposia, výstavy atd.)

4.2.4 recenze a jiné ohlasy na umělecká díla a tvůrčí činnost (katalogy výstav a dalších uměleckých akcí, monografie věnované uchazeči jako umělci. recenze v odborných časopisech atd.)


4.3 Popularizující publikace


české a slovenské

cizojazyčné

popularizující monografie

kapitoly v popul. monografiích

studie v nerecenz. časopisech a sbornících

recenze v tisku a nerecenz.časopisech

překlady

edice sborníků

články v tisku


5. Ostatní činnosti

Ostatními činnostmi se rozumí různé druhy aktivit související s oborem jmenovacího řízení. Tyto činnosti nejsou zahrnuty do přímých kriterií, jsou pouze doplňujícími údaji. V případě, že uchazeč vykonává nějakou činnost tohoto druhu, kterou nelze zařadit do níže uvedených čtyř odstavců, doporučuje se připojit další odstavec 5.5.


5.1 Aktivní účast na mezinárodních vědeckých konferencích

5.1.1 přednášející ve smyslu invited speaker (v příloze doložit zvacími dopisy nebo programy tří nejvýznamnějších akcí)

5.1.2 jako organizátor konference, člen jejího přípravného výboru

5.1.3 předseda sekce konference (chairman)

Lze vyjmenovat nejvýše tři nejprestižnější akce v každé kategorii.


5.2 Členství ve vědeckých nebo uměleckých radách (seznam institucí, uvedených jmenovitě s daty členství)


5.3 Členství v redakčních radách vědeckých časopisů (seznam s názvy časopisů, daty působení v redakčních radách, případně IF časopisu)


5.4 Významná ocenění za vědeckou činnost v oboru (Uvedena budou jak ocenění za jednotlivé práce, tak za dlouhodobý přínos pro obor, datum udělení ceny a instituce, která ocenění udělila.)


6 Závěr Stanoviska hodnotící komise

Stručná charakteristika vědecké a pedagogické osobnosti uchazeče a shrnutí významu jeho vědecké a pedagogické práce, dále stručná formulace závěru hodnotící komise a jeho zdůvodnění. Zde je možno ještě zmínit další skutečnosti a argumenty významné pro řízení pro jmenování profesorem.

Výsledek hlasování hodnotící komise (počet přítomných, pro, proti, zdržel se).


Povinné přílohy Stanoviska hodnotící komise:

1) Úplná, strukturovaná bibliografie uchazeče (s uvedením IF u periodik, kde existuje)

2) Seznam citací prací uchazeče dle databáze WOS (případně dle SCOPUS eventuálně jiné, doložen bude kopií příslušných stránek z WOS.)

3) Originály doporučujících dopisů od dvou profesorů téhož nebo příbuzného oboru, pokud možno z různých zemí, nebo návrh děkana fakulty, případně rektora univerzity. Možno připojit i další doporučující dopisy významných odborníků v oboru jmenování, kteří v případě, že nepůsobí na univerzitách, nemusí být profesory. Doporučující dopisy nebo návrh děkana (rektora) musí hodnotit celou vědeckou činnost uchazeče a definovat jeho přínos pro obor jmenovacího řízení.

4) Úplný výkaz pedagogické činnosti uchazeče za posledních pět let.

5) Strukturovaný životopis uchazeče

6) Doklady o dosaženém vzdělání


Poslední změna: 21. leden 2018 23:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám