Aktualizace DZ pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2012

Preambule

Univerzita Karlova vstupuje do druhého roku, v němž se řídí svým novým Dlouhodobým záměrem. Aktualizace dlouhodobého záměru UK pro rok 2012 (ADZ) se zaměřuje na vybrané priority v jednotlivých oblastech její činnosti, které jsou klíčové pro plnění rozvojového plánu i pro další léta.


Univerzita stanovuje úkoly ADZ na základě vyhodnocení informací o své činnosti. Průběžně hodnotí své výsledky a formuluje aktivní politiku anticipující budoucí potřeby (za všechny uveďme například nový vnitrouniverzitní systém stimulace vědy a výzkumu). Vedle toho využívá i renomovaných vnějších hodnocení. Jako příklad lze uvést srovnávací žebříčky a hodnotící profily nastavující především kvantitativní kritéria úspěšnosti ve vědě a výzkumu, indikátory rozvoje doktorských studií, ukazatele internacionalizace, kritéria práce s absolventy, spolupráce se společenskou praxí apod. Těží tak ze svého aktivního zapojení do projektu U – Multi Map a Multi Rank, hodnocení CHE, ARWU a THES/TR, hodnocení UNICA (Věda a výzkum) a COIMBRA Group (internacionalizace) ad.


Univerzita Karlova chce i v roce 2012 hrát maximálně aktivní roli při utváření kvalitní vědecko-výzkumné a vzdělávací politiky státu. Zůstane zapojena do přípravy a oponentury legislativních a ekonomických návrhů, které mají vyústit do komplexnější legislativní úpravy činnosti vysokých škol. Chce i ve zhoršujících se ekonomických podmínkách hájit hodnoty odpovědné autonomie, samosprávy, akademických svobod a takového přístupu k vysokoškolskému vzdělání, který nepřipustí vznik a prohlubování sociálních a ekonomických bariér. Bude se zasazovat o prorůstové veřejné financování vzdělávací i vědeckovýzkumné činnosti, o výraznější prosazení kritérií kvality v něm, a sama bude aktivně vyhledávat vnitřní rezervy růstu a možnosti spolupráce se společenskou praxí.


Deklaruje, že hodlá i nadále aktivně hájit takovou budoucí legislativní úpravu postavení univerzitních nemocnic, která umožní zachovat profesní přípravu lékařů a farmaceutů v plné šíři a na co nejvyšší úrovni a udržet příznivé podmínky pro rozvoj výzkumu ve zdravotnických oborech.


Učiní vše pro to, aby byla v maximální možné míře kompenzována skutečnost, že pražské vysoké školy nemohou profitovat z prostředků ESF na podporu rozvoje infrastruktury špičkové vědy a výzkumu a kvalitní výuky.


Rok 2012 bude klást zvýšené nároky na organizaci, přípravu a technické zvládnutí projektových a stavebních prací souvisejících s výstavbou nových center výzkumu a výuky jak mimo Prahu, tak v Praze. Ta v následujících letech výrazně promění infrastrukturu UK a spolu s kvalitativním posunem v zabezpečení činností univerzity vytvoří podmínky pro realizaci cílů formulovaných v DZ UK 2011-2015.


V jednotlivých oblastech své činnosti předkládá ADZ UK nejprve priority definované jako cíle, jejichž realizace rokem 2012 obvykle začíná nebo výrazněji akceleruje; k nim jsou přiřazeny konkrétní činnosti a opatření, kterými hodlá uvedené cíle dosáhnout. Činnosti, které se staly součástí běžné agendy, většinou nejsou v této Aktualizaci uváděny.


Vybrané priority, které jsou z hlediska rozvoje univerzity v roce 2012 „kritické“ i pro nejbližší léta, jsou zpracovány v samostatném Institucionálním rozvojovém plánu.

1. Vědecká a tvůrčí činnost

Priority:

 • vyhodnotit přínos končících výzkumných záměrů a výzkumných center a zajistit, aby kvalitní vědecké týmy, které díky nim vznikly, mohly i nadále rozvíjet svou činnost, a to při zachování principu financování podle skutečných vědeckých výkonů a kvality

 • aktivně se zapojit do přípravy a efektivně využít realizace projektů velkých evropských infrastruktur v rámci programu ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) a souvisejících národních iniciativ

 • zasadit se o zlepšení Metodiky hodnocení výsledků VVI a kompenzovat dopady jejích současných nedostatků

 • podpořit vědeckou a výzkumnou činnost studentů magisterských a doktorských studijních programů.

 • vytvářet podmínky pro návrat kvalitních výzkumných pracovníků ze zahraničí

Nástroje:

 • v návaznosti na úspěšné dokončení výzkumných záměrů a výzkumných center nově definovat a realizovat dlouhodobou koncepci rozvoje hlavních skupin oborů na univerzitě formou systému programů rozvoje vědních oborů na UK (PRVOUK)

 • realizovat soutěž Univerzitní výzkumná centra (UNCE) a podpořit tak nejkvalitnější mladé vědecké pracovníky a týmy v základním výzkumu

 • zahájit vnitrouniverzitní bonifikaci získaných významných grantů

 • i nadále korigovat nedostatky současné Metodiky hodnocení výsledků VVI pomocí Soutěže o nejkvalitnější monografie UK

 • realizovat intenzivní informační a metodickou podporu akademickým pracovníkům při přípravě projektů v prestižních grantech Evropské výzkumné rady (ERC), zejména při přípravě tzv. advanced projektů, a vytvářet další potřebné podmínky pro úspěšnost žadatelů z Univerzity Karlovy

 • pro aplikovaný výzkum na UK systematicky využívat možností financování prostřednictvím programů TA ČR a kontraktačního výzkumu

 • zvýšit efektivitu evidence výsledků vědecké činnosti

 • pro vnitrouniverzitní diskusi připravit návrh nové nakladatelské politiky

2. Studium

Priority:

 • vyhodnotit klady a zápory provedené strukturace studijních programů

 • zvýšit atraktivitu navazujících magisterských studijních programů na UK pro nejkvalitnější studenty z jiných vysokých škol

 • upřesnit a posílit roli garantů studijních programů, jejich odpovědnost za kvalitu studia i jejich postavení v řízení vzdělávacích činností

 • zkvalitnit a zpřesnit popis profilu absolventa a očekávaných výsledků studia ve vybraných studijních programech na UK

 • zkvalitnit periodické hodnocení kvality výuky studenty a absolventy ve všech úrovních studia

 • vyhodnotit využitelnost státních maturit pro přijímací řízení na UK a případně připravit vhodnou modifikaci přijímacího řízení ve vybraných studijních oborech

 • připravit a projednat Strategii celoživotního vzdělávání na UK

 • dále zkvalitnit péči o studenty se speciálními potřebami, podporovat jejich sociální integraci a zvyšovat povědomí o této problematice

Nástroje:

 • důsledněji využívat tzv. akreditační výhled pro cílevědomou strategii rozvoje studijních programů

 • vyhodnotit implementaci tzv. boloňské reformy na UK: především dopady restrukturalizace studia v různých studijních programech, užívání kreditního systému a reálnou prostupnost studia

 • identifikovat ty profesní bakalářské studijní programy o které je výrazný společenský zájem a kde jsou podmínky a kvalita jejich provozování jedinečné

 • konkretizovat činnosti garantů studijních programů, definovat jejich odpovědnost a zavést finanční odměny za jejich činnost

 • vyhodnotit výsledky pilotní implementace projektu QRAM ve vybraných studijních programech a zpracovat univerzitní koncepci uplatňování kvalifikačních rámců a tzv. výstupů z učení při popisu studijních programů a ostatních forem výuky

 • provést zevrubné vyhodnocení dosavadní praxe periodického hodnocení výuky studenty a absolventy a na jeho základě přijmout potřebné předpisové i organizační změny

 • analyzovat státní maturitní zkoušky z hlediska přijímacích podmínek vybraných studijních oborů na UK a případně upravit organizační nebo obsahové parametry přijímacího řízení

 • podporovat přípravu jednotlivých předmětů vyučovaných v cizích jazycích; prosadit možnost, aby součástí každého studijního programu byl alespoň jeden předmět vyučovaný v cizím jazyce

 • důsledně dbát na odpovídající úroveň vědecké práce ve všech magisterských studijních programech

 • novelizovat Řád celoživotního vzdělávání UK

 • dále zlepšovat studijní podmínky pro studenty se speciálními potřebami; vyhodnotit implementaci tzv. Minimálních standardů v péči o tyto studenty a vytvořit specifickou nabídku doplňkových vzdělávacích kurzů pro absolventy univerzity se speciálními potřebami pro zlepšení jejich postavení na trhu práce

3. Doktorské studium a kvalifikační růst

Priority:

 • pokračovat v nastoupeném trendu zkvalitňování doktorského studia a při zachování vysokých nároků na kvalitu zvýšit jeho efektivnost

 • posílit roli předsedů oborových rad

 • v návaznosti na převzetí administrativy předatestační přípravy v lékařských oborech zmírňovat problémy vyplývající z jejího souběhu s doktorským studiem

 • zajistit stejně příznivé podmínky pro kariérní růst (habilitační a jmenovací řízení) ve všech oborech podle jejich specifik

 • stát se místem pro atraktivní akademickou dráhu pro mladé pracovníky

Nástroje:

 • vytváření individuálních studijních plánů důsledně navázat na vědeckovýzkumnou činnost školícího pracoviště a zajistit, aby jejich součástí byl i mezinárodní prvek

 • vytvořit novou metodiku posuzování kvality absolventů doktorského studia, provést analýzu neúspěšnosti studentů v oborech, ve kterých je nejvyšší, stejně jako relativně dlouhé doby studia; na jejich základě navrhnout opatření ke zvýšení jeho kvality a efektivnosti

 • s využitím zpětné vazby z hodnocení doktorského studia absolventy začít prosazovat podobně kvalitní zázemí doktorandům ve srovnatelných oborech

 • konkretizovat činnosti oborových rad a jejich předsedů, definovat jejich odpovědnost a zavést finanční odměny předsedům oborových rad

 • definovat podmínky za kterých lze doktorské studium uskutečňovat ve spolupráci s jinými subjekty

 • v rámci finančních možností UK zabezpečovat odpovídající úroveň stipendií kvalitních doktorandů a mezd perspektivních akademických pracovníků

 • provést analýzu nerovnoměrného počtu habilitačních a jmenovacích řízení v různých oborech (vč. věkové struktury) a na jejím základě navrhnout opatření ke zlepšení stavu

 • využít příkladů dobré praxe na UK a připravit modelové varianty kariérní dráhy akademických a vědeckých pracovníků

 • stabilizovat systém přidělování startovacích bytů pro mladé pracovníky

4. Mezinárodní spolupráce

Priority:

 • získávat ve větší míře zahraniční postdoc pracovníky pro práci na UK a tak zvyšovat kvalitu výzkumu na jejích pracovištích

 • i nadále podporovat zahraniční mobility studentů, zejména v magisterských a doktorských programech, a podporovat jejich kvalitu

 • rozšířit výuku zahraničních studentů (vč. doktorských) v cizím jazyce proaktivní politikou v jejich získávání

Nástroje:

 • vytvořit registr dat o mezinárodní spolupráci pracovišť UK a začít ho využívat pro další rozvoj mezinárodní spolupráce na jednotlivých fakultách

 • revidovat priority Fondu mobility UK

 • intenzivněji začít využívat institutu „hostující profesor“ k získávání kvalitních zahraničních postdoců a ke zkvalitňování doktorského studia a vytvářet podmínky pro jeho rozšíření

 • stimulovat rozvoj studijních programů v anglickém jazyce a získávání dalších zahraničních studentů na UK

 • připravit nové informační materiály o studiu na UK určené zahraničním studentům

 • rozšiřovat výměny akademických pracovníků/postdoců s významnými partnerskými univerzitami/institucemi a usnadňovat uplatnění zahraničních postdoc pracovníků pro další rozvoj vědecké práce

 • zapojovat další pracoviště do dvojího vedení diplomových a disertačních prací, do programu Erasmus Mundus a do společných studijních programů (joint degree)

5. Rozvoj a infrastruktura

Priority:

 • u velkých investičních akcí provést analýzu rizik a stanovit jejich harmonogram

 • připravit realizaci investiční akce Kampus Albertov - Biocentrum, Globcentrum

 • v rámci OP VaVpI zahájit výstavbu objektu UniMec a Biomedicínského centra v Plzni a objektu MEPHARED v Hradci Králové

 • zahájit přestavbu menzy 17. listopadu pro řešení kritického nedostatku ploch Fakulty humanitních studií a následné zlepšení situace i dalších humanitních fakult

 • připravit investiční záměr a zahájit nezbytnou rekonstrukci pro úplné využití objektů v Opletalově ulici Filozofickou fakultou

 • i nadále systematicky pečovat o nemovitý majetek UK

 • pokračovat v pasportizaci budov v majetku Univerzity Karlovy

Nástroje:

 • připravit podklady pro co nejrychlejší registraci akcí „Výstavba Kampusu Albertov - Biocentrum a Globcentrum“, „Rekonstrukce a dostavba objektů v Opletalově ulici“ a „Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu“

 • pro Kampus Albertov zajistit organizaci a vyhodnocení architektonické soutěže

 • zpracovat grafická a textová data potřebná pro elektronickou pasportizaci vybraných objektů UK

 • provést analýzu efektivního využívání majetku svěřeného Kolejím a menzám a na jejím základě nalézt adekvátní využití případně zbytných prostor pro součásti zajišťující činnosti, ze kterých profituje univerzita jako celek

 • připravit komplexní metodiku postupu při přípravě investičních záměrů, při jejich realizaci i následném provozování investic

6. Vnější vztahy a komunikace

Priority:

 • přispět ke kvalitním legislativním úpravám podmínek pro činnost vysokých škol, které povedou k prosazení kritérií kvality a zachování hodnot autonomie, akademické samosprávy a akademických svobod

 • výrazněji prezentovat univerzitu jak v mediálním prostředí, tak prostřednictvím speciálních kontaktních akcí

 • posílit prezentaci Univerzity Karlovy v zahraničí

 • vytvořit a implementovat Manuál jednotného vizuálního stylu Univerzity Karlovy

 • modernizovat webové stránky Univerzity Karlovy tak, aby přesněji odpovídaly její charakteristice, posilovaly její identitu a spoluvytvářely její vstřícný obraz směrem k akademické obci, uchazečům o studium i širší veřejnosti

 • vytvořit ucelený systém dlouhodobé spolupráce s absolventy Univerzity Karlovy

Nástroje:

 • v relevantních grémiích, ve veřejných diskusích i v médiích aktivně vstupovat do přípravy zákona o vysokých školách, zákona o finanční pomoci studentům, o univerzitních nemocnicích a dalších norem

 • zadat a realizovat grafický koncept Jednotného vizuálního stylu založený na koexistenci univerzitních a fakultních vizuálních atributů

 • zkvalitnit vydávání tiskových zpráv, pravidelně vydávat zpravodaj o novinkách na UK pro média (TIP UK – týdenní informační přehled), navázat těsnější vztahy s médii na bázi Deklarace o spolupráci, vytvořit nový koncept účasti UK na prezentačních akcích typu Gaudeamus

 • připravit speciální publikace a tiskové materiály určené pro zahraniční čtenáře, rozšířit zahraniční sekci i-Fora, vydávat tištěný roční přehled Digest Forum a pro prezentaci UK využít zahraniční sekci ČTK a etablovaných světových agentur

 • připravit atraktivní strukturovanou nabídku aktivit a benefitů pro absolventy UK a efektivně ji prezentovat na veřejnosti

7. Zabezpečení činností univerzity

Priority:

 • zdokonalovat systém rozdělování prostředků v rámci univerzity tak, aby maximálně odpovídal prioritám univerzity ve vzdělávací i vědecké činnosti

 • zvyšovat efektivitu hospodaření UK a řízení její vnitřní správy

 • zavést pravidelné vnitřní hodnocení kvality všech hlavních činností univerzity pomocí profesionálních, validních nástrojů a stabilizovat ho; využívat přitom mezinárodních standardů kvality i zahraničních expertů

 • rozvíjet a zkvalitňovat informační technologie, včetně jednotlivých systémů a aplikací, které zabezpečí efektivní výkon hlavních činností univerzity a její správu

Nástroje:

 • systém rozepisování institucionálních prostředků na vzdělávací a vědeckou činnost dotvářet tak, aby byly zohledňovány skutečné výkony a zejména jejich kvalita a současně byl podporován i rozvoj těchto činností; v potřebné míře uplatňovat princip vnitrouniverzitní koheze a v odůvodněných případech přenášet do systému rozdělování prostředků na UK postupy uplatňované v rámci ČR

 • vyhodnotit dosavadní systém fondového hospodaření na UK s cílem dosáhnout jeho většího celouniverzitního přínosu

 • u energií a dalších vhodných komodit zavést na UK systém centralizovaných nákupů; optimalizovat nakládání s finančními prostředky zefektivňováním systému veřejných zakázek

 • připravit nová pravidla pro správu majetku UK

 • plnění dlouhodobých záměrů součástí UK důsledně provázat s aktualizací DZ UK a dalšími strategické dokumenty UK

 • dokončit audit činností rektorátu a zlepšit metodiku řízení jednotlivých agend na UK

 • novelizovat vnitřní mzdový předpis UK

 • zavést jednotný systém oficiální prezentace všech platných vnitřních předpisů a dalších norem na UK; posílit prvky kontroly souladu vnitřních předpisů a dalších norem součástí UK s vnitřními předpisy UK a opatřeními rektora

 • v lokálních sítích postupně přecházet na standard 10Gb ethernetu; rozšiřovat záložní konektivitu pro takto dosud nepřipojené lokality

 • zahájit postupně v rámci UK přechod z klasické telefonie na technologii Voice over IP

 • spustit nový web UK, rozvíjet redakční systém webu univerzity se zaměřením na jeho přímé napojení na informační systém UK

 • rozšiřovat funkcionality centrální personální aplikace WhoIsNT a současně spektrum jejích uživatelů tak, aby byla úplným centrálním výchozím zdrojem dat o osobách v libovolném vztahu k UK, dokončit její plné propojení na IS Studium a na unifikované mzdové systémy všech součástí UK

 • zahájit vývoj zcela nových modulů IS Studium a postupnou výměnu stávajících modulů za moduly odpovídající novým potřebám, požadavkům uživatelů a současným standardům v oblasti IT

 • uvést systém OBD pro evidenci publikační činnosti pracovníků a studentů UK do plného provozu na celé UK

 • pokrýt agendy v oblasti zahraniční spolupráce novými aplikacemi, a to včetně agendy související se společnými studijními programy typu joint-degree a multiple-degree


Poslední změna: 21. leden 2018 23:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Oddělení analýz a strategií
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám