Aktualizace DZ pro rok 2015

Aktualizace dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy pro rok 2015

Preambule

Předkládaná Aktualizace dlouhodobého záměru (ADZ) na rok 2015 vychází z platného Dlouhodobého záměru UK na léta 2011-2015, z vyhodnocení plnění úkolů ADZ 2014 a z řady analýz a hodnocení, které byly v uplynulém období zpracovány. V jednotlivých oblastech své činnosti jsou v této ADZ stručně formulovány hlavní priority pro činnost Univerzity Karlovy.


Univerzita Karlova se bude v roce 2015 vyrovnávat s řadou změn důležitých pro její další rozvoj. Půjde zejména o dlouho připravovanou novelu zákona o vysokých školách, která by měla univerzitě prostřednictvím tzv. institucionální akreditace dát mnohem větší pravomoci v oblasti přípravy a schvalování studijních programů nebo zavést v České republice nové systémy hodnocení kvality vysokých škol.


Dále se naplno rozvinou nové evropské vzdělávací i vědecké programy (zejména Erasmus+, Horizont 2020). Zásadní význam bude mít pro univerzitu zahájení III. programovacího období strukturálních fondů, zejména operační program Věda, výzkum, vzdělávání. Po předchozím velmi nešťastném a neblahém vyloučení pražských vysokých škol by tento program měl přinést příležitost získat významné prostředky na obnovu a rozvoj univerzitní infrastruktury.


V roce 2015 bude zahájena činnost velkých univerzitních vědeckých center v Hradci Králové, Plzni a společně s Akademií věd ČR ve Vestci (Biocev). Vedle maximálního využití jejich potenciálu bude univerzita pracovat i na přípravě dalších. Zapojení do velkých infrastruktur bude prioritou UK i na celoevropské úrovni, zejména v rámci programu ESFRI. V oblasti vnitrouniverzitního nakládání s vědeckými prostředky UK plánuje vypsání druhého kola úspěšné soutěže univerzitních výzkumných center (UNCE), která podporují špičkový výzkum mladých akademických pracovníků, a dále bude pokračovat v aktivním hledání dalších zdrojů pro pobyty postdoktorandských pracovníků a hostujících profesorů.


Demografický propad, který se zásadně dotýká generace čerstvých absolventů domácích středních škol, bude pokračovat i v roce 2015 a dalších letech. Díky kvalitě i šíři studijních programů univerzity tento propad zatím pro UK nepřinesl zásadní problémy, nicméně bude nezbytně nutné se více zaměřit i na další zájemce o studium, zejména zahraniční uchazeče, a podstatněji využít svého potenciálu pro nabídku kvalitních programů celoživotního vzdělávání směřujících zejména k dalšímu profesnímu a kvalifikačnímu růstu. Důležitým úkolem zůstává celková internacionalizace vzdělávací činnosti univerzity.


V oblasti třetí role je odpovědností Univerzity Karlovy otevřenost směrem ke společnosti, podíl na zvyšování její vzdělanosti a sdílení poznatků. Zásadní aktivizace činnosti univerzity v oblasti přenosu poznatků a technologií v nejširším slova smyslu je pro UK výzvou i nutností.


V zabezpečení kvality bude od roku 2015 hrát důležitou roli nově ustavená univerzitní Mezinárodní rada Univerzity Karlovy. Náročným, avšak nezbytným krokem dále bude příprava komplexního vnitřního systému hodnocení vzdělávací činnosti, principů vnitřního systému akreditací a systému hodnocení výsledků vědecké práce na UK.


Nedílnou součástí rozvoje Univerzity Karlovy je také péče o společenství lidí, kteří ji tvoří – o studenty, akademické i ostatní pracovníky, uchazeče o studium či absolventy. V roce 2015 by měla proběhnout analýza a následné pozitivní změny v oblasti široce pojímané sociální a poradenské politiky ve vztahu ke studentům i zaměstnancům.


Proměny vnějšího i vnitřního prostředí bude Univerzita Karlova reflektovat ve svém Dlouhodobém záměru na léta 2016-2020. Základní rozvojový dokument univerzity pro příštích několik let již začal být připravován a v první polovině roku 2015 by měl být na základě celouniverzitní diskuze schválen.


V neposlední řadě v roce 2015 oslaví šest fakult UK (FHS, FSV, FTVS, LF HK, LF Plzeň a PřF) kulatá výročí svého založení a Univerzita Karlova si připomene významná jubilea: 600 let od upálení jejího rektora mistra Jana Husa, 660 let od korunovace jejího zakladatele – Karla IV. – římským císařem, 100 let od rozluštění jazyka Chetitů emeritním rektorem UK, prof. Bedřichem Hrozným, nebo 100 let od narození Jana Opletala. Nadcházející 667. rok její existence tak bude připomínkou nejen významných odborných počinů, ale i hodnot, které stojí v jejím základu.


1. Věda a výzkum

 • Nadále usilovat o co největší mezinárodní i společenský dopad výsledků vědecké práce na UK;

 • Prohlubovat spolupráci univerzitních pracovišť s veřejnými výzkumnými institucemi, vysokými školami, s komerční i neziskovou sférou, veřejnou správou, legislativní a soudní praxí či s kulturními institucemi s důrazem na její kvalitu, dlouhodobost a vzájemnou prospěšnost;

 • Podporovat zapojení UK do mezinárodních grantových soutěží, zejména do projektů Horizon 2020 a do soutěže ERC Grants;

 • Aktivně se zapojovat do přípravy projektů velkých evropských infrastruktur v rámci programu ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) a souvisejících národních iniciativ;

 • Nadále využívat domácí grantové soutěže a v programech TA ČR usilovat o vyšší účast UK;

 • Začít využívat potenciál nově ustavené Mezinárodní rady Univerzity Karlovy (International Advisory Board of Charles University) pro další zkvalitňování vědy, výzkumu a tvůrčích činností na UK;

 • Maximalizovat přínos nových i připravovaných velkých výzkumných center UK pro rozvoj vědy na UK;

 • Pokračovat v rozdělování institucionálních prostředků na vědeckou činnost prostřednictvím vnitrouniverzitních programů, připravit a uskutečnit nové kolo soutěže UNCE;

 • Připravit systém mimořádné podpory vědeckých týmů, které dlouhodobě vykazují vynikající vědecké výsledky a spoluvytvářejí dobré jméno UK doma i ve světě;

 • Rozvíjet ediční činnost s důrazem na její kvalitu a mezinárodní rozměr, a to včetně elektronické podoby;

 • Modernizovat knihovnické služby na UK;

 • Postupně zavádět Otevřený přístup k publikacím na UK při respektování náročných kritérií kvality;

 • Prohloubit a rozšířit činnost CPPT za účelem podpory patentů a všech forem transferu poznatků i zlepšení služeb pro fakulty;

 • Vytvářet univerzitní inovační síť jakožto společenství nositelů inovačního potenciálu z jednotlivých fakult a součástí, jež je propojeno s mimoakademickou sférou.


2. Studium

 • Nadále dbát o vysokou kvalitu vzdělávací činnosti ve všech studijních programech a posilovat mezinárodní rozměr studia;

 • Připravit a pilotně ověřit komplexní hodnocení kvality vzdělávací činnosti Univerzity Karlovy;

 • Připravit principy vnitřního systému akreditací na Univerzitě Karlově v souladu s vývojem projednávání návrhu novely zákona o vysokých školách;

 • Dokončit vyhodnocení dopadu restrukturalizace studia a připravit návrh možné restrukturace specifických studijních programů a oborů;

 • Navyšovat počet aktivně nabízených studijních programů v cizích jazycích (přitom zohlednit poptávku ze strany zahraničních uchazečů o studium) a posílit jejich univerzitní propagaci; za tímto účelem využít zkušenosti z fakult, kde je taková praxe úspěšná;

 • Dále rozšiřovat nabídku kurzů realizovaných v cizím jazyce ve studijních programech vyučovaných v češtině;

 • Metodickou a administrativní podporou zjednodušit podmínky pro realizaci mezinárodních studijních programů typu joint-degree, double-degree a multiple-degree;

 • Adresněji využívat prostředků na studentskou vědeckou činnost k podpoře vědecko-výzkumných činností pregraduálních studentů;

 • Zajistit podmínky pro systematickou tvorbu elektronických a multimediálních výukových opor, jejich zveřejňování v režimu otevřeného přístupu a dbát na jejich aktualizaci;

 • Rozšířit hodnocení výuky o hodnocení studenty kombinované formy studia a zahraničními studenty;

 • Pilotně ověřit možnost inovace nabídky studijních programů jejich obohacením o předměty (moduly) z oblasti přenosu poznatků a technologií;

 • I nadále rozvíjet nabídku a kvalitu programů celoživotního vzdělávání, zejména kvalifikačního a profesního vzdělávání; za tímto účelem připravit podmínky pro zapojení fakult do výzev operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.


3. Doktorské studium a kvalifikační růst akademických pracovníků

 • Posilovat mezinárodní a interdisciplinární rozměry doktorského studia;

 • Postupně přejít na výhradně bilingvální charakter doktorských studijních programů na UK;

 • V maximální míře využívat mechanismy podpory mobilit pro doktorandy za účelem získávání zahraničních zkušeností;

 • Metodickou a administrativní podporou zjednodušit uskutečňování doktorských studijních programů s disertačními pracemi realizovanými pod společným vedením formou co-tutelle, podporovat uzavírání dalších dohod o společném vedení závěrečných prací;

 • Zahrnout doktorské studium do pravidelného studentského hodnocení výuky, vytvořit elektronickou platformu pro periodické formativní hodnocení kvality studia doktorandy;

 • Uskutečnit další etapu hodnocení doktorského studia jeho absolventy v metodické návaznosti na předešlé etapy hodnocení z let 2004 a 2008;

 • Vytvářet vhodné podmínky pro zaměstnávání zahraničních odborníků a mladých vědeckých pracovníků (postdoktorandů) na pozici akademických pracovníků;

 • Pro získávání talentovaných mladých vědeckých pracovníků (postdoktorandů) využívat kvalitních partnerství v mezinárodních univerzitních sítích (Coimbra Group, UNICA apod.), na obdobné pozice vysílat vlastní absolventy doktorských programů;

 • Dbát na vysoké standardy habilitačních a jmenovacích řízení na UK;

 • Zkvalitnit procesní stránku habilitačních a jmenovacích řízení tak, aby byla včas zahajována a probíhala bez zbytečných průtahů;

 • Analyzovat situaci v těch akreditovaných oborech, v nichž za posledních pět let nebyl nikdo habilitován ani jmenován profesorem;

 • Výrazně zvýšit využívání institutu „hostujících profesorů“.


4. Mezinárodní spolupráce

 • Aktivně vstupovat do nových forem spolupráce v rámci „strategických partnerství“ zaměřených na vícestrannou dlouhodobou spolupráci alespoň čtyř univerzit ve vzdělávací i vědecké činnosti;

 • Zintenzivnit spolupráci v rámci akademických sítí, kde je UK členem, a využít všech aktivit, které posílí mezinárodní propagaci a následně i renomé UK;

 • Zaměřit se na prohloubení mezinárodní spolupráce s univerzitami z regionů Východní Asie a Latinské Ameriky;

 • Využít navýšených prostředků z programu Erasmus+ k podpoře mobilit a odborných stáží studentů a akademických pracovníků a k navazování dalších strategických partnerství;

 • Zvýšit využívání Fondu mobility UK, zejména za účelem podpory dlouhodobých studentských pobytů;

 • Posílit Fond Post-doc s cílem usnadňovat pobyty kvalitních mladých zahraničních vědeckých pracovníků na UK;

 • Rozvíjet činnost Evropského centra: zajistit prezentaci UK a vhodný lobbing v evropských strukturách, přispívat k navazování kontaktů a k přenosu informací či dobrých praxí mezi evropskými institucemi a UK, zlepšit proces předkládání evropských projektů a zřízením databáze obecně platných dokumentů usnadňovat jejich administraci.


5. Rozvoj a infrastruktura

 • Zahájit provoz společného vědeckého centra Biocev ve Vestci;

 • Připravit druhou etapu výstavby Kampusu UK v Hradci Králové;

 • Dokončit realizaci Biomedicínského centra Lékařské fakulty UK v Plzni;

 • Úspěšně realizovat všech 11 projektů přijatých na základě výzvy 3.4 OP VaVpI;

 • Připravit systém tvorby projektů pro nové výzvy připravovaného operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání;

 • Po intenzivní přípravě podkladů vyhlásit soutěž o návrh Kampusu Albertov – Biocentrum a Globcentrum;

 • Připravit a realizovat vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele akce „Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu“;

 • Pokračovat v přípravě a realizaci dalších akcí zařazených v Dokumentaci programu 133 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny VVŠ.

 • Zpracovat koncepci využití a rekonstrukcí objektů kolejí UK;

 • Vhodnou dislokační politikou zefektivnit využívání objektů v rámci UK, a to i s využitím elektronické pasportizace budov UK.


6. Vnější vztahy a komunikace

 • Nadále aktivně uplatňovat stanoviska Univerzity Karlovy při přípravě důležitých dokumentů, které se týkají terciárního vzdělávání a vědecké činnosti;

 • V rámci tzv. třetí role dále posilovat vztahy se společností;

 • Zintenzivnit pořádání tiskových konferencí, kulatých stolů, výstav, přednáškových cyklů, společenských setkání a podobných aktivit;

 • Posílit prezentaci a propagaci Univerzity Karlovy směrem do zahraničí;

 • Posilovat identitu UK a dokončit aktualizaci Jednotného vizuálního stylu UK;

 • Zpřehlednit strukturu webových stránek UK a zlepšit jejich grafický styl;

 • Maximálně využívat tzv. nových médií při prezentaci Univerzity Karlovy, rozšířit její audio/video prezentace v české i anglické podobě;

 • Rozšiřovat nabídku i formy prodeje propagačních předmětů UK, zejména s využitím UK POINT;

 • Dopracovat novou koncepci tištěného univerzitního časopisu Forum a elektronického časopisu iForum.


7. Sociální záležitosti, poradenské služby a podpora spolkové činnosti

 • Provést analýzu současného systému stipendií na UK a na jejím základě připravit návrhy vhodných změn;

 • Provést analýzu současného systému odměňování a sociální podpory zaměstnanců UK;

 • Rozšiřovat opatření pro slaďování pracovního a rodinného života pracovníků univerzity;

 • Dále rozvíjet a zkvalitňovat informační a poradenské služby pro zájemce o studium, studenty, absolventy, post-doktorandy a posluchače programů celoživotního vzdělávání;

 • Rozšířit systém studentských tutorů a mentorů;

 • Vytvořit podpůrné interaktivní materiály zahrnující oblasti a situace, ve kterých studenti obvykle mají těžkosti, a zajistit jejich dostupnost studentům a účastníkům programů celoživotního vzdělávání po celou dobu studia;

 • Začít se systemizací nabídky kurzů pro akademické pracovníky, doktorandy, postdoktorandy a zaměstnance UK, které rozvíjejí tzv. „měkké“ dovednosti (soft skills);

 • Aktualizovat pravidla pro podporu činnosti studentských spolků na UK; prohloubit možnosti využívání univerzitních kluboven, zkušeben a sportovišť pro studentské aktivity;

 • Prohlubovat kontakty s absolventy prostřednictvím nově vytvořeného Klubu Alumni: propojovat jeho činnost s fakultními organizacemi a spolky absolventů, pořádat pravidelné akce, navazovat kontakty s absolventy UK, včetně těch, kteří žijí v zahraničí.


8. Zabezpečení činností univerzity

 • Na základě schválené Vlastní hodnotící zprávy začleňovat nástroje hodnocení kvality hlavních činností univerzity do standardní řídící práce na fakultách a univerzitě;

 • Připravit celkovou analýzu hospodaření UK a dlouhodobý ekonomický plán rozvoje UK;

 • Zjednodušit systém rozdělování prostředků v rámci UK;

 • Posílit metodickou podporu fakult a dalších součástí v oblasti personalistiky, práva, veřejných zakázek a investičních projektů;

 • Na základě vnitrouniverzitních dohod realizovat centrální nákupy dalších komodit, zvýšit využívání elektronických aukcí a elektronického tržiště;

 • Stanovit zřetelné ukazatele celouniverzitního přínosu činnosti dalších součástí UK a začít je aplikovat;

 • Podle výsledků celkového zhodnocení současného stavu IS UK zpracovat koncepci jeho rozvoje v letech 2016 až 2020;

 • Postupně zavádět elektronický oběh dokumentů mezi všemi součástmi univerzity;

 • Dokončit nasazení nové verze centrální personální aplikace na všechny fakulty univerzity, pokračovat v doplňování této aplikace o další podporu elektronizace personální agendy;

 • Na základě návrhu grafického uživatelského rozhraní nové podoby studijního informačního systému realizovat nový webový modul pro podporu přijímacího řízení;

 • Dokončit nasazení aplikace pro podporu grantové agendy na fakultách a dalších součástech univerzity, včetně jejího rozhraní na ekonomické systémy fakult a dalších součástí;

 • Zpracovat metodiku pro oblast uchovávání digitálních dokumentů z hlediska jejich dlouhodobé ochrany a pro oblast skartace a archivace dokumentů a údajů vedených v elektronické podobě, zejména s ohledem na vývoj legislativy v této oblasti;

 • Postupně obměňovat síťové LAN prvky, s postupným rozšiřováním IPv6 protokolu do fakultních sítí klást důraz na bezpečnost jeho implementace;

 • Rozšiřovat pokrytí univerzitních lokalit službou akademického roamingu;

 • Podle výsledků proběhlé analýzy používání hlasových služeb na UK zahájit implementaci doporučených řešení v této oblasti.


Zpráva o plnění Aktualizace dlouhodobého záměru UK na rok 2015Poslední změna: 21. leden 2018 23:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Oddělení analýz a strategií
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám