Aktualizace DZ pro rok 2013

Aktualizace dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy pro rok 2013

Preambule

Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2013 (ADZ) představuje konkretizaci priorit Dlouhodobého záměru UK 2011-2015. Vychází přitom z plnění úkolů ADZ 2012 a také z podrobného hodnocení jednotlivých oblastí své činnosti. To představuje základ systému vnitřního hodnocení vlastních činností. Univerzita Karlova vedle toho i nadále kriticky analyzuje a využívá renomovaná vnější hodnocení. Jako příklad lze uvést srovnávací žebříčky a hodnotící profily nastavující především kvantitativní kritéria úspěšnosti ve vědě a výzkumu, indikátory rozvoje doktorských studií, ukazatele internacionalizace, kritéria práce s absolventy, spolupráce se společenskou praxí apod. Těží tak ze svého aktivního zapojení do projektu Multi Rank, hodnocení CHE (Center for Higher Education), ARWU, QS a THES/TR ad.


Univerzita Karlova chce i v roce 2013 hrát maximálně aktivní roli při utváření kvalitní vědecko-výzkumné a vzdělávací politiky státu. Tato aktivita se osvědčila v r. 2012 a UK chce i v nadcházejícím roce dostát své roli významného aktéra přípravy a oponentury legislativních a ekonomických návrhů, které mají vyústit do komplexnější legislativní úpravy činnosti vysokých škol. I ve zhoršujících se ekonomických podmínkách bude hájit hodnoty odpovědné autonomie, samosprávy, akademických svobod a takového přístupu k vysokoškolskému vzdělání, který nepřipustí vznik a prohlubování sociálních a ekonomických bariér. Bude se i nadále zasazovat o prorůstové veřejné financování vzdělávací i vědeckovýzkumné činnosti a o výraznější prosazení kritérií kvality v něm, včetně zvýšeného důrazu na vazbu financování vědy a výzkumu na kvalitní výsledky. Sama pak bude aktivně vyhledávat vnitřní rezervy růstu a možnosti spolupráce se společenskou praxí.


Vědoma si kritického ohrožení špičkového výzkumu v Praze, považuje UK za naprosto klíčové učinit vše pro to, aby v příštím plánovacím období EU (2014-2020) byly v maximální možné míře formulovány podmínky umožňující pražským vysokým školám profitovat z prostředků ESF na podporu rozvoje infrastruktury špičkové vědy a výzkumu a kvalitní výuky.


UK deklaruje, že po schválení mezi státem a zúčastněnými vysokými školami relativně konsenzuálně vyjednaného věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích hodlá při jednáních o podobě samotného zákona i nadále hájit takovou úpravu, která umožní zachovat profesní přípravu lékařů a farmaceutů v plné šíři a na co nejvyšší úrovni a udržet příznivé podmínky pro rozvoj výzkumu ve zdravotnických oborech.


UK se bude aktivně zasazovat o legislativní kroky, které by vedly ke zmírnění administrativních bariér bránících širšímu zapojení zahraničních vědců a studentů do života univerzity.


Velký důraz bude klást na odpovědné vyhodnocení zkušenosti s interními mechanismy podpory mladé vědy a institucionální podpory rozvoje vědních oblastí.


V oblasti studia si UK klade za cíl posílit systémové prvky v hodnocení kvality studia studenty a absolventy; zejména však chce připravit koncepci interního systému akreditací studijních programů předjímajících situaci tzv. akreditace institucí.


Zvýšená pozornost bude věnována třem oblastem: CŽV, práci s absolventy a aktivní propagaci UK ve veřejnosti.


Rok 2013 bude klást mimořádné nároky na organizaci, přípravu a technické zvládnutí projektových a stavebních prací souvisejících s výstavbou nových center výzkumu a výuky jak mimo Prahu, tak v Praze. Půjde o výraznou proměnu infrastruktury UK vedoucí k vytvoření podmínek pro realizaci cílů formulovaných v DZ UK 2011-2015.


V jednotlivých oblastech své činnosti předkládá ADZ UK nejprve priority definované jako cíle, jejichž realizace v r. 2013 obvykle pokračuje nebo výrazněji akceleruje; k nim jsou přiřazeny konkrétní činnosti a opatření, kterými hodlá uvedené cíle dosáhnout. Činnosti, které se staly součástí běžné agendy, většinou nejsou v této Aktualizaci uváděny.


Vybrané priority, které jsou z hlediska rozvoje univerzity v roce 2013 „kritické“ i pro nejbližší léta a které jsou podpořeny speciálními rozvojovými prostředky, jsou zpracovány v samostatném Institucionálním rozvojovém plánu.

1. Vědecká a tvůrčí činnost

Priority:

 • zkvalitňovat vědeckou a výzkumnou práci, zejména prostřednictvím programů rozvoje vědních oblastí na UK a podpory mladé vědy

 • nadále posilovat vědecko-výzkumné činnosti studentů a doktorandů jako organickou součást jejich vzdělávání

 • usilovat o vytvoření podmínek pro podporu vysoké výkonnosti ve vědě a výzkumu, zejména v evropském kontextu

Nástroje:

 • pro Programy rozvoje vědních oblastí na UK a pro Univerzitní centra připravit soubor kritérií hodnocení jejich výsledků 

 • prostřednictvím zástupců UK v relevantních grémiích a aktivním jednáním a připomínkováním pokračovat ve snahách o zlepšení Metodiky hodnocení výsledků VVI i financování vědy a výzkumu tak, aby se v maximální míře respektovalo kritérium kvality výsledků s přihlédnutím k oborovým specifikům

 • aktivně se zapojit do realizace již schválených projektů velkých evropských infrastruktur v rámci programu ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) a souvisejících národních iniciativ a připravit participaci UK v projektech nových

 • intenzivněji informačně a metodicky podporovat akademické pracovníky při přípravě velkých mezinárodních projektů

 • vytvářet další potřebné podmínky pro úspěšnost žadatelů z Univerzity Karlovy o prestižní granty Evropské výzkumné rady (ERC) nejen jako indikátoru jejich mimořádné kvality, ale zejména jako faktoru zvyšování kvality výzkumné infrastruktury a podhoubí pro růst mladých špičkových vědců

 • bonifikací úspěšných žadatelů o velké výzkumné, zejména zahraniční granty stimulovat další pracovní týmy k zapojování do významných mezinárodních výzkumných kooperací (program BONUS)

 • dosavadní úspěšnost projektů UK v TA ČR dále zvyšovat zkvalitněním jejich administrativní podpory    

 • dokončit a funkčně vyladit systém evidence výsledků vědecké činnosti na celé univerzitě

 • po vnitrouniverzitní diskusi schválit a začít uskutečňovat novou nakladatelskou politiku UK

2. Studium

Priority:

 • dokončit vyhodnocení implementace hlavních pilířů tzv. Boloňského procesu, tj. strukturace studijních programů a kreditního systému a dále přínosy a rizika aplikace kvalifikačních rámců, resp. zavedení parametru očekávaných výsledků studia

 • využívat tzv. akreditační výhled pro uplatňování přijaté strategie rozvoje studijních programů

 • implementovat novelu Řádu celoživotního vzdělávání na UK

 • usilovat o univerzitu vstřícnou studentům se speciálními potřebami

Nástroje:

 • těsněji provázat interní proces přípravy akreditace studijních programů na UK s hodnocením jejich kvality

 • zpracovat komplexní materiál k zajištění kvality studia zahrnující jak vyhodnocení dosavadní praxe periodického hodnocení výuky studenty a absolventy, tak dosud nehodnocené oblasti a na jeho základě přijmout potřebné předpisové i organizační změny

 • stabilizovat systém garantů studijních programů, dále posilovat jejich odpovědnost za kvalitu studia

 • v návaznosti na vyhodnocení zkušeností s projektem QRAM navrhnout úpravu popisu profilu absolventa studijních programů a kriticky uplatňovat kvalifikační rámce a zejména tzv. výstupy z učení při popisu studijních programů a ostatních forem výuky na UK

 • podporovat atraktivitu navazujících magisterských studijních programů na UK pro nejkvalitnější absolventy jiných vysokých škol

 • zvýšit podíl výuky v cizích jazycích již v bakalářských studijních programech; k tomu využít i akreditací a re-akreditací studijních programů

 • zajistit koordinaci celoživotního vzdělávání vytvořením koordinační rady a zintenzivnit propagaci celoživotního vzdělávání na UK

 • rozšířit stávající nabídku kurzů celoživotního vzdělávání o koordinované projekty využívající univerzitní synergii, o kurzy k aktuálním tématům a o kurzy rozšiřující pedagogické a prezentační dovednosti pracovníků UK

 • dále zlepšovat studijní podmínky pro studenty se speciálními potřebami, zejména zajištěním dostupnosti služeb pro jednotlivé skupiny těchto studentů a efektivnější individualizovanou komunikací s nimi; vyhodnotit zkušenosti s novým způsobem financování služeb a navrhnout opatření k jeho zlepšení; pro pracovníky fakult uspořádat semináře o poskytování služeb studentům se speciálními potřebami.

3. Doktorské studium a kvalifikační růst:

Priority:

 • zvyšovat odbornou úroveň doktorského studia i kvalitu jeho administrativního a organizačního zabezpečení

 • zpřesnit podmínky pro další kariérní růst postdoktoran

Nástroje:

 • s využitím zpětné vazby v podobě pravidelného hodnocení doktorského studia absolventy, jeho hodnocení akreditační komisí a s využitím akreditací jako strategického nástroje zvyšování jeho úrovně zlepšovat standard kvality doktorských studijních programů (včetně jeho mezinárodního aspektu);

 • vytvořit a aplikovat novou metodiku posuzování kvality doktorského studia jeho studenty;

 • vydat Manuál doktorského studia;

 • definovat podmínky, za kterých lze doktorské studium uskutečňovat ve spolupráci s jinými subjekty;

 • vytvořit platformu pro spolupráci s absolventy doktorských studijních programů;

 • na základě analýz habilitačních a jmenovacích řízení i dosavadních zkušeností s nimi aktualizovat doporučená hlediska jejich hodnocení;

 • dopracovat a konkretizovat modelové varianty kariérní dráhy akademických a vědeckých pracovníků na UK;

 • Systematicky zajišťovat kvalitu od státu převzaté předatestační přípravy v lékařských oborech.

4. Zahraniční styky a internacionální dimenze

Priority:

Nástroje:

 • dopracovat jednotný registr kvantitativních i kvalitativních ukazatelů o stavu mobilit

 • kvalitní přípravou pobytů studentů na zahraničních univerzitách minimalizovat prodlužování studia vyjíždějících studentů 

 • provést analýzu programů vyučovaných v cizích jazycích na jednotlivých fakultách s cílem jejich dalšího rozšíření

 • vyhodnotit první dva roky projektu na podporu „postdoků“ přijíždějících ze zahraničí a na tomto základě stimulovat jeho širší využívání

 • stimulovat získávání zahraničních studentů, včetně doktorandů, a to zejména odstraňováním administrativních bariér ze strany státu

 • podpořit delší pobyty v zahraničí u akademických pracovníků jako významný faktor kvalifikačního růstu

 • usnadňovat vznik nových mezinárodních společných studijních programů (joint-degree a multiple-degree)

 • využít reakreditace k posílení mobilit v individuálních studijních plánech studentů doktorských studijních programů

 • stát se členem Rady  Evropské univerzitní asociace (EUA) pro vzdělávání doktorandů (Center for Doctoral Education) a aktivně se podílet na jeho aktivitách.

5. Rozvoj a infrastruktura

Priority:

 • realizovat velké investiční akce rozšiřující a modernizující infrastrukturu UK

Nástroje:

 • úspěšně zvládnout výstavbu objektů UniMec a a Biomedicínského centra v Plzni a objektu MEPHARED v Hradci Králové, realizované v rámci velkých investičních akcí ERDF

 • v návaznosti na ustavení Monitorovacího výboru a jmenování manažerky investiční akce „Kampus Albertov - Biocentrum, Globcentrum“ realizovat architektonickou soutěž, zabezpečit následné financování vědecké infrastruktury a  co nejrychleji registrovat investiční záměry dalších fází

 • zahájit výstavbu budoucího objektu Fakulty humanitních studií v areálu 17. listopadu

 • v návaznosti na dosažení registrace investičního záměru „Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49 - I. etapa“ maximálně urychlit další kroky pro úplné využití těchto objektů

 • realizovat další investiční akce obsažené v Dokumentaci programu UK

 • dokončit základní funkce pasportizace budov v majetku Univerzity Karlovy.

6. Vnější vztahy a komunikace

Priority:

 • aktivně a systematicky uplatňovat stanoviska UK při koncipování, připomínkování  a schvalování legislativních návrhů týkajících se vysokých škol

 • posílit jednotnou prezentaci univerzity a vytváření jejího veřejného a mediálního obrazu jako dominantní vzdělávací a výzkumné instituce v českém i mezinárodním vysokoškolském prostoru

Nástroje:

 • problematiku legislativních návrhů týkajících se vysokých škol reflektovat nejen v aktuálních grémiích, ale stanoviska univerzity prezentovat také prostřednictvím tematických tiskových zpráv a příspěvků v médiích

 • v návaznosti na  výsledky projednání v relevantních grémiích implementovat manuál jednotného užívání loga UK

 • zatraktivnit časopis i-Forum a rozvinout jeho audiovizuální rubriku, rozšířit zahraniční sekci, návazně využít potenciál sociálních sítí a univerzitní kanál na youtube.com

 • stabilizovat a rozšířit spolupráci se Studentskou unií UK (např. i při organizaci Rektorského dne) a obecně zvýšit podíl studentů při realizaci prezentačních akcí UK

 • v součinnosti s fakultami a dalšími součástmi prezentovat širší veřejnosti jejich významné činnosti a unikátní počiny

 • posílit mezinárodní prezentaci Univerzity Karlovy.

7. Zabezpečení činností univerzity


Priority:

 • zvyšovat efektivitu hospodaření UK a její vnitřní správy

 • zvýšit kvalitu péče o zaměstnance a absolventy

 • pokračovat v budování systému vnitřního hodnocení kvality činností univerzity

 • rozvíjet a zkvalitňovat informační technologie, včetně jednotlivých systémů a aplikací, které zabezpečí efektivní výkon hlavních činností univerzity a její správu

Nástroje:

 • vyhodnotit zkušenosti z dosavadních centralizovaných nákupů, navrhnout a realizovat další komodity v rámci UK;

 • vyhodnotit dosavadní využívání startovních bytů a připravit návrh na rozšíření jejich počtu

 • napomoci restrukturalizaci Spolku absolventů a přátel UK a zahájit projekt těsnější spolupráce univerzity s jejími absolventy

 • po hodnocení třetí role a internacionalizace provést hodnocení oblasti studia a vědecko-výzkumné činnosti; na základě zkušeností vytvořit podklady pro metodiku tzv. vnitřního hodnocení kvality a pro Vlastní hodnotící zprávu; využívat přitom mezinárodních standardů hodnocení kvality

 • analyzovat relevanci a kvalitu hlavních vnějších nástrojů hodnocení kvality na datech z Univerzity Karlovy a výsledky využít k doplnění vnitřního hodnocení  

 • pokračovat v nasazování technologie 10GE ve fakultních LAN sítích; v souvislosti s vyčerpáním evropského IPv4 adresového prostoru celosvětové sítě Internet provést širší implementaci IPv6 protokolu do fakultních sítí s důrazem na zajištění dostupnosti nabízených služeb i prostřednictvím IPv6

 • v závislosti na potřebách fakult pokračovat v řešení problematiky hlasových služeb a implementaci IP telefonie

 • nadále průběžně zajišťovat pokrytí univerzitních lokalit službou akademického roamingu

 • pokračovat v rozvoji redakčního systému webu univerzity, který povede k možnosti prezentovat dynamická data z dalších komponent informačního systému UK, zavedení intranetu a doplnění webu univerzity o funkcionality pro přihlášené nebo registrované uživatele (např. diskusní fórum, internetový obchod apod.)

 • nadále pokračovat v rozšiřování centrální personální aplikace o další funkcionality, zejména v oblasti manažerských výstupů a přehledů a podpory elektronizace procesů souvisejících s pracovněprávními vztahy

 • provést detailní návrh celkového redesignu studijního informačního systému, vymezení postupu a priorit jeho inovace; zahájit implementaci nových modulů

 • implementovat širší obousměrnou vazbu celouniverzitního systému OBD na systém pro podporu grantové agendy a rozhraní tohoto systému na ekonomické systémy fakult a dalších součástí UK

 • v oblasti agendy související se společnými studijními programy typu joint-degree a multiple-degree pokračovat v realizaci cílů, které vyplynuly z analýzy provedené v roce 2012, zejména směrem k evidenci partnerských škol a smluvních vztahů a úprav a doplnění dodatků k diplomům vydávaných absolventům společných studijních programů

 • pokračovat v rozšiřování provozu aplikace pro podporu jmenovacího a habilitačního řízení na další fakulty UK

 • vybudovat elektronickou evidenci dokumentů ve studijním informačním systému a propojit ji se systémem elektronické spisové služby UK.Poslední změna: 21. leden 2018 23:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Oddělení analýz a strategií
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám