Aktualizace DZ pro rok 2014

Aktualizace dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy pro rok 2014

Předkládaná Aktualizace dlouhodobého záměru (ADZ) vychází z hlavních priorit Dlouhodobého záměru UK na léta 2011-2015, z vyhodnocení plnění úkolů ADZ 2013 a z podrobného hodnocení jednotlivých oblastí činnosti univerzity pro vlastní hodnotící zprávu. Kromě toho zásadně přihlíží i ke klíčovým tezím volebního programu nově zvoleného rektora UK, pod jehož vedením bude ADZ v r. 2014 naplňována.


Vedle těchto vnitřních analýz a východisek UK i nadále kriticky využívá renomovaná vnější hodnocení. Jako příklad lze uvést srovnávací žebříčky QS a THE 2013 opírající se především o kvantitativní kritéria úspěšnosti ve vědě a výzkumu, o ukazatele rozvoje doktorských studií, míry internacionalizace, práce s absolventy a spolupráce se společenskou praxí.


Nadále trvá podobně jako v minulých letech úkol hrát maximálně aktivní roli při utváření kvalitní vědeckovýzkumné a vzdělávací politiky státu. V nové politické situaci se univerzita bude aktivně podílet na přípravě legislativních a ekonomických návrhů tak, aby bylo možné i ve zhoršujících se ekonomických podmínkách hájit hodnoty odpovědné autonomie, samosprávy, akademických svobod a takového přístupu ke vzdělání, který nepřipustí vznik a prohlubování sociálních a ekonomických bariér. Bude se zasazovat o prorůstové veřejné financování vzdělávací i vědeckovýzkumné činnosti. Univerzita bude přitom úzce spolupracovat s pražskými i ostatními vysokými školami a s Akademií věd ČR.


V oblasti vědy a výzkumu bude uvnitř univerzity detailně vyhodnocen dosavadní systém institucionálního financování vědy a výzkumu (PRVOUK) a posílena podpora center excelentního výzkumu. Informačně, metodicky a administrativně je nutné usnadnit přípravu kvalitních projektů pro evropské programy špičkového výzkumu Horizont 2020.


V oblasti studia si UK klade za cíl posílit systémové prvky v hodnocení kvality studia, podpořit větší otevřenost a prostupnost studia a také více využívat zpětné vazby od absolventů ke zkvalitňování studijních programů; důležitý úkol pak představuje rozšíření výuky v cizích jazycích a celkově posílení mezinárodní dimenze výuky a výzkumu, o který se opírá.


Rokem 2014 začíná nové programové období EU a jejích strukturálních fondů. Spolu s ostatními pražskými vysokými školami bude nutné prosadit, aby zejména z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání a dalších operačních programů bylo možné čerpat za přijatelných podmínek (např. výše kofinancování) významně větší prostředky na špičkový výzkum a výuku, než tomu bylo dosud. Stejně tak bude nutné připravit se kvalitními projekty na jejich účelné využití. 


V roce 2014 budou kladeny mimořádné nároky na organizaci, přípravu a technické zvládnutí projekty OP PaVpI uvolněné k využití v Praze. Úspěšně musí pokračovat realizace výstavby velkých infrastruktur v Plzni, v Hradci Králové a ve Vestci. Z nových investičních akcí je naprosto urgentní rozběhnout výstavbu kampusu Albertov a rekonstrukci menzy v Praze-Troji pro potřeby FHS, stejně jako úpravy budov v Opletalově ul. pro FF.


Zvýšená pozornost bude věnována třem oblastem spolupráce univerzity se společenskou praxí, v nichž je třeba dosáhnout zásadního obratu: výrazně zlepšovat informovanost o univerzitě a tím její obraz ve veřejnosti, aktivizovat přenos poznatků a technologií do praxe (zahájením činnosti Rady pro komercionalizaci a doplněním předpisové základny pro tyto procesy), a dále více zapojit univerzitu do CŽV a do práce s absolventy.


V jednotlivých oblastech své činnosti předkládá ADZ UK 2014 stručně formulované priority, jejichž odpovídající konkretizace je obsažena v Institucionálním plánu, který je přílohou této aktualizace. Činnosti, které se staly součástí běžné agendy, nejsou v této Aktualizaci uváděny.

1. Věda a výzkum

Priorita:

 • Nadále zkvalitňovat podmínky pro vědeckou a výzkumnou práci prostřednictvím efektivního rozdělování prostředků institucionální podpory, zejména podporou excelentních, mladých a zahraničních výzkumných pracovníků.

Nástroje:

 • zajistit informační a metodickou podporu akademických pracovníků při přípravě mezinárodních konsorciálních projektů podávaných do programu EU Horizont 2020; 

 • detailně vyhodnotit dosavadní fungování institucionálního financování vědy a výzkumu na UK (program PRVOUK) a přistoupit ke vhodným změnám;

 • podpořit kvalitní mladé vědecké pracovníky prostřednictvím programu univerzitních center excelence (UNCE) s případnými úpravami na základě vyhodnocení jejich výsledků;

 • nadále bonifikovat excelenci ve vědě a výzkumu tam, kde není dostatečně oceněna celostátní Metodikou hodnocení výsledků VaVaI;

 • dosavadní úspěšnou podporu zahraničních post-doc pracovníků posílit vytvářením podmínek vytvořit podmínek pro atrahování většího počtu kvalitních mladých zahraničních pracovníků za účelem jejich působení ve vědecko-výzkumných týmech a projektech UK;

 • podporovat mezinárodní spolupráci ve vědecko-výzkumné činnosti, jakož i multioborovou spolupráci na všech úrovních;

 • zkvalitňovat moderní knihovnické služby a související činnosti (databáze, knihovny, technologie) a připravovat podmínky pro postupné zavádění Otevřeného přístupu k publikacím na UK při respektování náročných kritérií kvality;

 • zajistit další rozvoj inovačního transferu na UK i vzdělávání v něm, mj. ustavením a zahájením činnosti Rady pro komercionalizaci a zkvalitněním předpisové základy v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

2. Studium

Priorita:

 • Prohloubit otevřenost, prostupnost a inovaci forem studia. Podporovat rozšíření výuky v cizích jazycích.

Nástroje:

 • prosadit, aby administrativní překážky na fakultách nebránily reálné prostupnosti studia mezi fakultami UK;

 • zaměřit se na rozvoj a využití volně přístupných elektronických výukových opor ve smyslu v roce 2013 schválené Koncepce ediční politiky UK;

 • ve větší míře podpořit vědecko-výzkumnou činnost pregraduálních studentů ve výuce;

 • zkvalitnit existující studentské hodnocení výuky na fakultách tak, aby na všech fakultách byly používány validní a administrativně přívětivé nástroje;

 • zkušenosti s existujícími joint-degree formami studijních programů využít k rozšíření mezinárodní spolupráci v dalších studijních programech;

 • nově uznanou možnost rozšířit výuku v cizích jazycích i pro studující v českém jazyce aplikovat na další studijní programy;

 • rozšířit a zpřístupnit nabídku programů celoživotního vzdělávání, včetně U3V;

 • i nadále zkvalitňovat péči o studenty se specifickými vzdělávacími potřebami;

 • zahájit adresnější komunikaci a interakci s budoucími zaměstnavateli absolventů.

3. Doktorské studium a kvalifikační růst akademických pracovníků

Priorita:

 • Nadále zlepšovat podmínky pro doktorská studia a pro kvalifikační růst akademických pracovníků ve všech oborech pěstovaných na UK.

Nástroje:

 • podpořit opatření pro získávání talentovaných uchazečů o doktorské studium z ČR a zahraničí;

 • zahájit diskusi o zřízení fondu na podporu déledobých zahraničních pobytů doktorandů, které jsou součástí jejich studijního plánu (např. s využitím prostředků specifického výzkumu);

 • rozšířit elektronickou platformu pro hodnocení doktorského studia;

 • podpořit veřejné prezentace výsledků doktorandů (povinná odborná prezentace, vědecké doktorandské konference), zejména s mezinárodní účastí a vytvářet další podmínky pro kvalifikační růst (studijní volno);

 • začít připravovat univerzitní platformu pro fakultně specifická transparentní kritéria pro další kariérní akademickou dráhu, zejména pro mladé pracovníky;

 • rozšířit nabídku kurzů jazykových, prezentačních a tzv. soft skills dovedností akademických pracovníků;

 • realizovat praktická opatření pro slaďování pracovního a rodinného života pracovníků univerzity.

4. Mezinárodní spolupráce

Priorita:

 • Orientace na kvalitu mezinárodní spolupráce, která se promítá do zvyšování úrovně výzkumu a vzdělávací činnosti.

Nástroje:

 • výrazně podpořit mobility studentů i akademických pracovníků v různých programech a formách;

 • stimulovat vznik dalších studijních oborů v cizích jazycích a odstraňovat překážky pro jejich skutečnou realizaci;

 • posílit využívání institutu „hostující profesor“;

 • vytvářet podmínky pro postupnou akceptaci kritéria déledobějšího pobytu v zahraničí jako kvalifikačního předpokladu pro působení na UK;

 • vytvořit vhodné materiální i sociální podmínky pro zvýšení počtu zahraničních akademických a výzkumných pracovníků na UK;

 • rozšířit mezinárodní spolupráci se špičkovými univerzitami v dalších studijních oborech a výzkumných aktivitách;

 • na základě dohody EUA inzerovat volná místa pro akademické pracovníky na evropském portálu EuraXess.

5. Rozvoj a infrastruktura

Priorita:

 • Radikálně urychlit přípravu a realizaci investičních akcí k modernizaci infrastruktury UK.

Nástroje:

 • bezproblémově dokončit realizaci velkých investičních akcí v Plzni a v Hradci Králové a vytvořit podmínky pro jejich účelné a efektivní výzkumné a vzdělávací využití; zajistit hladkou realizaci investiční akce Biocev ve Vestci;

 • stavebně zahájit připravené investiční akce v Praze-Tróji a v Opletalově ul. a na základě výsledku architektonické soutěže postoupit do další fáze kampusu Albertov;

 • podpořit rekonstrukce a modernizace stávajících kapacit;

 • zajišťovat moderní přístrojové vybavení univerzitních pracovišť (mj. efektivně využít prostředků VaVpI pro Prahu);

 • pokračovat v pasportizaci budov UK a též s její pomocí zahájit vyhodnocení stávajícího využití objektů univerzity.

6. Vnější vztahy a komunikace

Priorita:

 • Posilovat tzv. třetí roli jako součást strategie otevřených vztahů s mimoakademickou společností.

Nástroje:

 • i nadále v nové politické situaci aktivně a systematicky uplatňovat stanoviska UK při koncipování, připomínkování a schvalování legislativních návrhů týkajících se vysokých škol;

 • zásadně posílit jednotnou prezentaci univerzity a vytváření jejího veřejného a mediálního obrazu jako dominantní vzdělávací a výzkumné instituce v českém i mezinárodním vysokoškolském prostoru;

 • rozšířit a dynamizovat dosavadní formy komunikace univerzity s veřejností;

 • nově koncipovat univerzitní časopis;

 • zahájit kulaté stoly UK k aktuálním společenským tématům;

 • zkvalitnit prezentaci pracovišť UK, včetně jejich propagace v anglickém jazyce;

 • vytvořit nové programy dárcovství pro UK;

 • začít pracovat na moderní podobě „Alumni klubu“ a posilovat kontakty našich absolventů s univerzitou.

7. Zabezpečení činností univerzity

Priority:

 • Zefektivnit vnitřní správu a administrativní zabezpečení činností univerzity na základě systematického hodnocení jejich kvality.

 • Rozvíjet a zkvalitňovat informační technologie, včetně jednotlivých systémů a aplikací, které zabezpečí efektivní výkon hlavních činností univerzity a její správu.

Nástroje:

 • nově koncipovat kolegium rektora;

 • provést vyhodnocení a zahájit změny v činnosti rektorátu tak, aby se stal profesionálním a administrativním zázemím pro koordinaci činností na univerzitě;

 • připravit dlouhodobý ekonomický plán rozvoje UK;

 • využít zapojení univerzity do projektu KREDO k přípravě podkladů pro strategické dokumenty univerzity pro období let 2016-2020, včetně zkvalitnění datové základny a způsobu vnitřní správy;

 • na základě schválené Vlastní hodnotící zprávy začlenit nástroje hodnocení kvality hlavních činností univerzity do standardní řídí práce na fakultách a univerzitě;

 • na základě poptávky z fakult zvážit centrální organizaci některých činností na UK a poskytovat je fakultám jako službu;

 • analyzovat potřeby studentů v oblasti ubytování a stravování s cílem dosáhnout vyšší efektivity správy kolejí a menz;

 • zpracovat novou koncepci činnosti Ústřední knihovny UK;

 • pokračovat v nasazování technologie 10GE ve fakultních LAN sítích a v implementaci IPv6 protokolu do fakultních sítí s důrazem na zajištění dostupnosti nabízených služeb i prostřednictvím IPv6;

 • nadále průběžně zajišťovat pokrytí univerzitních lokalit službou akademického roamingu;

 • provést celkové zhodnocení současného stavu IS UK;

 • na základě návrhu grafického uživatelského rozhraní nové podoby studijního informačního systému zahájit realizaci nové části tohoto systému určené pro studenty, uchazeče o studium a uživatele z řad veřejnosti;

 • realizovat integraci mezi studijním informačním systémem a systémem OBD pro evidenci publikační činnosti v oblasti přenosu údajů o publikačních výstupech studentů UK, zejména studentů doktorských studijních programů;

 • dokončit realizaci podpory spisové agendy ve studijním informačním systému;

 • uvést do provozu aplikaci pro komplexní podporu výjezdů a příjezdu studentů v rámci meziuniverzitních dohod, realizovat její rozšíření na oblast fakultních dohod;

 • doplnit centrální personální aplikaci o podporu pro elektronizaci dalších vybraných procesů u personálních agend;

 • rozšířit platformu Moodle o technické zajištění pro provoz kurzů MOOC (Massive Open Online Courses) na UK;

 • doplnit systém pro zabezpečení vstupů do objektů UK o další funkcionality.


Institucionální plán Univerzity Karlovy pro rok 2014

Zpráva o plnění Aktualizace dlouhodobého záměru UK na rok 2014


Poslední změna: 21. leden 2018 23:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Oddělení analýz a strategií
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám