Q01 - Teologie jako způsob interpretace historie, tradic a současné společnosti

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK

Evangelická teologická fakulta, Katolická teologická fakulta, Husitská teologická fakulta

Vědní oblast

AA Filosofie a náboženství

Rada programu

prof. Martin Prudký, Dr. (koordinátor)
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
prof. Pavel Hošek, Ph.D.
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
doc. Jiří Mrázek, Th.D.
doc. ThDr. Ing. Kamila Veverková, Ph.D.

Anotace

Program zahrnuje vědeckou práci v oblasti teologie a dalších disciplínách, jež se koná na třech teologických fakultách Univerzity Karlovy. Koncepce programu vychází z unikátní skutečnosti, že na společné univerzitní půdě a v jedné akademické obci je institucionálně ukotveno studium všech hlavních proudů křesťanských tradic, jež mají v historickém i aktuálním ohledu dominantní váhu v českém prostředí. Každá ze tří teologických fakult má svůj vlastní profil, své specifické specializace a své nezastupitelné poslání, jež musí dále utvářet a rozvíjet. Současně však platí, že v oblasti teologie jako celku i v jejích jednotlivých oborech, disciplínách a specializacích je mnoho prostoru a příležitostí pro úzkou spolupráci, koordinaci priorit a společné postupy v konkrétních projektech a úkolech (včetně interdisciplinárních přesahů). V návaznosti na dosavadní spolupráci v programu PRVOUK P01 (2012–2016) je program PROGRES Teologie jako způsob interpretace historie, tradic a současné společnosti celkově zaměřen na zkoumání způsobů, jimiž teologie jako vědní disciplína analyzuje, vykládá a interpretuje dějiny, náboženské tradice a život současné společnosti. Tento přístup umožňuje pojmout celou vědní oblast teologie jako komplex činností, které zkoumají, „čtou“, vykládají a interpretují náboženské tradice v interakci s příslušnými historickými kontexty, s jejich rozmanitě chápaným dějinným dědictvím i s jejich dosud (či nově) aktuálním významem a vlivem. Takto pojatá teologie pak umožňuje zkoumat křesťanství, jeho historické i živé tradice, také jako kód křesťanské kultury a zabývat se jak jeho literárními, tak materiálními, civilizačními či kulturními projevy v jejich kontextuálně dané dějinné podobě. Kritické zpracování a interpretace náboženských tradic v jejich historickém i aktuálním rozměru tak může významně přispět ke zřetelnější orientaci v ideových zápasech naší současnosti. Každá z fakult přispívá k programu svými dílčími oblastmi výzkumu a projekty podle institucionálního členění fakult a jejich oborově specializovaných součástí. ETF při svém zaměření na výzkum projevů a způsobů, jimiž se artikulovala křesťanská, zejména evangelická tradice v dějinném kontextu evropských zemí, bude danou problematiku zkoumat v rozčlenění do čtyř oblastí: (1) Bible a její tradice, (2) teologické nauky a jejich tradice, (3) církevní útvary a jejich dějinné tradice a (4) projevy křesťanské spirituality a jejich tradice. HTF své výzkumné aktivity dlouhodobě zaměřuje na problematiku vztahu národních a náboženských aspektů v moderních dějinách; zvláštní důraz na aktuální aspekty se promítá do čtyř prioritních oblastí výzkumu: (1) sociální a charitativní rozměr křesťanství a husitské teologie, (2) sociální pedagogika, antropologie a výchova v teologické perspektivě, (3) křesťanská spiritualita v otevřené společnosti a (4) mezináboženský dialog v živé současnosti. KTF svými oborovými prioritami významně přesahuje do oblasti dějin umění, zejména výtvarného. Své dílčí součásti programu definuje a koordinuje ve dvou dvojicích projektů: v části teologie a česká duchovní kultura se zaměřuje na (1.1) dějiny české teologie v evropském a světovém kontextu a (1.2) tradice a kulturní kontexty teologie; v části věnované dějinám výtvarného umění a evropské kultury se soustředí na zkoumání a interpretaci evropského „kulturního kódu“ také ve dvou koordinovaných sekcích – (2.1) výtvarné umění jako projev ducha a (2.2) evropská a česká kultura ve svých dějinných proměnách. Program jako celek klade soustavnější důraz na vnitřní propojování, na interdisciplinární rozměr konkrétních dílčích projektů a na mezinárodní vědeckou spolupráci. K prioritám programu patří vedle kvalitní produkce standardních typů výsledků vědecké práce (publikace) také podpora oborové i mezioborové spolupráce a mezinárodní kooperace (konferenční aktivity). Významnou prioritou je také podpora kvalifikačního růstu spolupracovníků ve všech stupních akademických kvalifikací (v pokročilých studiích a v postgraduální vědecké práci).

Účastníci programu - akademičtí a vědečtí pracovníci

20172018201920202021
ETF353841423
KTF334041412
HTF282931312

Účastníci programu - Ph.D. studenti

20172018201920202021
ETF181720200
KTF97830
HTF79440Zpět na přehled programů Progres


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám