Q04 - Právo v měnícím se světě

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK

Právnická fakulta, 3. lékařská fakulta, Fakulta sociálních věd

Vědní oblast

AG Právní vědy (s mezioborovým přesahem)

Rada programu

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. (koordinátor)
doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
prof. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
Hana Kubátová, M.A., Ph.D.
prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
MUDr. David Marx, Ph.D.
doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

Anotace

Proměna prostředí, ve kterém právo působí, zasahuje prakticky vše. Týká se to pojetí státu a jeho funkcí, chápání suverenity, působení ekonomických a globalizačních procesů, toho, do čeho zasahuje politika, kdo vykonává moc a jak se tím také stírá rozdíl mezi úlohou zákona a veřejné moci vycházející z historického konceptu národního státu jako suverénního subjektu oproti stále mocnější soukromé moci nadnárodních soukromých a prakticky nekontrolovaných globálně působících korporací. Příčiny, projevy a důsledky těchto procesů je třeba zkoumat v interakci ke společenským podmínkám a okolnostem, v nichž právo působí (politickým, ekonomickým, sociálním, kulturním, aj.). Jedná se o systémové změny, často nejednoznačné až kontradiktorní povahy, které se projevují v tlaku na proměny způsobů právní regulace chování lidí a nově formulují podmínky její efektivnosti. V návaznosti na předchozí uskutečněné projekty, zejména program PRVOUK P04 s názvem „Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu“, řešený na Právnické fakultě UK v letech 2012 – 2016, bude pokračovat zkoumání působení práva a vztahu práva k jiným normativním řádům, metody jeho působení (včetně důvodů akceptace práva), ale i jeho vzniku (změny v procesu legislativní tvorby práva, zvyšující se význam soudcovského dotváření práva), restrukturalizaci režimů právní odpovědnosti (zejména rejstřík sankcí, narůstající tendenci kriminalizace společensky nežádoucích jevů a rozšiřování trestní odpovědnosti), proměny relací soukromého a veřejného práva, právních a neprávních způsobů stimulace chování lidí, což získává na významu zvláště při rostoucí kulturní a tím též hodnotové heterogenitě evropské populace (vytváření subkultur s vlastními modely a pravidly chování), tedy jistý návrat personality práva umocněné aktuální migrační krizí, význam institutu státního občanství, relace státu, samosprávy, mezinárodních institucí a nadstátních útvarů (prvořadě Evropské unie) v kontextech tendencí integračních a dezintegračních (tzv. víceúrovňové vládnutí). V tomto rámci bude věnována pozornost i proměnám funkcí státu a jejich realizace (rozsah a síla/slabost státu, privatizace veřejné moci apod.). K proměnám dochází i na úrovni mezinárodního práva, které se z mezistátního (státocentrického) systému mění v transnacionální právní řád s narůstajícím vlivem nestátních aktérů. To se projevuje též v oblasti reakcí práva na ekonomickou globalizaci, včetně připravovaných dohod o volném obchodu a investicích (jako TTIP). Pozornost bude zaměřena i na nové formy odškodňování v mezinárodním právu.

Účastníci programu - akademičtí a vědečtí pracovníci

20172018201920202021
PF565456597
3.LF44341
FSV55661

Účastníci programu - Ph.D. studenti

20172018201920202021
PF272629270
3.LF22220
FSV34400Zpět na přehled programů Progres


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám