Q05 - Právní a společenské aspekty migrace a problémy postavení menšin

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK

Právnická fakulta, Husitská teologická fakulta

Vědní oblast

AG Právní vědy AA Filosofie a náboženství

Rada programu

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. (koordinátor)
prof. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D.
JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
PhDr. Salim Murad, Ph.D.
doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
prof. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
doc. ThDr. Ing. Kamila Veverková, Ph.D.

Anotace

Navrhovaný projekt Progres je nově koncipovaným projektem, který nicméně navazuje na dosavadní výsledky výzkumu jak na Právnické fakultě, tak i na Husitské teologické fakultě a odpovídá koncepcím výzkumu obou fakult. Cílem je koncepční a interdisciplinární studium právních a společenských aspektů problematiky migrací a menšin. Obě spolupracující fakulty se ještě před vypuknutím současné migrační krize těmito otázkami soustavně zabývaly. PF se zaměřuje jak na mezinárodně právní problematiku azylu a uprchlictví, tak na menšinovou problematiku, včetně otázek spojených s tzv. tradičními a novými menšinami. Předkládaný program se bude zabývat novými impulzy, které současný vývoj přináší v oblasti eventuální redefinice systému ochrany nucených migrantů v mezinárodním a evropském právu. Zejména budou zkoumány nové výzvy pro mezinárodní a evropské právo v podobě dalších důvodů, pro něž osoby odcházejí, vliv bezpečnostních aspektů na systém poskytování ochrany nuceným migrantům, mezinárodní a evropská solidarita v oblasti nucených migrantů a nové ochranné instituty a jejich role v redefinování definice uprchlíka. Program se bude zabývat též historickým vývojem azylu a uprchlictví zejména od vzniku Československa, stejně jako bezpečnostními a trestně právními aspekty. Program bude též navazovat na výsledky projektu NAKI řešeného na PF UK v letech 2012 až 2015 Problémy právního postavení menšin a jejich dlouhodobý vývoj. PF v něm navázala spolupráci s Radou vlády pro národnostní menšiny. Právní otázky související s menšinami se dotýkají právě historických, ústavních, správních a dalších právních a metaprávních aspektů. Kromě historického kontextu se projekt zaměří na mezinárodní a ústavněprávní ochranu národnostních, etnických a náboženských menšin, a to s ohledem na současné tendence v rámci evropského systému ochrany menšin a ve spolupráci s orgány Rady Evropy. Součástí výzkumu bude i analýza role orgánů veřejné správy při ochraně menšin. Výchozím tématem bude samotný pojem národnostní a etnická menšina, jehož interpretace se (nejen) v důsledku současné uprchlické krize proměňuje a rozšiřuje. HTF bude v rámci projektu zejména zkoumat otázky vztahu a interakcí náboženských a národních tradic v evropském kontextu. Zkoumán bude vzájemný vztah náboženství a migrace, dále projev religiozity menšin, a to v historickém kontextu a v současných podmínkách evropského prostoru. Výše zmíněný výzkum právních aspektů doplní zájem o identitu migranta, diaspory a diskursem o náboženství jako nadnárodní identitě. Součástí výzkumu bude také zevrubná analýza vztahu migrace a médií a také složité otázky sekuritizace. Spolupráce s PF umožní rozšířit rámec této platformy a posunout bádání v mezioborových souvislostech do širšího společenského kontextu. Moderní metodologické přístupy a propojení partnerů z různých oblastí umožní intenzifikaci dosažených znalostí v oblasti jak základního, orientovaného, tak i aplikovaného výzkumu. Jedná se o projekt s výrazným multidisciplinárním charakterem. Předpokládá se i rozsáhlá mezinárodní spolupráce s kooperujícími zahraničními univerzitami a vědeckými pracovišti. Výstupy projektu budou sestávat z publikovaných vědeckých studií, pořádání mezioborově zaměřených konferencí, z přípravy metodik i z promítnutí výstupů do výuky.

Účastníci programu - akademičtí a vědečtí pracovníci

20172018201920202021
PF131213135
HTF129992

Účastníci programu - Ph.D. studenti

20172018201920202021
PF78760
HTF85430Zpět na přehled programů Progres


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám