Q06 - Rozvoj psychologických věd na Univerzitě Karlově v intervenční a preventivně-léčebné teorii a praxi

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK

1. lékařská fakulta, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta

Vědní oblast

Psychologie

Rada programu

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. (koordinátor)
doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D.
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.

Anotace

Zásadní změny v programu P03 (Rozvoj psychologických věd na UK) roce 2015 a 2016 postupně vedly ke zformování dvou hlavních proudů, které postupně začaly strukturovat celý program, a ve kterých se stále zřetelněji začaly promítat společné zájmy všech tří pracovišť. Tyto zájmy jsou současně podpořeny/vyjádřeny výsledky práce na všech třech hlavních úrovních, tj. jak na úrovni vědecko-výzkumné (společné projekty, plánované společné projekty, publikace atd.), tak na úrovni výukové (společné semináře, předměty, vzájemná pomoc se sylaby a učebními texty, společné konference i sdílení e-learningových materiálů atd.), tak na úrovni rozvojové (např. společné koncepční aktivity v oblasti intervence, prevence a poradenství): (A) Klinicko-psychologický výzkum v oblasti psychodiagnostiky, lékařské psychologie, forenzní psychologie, neurověd, kognitivních a exekutivních funkcí s implikacemi pro klinickou praxi, výuky i výzkum, včetně návaznosti na další psychologické obory např. vývojové psychologie, dopravní psychologie, školní psychologie atd.: Tematický blok klinické psychologie si klade jako cíl posílit postavení empirického výzkumu v klinické psychologii a zároveň prohloubit teoretickou analýzu současné diagnostiky a psychoterapeutických přístupů a postupů. V návaznosti na cíl rozvoje empirického výzkumu bude pozornost věnována převodu a standardizaci psychodiagnostických metod a jejich aplikacím, a to jak v oblasti výzkumné, tak v oblasti diagnostické, se zvláštním zřetelem k forenzní problematice (vzhledem k moderním poznatkům přináší nové významné aplikace, které jsou užívány v ČR jen zřídka). Další dílčí výzkumné úkoly spadají do oblasti klinické psychologie, ale také souvisejí s některými aspekty kognitivní psychologie, psychologie osobnosti a psychoterapie – zaměřují se na rozvíjení neuropsychologické diagnostiky a vypracování metod psychologické reparace poškozených psychických funkcí, na programy tréninku exekutivních funkcí a možnosti jejich působení na regulaci osob trpících některou z forem úzkostné poruchy; na psychologickou diagnostiku schopností, dovedností a osobnostních charakteristik (sebepoznání je předpokladem rozvíjení vlastní osoby a úspěšné adaptace na měnící se prostředí) a rozvoj širšího rámce rehabilitačních a psychoterapeutických metod a technik v rámci různých diagnostických skupin pacientů. Hlavními prioritními tématy tohoto tematického ohniska jsou (1) Výzkum stres a prevence vyhoření, (2) ADHD u dětí a dospělých (diagnostika, terapie atd.), (3) Vývoj a ověřování diagnostických nástrojů a (4) terapeutických strategií a intervencí. (B) Prevence rizikového chování, diagnostika, intervence a školní poradenství: Preventivní a poradenský blok jednotlivá pracoviště UK využívají v rámci svých již realizovaných aktivit v plné šíři, a vzájemně se tak mohou jednak vhodně doplňovat, jednak dosažené výsledky efektivně rozvíjet. Poradenská a školní psychologie se v posledních letech realizuje především jako praktický obor. Cílem aktivit programu by naopak bylo rozvíjet poradenství především jako teoretickou disciplínu, sledovat jeho paradigmata a metody, dějiny, vývoj a pojetí, včetně oblasti školní prevence, časné diagnostiky a intervence. Jinak je obtížné interpretovat změny současné poradenské praxe a její dopady. Současně by tento blok propojil poznatky poradenských oborů na různých pracovištích UK a usnadnil interdisciplinární komunikaci (pedagogicko-psychologické a školní poradenství, profesní poradenství, prevence rizikového chování a komorbidních poruch, poradenství pro osoby s poruchami autistického spektra, sportovní poradenství ad.).

Účastníci programu - akademičtí a vědečtí pracovníci

20172018201920202021
1.LF163134353
FF2610112
PedF15112182

Účastníci programu - Ph.D. studenti

20172018201920202021
1.LF202322320
FF00500
PedF76050Zpět na přehled programů Progres


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám