Q07 - Centrum pro studium středověku

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK

Filozofická fakulta

Vědní oblast

AA Filosofie a náboženství; AB Dějiny; AC Archeologie, antropologie, etnologie; AI Jazykověda; AJ Písemnictví, masmédia, audiovize; AL Umění, architektura, kulturní dědictví

Rada programu

prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. (koordinátor)
Mgr. Martin Bažil, Ph.D.
prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D.
prof. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.
prof. PhDr. David Eben, Ph.D.
doc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.
prof. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

Anotace

Centrum pro studium středověku (css.ff.cuni.cz ) je otevřenou platformou, která se zaměřuje na interdisciplinární přístupy ve studiích středověku. Plán činnosti Centra v rámci programu Progres je strukturován volně tak, aby umožnil účinnou spolupráci specialistů z různých oborů (a to především bohemistické, latinské, staroseverské, anglické, německé, hebraistické a arabistické medievistiky, hudební vědy, dějin umění, historie, pomocných věd historických, religionistiky a archeologie). Hlavními cíli programu jsou zejména zintenzivnění spolupráce mezi obory a pracovníky, kteří na poli středověkých studií v rámci FF UK pracují, výrazné zapojení doktorandů, internacionalizace medievistického výzkumu a výuky na FF UK i UK a institucionalizované posílení odborného zájmu o problematiku středověku mezi studenty FF UK nabídkou specializovaných seminářů a propagací společně pořádaných jednorázových vědeckých akcí otevřených odborné veřejnosti. Strategicky a výzkumně tak půjde o posílení badatelských i organizačních vazeb mezi pracovníky na poli studia středověku, kteří ač nesporně patří ke špičkovým badatelům a pedagogům oboru v celé České republice, nemohli dosud z různých důvodů s prospěchem využívat organizačně stmelené, kolegiální, mezinárodně integrované a na aktuální výzvy současného akademického světa pružně reagující platformy, která vyvíjí soustavnou činnost v podobě výzkumných projektů domácích (ve spolupráci jednotlivců, ústavů i kateder v rámci FF UK a ve spolupráci externí) i projektů zahraničních, která synergicky sjednocuje lidský a badatelský potenciál (postdoci, externí spolupráce) a která sdílí strategické informace, vědecké poznatky a péči o studenty ve všech typech studia s důrazem na studium doktorské. V rámci CSS vzniknou tři tematické platformy: „Sousedství“, „Materiální text“ a „Neporozumění“. Kromě tradičních výstupů (monografie, studie v periodicích, výstavy atd.) se program zaměří na vytváření edic a komentovaných překladů středověkých děl. Bude strategicky rozvíjena mezinárodní spolupráce a připravovány nové mezinárodní projekty. Vznikne rovněž společný medievistický doktorandský seminář. Program pamatuje rovněž na soustavné pěstování prudce se rozvíjejícího a badatelsky i pedagogicky nesmírně produktivního oboru digital humanities, jenž je do medievistického výzkumu a výuky na FF UK doposud zapojen pouze v malé míře.

Účastníci programu - akademičtí a vědečtí pracovníci

20172018201920202021
FF2831363811

Účastníci programu - Ph.D. studenti

20172018201920202021
FF262932440Zpět na přehled programů Progres


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám