Q09 - Historie – klíč k pochopení globalizovaného světa

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK

Filozofická fakulta

Vědní oblast

AB (dějiny), AC (archeologie, antropologie, etnologie), AL (umění, architektura, kulturní dědictví)

Rada programu

prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
doc. Mgr. Marie Koldinská, Ph.D.
prof. Markéta Křížová, Ph.D.
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
prof. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.

Anotace

Navrhovaný program navazuje na předchozí program PRVOUK č. 12: „Historie v interdisciplinární perspektivě“. Zachovává jeho interdisciplinární charakter, ještě více však směřuje k mezinárodnímu rozměru výzkumu. Program je v úzkém vztahu k profilovému oboru („vlajkové lodi“) UK „Historie – transkontinentální studia: Evropa a/versus svět“. Program vychází z premisy, že jako většina jevů současnosti mají i globální souvislosti a proměny současného světa své kořeny v minulosti. Masívní přesuny lidí i národů napříč i mezi kontinenty, přenosy informací nebo mezinárodní obchod na obrovské vzdálenosti, proměny podob státu pod tlakem politiky na globální úrovni se v různých podobách odehrávaly již dávno před námi. Buď nás dodnes přímo ovlivňují anebo po sobě alespoň zanechaly nesmazatelné stopy. Cílem projektu je analyzovat historické proměny v podobách státu, společnosti, hospodářství i kultury a hlubší souvislosti, potřebné k porozumění dnešnímu globalizovanému světu. Bádání bude zkoumat různé procesy, které předznamenávají dnešní globální konstelace, i vztahy mezi jednotlivými dimenzemi lidského jednání – ve světě politiky, společenských vztahů, hospodářských procesů nebo kultury. Nejde přitom jen o mezinárodně pojaté bádání pro účely akademických diskusí; profitovat by z něj měla i širší veřejnost, příslušné instituce státu nebo různé segmenty občanské společnosti. Výzkum propojí bádání o historii politiky, hospodářství a společnosti, aby nabídl odpovědi na aktuální otázky dnešního světa. Zaměří se na proměnu role národních států a procesy europeizace, na vztah centra a periferie v evropském i globálním rámci, otázky stabilizace a destabilizace politického, hospodářského a společenského řádu a historické diskontinuity, otázky občanské společnosti a transfer identit a myšlenek, proměny urbánní a agrární krajiny od středověku dodnes i reflexi minulosti v současném světě, aby upozornil na historické zdroje, z nichž vyrůstá náš svět. Projekt předpokládá řešit následující nosná tematická pole: 1) Evropa od národních států ke globálnímu světu: Jádrem výzkumu bude analýza vzestupu, limitů a ústupu Evropy jako jednoho z nejvýznamnějších civilizačních center světa. Bude zkoumán vliv Evropy na ostatní mimoevropská centra v průběhu dějin, vytváření specifických vzájemných vazeb i postupný přechod světa od evropocentrického mocenského a kulturního modelu k současnému multipolárnímu globálnímu světu. 2) Centrum a periferie: Z hlediska časového a prostorového vymezení se téma vztahuje k dějinám evropského prostoru s dílčími přesahy mimo tento prostor a s důrazem na vazby mezi centry a periferiemi včetně jejich dynamické proměnlivosti v čase, kdy se pojem tradičních civilizačních center transformuje a modifikuje v provázanosti s politickým, ekonomickým i kulturním děním. 3) Komunikace, identita, paměť: Analýza interkulturní komunikace, transferu surovin, technologií, ale také myšlenek či uměleckých vlivů i konkrétních uměleckých děl se jeví jako nosná cesta pro výzkum jak v oblasti klasické archeologie, tak dějin umění, pomocných věd historických a historie či v užším smyslu českých dějin. 4) Sociální, hospodářské a politické procesy v předmoderních společnostech: Téma se zaměří především na tři výzkumné problémy: počátky zemědělského pravěku v Čechách; raný přemyslovský stát a jeho středoevropské souvislosti; dějiny středoevropských sídelních forem v krajinném kontextu. 5) Společenská změna a stabilita v procesu modernizace: Výzkum v této oblasti se zaměří na konflikty a krize i na různá období a způsoby stabilizace – hospodářství, společnosti i politického panství. Kromě strukturálních krizí se soustředí i na proměny identifikace lidí (eroze víry v legitimitu klíčových ideálů, osvojování nových vzorců uznání atd.); v pozadí stojí otázka stabilizace a destabilizace politických režimů, společenských vztahů a hospodářských systémů. 6) Sociální, hospodářská a kulturní diverzita a její odraz v historických pramenech: V rámci tohoto podprogramu budou důsledným analytickým a textologickým studiem sledovány stopy historických skutečností v historických pramenech (problematika společenské paměti v historickém vývoji a její prameny, vývoj vertikální a horizontální mobility společnosti v českých zemích, modernizace struktur správy v 19. a 20. století). 7) Historie ve veřejném prostoru: Výzkum bude zkoumat vzájemnou interakci dějin a veřejného prostoru, a to zejména v jeho vybraných segmentech (historická paměť, politika, popularizace).

Účastníci programu - akademičtí a vědečtí pracovníci

20172018201920202021
FF7979798710

Účastníci programu - Ph.D. studenti

20172018201920202021
FF32321100Zpět na přehled programů Progres


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám