Q15 - Životní dráhy, životní styly a kvalita života z pohledu individuální adaptace a vztahu aktérů a institucí

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK

Filozofická fakulta, 2. lékařská fakulta, Fakulta sociálních věd

Vědní oblast

Psychologie (AN), Sociologie, demografie (AO), Pedagogika a školství (AM), Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi (AF), Psychiatrie, sexuologie (FL)

Rada programu

PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.
prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.

Anotace

Cílem programu je studovat psychosociální aspekty adaptace člověka v jeho individuálním vývoji i v jeho vztahu k sociokulturnímu prostředí, jehož je součástí. Klíčové je interdisciplinární pojetí programu, které zahrnuje teoretické i empirické poznatky psychologické, andragogické, sociologické, pedagogické, sociokulturní a biomedicínské včetně řady relevantních subdisciplín. Studovány budou vývojové etapy člověka, skupin i společnosti, hlavní životní situace a jejich kontext v oblasti rodiny, školy, světa práce a seberealizace a rizikové a protektivní faktory tohoto vývoje. Zkoumání adaptačních mechanismů subjektů (jednotlivců, skupin, organizací a institucí) se zaměří na studium adaptace životního stylu na měnící se podmínky v současných společnostech, stejně jako na proměny běžného světa aktérů. Obecně pak výzkum adaptace ve vztahu k sociokulturnímu prostředí i lidské mysli umožní porozumět faktorům podílejícím se na realizaci osobního potenciálu a uplatnění silných stránek osobnosti a vytvořit modely optimálního uspořádání těchto faktorů na různých úrovních obecnosti. Takto komplexně a multioborově pojaté studium aktivní adaptace jednotlivců i sociálních skupin v rámci celoživotního vývoje člověka, využívající kombinace kvantitativních i kvalitativních, nomotetických i idiografických postupů, zajistí programu pozici výjimečnosti mezi dalšími pracovišti v ČR, které zkoumají většinou jednotlivé dílčí otázky a problémy tohoto komplexního přístupu. Program je zakotven ve Strategickém plánu 2015 FF UK a koresponduje zejména s tematickou osou 2, Společnost v pohybu, a odpovídá i prioritním osám v rámci OP VVV, zejména osám PO1 a PO2, Posilování kapacit pro kvalitní výzkum a Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj.

Účastníci programu - akademičtí a vědečtí pracovníci

20172018201920202021
FF424355425
2.LF77651
FSV33331

Účastníci programu - Ph.D. studenti

20172018201920202021
FF13830220
2.LF00000
FSV00010Zpět na přehled programů Progres


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám