Q18 - Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK

Fakulta sociálních věd, Právnická fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta humanitních studií

Vědní oblast

AO Sociologie, demografie; AG Právní vědy; AI Jazykověda; AJ Písemnictví, mas–media, audiovize; AD Politologie a politické vědy; AB Dějiny; AM Pedagogika školství; AE Řízení, správa a administrativa

Rada programu

prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.
prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D.
prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc.
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

Anotace

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (FSV UK) je víceoborovým pracovištěm, které uskutečňuje a rozvíjí následující obory: ekonomii, mediální studia, mezinárodní teritoriální studia (včetně moderních dějin), mezinárodní vztahy, politologii a sociologii (včetně veřejné a sociální politiky). FSV je tak jedinou fakultou UK, která systematicky a v úplnosti pokrývá většinu hlavních společenskovědních oborů, jak jsou ve světě obvykle chápány. Hlavním cílem navrhovaného programu PROGRES je postoupit od víceoborovosti k mezioborovosti, tj. nespokojit se s pouhou koexistencí různých společenskovědních oborů vedle sebe, ale rozvíjet dotčené obory prostřednictvím mezioborového výzkumu různých témat a zvýšit tak mezioborový rozsah a dopad takto koncipovaného výzkumu. Proto FSV UK navrhuje jeden velký programu PROGRES, který zahrne téměř celou fakultu* a současně propojí další vybrané obory společenských věd, uskutečňované na UK. Fakulta navíc bude pokračovat v rozvíjení již uskutečňované spolupráce s dalšími českými (AV ČR, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého, Ústav mezinárodních vztahů a dal.) a zahraničními (Sciences-Po, Universität Wien, Université de Geneve, University of California at Berkeley, University of Cambridge a dal.) pracovišti. V rámci PROGRESu pak bude mezinárodní spolupráce rozšiřována o další významné zahraniční univerzity (Dublin City University, Göteborgs universitet, Humboldt-Universität zu Berlin, Universität Leipzig, Universiteit Leiden, Universiteit Maastricht, University of Glasgow a dal.). Navrhovaný program PROGRES Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti je postaven na bázi úspěšně uskutečňovaného programu PRVOUK P17 Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby. Nepůjde ovšem o pouhé pokračování programu P17. Změny oproti P17 budou především následující: 1) spolupráce uvnitř univerzity bude nesrovnatelně širší a zahrne mnohem více fakult (FHS, MFF, PedF, PF) tak, aby bylo dosaženo výše zmíněné rozsáhlejší spolupráce v rámci společensko-vědního výzkumu na UK a 2) společenskovědní obory budou rozvíjeny prostřednictvím mezioborového výzkumu rozmanitých konkrétních témat, která budou vycházet ze zájmů a potřeb jednotlivých badatelů, resp. jejich týmů, popř. vědecké a také společenské naléhavosti zkoumaných otázek. Nebudeme usilovat o zastřešení rozvíjených oborů jedním výzkumným tématem, jak se do jisté míry předpokládalo u PRVOUK P17. Chápeme totiž námi navrhovaný program PROGRES jako mezioborové rozvíjení oborů, nikoliv jako jeden velký grantový projekt (tato otázka nebyla u PRVOUKu dostatečně jasná). Předpokládá to také propojení výzkumu s pedagogickými aktivitami, a to opět ve smyslu soustředění se hlavně na mezinárodní spolupráci (studentské a učitelské mobility), ale také zapojování doktorandů a postdoků do výzkumu. * S výjimkou oboru ekonomie, který se svým přísně kvantitativním pojetím v řadě ohledů ostatním výše uvedeným oborům společenských věd poněkud vymyká a který dlouhodobě uskutečňuje přirozenou a úspěšnou spolupráci s CERGE-EI, nejprve v rámci PRVOUK P23 a do budoucna pod hlavičkou navrhovaného samostatného programu PROGRES. Nicméně, předpokládáme pořádání společných mezioborových projektů, které propojí oba fakultou navrhované programy PROGRES.

Účastníci programu - akademičtí a vědečtí pracovníci

20172018201920202021
FSV1691681851956
PF131212141
MFF66581
PedF97661
FHS116761

Účastníci programu - Ph.D. studenti

20172018201920202021
FSV1731371041600
PF55670
MFF00000
PedF10000
FHS17740Zpět na přehled programů Progres


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám